13 Temmuz 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28352

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

- KARAR -

Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 27/6/2012 tarihli yazıda aynen; “Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreterliğinin 27/06/2012 tarihli, 33908 sayılı yazısından; Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 15/6/2012 tarihli ve 347 sayılı, 22/06/2012 tarihli, 383 sayılı kararları ile 102 adli teşkilatın başka yer adli teşkilatıyla birleştirilmesine karar verildiği anlaşılmıştır.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun;

10. maddesinde; her ilçede bir ilçe seçim kurulu bulunacağı,

18. maddesinde; ilçedeki en kıdemli hakimin kurulun başkanı olduğu,

28. maddesinde; her ilçede “Seçmen Kütük Bürosu” kurulacağı,

30. maddesinde; ilçelerdeki seçmen kütük bürolarının bağlı bulundukları ilçe seçim kurulu başkanı tarafından, bu Kanunda yazılı esaslar dairesinde yönetileceği,

181. maddesinde de; seçim işleri için mahallinde yapılması gereken her türlü harcamanın ita amirinin il ve ilçe seçim kurulu başkanları olduğu,

belirtilmiştir.

Söz konusu madde hükümleri gözönünde bulundurularak, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun ilgili kararı ile birleştirilmelerine karar verilen 102 ilçenin, ilçe seçim kurulları ile seçmen kütük bürolarının işlevlerini ne şekilde sürdüreceklerinin, bu ilçelerin seçim iş ve işlemlerinin yargı alanı itibariyle birleştirildikleri ilçelerde nasıl yürütüleceğinin, birleştirilen ilçe seçmen kütüğü personelinin durumlarının ve sair hususların belirlenmesi amacıyla komisyon kurulması, komisyonun çalışmalarını 10 gün içinde tamamlaması hususunu takdirlerinize arz ederim.” denilmiş olmakla, konu ile ilgili yasal düzenlemeler ve Kurulumuzun 28/6/2012 tarihli, 355 sayılı kararı ile Yüksek Seçim Kurulu Başkanvekili Turan KARAKAYA Başkanlığında, Kurulumuz Üyeleri Muharrem COŞKUN ve Nilgün İPEK’ten oluşturulan komisyon çalışması birlikte incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun;

10. maddesinde; “... her ilçede bir ilçe seçim kurulu ... bulunur

18. maddesinde; “İlçe seçim kurulu, iki yılda bir Ocak ayının son haftasında, bir başkan ile altı asıl ve altı yedek üyeden kurulur ve iki yıl süre ile görev yapar. İlçedeki en kıdemli hakim kurulun başkanıdır ...”

28. maddesinde; “...her ilçede "Seçmen Kütükleri Bürosu" kurulmuştur.”

30. maddesinin birinci fıkrasında; “… merkez ilçe ve diğer ilçelerdeki seçmen kütük büroları da bağlı bulundukları ilçe seçim kurulu başkanı tarafından, bu Kanunda yazılı esaslar dairesinde yönetilir.”, yedinci  fıkrasında ise; “İlçe seçmen kütük büroları ve il seçim kurulları için öncelikle adliye ve hükümet konaklarında yeterli nitelikte yer ayırmakla Cumhuriyet başsavcıları ile mülki amirler görevlidir.”

hükümlerine yer verilmiştir.

Ayrıca, aynı Kanunun 181. maddesinde de; seçmen kütük bürolarının ilçe seçim kurulu başkanı olan hakim nezaretinde faaliyette bulunacağı belirtilmektedir.

298 sayılı Kanunun açıklanan hükümleri karşısında, her ilçe için seçim kurulu ve seçmen kütük bürolarının oluşturulması zorunlu olup; bir ilçe adli teşkilatının diğer bir ilçe adli teşkilatıyla ile birleştirilmesi, yasa ile oluşumu öngörülen seçim kurulu ve seçmen kütük bürolarının kaldırılması sonucunu doğurmaz. Dolayısıyla adli teşkilatı birleştirilmiş olan ilçelerin seçim kurulları ve seçmen kütük büroları yasa gereği varlıklarını sürdüreceklerdir. Ancak, o yer adli teşkilatının bir başka adli teşkilatla birleştirilmesi ve o yerde ilçe seçim kurulu başkanı hakimin bulunmaması sonucu, söz konusu ilçelerdeki kurul ve büroların, bu ilçenin yargı çevresine dahil olduğu ilçelere taşınmasını zorunlu hale getirmektedir.  Böylece ilgili kurul ve bürolar üzerinde seçim hakiminin gözetim ve denetimi sağlanabilecektir.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu; yargı alanı itibariyle Kastamonu İli Çatalzeytin  İlçesini Sinop İli Türkeli İlçesine, Kırşehir İli Çiçekdağı İlçesini, Yozgat İli Yerköy İlçesine bağlamıştır. Adli teşkilatı birleştirilen ilçelerin seçim kurulu ve seçmen kütük bürolarının yargı alanı itibariyle bağlı oldukları ilçelere taşınmaları gerekmektedir. Ancak, anılan ilçe seçim kurulları, ilçenin idari sınırları içerisinde kaldığı İl’e bağlı olarak faaliyetini sürdüreceklerdir.

Ayrıca, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, bazı yerlerde birden çok ilçeyi yargı alanları itibariyle tek ilçeye bağlamıştır. Bu durumdaki ilçelerin seçim kurulu ve seçmen kütük büroları da, yargı alanının dahil olduğu ilçeye taşınacaktır.

Öte yandan, adli teşkilatı birleştirilen ilçelerdeki seçim kurulu ve seçmen kütük bürolarına yer temini, 298 sayılı Kanuna göre Cumhuriyet başsavcıları ve mülki idare amirlerince sağlanması gerekmektedir.

Seçim müdürlerinin, seçmen kütük bürolarının taşınmasından sonra yazılı başvuruları halinde, kamu kurum ve kuruluşlarına atanma istemlerinin değerlendirileceğine karar verilmesi gerekmiştir.

S O N U Ç : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 15/6/2012 tarih ve 347 sayılı kararı ile adli teşkilatı birleştirilen ilçenin seçmen kütük bürolarının, birleşilen ilçenin adli teşkilatı bünyesine taşınacaklarına,

2- Taşınılacak ilçelerde yer temininin 298 sayılı Kanunun 30. maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, Cumhuriyet başsavcıları ve mülki idare amirlerince sağlanmasına,

3- Adli teşkilatı birleştirilen ve büyükşehir belediyesi kapsamında olan il’e bağlanan ilçenin, seçmen sayısı ve yoğunluğu gözetilerek seçim iş ve işlemlerinin;

Kestel İlçesinin, Bursa İli Nilüfer İlçe Seçim Kurulu,

Mihalgazi ve Sarıcakaya İlçelerinin, Eskişehir İli Odunpazarı 1. İlçe Seçim Kurulu,

Seyitgazi İlçesinin, Eskişehir İli Tepebaşı İlçe Seçim Kurulu,

Oğuzeli ve Yavuzeli İlçelerinin, Gaziantep İli Şehitkamil 1. İlçe Seçim Kurulu,

Felahiye ve Özvatan İlçelerinin, Kayseri İli Kocasinan 1. İlçe Seçim Kurulu,

Altınekin İlçesinin, Konya İli Meram 1. İlçe Seçim Kurulu,

Tekkeköy İlçesinin, Samsun İli Canik İlçe Seçim Kurulu,

seçmen kütük bürolarınca,

bunların dışında birleştirilen ilçe seçmen kütük bürosu iş ve işlemlerinin ise, taşınılan yer seçmen kütük büroları bünyesinde yürütülmesine,

4- Daha önce adli teşkilatı bulunmaması nedeniyle bağlı olduğu ilçede kendi adı ile oluşturulan ilçe seçim kurulları birleştirilen yerde 2012/1 sayılı Genel Yazımız eki Yüksek Seçim Kurulunun 17/1/2012 tarihli, 2012/24 sayılı kararında belirtilen hükümlere göre seçim kurulu başkanlarının belirlenmesine,

5- Birleştirilen yerin seçim iş ve işlemlerinin, taşındıkları adli teşkilatın bulunduğu yerde birleştirilen ilçe adına oluşturulan seçim kurulu başkanı hakimin gözetim ve denetimi altında yürütülmesine,

6- Adli teşkilatı başka bir yer adli teşkilatı ile birleştirilen ilçelerin ilçe seçim kurulu başkanlığına, il ve ilçe seçim kurullarının iki yıl süreyle yeniden oluşturulmasına dair 2012/1 sayılı Genel Yazımız eki Yüksek Seçim Kurulunun 17/1/2012 tarihli, 2012/24 sayılı kararında belirtilen ilkeler doğrultusunda, adli yönden bağlandıkları ilçelerdeki mevcut seçim kurullarında görev almayan en kıdemli hakimin görevlendirilmesine, görevi devraldığına dair oluşum tutanakları ile yemin metinlerinin karara uygun olarak düzenlenip gönderilmesine,

7- Adli teşkilatı birleştirilen ilçelerdeki seçim müdürlerinden, kamu kurum ve kuruluşlarına geçmek isteyenlerin bu istemlerinin değerlendirilebileceğine,

8- Adli teşkilatı birleştirilen ilçelerin demirbaş defterine kayıtlı olan büro malzemeleri, seçim mühürleri ve demirbaş vasfında olmayan seçim torbaları, basılı formlar, kırtasiye, kağıt v.s. olmak üzere tüm malzemelerin birleştirilen ilçeye götürülmesine ve gerekli kayıt işlemlerinin yapılmasına, (298 sayılı Kanunun 184. ve 2839 sayılı Kanunun 40. madde hükümleri saklıdır.)

9- Karar örneğinin;

a) Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığına gönderilmesine,

b) Resmi Gazetede yayımlanmasına,

c) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına ve Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne gönderilmesine, Kurulumuzun resmi internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde yayımlanmasına ve tüm il ve ilçe seçim kurulları başkanlıklarına iç-mail olarak gönderilmesine,

12/7/2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

 

Başkan

Başkanvekili

Üye

Üye

Ali EM

Turan KARAKAYA

Muharrem COŞKUN

Mehmet KÜRTÜL

 

 

 

 

Üye

Üye

Üye

Üye

Nilgün İPEK

Halim AŞANER

Yüksel ÖZTÜRK

Selahittin ATALAY