13 Temmuz 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28352

YNETMELK

Bursa Orhangazi niversitesinden:

BURSA ORHANGAZ NVERSTES ANA YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac ve kapsam; Bursa Orhangazi niversitesinin kurulu ve ileyiine ilikin esaslar ile organlar, yneticilerin yetki ve sorumluluklar, renciler, retim elemanlar ve dier personel ile ilgili esaslar ve mali konular dzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanunu ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayl Yksekretim Kurumlar Tekilat Kanununun ek 138 inci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakan: Bursa Orhangazi niversitesi Mtevelli Heyet Bakann,

b) Bakan Vekili: Bursa Orhangazi niversitesi Mtevelli Heyet Bakan Vekilini,

c) Blm Bakan: Bursa Orhangazi niversitesi Fakltelerindeki Blm Bakanlarn,

) Dekan: Bursa Orhangazi niversitesi Fakltelerinin Dekanlarn,

d) Faklte, Enstit ve Yksekokul Kurullar: Bursa Orhangazi niversitesi Faklte, Enstit ve Yksekokullarnn Kurullarn,

e) Faklte, Enstit ve Yksekokul Ynetim Kurulu: Bursa Orhangazi niversitesi Faklte, Enstit ve Yksekokullarnn Ynetim Kurullarn,

f) Faklte, Enstit ve Yksekokul Sekreteri: Bursa Orhangazi niversitesi Faklte, Enstit ve Yksekokul Sekreterini,

g) Genel Sekreter: Bursa Orhangazi niversitesi Genel Sekreterini,

) Kurucu Vakf: Bursa Orhangazi niversitesi kurucusu olan Uluda Kltr ve Eitim Vakfn,

h) Mdr: Bursa Orhangazi niversitesi Enstitleri, Yksekokullar, Meslek Yksekokullar, Uygulama ve Aratrma Merkezi ile Srekli Eitim Merkezi Mdrlerini,

) Mtevelli Heyeti: Bursa Orhangazi niversitesi Mtevelli Heyetini,

i) Rektr: Bursa Orhangazi niversitesi Rektrn,

j) Senato: Bursa Orhangazi niversitesi Senatosunu,

k) niversite: Bursa Orhangazi niversitesini,

l) Ynetim Kurulu: Bursa Orhangazi niversitesi Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Mtevelli Heyet ve Grevleri

Mtevelli heyet

MADDE 4 (1) Mtevelli Heyet, niversitenin en yksek karar organ olup niversitenin tzel kiiliini temsil eder.

(2) Mtevelli Heyet, vakf ynetim organ tarafndan Devlet memuru olma niteliklerine sahip ve en az drtte biri yksekrenim grm adaylar arasndan drt yl sre ile seilen en az yedi yeden oluur. Sresi biten yeler yeniden seilebilir. Rektr, Mtevelli Heyetin tabii yesidir. Kurucu Vakf Ynetim Kurulu Bakan ve yeleri ile bunlarn birinci derece kan ve shri hsmlar ile elerinden Mtevelli Heyette grev alacaklarn says ikiyi geemez. Rektr dndaki niversite mensuplar Mtevelli Heyette grev alamaz. Devlet niversitelerinde grev yapan retim elemanlar niversitesinden gerekli iznin alnm olmas kayd ile vakf yksekretim kurumlar Mtevelli Heyetinde grev alabilirler.

(3) Mtevelli Heyet yelii fahridir. Ancak; Kurucu Vakf Ynetim Kurulu karar ile Mtevelli Heyet yelerine toplantya katlma yol ve huzur hakk verilebilir. Verilecek miktar bir ylda on ikiyi gememek zere katlacaklar her toplant iin 2547 sayl Kanunun 6 nc maddesinde Yksekretim Genel Kurulu yeleri iin ngrlen creti aamaz. Mtevelli Heyet Bakan ve yelerine bunun dnda baka bir deme yaplamaz.

(4) Mtevelli Heyetin yedi kiiden az olmamak zere ka kiiden oluaca, devlet memuru olabilme niteliklerine sahip ve en az drtte biri yksekretim grm olma artlar yannda, baka niteliklerin aranp aranmayacana ilikin kararlar ve seime ilikin usul ve esaslar ile seilen veya ayrlan bakan ve yeler Yksekretim Kuruluna en ge bir ay iinde bildirilir.

(5) Mtevelli Heyet kararlar usulne uygun olarak karar defterine yazlarak bakan ve yeler tarafndan imzalanr.

(6) Mtevelli Heyet yeliklerinden birinin herhangi bir nedenle boalmas halinde gecikmeksizin, yelik sresinin sona ermesi halinde ise bir ay nceden durum, yeni ye seimi iin Bakan tarafndan Kurucu Vakf Bakanlna bildirilir.

Mtevelli heyetin grevleri

MADDE 5 (1) Mtevelli Heyet;

a) niversitenin tzel kiiliini temsil eder.

b) Faklte, yksekokul, meslek yksekokulu, enstit ile bunlara bal blm, program ve anabilim dallar ile uygulama ve aratrma merkezlerinin kurulmas, kapatlmas veya birletirilmesi hususunda Senato tarafndan alnan kararlar deerlendirerek, Rektr tarafndan Yksekretim Kurulunun onayna sunar.

c) Ynetim Kurulu tarafndan nerilecek renci cretlerini karara balar.

) Yksekretim Kurulunun olumlu grn aldktan sonra Rektr atar.

d) Mtevelli Heyet almalarn kuraca komisyonlar araclyla srdrebilir.

e) Rektrlke niversitede grevlendirilecek yneticiler ve retim elemanlar ile dier personelin szlemelerinin, atamalarnn, terfilerinin yaplmas ve grevden alnma ilemlerini denetler.

f) Rektrlk tarafndan hazrlanan niversitenin btesini kabul eder ve uygulamalar izler.

g) niversitenin tanr ve tanmaz mallarn ynetir, varlklarn teminat gsterip kredi alabilir.

) niversiteye yaplacak artl ve artsz balarn kabul ve reddine karar verir, bunlara ilikin ilemleri yapar.

h) niversiteye kaynak salayacak yatrmlar yaplmasna, iletmeler kurulmasna ve kurulmu iletmelere itirak edilmesine ve mevcut kaynaklarn verimli bir ekilde kullanlmasna ilikin yrrlkteki mevzuata uygun kararlar verir.

Bakan ve bakan vekili

MADDE 6 (1) Mtevelli Heyet, yeleri arasndan drt yl iin bir bakan ve en ok iki Bakan Vekili seer. Sreleri biten Bakan ve Bakan Vekilleri yeniden seilebilir. Bakan, niversitenin ita amiridir ve Mtevelli Heyeti temsil eder.

(2) Bakan, almalarnda yardmc olmak zere, Mtevelli Heyet yeleri arasndan en ok iki Bakan Yardmcs seebilir. Mtevelli Heyet onay ile geici veya srekli danmanlar atayabilir. Bakan, niversiteye ait veya niversitenin orta olduu ticari kurulularla, bu kurulularn oluturduu veya hissedar olduu dier iletmelerde Mtevelli Heyet adna niversiteyi temsil eder. Rektr, Mtevelli Heyet Bakanlna seilmez. Bakan, Mtevelli Heyeti olaanst toplantya arabilir. Bakan, yokluunda Bakan Vekillerinden birini yerine vekil olarak grevlendirir. Bakan, yetkilerini uygun grd l ve sreyle Bakan Vekillerine ve/veya Rektre devredebilir.

NC BLM

niversite Organlar

Rektr

MADDE 7 (1) Rektr, Yksekretim Kurulunun olumlu gr alndktan sonra Mtevelli Heyet tarafndan drt yl sre ile atanr. Rektrln herhangi bir nedenle boalmas durumunda Mtevelli Heyet, yeni Rektr atanncaya kadar Yksekretim Kurulunun olumlu grn aldktan sonra Rektr Vekili atar. Rektrlk iin ya haddi altm yedidir. Ancak altm yedi yandan nce atanm olanlar grev sreleri bitinceye kadar Rektrlk grevini srdrebilirler. Grev sresi biten Rektr yeniden atanabilir. Rektr, grevinden iki haftadan fazla uzaklatnda Mtevelli Heyete ve Yksekretim Kuruluna bilgi verir. Greve veklet alt aydan fazla srerse yeni bir Rektr atanr. Rektr, kanun ve ynetmeliklerle verilen yetkiler ile Mtevelli Heyetin verdii yetkileri kullanr ve grevleri yapar. Rektr, niversite retim yeleri arasndan en fazla retim yesini Rektr Yardmcs olarak atanmak zere Mtevelli Heyetin onayna sunar. Rektr Yardmclar Rektr tarafndan verilen grevleri yerine getirir. Seilen Rektr Yardmclarnn grev sreleri be yldr. Rektr gerekli grd hallerde yardmclarn deitirebilir. Rektr, grevi banda bulunamad hallerde Rektr Yardmclarndan birini vekil brakr.

Senato

MADDE 8 (1) Senato, Rektrn bakanlnda, Rektr Yardmclar, Dekanlar, her faklteden faklte kurullarnca yl iin seilecek birer retim yesi ile Rektrle bal enstit ve yksekokul Mdrlerinden teekkl eder. Senato, her retim yl banda ve sonunda olmak zere ylda en az iki defa toplanr. Rektr, gerekli grd hallerde senatoyu toplantya arr. Senato, 2547 sayl Kanun ve ilgili dier mevzuat hkmleri ile Senatoya verilen grevleri yapar.

Ynetim kurulu

MADDE 9 (1) Ynetim Kurulu, Rektrn bakanlnda, Rektr Yardmclar, Dekanlar, niversiteye bal deiik birim ve alanlar temsil edecek ekilde senatoca drt yl iin seilen retim yesinden oluur. Rektr Yardmclar oy hakk olmakszn ynetim kurulu toplantlarna katlabilirler. Ynetim kurulu, 2547 sayl Kanun ve ilgili dier mevzuat hkmleri ile Ynetim Kuruluna verilen grevleri yapar.

DRDNC BLM

Faklte, Enstit ve Yksekokul Organlar

Dekan

MADDE 10 (1) Dekan, Rektrn nerisi ile Mtevelli Heyet tarafndan atanr. Grev sresi yldr. Sresi biten Dekan tekrar atanabilir. Dekan, fakltenin ve birimlerinin temsilcisi olup kanun ve ynetmeliklerde belirtilen grevleri yrtr. Dekan, Rektrn onay ile fakltede grevli tam zamanl retim yeleri arasndan en ok iki kiiyi yl iin Dekan Yardmcs olarak seebilir. Dekan grevde olmad zaman Dekan Yardmclarndan biri veklet eder. Veklet sresi alt aydan fazla olamaz.

Mdr

MADDE 11 (1) Enstit Mdr, Rektrn nerisi ile Mtevelli Heyet tarafndan atanr. Enstit Mdrnn grev sresi yldr. Sresi biten Mdr yeniden atanabilir. Mdr, Rektrn onay ile tam zamanl retim yeleri arasndan en ok iki kiiyi yl iin Mdr Yardmcs olarak seebilir. Mdr grevde olmad zaman Mdr Yardmclarndan biri veklet eder. Veklet sresi alt aydan fazla olamaz. Enstit Mdr ilgili mevzuat hkmleri ile Dekana verilmi grevleri enstit bakmndan yerine getirir.

(2) Yksekokul Mdr, Rektrn nerisi ile Mtevelli Heyet tarafndan atanr. Sresi biten Mdr yeniden atanabilir. Mdr, Rektrn onay ile yksekokulda grevli tam zamanl retim elemanlar arasndan en ok iki kiiyi Mdr Yardmcs olarak seebilir. Mdr, grevde olmad zaman yardmclarndan biri vekalet eder. Vekalet sresi alt aydan fazla olamaz. Yksekokul Mdr kanun ve ynetmeliklerle Dekana verilmi grevleri yksekokul bakmndan yerine getirir.

(3) niversitece alacak olan aratrma ve uygulama merkezleri ile srekli eitim merkezi Mdrleri Rektrn nerisi ile Mtevelli Heyet tarafndan yl iin atanr. Merkez Mdrleri ilgili mevzuat hkmlerinde belirtilen ekilde ynetim grevini yerine getirir.

Faklte, enstit ve yksekokul kurullar

MADDE 12 (1) Faklte Kurulu, Dekann bakanlnda faklteye bal blmlerin bakanlar ile varsa faklteye bal enstit ve yksekokul mdrlerinden ve yl iin fakltedeki profesrlerin kendi aralarndan seecekleri , doentlerin kendi aralarndan seecekleri iki, yardmc doentlerin kendi aralarndan seecekleri bir retim yesinden oluur. Faklte Kurulu normal olarak her yaryl banda ve sonunda toplanr. Dekan, gerekli grd hallerde Faklte Kurulunu toplantya arr. Faklte Kurulu akademik bir organ olup fakltenin eitim-retim, bilimsel aratrma ve yaym faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esaslar, plan, program ve eitim-retim takvimini kararlatrr, Faklte Ynetim Kuruluna ye seer.

(2) Enstit Kurulu, Mdrn bakanlnda, Mdr Yardmclar ve enstity oluturan ana bilim dal bakanlarndan oluur ve ilgili mevzuat hkmleri ile verilen grevleri yerine getirir.

(3) Yksekokul Kurulu, Mdrn bakanlnda Mdr Yardmclar ve program bakanlarndan oluur ve ilgili mevzuat hkmleri ile verilen grevleri yerine getirir.

Faklte, enstit ve yksekokul ynetim kurullar

MADDE 13 (1) Faklte Ynetim Kurulu, Dekann bakanlnda, Dekan Yardmclar ile faklte kurulunun yl iin seecei profesr, iki doent ve bir yardmc doentten oluur ve ilgili mevzuat hkmleri ile belirtilen grevleri yerine getirir.

(2) Enstit Ynetim Kurulu, Enstit Mdrnn bakanlnda, Enstit Mdr Yardmclar ile Enstit Mdrnce gsterilecek alt aday arasndan Enstit Kurulu tarafndan yl iin seilecek retim yesinden oluur ve ilgili mevzuat hkmleri ile belirtilen grevleri yerine getirir.

(3) Yksekokul Ynetim Kurulu; Yksekokul Mdrnn bakanlnda, Yksekokul Mdr yardmclar ile Yksekokul Mdrnce gsterilecek alt aday arasndan Yksekokul Kurulu tarafndan yl iin seilecek retim yesinden oluur ve ilgili mevzuat hkmleri ile belirtilen grevleri yerine getirir.

Blm ve blm bakan

MADDE 14 (1) Faklte veya yksekokullardaki blmler, blm bakanlar tarafndan ynetilir. Blm Bakan, blmn retim yeleri arasndan fakltelerde Dekann nerisi zerine Rektr tarafndan, Rektrle bal yksekokullarda Mdrn nerisi zerine Rektr tarafndan yl iin atanr. Sresi biten blm bakan tekrar atanabilir. Blm Bakan grevde bulunamayaca sreler iin, retim yelerinden birini vekil olarak brakr. Herhangi bir nedenle alt aydan fazla ayrlmalarda kalan sreyi tamamlamak zere ayn yntemle yeni bir Blm Bakan atanr. Blm Bakan, blmn her dzeyde eitim-retim ve aratrmalarndan, blme ait her trl faaliyetin dzenli ve verimli bir ekilde yrtlmesinden sorumludur.

BENC BLM

Ynetim Organlar

Genel sekreterlik

MADDE 15 (1) Genel Sekreterlik; Genel Sekreter ile en ok iki Genel Sekreter Yardmcsndan ve bal birimlerden oluur. Genel Sekreter, Rektrn nerisi ile Mtevelli Heyet tarafndan atanr. Genel Sekreter, niversite idari tekilatnn badr ve bu tekilatn almasndan Rektre kar sorumludur. Kanun ve ynetmeliklerde yer alan grevleri yerine getirir.

Faklte, enstit ve yksekokul sekreterlikleri

MADDE 16 (1) Her fakltede, Dekana bal ve faklte ynetim rgtnn banda bir Faklte Sekreteri, enstit ve yksekokullarda ise enstit veya Yksekokul Mdrne bal Enstit ve Yksekokul Sekreteri bulunur. Sekretere bal bro ve i hizmet grevlerini yapmak zere gerekli grld takdirde, yeteri kadar Mdr ve dier grevliler altrlr. Bunlar arasndaki i blm Dekann veya Mdrn onayndan sonra ilgili sekreterce yaplr.

(2) Genel Sekreter, Senato ve Ynetim Kurulu toplantlarnda, Sekreterler de bal bulunduklar birimin kurullarnda oy hakk olmakszn raportrlk yaparlar.

ALTINCI BLM

eitli ve Son Hkmler

retim elemanlar

MADDE 17 (1) retim elemanlar; profesr, doent, yardmc doent, retim grevlisi, okutman, aratrma grevlisi, uzman, evirici, eitim-retim planlamacs ve eitim-retim faaliyetlerini yrtmek zere grev yapan dier akademik personelden oluur. Tam zamanl olarak alan profesrler, doentler, yardmc doentler ve dier retim elemanlar ile en az bir yl sreli szleme yaplr. niversite, retim elemanlarnn atamalarnda, devlet yksekretim kurumlarndaki atamalarda aranan artlara ilave artlar da arayabilir. Akademik ve idari personelin alma esaslar, 2547 sayl Kanunda Devlet yksekretim kurumlar iin ngrlen hkmlere tabidir. Aylk ve dier zlk haklar bakmndan ise 4857 sayl Kanunu hkmleri uygulanr.

Yabanc uyruklu retim elemanlar

MADDE 18 (1) niversitede grevlendirilecek yabanc uyruklu retim elemanlar; ilgili faklte, enstit veya yksekokul ynetim kurulunun nerisi ve niversite Ynetim Kurulunun uygun gr alnarak, Rektrn nerisi ve Mtevelli Heyet karar ile atanrlar. Bu atama veya grevlendirmelerde Yksekretim Kurulunun olumlu gr alnarak gereken ilemler tamamlanr. Yabanc uyruklu retim elemanlar, retim grevleri bakmndan 2547 sayl Kanunda ve bu Ynetmelikte tam zamanl retim elemanlar iin yer alan hkmlere tabidirler.

retim eleman yetitirme

MADDE 19 (1) niversitenin gelecek yllardaki ihtiyac gz nnde bulundurularak, Yksekretim Kurulunca belirlenen esaslara gre; Senato tarafndan hazrlanan esaslar erevesinde yurt iinde ve dnda retim eleman yetitirilir.

Aratrma ve gelitirme projeleri ve danmanlk hizmetleri

MADDE 20 (1) niversite retim elemanlarnn ve yneticilerinin giriimleriyle hazrlanan aratrma ve gelitirme projeleri, Rektrlk tarafndan oluturulacak bir komisyonca incelendikten sonra deerlendirilir. Tam zamanl retim yelerinin niversite iinde veya dnda danmanlk yapmalar Rektrlk iznine baldr. niversitede grevli tam zamanl personelin projelerden veya danmanlk hizmetlerinden elde edilecek gelirlerden ne lde yararlandrlacaklar hususundaki esaslar, Rektrln nerisi ile Mtevelli Heyet tarafndan tespit edilir.

zinler

MADDE 21 (1) retim elemanlarna Blm Kurulu ve ilgili Ynetim Kurulunun uygun grmesi ve Rektrn oluru ile Mtevelli Heyet tarafndan uzun sreli cretli veya cretsiz izin verilebilir. retim elemanlar ile idari personelin izinleri ilgili mevzuat hkmleri erevesinde dzenlenir.

Disiplin ve ceza ileri

MADDE 22 (1) retim elemanlar ile idari personelin disiplin ve ceza ilemleri iin 21/8/1982 tarihli ve 17789 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar Ynetici, retim Eleman ve Memurlar Disiplin Ynetmelii, renciler iin 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmleri uygulanr.

Gzetim, denetim, deerlendirme ve alma esaslar

MADDE 23 (1) retim elemanlar, Senato tarafndan belirlenecek kriterler erevesinde her eitim-retim yl sonunda bilimsel ynden deerlendirilir.

niversiteye renci kabul

MADDE 24 (1) niversiteye renci kabulnde aadaki esaslara uyulur:

a) n lisans ve lisans programlarna, lme, Seme ve Yerletirme Merkezi tarafndan merkezi sistemle yerletirilen renciler kabul edilir.

b) Yksekretim Kurulunca belirlenen baz zel programlara n kayt sistemiyle renci seme snav sonularna gre veya renci seme snav ile niversite tarafndan yaplacak zel yetenek snavnn birlikte deerlendirilmesinden elde edilen sonuca gre renci kabul edilir.

c) Lisansst retim programlarna, 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayl Resm Gazetede yaymlanan Lisansst Eitim ve retim Ynetmelii hkmlerine gre renci kabul edilir.

) Yabanc uyruklu renciler, Yabanc renci Snav sonularna gre kabul edilirler.

d) Dier yksekretim kurumlarnda renim grmekte olan renciler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Aras Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik hkmleri ve bu konuda alnacak niversite Ynetim Kurulu kararlarna uygun olarak kabul edilirler.

n lisans, lisans ve lisansst eitim-retim

MADDE 25 (1) niversitede n lisans, lisans ve lisansst dzeylerinde eitim-retim yaplr. Yaplan eitim-retim ve buna dayal olarak verilen diplomalarla ilgili esaslar Senato tarafndan belirlenir.

Sosyal hizmetler

MADDE 26 (1) niversite; rencilerin beden ve ruh salnn korunmas, barnma, beslenme, alma, dinlenme ve bo zamanlarn deerlendirme gibi sosyal ihtiyalarn karlamak ve bu amala bte imkanlar nispetinde okuma salonlar, yatakl salk merkezleri, mediko-sosyal merkezleri, renci kantin ve lokantalar amak, toplant, sinema ve tiyatro salonlar, spor salonu ve sahalar, kamp yerleri salamak ve bunlardan rencilerin en iyi ekilde yararlanmalar iin gerekli nlemleri almakla grevlidir. niversite, zel ve kamu kurulular ile ibirlii yaparak mezunlarna i bulmakta yardmc olur, rehberlik ve psikolojik danma merkezleri kurar, rencilerin kiisel ve ailevi sorunlarn zmlemeye alr.

Mali hkmler

MADDE 27 (1) niversitenin gelir kaynaklar unlardr:

a) Kurucu vakf katklar,

b) Kurucu vakfa niversiteye tahsis edilmi gayrimenkullerden elde edilecek gelirler,

c) niversitenin yatrmlarndan elde edilecek gelirler,

) niversite yaynlarndan elde edilecek gelirler,

d) Aratrma ve gelitirme projelerinden elde edilecek gelirler,

e) rencilerden alnacak cretler,

f) Devlet btesinden ve dier kamu kurum ve kurulularndan yaplacak yardmlar,

g) Balar ve dier gelirler.

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 28 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde; 2547 sayl Kanun ve 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayl Resm Gazetede yaymlanan Vakf Yksekretim Kurumlar Ynetmelii hkmleri uygulanr.

Yrrlk

MADDE 29 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 30 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Bursa Orhangazi niversitesi Mtevelli Heyet Bakan yrtr.