12 Temmuz 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28351

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

ARASINDA AKDENİZDE KITA SAHANLIĞI SINIRLANDIRILMASI

HAKKINDA ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6344                                                                                               Kabul Tarihi: 29/6/2012

MADDE 1 – (1) 21 Eylül 2011 tarihinde New York’ta imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Akdeniz’de Kıta Sahanlığı Sınırlandırılması Hakkında Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

11/7/2012