13 Temmuz 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28352

YNETMELK

Avrupa Birlii Bakanlndan:

AVRUPA BRL LER UZMANLII YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Avrupa Birlii leri Uzman Yardmclar giri ve Uzman yeterlik snav ile atamalarnda uygulanacak usul ve esaslarn dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Avrupa Birlii Bakanlnda istihdam edilecek Avrupa Birlii leri Uzman Yardmclar ile Uzmanlarn kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 634 sayl Avrupa Birlii Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 37 nci maddesi ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun ek 41 inci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakan: Avrupa Birlii Bakann,

b) Bakanlk: Avrupa Birlii Bakanln,

c) Birim: Avrupa Birlii Bakanl hizmet birimlerini,

) Giri Snav: Avrupa Birlii leri Uzman Yardmcl giri snavn,

d) dari Hizmetler Bakanl: Avrupa Birlii Bakanl dari Hizmetler Bakanln,

e) KPDS: Kamu Personeli Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavn,

f) KPSS: Kamu Personel Seme Snavn,

g) Mstear: Avrupa Birlii Bakanl Mstearn,

) Mstear Yardmcs: Avrupa Birlii Bakanl Mstear Yardmcsn,

h) Uzman: Avrupa Birlii leri Uzmann,

) Uzman Yardmcs: Avrupa Birlii leri Uzman Yardmcsn,

i) Yeterlik Snav: Avrupa Birlii leri Uzmanl yeterlik snavn,

ifade eder.

KNC BLM

Uzman Yardmcl Giri Snav

Giri snav

MADDE 5 (1) Bakanlkta grevlendirilecek uzman yardmclar, zel giri snav ile alnrlar. Giri snav, yazl ve szl snav olmak zere iki aamadan oluur.

(2) Giri snavlar, kadro ve ihtiya durumuna gre Bakanlk tarafndan uygun grlecek zamanlarda ve uygun grlen renim dallarnda yaplr.

(3) Yazl snav klasik ve/veya test usulnde yaplabilir. Yazl snav Bakanlka yaplabilecei gibi, bir ksm ya da tamam niversiteler veya dier kamu kurumlarna da yaptrlabilir.

Giri snav duyurusu

MADDE 6 (1) Giri snavna katlma artlar, renim dallar, atama yaplacak kadrolarn snf, derecesi, snav tarihi ve yeri, snavn yapl ekli, KPSS puan tr ya da trleri ve asgari puanlar, puan sralamasna gre ka adayn arlaca, son bavuru tarihi, bavuru yeri ve snavla ilgili dier hususlar bavuru sresinin bitiminden en az on be gn nce Resm Gazetede ve Trkiye genelinde yaymlanan tiraj en yksek ilk be gazetenin en az birinde, en az bir defa ilan edilir. Giri snav duyurusunda yer alacak renim dallar bu Ynetmeliin 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (c) bendinde saylan faklte ve blmler ile fakltelerin blmleri arasndan Bakanlka belirlenir.

Giri snavna katlma artlar

MADDE 7 (1) Giri snavna katlabilmek iin 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 48 inci maddesinin birinci fkrasnn (A) bendinde saylan genel artlara ek olarak aadaki artlar aranr.

a) KPSS'den, snav duyurusunda belirtilen puan trnde/trlerinde, Bakanlka belirlenen asgari puan dzeyinde baarl olmak,

b) ngilizce, Franszca veya Almanca dillerinden birinde KPDS'den en az (B) dzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararas geerlilii bulunan bir belgeye sahip olmak,

c) En az drt yllk lisans eitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, ktisat, letme, ktisad ve dar Bilimler, Mhendislik, Veteriner, Ziraat, Su rnleri ve letiim Faklteleri ile fakltelerin Avrupa Birlii, Matematik, statistik, Sosyoloji, Tarih, ehir ve Blge Planlama blmleri ya da bunlara denklii Yksekretim Kurulu tarafndan onaylanm yabanc fakltelerden mezun olmak,

) Giri snavnn yapld tarih itibaryla 35 yan doldurmam olmak.

(2) Yabanc dil dzeyine ilikin KPDS haricindeki belgelerin KPDSye denklii hakknda Yksekretim Kurulunun karar esas alnr.

(3) Yabanc dil dzeyine ilikin belgelerin geerlilik sresi snav bavurusunun son gn dikkate alnarak hesaplanr. Yabanc dil yeterliliine ilikin belgelerden, KPDS belgesinin geerlik sresi be yl, dier belgelerin geerlik sresi ise iki yldr.

(4) Bakanlk, snav ilannda yer vermek suretiyle, snav birinci fkrada saylan tm faklte ve blm mezunlarna ak yapabilecei gibi, hizmet gereklerini ve Bakanln ihtiya durumunu dikkate alarak yapaca tespite gre faklte ve blmlerden bir ksmna ak olarak da yapabilir.

stenilen belgeler

MADDE 8 (1) Giri snavna katlmak isteyenlerden aadaki belgeler istenir:

a) Talep Formu,

b) Yksek renim diplomas ya da k belgesi,

c) KPSS sonu belgesi,

) KPDS veya buna denk kabul edilen ve uluslararas geerlilii olan sonu belgesi,

d) T.C. Kimlik Numaras,

e) Yazl zgemi,

f) 3 adet vesikalk fotoraf,

g) Adli sicil beyan,

) Grevini yapabilecek derecede salkl olduuna dair yazl beyan.

(2) Yukarda saylan belgelerin en ge giri snav duyurusunda belirlenen tarih ve saatte Bakanla teslim edilmesi arttr. Bu belgelerin asl ibraz edilmek kaydyla suretleri Bakanlka tasdik edilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alnmaz.

Giri Snav Komisyonu

MADDE 9 (1) Giri Snav Komisyonu, komisyon bakan dahil toplam be yeden oluur. Komisyon bakan Mstear veya Mstear Yardmclar arasndan belirlenir. dari Hizmetler Bakan bu Komisyonun tabii yesidir. Komisyonun dier asil ve yedek yeleri, Mstear Yardmclar ve Bakanlar arasndan belirlenir. Komisyonun bakan ve yeleri Bakan tarafndan belirlenir. Komisyon ye tamsays ile toplanr ve oy okluu ile karar alr.

Yazl giri snav

MADDE 10 (1) Giri Snav duyurusunda belirtilecek KPSS puanna sahip olmak artyla yaplan bavurular arasndan, en yksek puana sahip olan adaydan balanarak atama yaplacak kadro saysnn en fazla on katna kadar aday yazl snava arlr. Son sradaki adayla eit puan alan dier adaylar da yazl snava arlr.

(2) Yazl Snav; Alan Bilgisi (30 puan), Avrupa Birlii ve Trkiye Avrupa Birlii likileri (40 puan) ile Yabanc Dil Bilgisi (30 puan) balklarndan oluur. Alan Bilgisi, snav duyurusunda yer alan faklte ve blmlere gre belirlenir.

(3) Yazl snavda baar notu, yz puan zerinden en az yetmitir.

(4) Snavda kopya ekenler, ekmeye teebbs edenler veya kopya ektii tespit edilenler hakknda tutanak dzenlenir ve snav ktlar geersiz saylr. Yazl snavn niversitelere veya dier kamu kurumlarna yaptrlmas halinde de ayn esaslar uygulanr.

Szl snav

MADDE 11 (1) Yazl snavda en az yetmi puan almak artyla, en yksek puana sahip olan adaydan balanarak, atama yaplacak kadro saysnn en fazla drt katna kadar aday szl snava arlr. Son sradaki adayla eit puan alanlar da szl snava arlr.

(2) Szl snavda adaylar;

a) Avrupa Birlii ve Trkiye Avrupa Birlii likileri ile Yabanc Dil Bilgi dzeyi,

b) Bir konuyu kavrayp zetleme, ifade yetenei ve muhakeme gc,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davran ve tepkilerinin meslee uygunluu,

) zgveni, ikna kabiliyeti ve inandrcl,

d) Genel yetenek ve genel kltr,

e) Bilimsel ve teknolojik gelimelere akl,

ynlerinden deerlendirilir.

(3) Adaylar, Giri Snav Komisyonu tarafndan ikinci fkrann (a) bendi iin elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazl zelliklerin her biri iin onar puan zerinden deerlendirilir ve verilen puanlar ayr ayr tutanaa geirilir. Bunun dnda szl snav ile ilgili herhangi bir kayt sistemi kullanlmaz.

(4) Szl snavda baarl saylmak iin, Giri Snav Komisyonu bakan ve yelerinin yz tam puan zerinden verdikleri puanlarn aritmetik ortalamasnn en az yetmi olmas arttr.

Snav sonularnn deerlendirilmesi

MADDE 12 (1) Giri Snav Komisyonu, yazl ve szl snav sonucunda tespit edilen notlarn aritmetik ortalamasn almak suretiyle adaylarn Uzman Yardmcl giri snav nihai baar derecelerini tespit ederek sralamaya tabi tutar ve Uzman Yardmcs adaylarnn isim listesini, szl snavn bittii gn takip eden gn iinde Bakanla teslim eder.

(2) Bakanlk, yazl ve szl snav nihai sonularn ve bo bulunan kadro says itibaryla snav baar puan sralamasna gre kazananlarn listesini ilan eder. Yaplan snavlarda baarl olmak artyla, giri snav duyurusunda ilan edilen kadro saysnn yarsn gememek zere yedek liste de ilan edilir. Yedek listede yer alan adaylarn haklar ilan tarihini takip eden alt ay iin geerlidir ve daha sonraki snavlar iin mktesep hak veya herhangi bir ncelik tekil etmez.

(3) Snav sonular aklanrken; kazanan adaylarn yazl ve szl snav notlarnn aritmetik ortalamasnn eitlii durumunda, yazl puan yksek olan aday; her iki puann da eit olmas halinde, KPSS puan yksek olan aday sralamada stte yer alr.

(4) Snav sonularnn ilan edilmesinden itibaren yedi gn iinde yazl olarak Giri Snav Komisyonuna itiraz edilebilir. tirazlar Giri Snav Komisyonunca yedi gn iinde incelenerek karara balanr. tiraz sonucu adaya bildirilir. Yazl snavn niversitelere veya baka bir kamu kurumuna yaptrlmas durumunda, bu snav sonularna yaplan itirazlarn karara balanma sresi onbe gndr.

Uzman yardmclarnn atanmas

MADDE 13 (1) Giri snavn kazananlarn Avrupa Birlii leri Uzman Yardmcl kadrolarna atanmalar ve adaylklarna ilikin ilemler 3/6/2011 tarihli ve 634 sayl Avrupa Birlii Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararname ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu hkmlerine gre yaplr.

(2) Snav kazananlarn atama ilemlerinin yaplmasna ilikin tebligatta belirtilen sre iinde, istenilen belgelerle birlikte dari Hizmetler Bakanlna mracaat etmeleri gereklidir.

(3) Atama ilemlerinin yaplmas iin kendilerine bildirilen sre iinde geerli bir mazereti olmad halde mracaat etmeyenlerin atama ilemleri yaplmaz.

(4) Giri snavn kazananlardan bavuru belgelerinde geree aykrlk tespit edilenlerin snavlar geersiz saylarak atamalar yaplmaz.

NC BLM

Uzmanlk Tezi ve Yeterlik Snav

Tez konusunun belirlenmesi

MADDE 14 (1) Bakanlkta iki yln tamamlayan Uzman Yardmclarna, Bakanln grev sahas ile ilgili konularda bal bulunduu Birim bakannn teklif edecei konu arasndan Mstearn onay ile bir tez konusu verilir. Belirlenen tez konusu Uzman Yardmcsnn talebi ve bal bulunduu Birim bakannn teklifi ve Mstearn onay ile bir defaya mahsus olmak zere deitirilebilir.

(2) Tez konusu belirlenen Uzman Yardmclarna, Mstearn onay ile tez danman belirlenir. Tez danmanlar, Bakanlkta Avrupa Birlii leri Uzman ve st kadrolarda grev yapanlar veya tez konusuna ilikin olarak niversitelerin ilgili blmlerinde grev yapan akademisyenler arasndan belirlenir.

Uzmanlk tezinin hazrlanmas ve teslimi

MADDE 15 (1) Uzman Yardmcs tez danman gzetiminde hazrlayaca tezde bilimsel esaslara uygun olarak hareket etmek, ele ald konuyu tarihi geliimi iinde ve karlatrmal olarak incelemek zorunda olup, tezin kendi gr ve tavsiyelerini tamas esastr.

(2) Tezin daha nce yksek lisans, doktora tezi veya baka bir amala, benzer tarzda hazrlanmam ve kullanlmam olmas esastr.

(3) Uzman Yardmcs tezini, tez danman raporu ile birlikte tez konusu verilen tarihten itibaren en ge on iki ay iinde dari Hizmetler Bakanlna gnderilmek zere bal bulunduu birim bakanlna teslim etmek zorundadr.

(4) Sresi iinde tezlerini sunmayan uzman yardmclarna tezlerini sunmalar iin alt ay ilave sre verilir.

Tez deerlendirme komisyonu

MADDE 16 (1) Tez Deerlendirme Komisyonlar, Mstear veya Mstear Yardmclarndan herhangi birinin bakanlnda, uzman yardmcsnn bal olduu birim bakan tabii ye olmak ve dier yeler Avrupa Birlii leri Uzman ve st kadrolardan olmak zere be asil ve drt yedek yeden oluur. Tez Deerlendirme Komisyonlarnn bakan ve yeleri Bakan tarafndan belirlenir.

(2) Gerekli grlmesi halinde, tez konusuyla ilgili akademisyenler de Tez Deerlendirme Komisyonlarna ye olarak alnabilir.

(3) Tez Deerlendirme Komisyonlar ye tam says ile toplanr.

Tezin deerlendirilmesi

MADDE 17 (1) Uzman Yardmclar tarafndan hazrlanan tezler ve tez danman raporlar, iki hafta iinde dari Hizmetler Bakanlnca Tez Deerlendirme Komisyonu yelerine datlr. Tezler, teslim tarihinden itibaren en fazla iki ay iinde Tez Deerlendirme Komisyonu marifetiyle deerlendirilir. Uzman yardmclar, bu srenin tamamlanmasn mteakip en fazla bir ay iinde toplanacak komisyon nnde tezlerini szl olarak savunur ve yelerin tezin ieriine ynelik sorularn cevaplandrr. Savunma sonunda tez baarl veya baarsz olarak deerlendirilir. Baar veya baarszln tespitinde oy okluu esastr ve ekimser oy kullanlamaz. Tez deerlendirme sonular, bir tutanaa balanarak bir hafta iinde dari Hizmetler Bakanlna teslim edilir.

(2) Tezi baarsz bulunan uzman yardmcsna, tezdeki eksiklikler belirtilerek eksiklikleri tamamlamas iin alt aylk ek sre verilir. Uzman yardmcs ek sreyi, baarsz olma gerekesinin yer ald komisyon kararn dikkate almak suretiyle tezini dzelterek veya verilen yeni konuda tezini hazrlayarak kullanabilir.

Yeterlik snavna girme koullar

MADDE 18 (1) Avrupa Birlii leri Uzman Yardmclar;

a) Aylksz izin, toplam ay aan hastalk ve refakat izinleri hari, en az yl Bakanlkta grev yapm olmak,

b) Hazrladklar uzmanlk tezi, oluturulacak tez deerlendirme komisyonu tarafndan kabul edilmek,

kaydyla, yaplacak yeterlik snavna girmeye hak kazanrlar.

Yeterlik Snav Komisyonu

MADDE 19 (1) Yeterlik Snav Komisyonu, Mstear ya da Mstear Yardmclar arasndan Bakan tarafndan belirlenecek bakan dhil toplam be yeden oluur. Bakan, Mstear Yardmclar, Bakanlar ve Avrupa Birlii leri Uzmanlar ve/veya gerekli grrse yksekretim kurumlar retim yeleri arasndan olmak zere drt asil ye belirler. Ayn usulle bakan ve yelerin yedeklerini de seer.

(2) Yeterlik Snav Komisyonu en az kii ile toplanr.

Yeterlik snav

MADDE 20 (1) Yeterlik snav, Bakanlka uygun grlen tarihlerde yaplr.

(2) Yeterlik snav, Yeterlik Snav Komisyonu tarafndan yazl olarak test ve/veya klasik usulde gerekletirilir.

(3) Yeterlik Snav, Avrupa Birlii ve Trkiye-Avrupa Birlii likileri (50 puan), Yabanc Dil Bilgisi (30 puan) ve Devlet memurlar ile ilgili mevzuat da kapsayan kurumsal mevzuat (20 puan) konularndan oluur. Yeterlik snav konularnn alt balklar, uzman yardmclarna snavdan en az iki ay nce yazl olarak bildirilir.

(4) Yeterlik Snavnn klasik yazl usulde yaplmas durumunda, cevap ktlarn her komisyon yesi ayr ayr deerlendirerek not verir. Bunlarn aritmetik ortalamas snav baar notudur.

(5) Yeterlik snavnda baar notu yz zerinden en az yetmitir.

(6) Snavda baarl olamayanlar veya snava girmeye hak kazand halde geerli mazereti nedeniyle snav hakkn kullanamayanlara bir yl iinde ikinci bir snav hakk daha verilir.

Uzmanla atanma

MADDE 21 (1) Yeterlik snavnda baarl olanlarn Avrupa Birlii leri Uzmanl kadrolarna atanabilmeleri iin; Uzman yardmcl dnemi iinde alnm olmas kaydyla, KPDSden ngilizce, Franszca, Almanca dillerinden birinden asgari (C) dzeyinde puan alm olmalar veya dil yeterlilii bakmndan bunlara denklii kabul edilen ve uluslararas geerlilii bulunan baka bir belgeye yeterlik snavndan itibaren en ge iki yl iinde sahip olmalar arttr.

(2) Verilen ilave sre iinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazrladklar tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci snavda da baar gsteremeyen veya snav hakkn kullanmayanlar ile sresi iinde yabanc dil yeterlilii artn yerine getirmeyenler, uzman yardmcs unvann kaybederler ve Bakanlkta durumlarna uygun memur unvanl kadrolara atanrlar.

Yeniden atanma

MADDE 22 (1) Bu Ynetmelik hkmlerine gre Avrupa Birlii leri Uzman unvann kazandktan sonra Bakanlktaki grevlerinden kendi isteiyle ayrlp da yeniden atanmak isteyenler, bo kadro olmas, Bakanln ihtiyac bulunmas ve KPDSden son iki yl iinde ngilizce, Franszca, Almanca dillerinden birinden asgari (C) dzeyinde puan alm olmalar veya dil yeterlilii bakmndan bunlara denklii kabul edilen ve uluslararas geerlilii bulunan baka bir belgeye sahip olmalar artyla Avrupa Birlii leri Uzmanlna atanabilirler.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 23 (1) 25/9/2009 tarihli ve 27357 sayl Resm Gazetede yaymlanan Avrupa Birlii Genel Sekreterlii Avrupa Birlii leri Uzman Yardmcl Giri ve Uzman Yeterlik Snav Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Mevcut uzman yardmclar hakknda uygulanacak ynetmelik

GEC MADDE 1 (1) Bakanlkta 2/11/2011 tarihinden nce Avrupa Birlii leri Uzman Yardmcl kadrolarna atanm olanlarn yeterlik snavlar ve Avrupa Birlii leri Uzmanl kadrolarna atanmalar bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten nce tabi olduklar mevzuat hkmlerine gre sonulandrlr.

Yrrlk

MADDE 24 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 25 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Avrupa Birlii Bakan yrtr.