13 Temmuz 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28352

YNETMELK

Erciyes niversitesinden:

ERCYES NVERSTES KAYSER MMAR SNAN MMARLIK VE KLTR

UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Erciyes niversitesi Kayseri Mimar Sinan Mimarlk ve Kltr Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyetlerine, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Erciyes niversitesi Kayseri Mimar Sinan Mimarlk ve Kltr Uygulama ve Aratrma Merkezinin faaliyetlerine, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez: Erciyes niversitesi Kayseri Mimar Sinan Mimarlk ve Kltr Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: Erciyes niversitesi Rektrn,

d) niversite: Erciyes niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; Mimar Sinan dnemi bata olmak zere, Osmanl mimarlk ve kltr zerine yaplacak olan farkl disiplinlerle ilgili aratrma ortamnn yaratlmas, yeni aratrmalarn teviki, yaplan aratrmalarn desteklenmesi ve dllendirilmesi, aratrmalarn yaynlanmas ve geni kitlelere ulamnn salanmas iin; bilimsel toplantlar, aratrma gezileri dzenlenmesi, grsel materyaller, sergiler, altaylar ve belgeseller hazrlanmas, ayrca tm bu aratrmalar iin ktphane, mze, veri taban ve bilgi bankas hizmetinin sunulmas, ulusal ve uluslar aras, konu ile ilgili alma yapan dier kurumlar ile ibirliinin ve protokollerin yaplmasnn salanmasdr.

Faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkez amalar dorultusunda aadaki alanlarda faaliyetlerini yrtr:

a) Mimar Sinann hayat, mimarlnn olumasna katk salayan faktrler, yaad sosyo-kltrel ortamn tasarmna etkileri, mimarlnn geliim sreci ve eserlerinin aratrlmas ve belgelenmesi,

b) Mimar Sinana ait farkl corafyalarda ve farkl yap tiplerindeki yaplarn belgelenmesi, bulunduklar yapl evre ve kentlerle kurduklar ilikilerin aratrlmas,

c) Mimar Sinan dnemi mimarl bata olmak zere; Osmanl mimarisinin dou ve batdaki emsalleri ile etkileimlerinin aratrlmas,

) Anadolu mimari sanat ve kltr geleneinde Mimar Sinan ncesi dnemin etkileri zerine aratrmalar yaplmas, yaplan aratrmalarn desteklenmesi,

d) Mimar Sinan sonras dnemde Mimar Sinan mimarisinin etkilerinin aratrlmas,

e) Tematik ereveler dhilinde Osmanl mimarlk ve kltrnn farkl dnem ve corafyalardaki izlerinin disiplinler aras yaklamlarla incelenmesi, aratrlmas ve belgelenmesi,

f) Mimar Sinan yaplarnda mekan kurgusu, malzeme kullanm ve tayc sistemleri ile bezeme ve ssleme aratrmalarnn yaplmas,

g) Osmanl dnemi kent ve kentsel dokularnn incelenmesi ve karlatrmal analizlerinin yaplmas, makro ve mikro lekli gerekletirilen kentsel planlama faaliyetlerinin incelenmesi, belgelenmesi ve analizi, kent dokusu ve mimarisinde hijyen ve sanitasyonla ilgili elerin incelenmesi,

) Mimar Sinann yaad dnem bata olmak zere yerli ve yabanc Osmanl corafyasn ziyaret eden gezginler-seyyahlar tarafndan kentler ve yaplarn betimlendii edebiyat ve tarih metinlerinin derlenmesi, evirisi, incelenmesi ve yaynlanmas,

h) Osmanl dnemi mzii zerine aratrmalar yaplmas, yazl ve szl kaynaklarn incelenmesi ve derlenmesi,

) Mimar Sinan dnemi bata olmak zere farkl dnem ve tiplerdeki yaplara ynelik koruma, restorasyon, yeniden ilevlendirme, yzey incelemesi, arkeolojik kaz, fotogrametrik lmler ieren belgeleme ve analiz almalarnn yaplmas,

i) Mimar Sinann yaad dnem bata olmak zere Osmanl Devleti ve ada olan toplumlarda yap retim ilikileri, mimarln aktrleri, yapl evre retim mekanizmalar, ustalk-kalfalk-raklk sistemleri ve yap retim yntemlerinin incelenmesi,

j) Mimar Sinann eitici kimliine vurgu yapmak zere dnemin eitim sistemi zerine aratrmalar yaplmas,

k) Osmanl dnemine ait harita, gravr, minyatr, dokuma gibi her trl materyallerin derlenmesi, arivlenmesi ve sergilenmesi,

l) Geleneksel el sanatlar ve zanaat kltr zerine yaplacak aratrmalarn desteklenmesi,

m) Kayserinin mimari, sanat ve kltr zerine aratrmalar yaplmas, yaplan aratrmalarn desteklenmesi,

n) Merkez faaliyetleri kapsamnda ocuklar ve genlere ynelik eitici faaliyetlerin dzenlenmesi,

o) Yaplacak aratrmalara kaynaklk etmesi iin, Merkez bnyesinde veri taban ve ktphane sistemlerinin kurulmas, bunlarn aratrmaclarn ve kamu kurum ve kurulular ile zel sektrn hizmetine sunulmas,

) Merkezin amalarna uygun konularda ulusal ve uluslar aras panel, konferans, altay, sempozyum gibi bilimsel toplantlar dzenlenmesi ve dzenlenen toplantlara katk salanmas, dzenlenen bilimsel toplant metinlerinin kitap ve yayna dntrlmesi,

p) Mimar Sinan dnemi bata olmak zere Osmanl mimarisi zerine yerel, ulusal ve uluslararas haberlerin, aratrmalarn, aratrma sonularnn, kitap ve makalelerin yerel, ulusal ve uluslararas seviyede takip edilmesi, tedarik edilmesi ve aratrmaclarn hizmetine sunulmas,

r) niversitelerde yaplacak olan yksek lisans, doktora tezleri ve dier bilimsel aratrmalardan, Merkezin amalarna uygun olanlarn desteklenmesi, yaynlanmasnn tevik edilmesi ve bu amala dier ulusal ve uluslar aras kurum ve kurulularla i birlii yaplmas,

s) Faaliyet alanlar kapsamnda, yurt iinde ve yurt dnda bulunan bilgi merkezleri ve aratrmac kurulularla i birlii yaplmas,

) Ulusal ve uluslararas dzeyde, Mimar Sinan ansna yaplacak yarmalar ve verilecek dller iin ilgili kurumlar ile ibirlii yaplmas ve destek verilmesi,

t) Gnmzde, Mimar Sinann kendi anda yaratt gibi ulusal ve uluslar aras alanda fark yaratan mimarlarn davet edilecei panel, sylei ve atlye almalarnn dzenlenmesi,

u) Mimar Sinan yaptlar ve yap sanat zerine mze kurulmas iin ilgili dier kurum ve kurulular ile ibirlii yaplmas, yrtlen almalara destek salanmas,

) Her yl Kayseride dzenlenen ulusal ve uluslararas lekteki Mimar Sinan gnleri etkinliklerinin organizasyonunda yer alarak destek ve bilimsel katk salanmas,

v) Mimar Sinan ve eserlerinin geni kitlelere ulatrlmas iin kalc ve geici sergiler hazrlanmas, yrtlen almalara destek salanmas.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar; Mdr ve mdr yardmclar ile Ynetim Kurulu ve Danma Kuruludur.

Mdr ve grevleri

MADDE 8 (1) Mdr; niversite retim yeleri arasndan, Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Sresi dolan Mdr tekrar grevlendirilebilir. Mdr, Ynetim Kurulunun doal yesi ve bakandr, almalarnda Rektre kar sorumludur.

(2) Mdrn grevleri unlardr:

a) Ynetim Kurulunun kararlarn uygulamak,

b) Merkezin amalarnn gerekletirilmesi dorultusunda teknik almalar yapmak, idari ileri yrtmek, her yl Merkezin almalaryla ilgili olarak Ynetim Kurulunun grleri alndktan sonra, gemi yln faaliyet raporunu ve gelecek yln alma programn hazrlamak,

c) Yllk plan ve programa gre denek ve kadro ihtiyalarn gerekeli olarak tespit etmek ve Ynetim Kuruluna sunmak,

) Merkezi temsil etmek,

d) Ynetim ve Danma Kurulu toplantlarna bakanlk etmek,

e) Rektr tarafndan devredilmesi halinde harcama yetkilisi grevini yrtmek.

Mdr yardmclar ve grevleri

MADDE 9 (1) Mdr Yardmcs; Mdre almalarnda yardmc olmak zere Mdr tarafndan niversitenin retim elemanlar arasndan, sosyal faaliyetlerden, bilimsel faaliyetlerden, teknik ve mali ilerden sorumlu olmak zere kii er yllna mdr yardmcs olarak grevlendirilir.

Ynetim kurulu ve grevleri

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr ve Rektr tarafndan niversite retim elemanlar arasndan grevlendirilecek alt retim eleman olmak zere yedi asil ve yedek ye olmak zere toplam on yeden oluur. Ynetim Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Sresi dolan ye tekrar grevlendirilebilir. Ynetim Kurulu; Mdrn bakanlnda ayda bir kez olaan ve Mdrn gerekli grd durumlarda da Mdrn ars zerine olaanst olarak salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr. Oylarn eitlii halinde Mdrn oyu ynnde karar verilmi saylr. Yedek yeler Ynetim Kurulu toplantlarna katlabilir, ancak oy kullanamazlar. Asil yelerden birisinin grevden ekilmesi durumunda, yerine yedek yelerden birisi sras ile grevlendirilir.

(2) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin amalarnn gereklemesi ve yapaca almalarn yrtlmesi iin gerekli grd kararlar almak; plan ve program esaslarn belirlemek,

b) Danma Kurulunun ald tavsiye kararlarnn ve tespit ettii alma programlarnn uygulanmasnda Mdre yardmc olmak,

c) Merkezin denek ve kadro ihtiyacn ve btesini grmek,

) Merkezin yl sonu faaliyet raporunu grmek.

Danma kurulu ve grevleri

MADDE 11 (1) Danma Kurulu; Mdrn bakanlnda, Merkezin faaliyet alanlarnda grev yapan, niversite iinden veya dndan yl iin Rektr tarafndan grevlendirilecek toplam on yeden oluur. Grev sresi dolan yeler yeniden grevlendirilebilir. Danma Kurulu, alt ayda bir toplanr ve Merkezin faaliyetleriyle ilgili konularda gr ve nerilerde bulunur. Mdr gerekli grd hallerde Danma Kurulunu olaanst toplantya arabilir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 12 (1) Merkezin akademik, teknik ve idar personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektrdr. Rektr bu yetkisini Mdre devredebilir.

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde; ilgili dier mevzuat hkmleri ve Ynetim Kurulu kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Erciyes niversitesi Rektr yrtr.