13 Temmuz 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28352

YÖNETMELİK

İstanbul Kültür Üniversitesinden:

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ AİLE İŞLETMELERİ VE GİRİŞİMCİLİK
UYGULAMA VE ARA
ŞTIRMA MERKEZİ (AGMER) YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/5/2004 tarihli ve 25465 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Kültür Üniversitesi Aile İşletmeleri ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi (Agmer) Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (e) bendi eklenmiş, mevcut (e), (f), (g), (h) bentleri ise (f), (g), (h) ve (ı) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

“e) Bu alanda faaliyet gösteren ilgili kuruluş ve kurumların personelinin geliştirilmesi amacıyla, düzenli, bilimsel, mesleki nitelikli olgunlaşma ve uzmanlaşma kursları, seminerleri ve benzerlerini açmak ya da ilgili kuruluşlarca düzenlenmiş olanlara katılmak ve teknik destek vermek,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü yürütür.