12 Temmuz 2012 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28351

YNETMELK

Gmrk ve Ticaret Bakanlndan:

PAZAR YERLER HAKKINDA YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, semt ve retici pazarlarn modern bir yapya kavuturmak, bu yerlerde sebze ve meyveler ile belediyece msaade edilen dier gda ve ihtiya maddelerinin ticaretinin kaliteli, standartlara ve gda gvenilirliine uygun olarak serbest rekabet artlar iinde yaplmasn temin etmek, tketicilerin hak ve menfaatlerini korumak ve reticiler ile pazarclarn faaliyetlerini dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, semt ve retici pazarlarnn kurulmas, iletilmesi, tanmas ve kapatlmasn, ynetim ve denetimini, bu yerlerde faaliyet gsteren retici ve pazarclarda aranlacak nitelikleri, bunlarn almalarn, yapacaklar satlar, haklarn ve uymakla ykml bulunduklar kurallar, belediye ve dier idarelerin grev, yetki ve sorumluluklar ile pazar yerlerine ilikin dier hususlar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayl Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinlii Bulunan Dier Mallarn Ticaretinin Dzenlenmesi Hakknda Kanunun 7 ve 15 inci maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakanlk: Gmrk ve Ticaret Bakanln,

b) Belediye: 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayl Belediye Kanununa tabi belediyeleri,

c) Bildirim: Bildirim miktar veya zerindeki sebze ve meyvelere ilikin sisteme yaplan beyan ilemini,

) Bildirim miktar: Adet ile yaplan satlarda 150 adet, ba ile yaplan satlarda 50 ba, kilogram ile yaplan satlarda 100 kilogram,

d) l mdrl: Gmrk ve Ticaret Bakanl Ticaret l Mdrln,

e) Kanun: 5957 sayl Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinlii Bulunan Dier Mallarn Ticaretinin Dzenlenmesi Hakknda Kanunu,

f) Knye: Sebze ve meyvelerin retim yerini, cinsini, miktarn, hangi retici/iletmeye ait olduunu, varsa sertifika bilgilerini ve Bakanlka uygun grlen dier hususlar ieren ve sistem zerinden baslan belge veya barkodlu etiketi,

g) Mal: Organik ve iyi tarm uygulamalar kapsamnda retilen sertifikal rnler dhil ticarete konu sebze ve meyveler ile belediyece pazar yerlerinde satna izin verilen dier gda ve ihtiya maddelerini,

) Meslek kuruluu: Pazarclarn yesi olduklar ihtisas odalarnn kurduklar lke genelinde en fazla yeye sahip esnaf ve sanatkrlar federasyonuna kaytl meslek odasn veya ihtisas odas bulunmayan yerlerde en fazla pazarc yeye sahip karma nitelikteki esnaf ve sanatkrlar odasn,

h) Pazar yerleri: Belediyelerce tespit edilecek yer ve gnlerde kurulan retici ve semt pazarlarn,

) Pazarc: Mallar semt pazarlarnda dorudan tketicilere perakende olarak satan meslek mensubunu,

i) Perakende sat: Tek seferde bildirim miktarnn altnda yaplan sat,

j) Semt pazar: reticiler ve pazarclar tarafndan mallarn dorudan tketicilere perakende olarak satld ak veya kapal pazar yerlerini,

k) Sistem: Bakanlk bnyesinde elektronik ortamda kurulan ve internet tabanl alan merkezi hal kayt sistemini,

l) Tahsis: 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayl Belediye Gelirleri Kanunu uyarnca tahsil edilen igaliye harc karlnda, semt ve retici pazarlarndaki sat yerlerinin geici olarak kullanm hakkn,

m) Tahsis sahibi: Pazar yerlerinde adna sat yeri tahsis edilmi olan pazarc ve reticileri,

n) Tahsis creti: 2464 sayl Kanuna gre, igal edilen alan ile orantl olarak belediye meclisince belirlenen igaliye harcn,

o) retici: Organik ve iyi tarm uygulamalar kapsamnda retilen sertifikal rnler dhil sebze veya meyve retenleri,

) retici pazar: reticilerin kendi rettikleri mallar perakende olarak dorudan tketicilere sattklar ak veya kapal pazar yerlerini,

ifade eder.

KNC BLM

Pazar Yerlerinin Kurulmas, letilmesi, Tanmas ve Kapatlmas

Pazar yerlerinin kurulmas ve iletilmesi

MADDE 5 (1) Pazar yerleri, imar plannda belirlenmi alanlarda bu Ynetmelikte belirtilen asgari koullar tayacak ekilde belediyeler tarafndan kurulur. Gerek veya tzel kiiler tarafndan pazar yeri kurulamaz.

(2) Pazar yerinin kurulmasna, 7 nci maddede belirtilen komisyonun raporu gz nnde bulundurularak belediye meclisince karar verilir.

(3) Semt pazarnn kurulmasnda, tketici piyasasnn bykl, ulam imknlar, semt pazar says ve bunlarn birbirlerine yaknl ile semt pazarnn evreye, altyapya ve trafie getirecei ykler ile can ve mal gvenlii riski gz nnde bulundurulur.

(4) retici pazarnn kurulmasnda, yrede yetitirilen mal miktar ve eidi, retim sezonu ile retici ve tketici talepleri dikkate alnr.

(5) Semt pazar kurulan yerlerde, retici pazar semt pazar ile ayn gnde kurulamaz.

(6) Mnhasran organik mallarn sat amacyla semt pazar kurulabilir.

(7) mar planlarnda pazar yerlerinin belirlenmesinde, bu Ynetmelikte yer alan hkmler belediyelerce gz nnde bulundurulur.

(8) Pazar yerleri, belediyelerce iletilir ve bu yetki devredilemez. Ancak, pazar yerlerinin iletilmesine ilikin baz hizmetler, bu Ynetmelik ve ilgili mevzuat hkmlerine aykr hkm iermeyecek ekilde yaplacak belirli sreli protokoller ile meslek kurulular eliyle yrtebilir.

Pazar yerinde bulunmas gereken hizmet tesisleri ve zellikleri

MADDE 6 (1) Pazar yerlerinde;

a) Pazarc ve retici sat yerleri,

b) Zabta brosu,

c) p toplama yeri,

) Elektronik tartlar,

d) Hoparlr sistemi,

e) Aydnlatma sistemi,

f) Gvenlik kameras,

g) Tuvalet

bulunmas zorunludur.

(2) Sat yerlerinin alan bykl ve kullanm ile buralardaki tezghlarn ebat ve biimine ilikin zellikler, mal tehirini olumsuz etkilemeyecek, alveri iin yeterli gei yollar brakacak ve pazar yerlerine standart bir grnm kazandracak ekilde ilgili meslek kuruluunun gr alnarak belediye encmenince belirlenir.

(3) Zabta brosu, ilgili personelin ihtiyacn karlayabilecek zellikte ve kapasitede olur. Seyyar kabinler de bu amala kullanlabilir.

(4) Pazar yerlerinde oluan plerin kaldrlncaya kadar tutulaca p toplama yeri, pazar yerinin uygun bir yerinde oluturulur. p toplama yerlerinin kapasitesi, pazar yerinin bykl ve i hacmine gre belirlenir.

(5) Pazar yerlerinde faaliyet gsterenler ile tketicilerin can ve mal gvenliini salanmas amacyla, pazar yerlerinin kapasitesi gz nnde bulundurularak yeterli say ve zellikteki gvenlik kameralar uygun alanlara yerletirilir.

(6) Tuvaletler, pazar yerlerinin kapasitesi gz nnde bulundurularak ihtiyac karlayacak sayda ve zellikte olur. Bu amac salayacak ekilde, seyyar tuvalet kabinleri veya pazar yerinin evresinde bulunan tuvaletler de kullanlabilir.

(7) Tketicilerce satn alnan mallarn arlnn kontrol edilebilecei, ilgili mevzuata uygun elektronik tartlar, pazar yerlerinin giri ve k noktalarna konulur.

(8) Gerekli grlen duyurularn yaplabilecei uygun ve yeterli kapasitedeki hoparlr sistemi ile pazar yerlerinin yeterli dzeyde aydnlatlmasna imkn salayacak aydnlatma sistemi kurulur.

(9) Tahsis sahiplerinin pazar yerine mal getirme, boaltma ve ykleme ilerini kolaylkla yapabilmelerine imkn verecek tedbirler belediyece alnr.

(10) Zorunlu tesisler dnda ihtiyaca gre belirlenecek dier tesisler belediyece oluturulabilir.

Pazar yeri kurulu komisyonu

MADDE 7 (1) mar plannda pazar yeri olarak belirlenen veya belirlenecek alann, bu Ynetmeliin 5 inci maddesinin nc ve drdnc fkralarna uygunluunu deerlendirmek zere bir komisyon kurulur. Komisyon tarafndan hazrlanan rapor, belediye meclisine sunulur.

(2) Bakanl, ilgili belediye bakan ya da grevlendirecei yardmcs tarafndan yrtlen pazar yeri kurulu komisyonu; belediyenin imar ve denetim ile ilgili mdrlklerinden grevlendirilecek iki temsilci ile il mdrl, il/ile emniyet mdrl, il/ile gda, tarm ve hayvanclk mdrl, il/ile salk mdrl/ile salk grup bakanl, ilgili meslek kuruluu ve ziraat odas ile o yerde faaliyet gsteren en fazla yeye sahip tketici rgtnce belirlenecek birer temsilci olmak zere on yeden oluur.

(3) Tketici rgt bulunmayan yerlerde tketiciler, o yerde en fazla ortaa sahip tketim kooperatifleri tarafndan temsil edilir. Komisyonun, o yerde ilgili kuruluun bulunmamasndan kaynaklanan noksan yelikleri, srasyla ile ya da il nezdinde faaliyet gsteren ilgili kurulua doldurulur.

Pazar yeri yerleim plan

MADDE 8 (1) Pazar yeri yerleim plan, pazar yeri kurulmasna ilikin belediye meclisi kararn takiben ay iinde, 6 nc maddede belirtilen hizmet tesislerini ierecek ekilde hazrlanr ve belediye encmenince onaylanr.

(2) Yerleim plannn hazrlanmasnda; toplam sat yeri saysnn en az yzde yirmisinin zel sat yeri olarak reticilere ayrlmas ve sebze ve meyveler ile dier gda ve ihtiya maddelerinin birbirlerini olumsuz etkilemeyecek ekilde ayr ayr sata sunulmas hususuna dikkat edilir.

(3) Yerleim plan, ihtiyaca gre belediye encmeni kararyla deitirilebilir. Yerleim plannn deitirilmesinde, mevcut tahsis sahiplerinin haklar gz nnde bulundurulur.

Pazar yerlerinin kurulu gn

MADDE 9 (1) Pazar yerlerinin kurulu gn, o yerdeki dier pazar yerlerinin kurulduu gnler dikkate alnmak suretiyle, al ve kapan saatleri ise mevsim artlar ve yresel ihtiyalara gre belediye encmenince belirlenir.

(2) Pazar yerlerinin kurulu gn ile al ve kapan saatlerinin belirlenmesinde, ilgili meslek kuruluunun gr alnr.

Pazar yerlerinin tanmas ve kapatlmas

MADDE 10 (1) evreye, altyapya ve trafie yk getiren, ulam imknlar ve alan bykl yetersiz olan ve uygun alma ortam bulunmayan pazar yerleri belediye meclisinin karar ile baka bir alana tanabilir ya da kapatlabilir.

(2) Belediye meclisi, birinci fkrada belirtilen hususlar, 7 nci maddede ngrlen komisyona incelettirir.

(3) Pazar yerinin baka bir alana tanmasna ilikin ilemler, bu Ynetmelikte belirtilen usul ve esaslar erevesinde yrtlr.

NC BLM

Tahsis lemi

Tahsis

MADDE 11 (1) Semt ve retici pazarlarndaki sat yerleri tahsis yoluyla iletilir. Tahsis, ayn belediye snrlar ve mcavir alanlar iinde bulunan dier pazar yerlerinde sat yeri bulunmayanlara ncelik verilmek suretiyle yaplr.

(2) Semt pazarlarndaki sat yerleri pazarclara ve reticilere, retici pazarlarndaki sat yerleri ise mnhasran reticilere tahsis edilir. Organik mallarn sata sunulduu semt pazarlarndaki sat yerleri, yalnzca organik mal reten reticilere veya bu tr mallar satan pazarclara tahsis edilir.

(3) Semt pazarlarnda, reticilere tahsis edilecek sat yeri says, toplam sat yeri saysnn yzde yirmisinden az olamaz. Ayrlan sat yerlerine reticilerden yeteri kadar talep olmamas veya boalan sat yerlerinin doldurulamamas hlinde dier talep sahiplerine de tahsis yaplabilir.

(4) Ayn pazar yerinde, bir reticiye veya pazarcya dorudan veya dolayl olarak en fazla iki sat yeri tahsis edilebilir.

(5) Tahsis, belediye encmeni karar ile yaplr.

Tahsis sahiplerinde aranlacak artlar

MADDE 12 (1) Sat yeri tahsis edilecek pazarclarda aada belirtilen artlar aranr:

a) Sebze veya meyve ya da belediyece izin verilen dier gda veya ihtiya maddelerinin sat ile itigal etmek,

b) lgili meslek kuruluuna kaytl olmak,

c) Vergi mkellefi olmak,

) Bavuru tarihinden nceki bir yl iinde belediyece hakknda tahsis iptal karar verilmemi olmak,

d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayl Trk Ceza Kanununun 53 nc maddesinde belirtilen sreler gemi olsa bile; kasten ilenen bir sutan dolay be yl veya daha fazla sreyle ya da devletin gvenliine kar sular, anayasal dzene ve bu dzenin ileyiine kar sular, zimmet, irtikp, rvet, hrszlk, dolandrclk, sahtecilik, gveni ktye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kartrma, edimin ifasna fesat kartrma, sutan kaynaklanan malvarl deerlerini aklama veya kaaklk sularndan mahkm olmamak,

e) lgili mevzuatla aranlan dier artlara sahip olmak.

(2) Sat yeri tahsis edilecek reticilerde aada belirtilen artlar aranr:

a) Sebze veya meyve reticisi olmak,

b) Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl bnyesinde tutulan ilgili sistemlere kaytl olmak,

c) Bavuru tarihinden nceki bir yl iinde belediyece hakknda tahsis iptal karar verilmemi olmak,

) Birinci fkrann (d) bendinde aranlan artlara sahip olmak,

d) lgili mevzuatla aranlan dier artlara sahip olmak.

(3) Sat yeri tahsis talebinde bulunanlar, Ek-1de yer alan dileke ile birlikte ilgili belediyeye bavurur. Dilekeye aadaki belgeler eklenir:

a) T.C. Kimlik numaras beyan,

b) Tahsise ilikin ilan tarihinden nceki bir yl iinde tahsisin iptal edilmediine ilikin imzal taahhtname,

c) lgili meslek kuruluuna/Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl bnyesinde tutulan ilgili sistemlere kaytl olduunu gsterir belge,

) Adli sicil kaydna ilikin beyan,

d) Son alt ay iinde ekilmi adet vesikalk fotoraf.

(4) Sat yeri tahsis talebinde bulunan pazarclardan, nc fkrada belirtilen belgelerin yan sra, kaytl olduu vergi dairesi ad ve vergi kimlik numaras beyan istenir.

(5) Belediyeler, adli sicil beyannn doruluunu ilgili mercilerden teyit eder.

Pazar yerlerinde tahsis ilemi

MADDE 13 (1) Tahsis ilemi, pazar yeri yerleim plannn belediye encmenince onaylanmasn mteakip balatlr.

(2) Yaplacak tahsis ilemi, belediyece en az bir yerel gazetede ilan edilmek, en az yedi i gn belediye ilan panosunda asl kalmak ve belediyenin resmi internet sayfasnda yaymlanmak suretiyle duyurulur. Ayrca bu husus, yelerine duyurmak zere ilgili meslek kuruluuna da bildirilir.

(3) Duyuruda, pazar yerinin kurulaca yer, retici ve pazarc sat yeri adedi, mracaat sahiplerinde 12 nci maddeye gre aranlan artlar ve bu kiilerden istenilen belgeler, son bavuru tarihi ve yeri ile belediyece uygun grlen dier hususlar yer alr.

(4) Bavurular, duyuruda belirtilen tarihe kadar bizzat yaplr. Yaplan inceleme sonucunda 12 nci maddede ngrlen artlar tad anlalan mracaat sahipleri, kura ilemine katlma hakk kazanr.

(5) Kura ilemine katlma hakkn kazananlarn listesi, listeye itirazn sresi ve ekli ile kura ileminin yaplaca gn en az yedi i gn sreyle belediyenin ilan panosu ve resmi internet sayfasnda yaymlanr. Kura ilemine katlma hakkn kazanamayanlar, listeye itiraz edebilir. tirazlar, belediye encmenince karara balanr.

(6) Kura ilemi, mracaat sahiplerinin huzurunda yaplr. Kura ilemi yaplrken, ilgili meslek kuruluunca grevlendirilen yetkili bir temsilci gzlemci olarak bulunabilir. Yaplan kura ilemi sonucunda hem pazarclar hem de reticiler iin asil ve yedek listeler dzenlenir. Bu listeler, beinci fkrada belirtilen usule gre ilan edilir.

(7) Bir pazar yerinde ayn mal gruplarnn satn yapan tahsis sahiplerinin sat yerleri, yapacaklar yazl bavuru zerine belediye encmeninin karar ile karlkl olarak deitirilebilir.

(8) Asil listelerde bulunan kiilerden tahsis ilemi yaplamayanlara ayrlan sat yerleri ile tahsis ilemi yaplmasndan sonra boalan sat yerleri, yedek listedeki pazarc veya reticilere srasyla tahsis edilir.

(9) Yedek listelerde pazarc ve retici kalmamas ya da kura sonucunun ilan edildii tarihten itibaren bir yln gemi olmas durumunda, tahsis edilemeyen ya da boalan sat yerleri iin tahsis ilemi, bu maddeye gre yeniden yaplr.

(10) Belediyece, sat yeri ile tahsis sahibine ilikin bilgilerin yer ald EK-2deki ekle uygun plastik veya metal gibi dayankl malzemeden yaplm tantm levhas tahsis sahiplerine verilir.

Baka bir alana tanan pazar yerlerinde tahsis ilemi

MADDE 14 (1) Pazar yerinin baka bir alana tanmas halinde, yeni pazar yerindeki sat yerleri, mevcut tahsis sahipleri arasnda 13 nc maddenin altnc fkrasnda belirtilen usule gre yaplacak kura ilemi ile tahsis edilir.

(2) Birinci fkraya gre yaplan kura ilemi sonucunda kendilerine sat yeri tahsis edilemeyenlere, yazl talepleri zerine, dier pazar yerlerinde bo bulunan sat yerleri baka bir ileme gerek kalmakszn tahsis edilir.

(3) Birinci fkraya gre yaplan kura ilemi sonucunda bo kalan sat yerlerine ilikin yaplacak tahsis ileminde, 13 nc madde hkmleri uygulanr.

Tahsis creti

MADDE 15 (1) Tahsis creti, sat yerinin kullanm sonrasnda belediye meclisince her yl belirlenecek tarifeye gre belediyelerin yetkili klacaklar memur veya kiilerce makbuz karlnda gnlk olarak tahsil edilir.

(2) reticilerden alnacak tahsis creti, 2464 sayl Belediye Gelirleri Kanununda yer alan tarifedeki en alt orandan hesaplanr.

(3) Meslek kurulular, belediyelerle yaplan protokoller erevesinde verdikleri hizmetler iin, 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayl Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kurulular Kanunu kapsamnda makbuz karlnda cret tahsil edebilir.

(4) Tahsis sahiplerinden, bu maddede belirtilenler dnda herhangi bir ad altnda cret tahsil edilemez.

Tahsisin devri

MADDE 16 (1) Tahsis edilen sat yerleri, vefat etme veya i gremeyecek derecede kaza geirme, hastalk ya da yallk gibi zaruri hallerde belediye encmeni karar ile kanuni miraslara devredilebilir.

(2) Tahsis sahibinin vefat halinde devir, vefat tarihinden itibaren ay iinde yazl talepte bulunulmas ve kanuni miraslarn anlamasna baldr. Miraslarn anlatn gsterir noter onayl belge ile veraset ilam talep dilekesine eklenir.

(3) Vefat dnda birinci fkrada belirtilen dier durumlarda devir, yazl talepte bulunulmas ve zaruri halin belgelendirilmesine baldr.

(4) Devir ilemlerinden herhangi bir cret tahsil edilmez.

DRDNC BLM

Sat lemleri

Sat yerlerinin kullanm

MADDE 17 (1) Sat yerlerinin, tahsis sahiplerince bizzat kullanlmas esastr. Sat yerleri kullanlrken aadaki hususlara uyulur:

a) Tantm levhas, sat yerinin herkes tarafndan kolaylkla grlebilecek bir yerine yerletirilir.

b) Sat yerinde, belediyeden izin alnmakszn deiiklikler veya bu yere ilaveler yaplamaz.

c) Atk malzemeler belirlenen ekilde veya alanlarda toplanr ve sat yeri temiz tutulur.

) Sat yeri dnda ya da buralardaki gei yollarnda mal tehiri ve satm yaplmaz, buralarda mal veya bo kap bulundurulmaz.

d) Belediyelerce belirlenen saatler dnda; mal getirilmez, ykleme ve boaltma yaplmaz, ara bulundurulmaz.

(2) htiya halinde, belediyeden nceden izin alnmas ve kimlik ile ikamet bilgilerini gsterir belgelerin ibraz edilmesi kaydyla sat yerlerinde eleman bulundurulabilir. Sat yerlerinde altrlacak bu kiilerin, Kanun ve bu Ynetmelie aykr i ve ilemlerinden tahsis sahipleri sorumludur.

Sisteme bildirim ve knye

MADDE 18 (1) Pazarclarca sata sunulan sebze ve meyvelere ilikin bildirim, reticilerden dorudan alnan ve bildirim miktarnn zerinde bulunanlar iin pazarclar, dier kiilerden alnanlar iin ise mal satan kiiler tarafndan yaplr. reticilerce sata sunulan sebze ve meyvelere ilikin bildirim, ilgili belediyeye yllk olarak her yln Ocak aynda reticiler tarafndan yaplr.

(2) Sebze ve meyvelerin zerinde veya kap ya da ambalajlarnn herkes tarafndan kolaylkla grlebilecek bir yerinde knyenin bulundurulmas zorunludur. Birinci fkraya gre reticiler tarafndan yaplan satlar bu fkra kapsam dndadr.

(3) Kap veya ambalajlarndan karlarak sata sunulan sebze ve meyvelere ilikin knyeler, herkes tarafndan kolaylkla grlebilecek bir ekilde sat yerinin uygun bir yerinde bulundurulur.

(4) Knyeler, tahrif veya taklit edilemez, bunlar zerinde bilerek deiiklik yaplamaz veya nc ahslar yanltc ifadelere yer verilemez.

Mallarn sat

MADDE 19 (1) Pazar yerlerinde sebze ve meyveler ile belediye encmenince satna izin verilen dier gda ve ihtiya maddeleri perakende olarak satlr. Dier gda ve ihtiya maddelerinin sat, ilgili mevzuatna uygun ekilde yaplr.

(2) reticiler, pazar yerlerinde yalnzca kendi rettikleri sebze ve meyvelerin satn yapabilir. Satlabilecek toplam mal miktar, adet ile yaplan satlarda 300 adet, ba ile yaplan satlarda 100 ba, kilogram ile yaplan satlarda 200 kilogramdan az olmamak zere belediye encmenince belirlenir.

(3) Mallarn satnda, aadaki hususlara uyulur:

a) Mallar, gda gvenilirliine, kalite ve standardna, teknik ve hijyenik artlara uygun olarak sata sunulur.

b) Hileli olarak kark veya standartlara aykr mal satlmaz.

c) Ayn kap veya ambalaj iine deiik kalitede ve/veya zerinde yazl olan miktardan az mal konulmaz.

) evreyi rahatsz edecek ekilde sat yaplmaz, alc veya tketiciye kar szl veya fiil kt muamelede bulunulmaz.

(4) Mallar, reklam veya tahsis sahibine ilikin bilgi mahiyetinde olanlar hari yazl ve basl ktlardan imal edilmemi kese ktlarna ya da doada znebilen veya bezden imal edilmi olan poetlere konularak satlr.

(5) Sat yeri bulunmakszn sat yaplmaz.

(6) Organik mallarn sata sunulduu semt pazarlarnda, ilgili mevzuata gre sertifikalandrlan mallar dnda mal satlmaz.

(7) Drdnc fkrada belirtilen kese kad, yaplmaz.

Fiyat etiketleri

MADDE 20 (1) Sata sunulan her bir mal eidi iin, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayl Tketicinin Korunmas Hakknda Kanuna gre dzenlenen ve mala ilikin bilgilerin yer ald, Ek-3teki ekle uygun fiyat etiketi kullanlr.

(2) Etiketlerde, tketicileri yanltacak ifadelere yer verilemez. Etiketler, mrekkepli veya tkenmez kalem ile doldurulur ve etiketlerde kaznt ve karalama yaplamaz.

(3) Etiketlerde, sat birimi olarak kilogram, adet, ba, paket veya kutu ibareleri kullanlr. Sat birimi kullanlrken ksurata yer verilmez.

(4) Fiyat etiketleri, belediye veya belediyece uygun grlmesi halinde ilgili meslek kuruluu tarafndan bastrlr ve datlr.

Elektronik tartlar

MADDE 21 (1) Tahsis sahiplerince, 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayl ller ve Ayar Kanunu hkmlerine gre gerekli muayeneleri yaplm olan elektronik tartlar kullanlr.

(2) Damgalanmam, damgas kopmu, bozulmu, periyodik muayene zamannda mracaat edilmemi veya damga sresi geirilmi ya da damgalar iptal edilmi l ve tart aletleri kullanlamaz.

(3) Tartlar, tketicinin satn ald maln arln grmesini salayacak ekilde, sat yerinin uygun bir yerine konulur.

(4) l ve tart aletleri hileli bir ekilde kullanlamaz.

BENC BLM

darelerin Grev, Yetki ve Sorumluluklar

Belediyenin grev ve yetkileri

MADDE 22 (1) Belediyeler;

a) Pazar yerlerini iletmek, mallarn hijyenik artlarda sata sunulmasn salayc uygun alma ortamn oluturmak, alt yap ile evre dzenlemelerini yapmak, pazar yerlerinde faaliyet gsterenler ile tketicilerin can ve mal gvenliini koruyucu tedbirleri almak,

b) Tahsis ilemlerini yrtmek,

c) Pazar yerleri ile tahsis sahiplerine ilikin bilgileri sisteme kaydetmek, kaytl bilgileri gncellemek, sisteme kaydedilenlerin her biri iin dosya amak ve ilgili evrak bu dosyada muhafaza etmek,

) Tahsis sahipleri ile bunlarn altrdklar kiilerle ilgili, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayl Umumi Hfzsshha Kanunu erevesinde gerekli ilemleri yapmak,

d) Bu Ynetmelik erevesinde gerekli denetimleri yapmak, mevzuata aykr eylemleri tespit edilenler hakknda cezai ilem uygulamak,

e) Tketicilerin bilinlendirilmesine ve korunmasna ynelik tedbirleri almak,

f) Bu Ynetmeliin uygulanmas ile ilgili olarak idari dzenleme yapmak,

g) Bu Ynetmelikte ngrlen dier i ve ilemleri yerine getirmekle,

grevli ve yetkilidir.

(2) Pazar yerlerinin, burada faaliyet gsterenlerin ve tketicilerin gvenliini salamak ve belediye zabtasna yardmc olmak zere 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayl zel Gvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hkmlerine gre zel gvenlik hizmeti salanabilir.

(3) Belediyeler tarafndan yrrle konulacak idari dzenlemeler, Kanun, bu Ynetmelik ve Bakanlk dzenlemelerine aykr hkmler ihtiva edemez.

(4) Belediyeler, reticilerin Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl bnyesinde tutulan ilgili sistemlere kaydnn, pazarclarn ise vergi mkellefiyetinin ve ilgili meslek kuruluuna kaydnn gncelliini her yln Nisan aynda kontrol eder. Bu kontrol ilemi, ilgili kurum veya kurulularla yazmak suretiyle yaplr.

dari para cezas tutana

MADDE 23 (1) dari para cezalarna ilikin EK-4te yer alan tutanak, denetim yapmakla grevli yetkili personelce her eylem iin ayr olmak zere dzenlenir. Bakanln karar zerine, bu tutanaklar sisteme ilenebilir veya sistem zerinden anlk olarak dzenlenebilir.

(2) Tutanak, nsha olarak dzenlenir. Tutanan bir nshas ilgiliye verilir, bir nshas belediye encmenine sunulur, sabit nshas dip koan olarak saklanr.

(3) Tutanak, otokopili katlara seri itibaryla matbu cilt ve sra numaras tayacak ekilde bastrlr. Tutanak, yetkili personele zimmet karlnda verilir ve kullanlan ciltlerin dip koanlar teslim alnmadan yeni cilt verilmez.

(4) Tutanaklar zerinde kaznt ve silinti yaplamaz. Yanl tanzim edilen tutanaklar, zerine gerekli aklama yaplmak suretiyle iptal edilir ve dip koanlaryla birlikte muhafaza edilir.

Denetim

MADDE 24 (1) Belediyeler, yetki alanlaryla snrl olmak kaydyla, pazar yerlerinde Kanun ve bu Ynetmelik hkmleri ile Bakanlk dzenlemeleri erevesinde gerekli denetim ve uygulamalar yapmakla grevli ve yetkilidir.

(2) Denetim yapmakla grevli, yetkili belediye personelinin talebi zerine, kolluk kuvvetlerince gerekli yardm salanr.

(3) Birinci fkrada belirtilen denetim yetkisi mnhasran yetkili belediye personelince kullanlr ve bu yetki hibir ekilde devredilemez.

(4) Bakanlk ile dier idarelerin, ilgili mevzuattan kaynaklanan grev ve yetkileri sakldr.

(5) Belediyeler ile gerek veya tzel kiiler, denetim sonucunda Bakanlka verilecek talimatlara uymak zorundadr.

ALTINCI BLM

Cezalar

dari para cezalar

MADDE 25 (1) Pazar yerlerinde, dier kanunlara gre daha ar bir ceza gerektirmedii takdirde Kanunun 14 nc maddesinde ngrlen idari para cezalar uygulanr.

(2) Birinci fkrada ngrlen idar para cezalarnn verilmesini gerektiren fiillerin bir takvim yl iinde tekrar hlinde, idar para cezalar her tekrar iin iki kat olarak uygulanr.

(3) dari para cezalarn dorudan veya Bakanln talebi zerine belediyeler uygulamaya yetkilidir. Bu maddede ngrlen idar para cezalarnn uygulanmas, Kanun ve bu Ynetmelikte ngrlen dier meyyidelerin uygulanmasna engel tekil etmez.

(4) dari para cezas uygulanmasna bu Ynetmeliin 23 nc maddesinde belirtilen ceza tutanana istinaden ilgili belediye encmenince karar verilir. Kanunun 14 nc maddesinin nc fkras hkm sakldr. Belediye encmenince verilen karar ile tahakkuk ilemi gerekleir.

(5) dari para cezas tutanaklar, tutanan dzenlendii gn takip eden ilk belediye encmeni toplantsnda gndeme alnarak grlr ve karara balanr. Ceza kesilmemesine ilikin belediye encmeni karar gerekeli olarak alnr.

(6) dari para cezalar her takvim yl bandan itibaren geerli olmak zere o yl iin 4/1/1961 tarihli ve 213 sayl Vergi Usul Kanununun mkerrer 298 inci maddesi hkmleri uyarnca tespit ve ilan edilen yeniden deerleme orannda artrlr.

(7) dari para cezas uygulanmasna ve ilgilisine tebli edilmesine ilikin olarak bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayl Kabahatler Kanunu hkmleri uygulanr.

Faaliyetten men

MADDE 26 (1) Pazar yerinde, aadaki eylemleri bir takvim yl iinde iki kez gerekletirenler, belediye encmeni kararyla bir aya kadar faaliyetten men edilir:

a) Sat yeri dnda ya da buralardaki gei yollarnda mal tehir edilmesi, satlmas, mal veya bo kap bulundurulmas,

b) evreyi rahatsz edecek ekilde sat yaplmas, tketiciye kar szl veya fiil kt muamelede bulunulmas,

c) Atk malzemelerin belirlenen ekilde veya alanlarda toplanmamas ya da sat yerinin temiz tutulmamas,

) Mallarn etiketlenmesine ilikin 20 nci maddede, mal getirilmesine ilikin 17 nci maddenin birinci fkrasnn (d) bendinde, sat yeri numarasn gsteren levhaya ilikin 17 nci maddenin birinci fkrasnn (a) bendinde, tahsis sahipleri ve bunlarn altrdklar kiilerce kullanlacak kimlik kartlarna ilikin 28 inci maddede ve tahsis sahipleri ile bunlarn altrdklar kiilerce giyilecek kyafetlere ilikin 29 uncu maddede belirtilen hususlara aykr hareket edilmesi.

(2) Faaliyetten men cezas verilen tahsis sahibinin sat yerine, bu cezaya ilikin bilgi amal bir levha belediyece konulur.

Tahsisin iptali

MADDE 27 (1) Pazar yerindeki tahsis sahiplerinden;

a) Tahsis cretini belediyenin yazl uyarsna ramen demeyenlerin,

b) Sisteme bildirilmemi mallar sat yerinde bir takvim yl iinde be defa satanlarn,

c) Hukuken geerli bir mazereti bulunmakszn, sat yerini st ste kez veya bir takvim ylnda sekiz kez kullanmayanlarn,

) Serbest rekabeti engellemek amacyla kendi aralarnda veya reticilerle ticari anlamalar yapanlarn, uyumlu eylemde bulunanlarn veya hkim durumlarn ktye kullananlarn,

d) Piyasada darlk oluturmak, fiyatlarn ykselmesine sebebiyet vermek veya fiyatlarn dmesine engel olmak iin mallar belirli ellerde toplayanlarn, sattan kananlarn, stoklayanlarn, yok edenlerin, bu amala propaganda yapanlarn veya benzeri davranlarda bulunanlarn,

e) Mallar, gda gvenilirliine, kalite ve standardna, teknik ve hijyenik artlara aykr olarak sata sunma, ayn kap veya ambalaj iine deiik kalitede ve/veya zerinde yazl olan miktardan az mal koyma, l ve tart aletlerini hileli bir ekilde kullanma ya da hileli olarak kark veya standartlara aykr mal satma eylemlerini bir takvim ylnda kez gerekletirenlerin,

f) Bir takvim yl iinde retici alacan, sresi iinde kez demeyenlerin,

g) Kendi rettii mallarn dnda veya belirlenen miktarn zerinde bir takvim ylnda kez sat yapan reticilerin,

) Tahsis edilen sat yerlerini 16 nc madde hkmleri dnda devredenlerin veya herhangi bir ekilde kullandranlarn,

h) Dorudan veya dolayl olarak ayn pazar yerinde ikiden fazla sat yeri tahsis edilenlerin,

) 12 nci maddede aranlan artlar haiz olmad veya sonradan kaybettii anlalanlarn,

tahsisleri belediye encmenince iptal edilir.

(2) Tahsis sahipleri, tahsisin iptaline ilikin kararn kendilerine tebliinden itibaren sat yerlerini yedi gn iinde tahliye etmeye mecburdur. Bu sre sonunda tahliye edilmeyen yerler, belediye zabtas tarafndan tahliye ettirilir.

(3) Tahsisi iptal edilenlere, iptale ilikin belediye encmeni kararn takip eden bir yl iinde ilgili belediye snr ve mcavir alanlar iindeki pazar yerlerinde dorudan veya dolayl olarak yeniden tahsis yaplamaz.

(4) Tahsisi sona eren ya da iptal edilenlerin tantm levhalar imha edilmek zere ilgili belediyeye teslim edilir.

(5) Pazar yerlerinde sat yeri tahsis edilen reticilerin bu yerleri retim sezonu veya mevsimsel artlar nedeniyle kullanamamas durumunda, bu kiiler hakknda birinci fkrann (c) bendi hkm uygulanmaz.

YEDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Kimlik kart

MADDE 28 (1) Belediyece, tahsis sahipleri ile bunlarn altrdklar kiilere, EK-5te belirtilen ekle uygun kimlik kart verilir. Bu kiiler, verilen kimlik kartlarn yakalarna takmak zorundadr.

(2) Tahsisi sona eren ya da iptal edilenler ile bunlarn altrdklar kiilere ait kimlik kartlar imha edilmek zere ilgili belediyeye teslim edilir.

Kyafet

MADDE 29 (1) Tahsis sahipleri ile bunlarn altrdklar kiiler, mevsim artlarna uygun olarak zellikleri ilgili meslek kuruluunun gr alnarak belediyelerce belirlenen kyafeti giymek zorundadr. Bu kyafetler, ilgili meslek kuruluu tarafndan salanabilir.

Eitim

MADDE 30 (1) Pazar yerinde faaliyet gsterenlerin, mesleki bilgi ve deneyimlerini artrmak ve ilgili mevzuatta yer alan hak ve ykmllkleri hakknda bilgi sahibi olmalarn salamak amacyla eitime tabi tutulmalar Bakanlka ngrlebilir.

(2) Bu eitimler, ilgili meslek kuruluu ya da bunlarn st kurulularnca dzenlenebilir. Eitim programna katlanlara bir sertifika verilir. Bakanlk, bu eitimin ierii ve sresi ile eitimle ilgili dier hususlar belirlemeye yetkilidir.

(3) Tahsis sahipleri ile bunlarn altrdklar kiilerde, bu maddede belirtilen eitimi alma ve belgelendirme art aranabilir.

Servis hizmeti

MADDE 31 (1) Tketicilerin pazar yerlerine kolaylkla ulaabilmelerini teminen belediye veya ilgili meslek kuruluu tarafndan cretsiz servis hizmeti verilebilir.

Uyumazlklarn zm

MADDE 32 (1) dari para cezalar dndaki tm uyumazlklarda, hal hakem heyetlerine bavurulabilir.

Gei hkmleri

GEC MADDE 1 (1) Belediyeler, 1/1/2013 tarihine kadar, bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten nce kurulan yetki alanlar iindeki mevcut pazar yerlerinin, 5 inci ve 6 nc maddede belirtilen artlara sahip olup olmadn inceler. Bu inceleme, 7 nci maddede ngrlen komisyon marifetiyle de yaplabilir. nceleme sonular 31/1/2013 tarihine kadar il mdrlne iletilir. nceleme sonucunda mevcut pazar yerlerinin gerekli artlara sahip olmadnn anlalmas durumunda; bykehir belediyesi snrlar ve mcavir alanlar iindeki pazar yerleri 1/1/2017, dier yerlerdeki pazar yerleri ise 1/1/2016 tarihine kadar ilgili belediyece bu Ynetmeliin 5 inci ve 6 nc maddesinde belirtilen dzenlemelere uygun hale getirilir. Bu sreler iinde sz konusu dzenlemelere uygun hale getirilemeyen pazar yerleri, ilgili belediye tarafndan bir yl iinde tanr veya kapatlr.

(2) Semt pazarlarnda boalan sat yerleri, 11 inci maddenin nc fkrasnda belirtilen orana ulalana kadar reticilere ncelik verilmek suretiyle 13 nc maddede ngrlen usule uygun olarak tahsis edilir.

(3) Belediyeler, pazar yerlerine ilikin ikincil dzenlemelerini 1/1/2013 tarihine kadar bu Ynetmelie uygun hale getirir.

(4) Bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten itibaren ay iinde yaplacak belediye encmeni toplantsnda, mevcut pazar yerlerinde satlmakta olan mallara ilikin liste belirlenir.

(5) 19 uncu maddenin drdnc fkrasnda ngrlen kese kd ve poetlerin mallarn satnda kullanlma zorunluluu 1/1/2014 tarihine kadar aranmaz.

(6) 21 inci maddenin birinci fkrasnda ngrlen elektronik tart kullanma zorunluluu 1/1/2015 tarihine kadar aranmaz.

(7) 28 inci maddede ngrlen kimlik kartn bulundurma ve 29 uncu maddede ngrlen kyafeti giyme zorunluluu, 1/1/2013 tarihine kadar aranmaz.

(8) Belediyeler, yetki alanlar iinde bulunan semt ve retici pazarlar ile tahsis sahiplerine ilikin bilgileri 1/1/2014 tarihine kadar sisteme kaydeder.

(9) Bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten nce pazar yerlerinin iletim yetkisini ksmen veya tamamen devreden belediyeler, devre ilikin hukuki metinleri, ilgili gerek veya tzel kiilerin de haklarn gzeterek 1/1/2013 tarihine kadar bu Ynetmelie uygun hale getirir.

(10) 18 inci maddeye gre mallarn zerinde veya kap ya da ambalajlarnn herkes tarafndan kolaylkla grlebilecek bir yerinde bulundurulmas zorunlu olan knye yerine, bu Ynetmelie gre dzenlenen fiyat etiketi de 1/1/2014 tarihine kadar kullanlabilir.

(11) 1/1/2014 tarihine kadar, 12 nci maddenin nc fkrasnn (c) bendinde ngrlen belge yerine, ziraat odas kaydn gsterir belge kullanlabilir.

(12) Bakanln il mdrlklerinin tekilatlanmas tamamlanncaya kadar, bu Ynetmelie gre Bakanlk il mdrlklerince yaplmas gereken i ve ilemler, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayl Gmrk ve Ticaret Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin geici 4 nc maddesine istinaden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlnn il mdrlkleri tarafndan yerine getirilir.

Yrrlk

MADDE 33 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 34 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Gmrk ve Ticaret Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin eklerini grmek iin tklaynz