13 Temmuz 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28352

YNETMELK

Harran niversitesinden:

HARRAN NVERSTES UZAKTAN ETM UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Harran niversitesi Uzaktan Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna ve bu organlarn grevlerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Harran niversitesi Uzaktan Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna ve bu organlarn grevlerine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Mdr: Merkezin Mdrn,

b) Merkez (HARUZEM): Harran niversitesi Uzaktan Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Rektr: Harran niversitesi Rektrn,

) niversite: Harran niversitesini,

d) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; Harran niversitesinde yrtlmekte olan internet destekli retim faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yrtlmesini temin etmek, uzaktan eitim ile ilgili aratrma, gelitirme ve uygulama almalar yapmak, kurum ve kurulularn uzaktan eitim ihtiya ve isteklerine yardmc olmak, lisans, lisansst ve yetikin eitiminde e-renme temelli ders ve programlar gelitirmek ve niversitede verilmekte olan dersleri e-renme ile desteklemek, kamu ve zel sektr kurumlarnn eitim programlarn e-renmeye uyarlamas ve uzaktan eitim sistemlerinin gelitirilmesine katkda bulunmak, bilgi birikimini ilgili kurum ve kurululara aktarmak, yaynlar yapmaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Uzaktan eitim konularnda aratrma ve gelitirme almalar yapmak,

b) niversite tarafndan yrtlmekte olan internet destekli retim almalar iin ders ieriklerini hazrlamak,

c) niversite ii ve niversite d projelerde ihtiya duyulan yazlm, otomasyonlar ve ders ieriklerini gerekletirmek, akreditasyonlar yapmak, bu konularda danmanlk yapmak ve gerekli koordinasyonu salamak,

) Bilgi toplumuna gei srecinde lkenin kalknmasna ve gelimesine yardmc nitelikteki eitimlerin e-renme vastasyla yaygnlatrlmas iin bilimsel ve teknolojik aratrmalar yapmak veya nermek,

d) Uzaktan eitim ile ilgili aratrma ve uygulamalarda yerli ve yabanc kurulularla ibirlii yapmak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr,

b) Ynetim Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr, niversitenin aylkl ve devaml statdeki retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Sresi sona eren Mdr yeniden grevlendirilebilir. Mdr, grevlendirildii usul ile grevden alnabilir. Mdr, almalarnda kendisine yardmc olmak zere retim elemanlar arasndan bir kiiyi mdr yardmcs olarak grevlendirmek zere Rektrn onayna sunar. Mdrn geici olarak grevinden ayrlmas halinde yerine Mdr Yardmcs, o da bulunmad zamanlarda ise Ynetim Kurulu yelerinin en kdemli olanndan balamak zere bir ye vekalet eder.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Ynetim kurulunu toplantya armak, bakanlk etmek ve alnan kararlar uygulamak,

b) Merkezin alma, hedef ve planlar ile yllk faaliyet raporunu hazrlamak, Ynetim Kurulunun gr alndktan sonra Rektrle sunmak,

c) Merkezin idari ilerini yrtmek, personel ihtiyacn belirlemek ve Rektrle sunmak,

) Yurt ii ve yurt dndaki uygulama ve aratrma merkezleri ile ibirlii yapmak.

Ynetim kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr ve Mdr Yardmcs dahil be kiiden oluur. Dier ye; retim elemanlar arasndan Rektr tarafndan yl sre ile grevlendirilir. Grev sresi biten yeler tekrar grevlendirilebilir. yeliin herhangi bir nedenle boalmas halinde kalan sreyi tamamlamak zere yeni ye grevlendirilebilir. Mdr, Ynetim Kurulunun bakandr. Ynetim Kurulu, Mdrn daveti zerine ylda en az iki kez salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr.

Ynetim kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin ynetimi ile ilgili kararlar almak,

b) Rektrle sunulacak faaliyet raporunu grmek,

c) Aratrc ve uygulayc elemanlarn, uzaktan eitim ile ilgili aratrma, yayn ve bilimsel toplantlara katlmak iin yapacaklar mali destek isteklerini deerlendirmek,

) Merkeze gelen i ve proje tekliflerini deerlendirip, nerilerde bulunmak,

d) Merkez iin gerek duyulan alma gruplar ve komisyonlar kurmak.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 12 (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyac 2547 sayl Yksekretim Kanununun 13 nc maddesi uyarnca Rektr tarafndan grevlendirilecek personel ile karlanr.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hkmleri ile Ynetim Kurulu kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Harran niversitesi Rektr yrtr.