12 Temmuz 2012 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28351

KANUN

SALIK BAKANLII VE BALI KURULULARININ TEKLAT VE

GREVLER HAKKINDA KANUN HKMNDE KARARNAME LE

BAZI KANUN VE KANUN HKMNDE KARARNAMELERDE

DEKLK YAPILMASINA DAR KANUN

Kanun No. 6354 Kabul Tarihi: 4/7/2012

MADDE 1 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayl Umumi Hfzsshha Kanununun 153 nc maddesinin birinci fkrasnn ikinci cmlesi yrrlkten kaldrlm ve maddeye aadaki fkralar eklenmitir.

Gebe veya rahmindeki bebek iin tbbi zorunluluk bulunmas hlinde doum, sezaryen ameliyat ile yaptrlabilir.

Gerekli tedbirlerin alnmasna ramen, doumu takiben anne veya bebekte meydana gelebilecek istenmeyen sonulardan dolay hekim sorumlu tutulamaz.

MADDE 2 4/1/1961 tarihli ve 209 sayl Salk Bakanlna Bal Salk Kurumlar ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Dner Sermaye Hakknda Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fkrasnn birinci cmlesine idar salk mdr yardmcs, ibaresinden sonra gelmek zere idar halk sal mdr yardmcs, ibaresi eklenmitir.

MADDE 3 14/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 88 inci maddesinin ikinci fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

a) Tabiplere; il ve ile salk mdrl, il salk mdr yardmcl, halk sal mdrl, halk sal mdr yardmcl, salk grup bakanl, batabiplik, batabip yardmcl ile il salk ve halk sal mdrlklerinde ilgili mevzuat uyarnca tabipler tarafndan yrtlmesi ngrlen ube mdrlkleri,

MADDE 4 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 58 inci maddesinin (c) fkrasnn (2) numaral bendine ek deme matrahnn; ibaresinden sonra gelmek zere uzman tabipler iin yzde 600n, ibaresi eklenmitir.

MADDE 5 13/12/1983 tarihli ve 190 sayl Genel Kadro ve Usul Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin eki (I) sayl cetvelin;

a) Salk Bakanlna ait blmne bu Kanuna ekli (1) sayl listede yer alan kadro,

b) Trkiye la ve Tbb Cihaz Kurumuna ait blmne ise ekli (2) sayl listede yer alan kadrolar,

ihdas edilerek eklenmitir.

MADDE 6 Ekli 3 sayl listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2/9/1983 tarihli ve 78 sayl Yksekretim Kurumlar retim Elemanlarnn Kadrolar Hakknda Kanun Hkmnde Kararnameye bal cetvellerin Afyon Kocatepe niversitesi blmne eklenmitir.

MADDE 7 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayl Salk Hizmetleri Temel Kanununun ek 1 inci maddesinin birinci fkrasnda yer alan ve tabip ibaresi , tabip, di tabibi ve eczac eklinde deitirilmi ve maddeye aadaki fkra eklenmitir.

Kamu kurum ve kurulularnn ve vakflara ait olanlar da dhil olmak zere yksekretim kurumlarnn kadro ve pozisyonlarnda bulunmayan profesr ve doentler; ihtiya duyulan alanlarda teorik ve uygulamal eitim ve retim ile aratrma faaliyetlerinde bulunmak ve bu faaliyetlerin gerektirdii ileri yapmak zere, Salk Bakanlnn kararyla eitim ve aratrma hastanelerinde Maliye Bakanlnn vizesine bal olarak szlemeli eitim grevlisi olarak altrlabilir. Szlemeler, aylk alma sresi 80 saati gememek zere bir yla kadar yaplabilir. Szlemeli eitim grevlilerine, yapacaklar faaliyetin niteliine gre yksekretim kurumlarnda ayn unvandaki kadrolu retim yeleri iin 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayl Yksekretim Personel Kanununun 11 inci maddesinin drdnc fkras ile unvanlar itibaryla belirlenen ek ders cretinin on katna kadar saatlik szleme creti denebilir. zellik arz eden faaliyetler iin saatlik szleme creti, Maliye Bakanlnn uygun gr zerine Salk Bakanlnn kararyla bir katna kadar artrlabilir. Bu kapsamdaki szlemeli eitim grevlilerine denecek szleme cretinin yllk toplam tutar, ilgili eitim ve aratrma hastanesinin bir nceki yl gerekleen personel giderleri toplamnn yzde birini hibir ekilde geemez. lgili eitim ve aratrma hastanesinin teklifi ve Salk Bakanlnn uygun gr zerine Maliye Bakanlnca bu oran bir katna kadar artrlabilir. Bu ekilde artrlan tutar dner sermaye btesinden denir. Bu kapsamda altrlan szlemeli eitim grevlilerine, bu madde uyarnca yaplacak deme dnda herhangi bir ad altnda deme yaplamaz ve bu kiilere hibir idari grev verilemez. Bu madde uyarnca szlemeli eitim grevlisi altrlmasna ilikin usul ve esaslar, bunlara yaptklar grevlere bal olarak denecek saatlik szleme cretlerinin tutar ile dier hususlar Maliye Bakanl ve Salk Bakanlnca mtereken belirlenir.

MADDE 8 3359 sayl Kanunun ek 9 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

EK MADDE 9 Salk Bakanl ve bal kurulularna ait kurum ve kurulular ile niversitelerin ilgili birimleri, karlkl olarak ibirlii erevesinde birlikte kullanlabilir. Ancak, adrese dayal nfus kayt sistemi sonularna gre toplam il nfusu 750.000e kadar olan illerde eitim ve aratrma hizmetleri, bu maddenin yrrle girdii tarihten itibaren Salk Bakanl eitim ve aratrma hastanesi veya niversite salk uygulama ve aratrma merkezlerinden yalnzca biri tarafndan verilebilir. Bu illerde Bakanlk ve bal kurulular ile niversiteler, tp lisans eitimi ve/veya tpta uzmanlk eitimi iin ortak kullanm ve ibirlii yapar.

Birlikte kullanlacak salk tesisleri iin, Bakanlk ve Yksekretim Kurulu Bakanlnn uygun gr alnarak, il valisi ile niversite rektr arasnda birlikte kullanm protokol akdedilir.

Birlikte kullanmdaki salk tesislerinde tpta uzmanlk ve lisans eitimleri, Salk Bakanl uzmanlk rencilerinin eitimi de dhil olmak zere, ilgili mevzuata gre tp fakltesi dekannn yetki ve sorumluluunda yrtlr. Birlikte kullanma geilen salk tesisleri, Bakanln tbi olduu mevzuat uyarnca iletilir ve tesis, niversitenin gr alnarak Bakanlka atanan bahekim tarafndan ynetilir. Birlikte kullanma geilen salk tesisinin kamu hastane birlii kapsamnda olmas hlinde, o tesise ait ynetici grevlendirmeleri kamu hastaneleri birlii mevzuat erevesinde yaplr.

Birlikte kullanmdaki salk tesislerinde fiilen grev yapan personele, niversite personeli iin 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 58 inci maddesinde ngrlen ek deme matrah ve tavan ek deme oranlar, Bakanlk ve bal kurulular personeli iin ise 4/1/1961 tarihli ve 209 sayl Salk Bakanlna Bal Salk Kurumlar ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Dner Sermaye Hakknda Kanunun 5 inci maddesinde ngrlen ek deme matrah ve tavan ek deme oranlar esas alnarak Bakanln tbi olduu ek deme mevzuat dorultusunda ek deme yaplr.

Birlikte kullanlan salk tesisinde grev yapan personelin disiplin ve tm zlk ilemleri kadrosunun bulunduu kurumun ilgili mevzuatna gre yrtlr.

niversite tarafndan, birlikte kullanlan kurum ve kurulularda grevli personelin profesr ve doent kadrolarna atanabilmesi iin Bakanla ve bal kurulularna ait eitim grevlisi kadrolar da kullanlabilir.

Bakanlk ve niversiteler, birlikte kullanm dnda dner sermayesi ve kurumlar ayr ve bamsz olmak suretiyle eitim, salk hizmeti retimi, aratrma ve kamu saln gelitirme gibi alanlarda ibirlii yapabilirler. birlii yaplacak hususlarda Bakanlk ve Yksekretim Kurulu Bakanlnn uygun gr alnarak, il valisi ve niversite rektr arasnda protokol akdedilir.

Birlikte kullanm ve ibirliine ilikin usul ve esaslar ile ilgili mevzuat hkmleri erevesinde dner sermaye gelirlerinden personele yaplacak ek demelere ilikin dier hususlar Maliye Bakanlnn uygun gr alnarak Salk Bakanl ve Yksekretim Kurulu tarafndan mtereken karlacak ynetmelikle belirlenir.

MADDE 9 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayl Ttn rnlerinin Zararlarnn nlenmesi ve Kontrol Hakknda Kanunun 3 nc maddesinin sekizinci fkrasnda yer alan Ttn rnleri ibaresinden sonra gelmek zere ve ttn rn ihtiva eden ve etmeyen nargile ile benzerleri ibaresi ile maddeye aadaki fkra eklenmitir.

(15) Ttn rnleri retici, ithalat ve datc firmalar ile ttn rnlerinin isim, marka, amblem, logo veya bunlar dorudan artran dier isim ve alametler, ttn rnleri harici mal ve hizmet sektrlerindeki firma veya rnlerle ilikilendirilemez ve ttn rnyle dier rn veya hizmetin birbiriyle ilikili olduu izlenimi verecek biimde kullanlamaz. Ttn rnleri harici mal ve hizmet sektrlerindeki firma ve rnlerin isim, marka, amblem, logo veya bunlar dorudan artran dier isim ve alametler de, ttn rnleriyle veya firmalaryla ilikilendirilemez ve rn veya hizmetin ttn rnyle ilikili olduu izlenimi verecek biimde kullanlamaz, hibir rnn zerinde ttn rnlerini artran herhangi bir iaret ve renk bulunamaz. Bu fkrann uygulanmasna ilikin usul ve esaslar Salk Bakanlnn uygun gr alnarak Ttn ve Alkol Piyasas Dzenleme Kurumu tarafndan belirlenir.

MADDE 10 4207 sayl Kanunun 4 nc maddesinin nc fkrasnn birinci cmlesi ile drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Trkiye'de retilen veya ithal edilen ttn rnleri paketleri ile taban hari nargile ielerinin zerine, en geni iki yznden her birine, bu yzlerin alanlarnn yzde altmbeinden az olmamak zere, zel ereve iinde ttn rnlerinin zararlarn belirten resimli ve Trke yazl uyarlar veya mesajlar konulur.

(4) thal edilen veya Trkiye'de retilen ttn rnlerinin paketlerinde ve etiketlerinde; bu rnlerin zellikleri, sala etkileri, tehlikeleri veya emisyonlar ile ilgili yanltc ve eksik bilgi verilemez; tketimi zendiren, tevik eden veya tketiciyi yanltan ya da rn cazip klan metin, isim, marka, ibare, mecaz, resim, figr, iaret veya renkler ve renk kombinasyonlar kullanlamaz.

MADDE 11 4207 sayl Kanunun 5 inci maddesinin; ikinci fkrasnda yer alan iletme sorumlular ibaresi iletme sorumlularna eklinde deitirilmi ve denetimi yapan yetkililer tarafndan nce yazl olarak uyarlr. Bu uyar yazs, ilgili iletme sorumlusuna tebli edilir. Bu uyarya ramen ykmllklerini yerine getirmeyenlere, ibaresi metinden kartlm; nc fkrasnda yer alan beinci ibaresinden sonra gelmek zere , onbeinci ibaresi eklenmi ve birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) 2 nci maddenin birinci ve drdnc fkralarnda belirtilen alanlarda ttn rnleri tketenler ile 3 nc maddenin ikinci fkrasna aykr hareket edenler, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayl Kabahatler Kanununun 39 uncu maddesi hkmne gre cezalandrlr. 3 nc maddenin onikinci fkrasna, kamu hizmet binalarnn kapal ve ak alanlarnda aykr davranan kiilere ilgili idari birim amirinin yetkili kld kamu grevlileri tarafndan; zel hukuk kiilerine ait ve herkesin girebilecei binalarn kapal ve ak alanlar ile sokak veya kamuya ait sair alanlarda aykr davranan kiilere ise belediye zabta grevlilerince, elli Trk Liras para cezas verilir. Meydana gelen evre kirliliinin ilgili kii tarafndan derhal giderilmesi hlinde idari para cezasna karar verilmeyebilir.

MADDE 12 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayl Aile Hekimlii Kanununun 3 nc maddesinin beinci fkrasnn sonuna aadaki cmle ve ayn maddenin sonuna aadaki fkralar eklenmitir.

Entegre salk hizmeti sunulan merkezlerde artrml cretten yararlananlar hari olmak zere, aile hekimlerine ve aile sal elemanlarna ihtiya ve zaruret hsl olduunda haftalk alma sresi ve mesai saatleri dnda 657 sayl Kanunun ek 33 nc maddesinde belirtilen yerlerde nbet grevi verilebilir ve bunlara ayn maddede belirtilen usul ve esaslar erevesinde nbet creti denir.

Aile hekimlii uzmanlk eitimi veren kurumlarn; her bir aratrma grevlisi/asistan bana azam kaytl kii says 4000 kiiyi amamak ve her kaytl kii bana (grev yapacak aratrma grevlisi/asistan says da esas alnmak suretiyle) aylk be Trk Lirasndan fazla olmamak zere belirlenecek tutar, allan aya ait sonularn ilgili salk idaresine bildiriminden itibaren onbe gn iinde ilgili dner sermaye mevzuat hkmlerine tabi tutulmakszn dner sermaye iletmelerinde bu amala alacak olan hesaba yatrlr. Bu tutar katna kadar artrmaya Salk Bakanlnn talebi ve Maliye Bakanlnn teklifi zerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. Kaytl kii bana belirlenen tutar, 657 sayl Kanunun 4 nc maddesinin (B) bendine gre belirlenen en yksek brt szleme cretinin art orannda artrlabilir. Salk Bakanl tarafndan belirlenen standartlara gre, koruyucu hekimlik hizmetlerinin eksik uygulanmas hlinde deme tutarnn % 20sine kadar indirim yaplr.

Bu ekilde kurumlarca oluturulacak aile sal merkezlerinin bu Kanun kapsamnda oluacak tm giderleri sekizinci fkrada belirtilen hesaplardan denir. Kurumlarnca aile hekimlii hizmetlerinde altrlan retim yesi, eitim grevlisi, aratrma grevlisi ve asistanlara; kaytl kii says ve bunlarn risk gruplar, gezici salk hizmetleri, belirlenen standartlar erevesinde saln gelitirilmesi, hastalklarn nlenmesi, takibi ve kontrolndeki baar oran gibi kriterlere gre yaplacak demelere ilikin usul ve esaslar Maliye Bakanlnn uygun gr zerine Salk Bakanlnca karlacak ynetmelikle belirlenir. lgililere yaplacak toplam deme, kadrolarna bal olarak yaplan demeler de dhil olmak zere beinci fkrada yer alan snrlar aamaz. Sekizinci fkra kapsamnda oluturulan aile sal merkezlerinde grev yapan aile sal elemanlarna 209 sayl Kanunun 5 inci maddesi ve 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 58 inci maddesi hkmleri erevesinde belirlenen azam ek deme tutarn gememek zere yukarda belirtilen kriterler erevesinde yaplacak deme, anlan fkra uyarnca alm bulunan hesaplardan denir. Bu fkra kapsamnda yaplacak demenin net tutar, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarnca kadro ve grev unvan veya pozisyon unvan itibaryla belirlenmi olan ek demenin net tutarndan az olamaz. Bu demeden yararlanan personele, ayrca 375 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi, 209 sayl Kanunun 5 inci ve ek 3 nc maddeleri ile 2547 sayl Kanunun 58 inci maddesi ((e) fkrasnn ikinci paragraf hari) uyarnca herhangi bir ekilde ek deme yaplmaz.

MADDE 13 5258 sayl Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fkrasnn birinci cmlesine kayd ile ibaresinden sonra gelmek zere Bakanlka belirlenen kstaslar erevesinde ibaresi eklenmitir.

MADDE 14 11/10/2011 tarihli ve 663 sayl Salk Bakanl ve Bal Kurulularnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 7 nci maddesinin birinci fkrasna aadaki bent eklenmitir.

j) Basn ve Halkla likiler Mavirlii.

MADDE 15 663 sayl Kanun Hkmnde Kararnameye 19 uncu maddesinden sonra gelmek zere aadaki madde eklenmitir.

Basn ve Halkla likiler Mavirlii

MADDE 19/A (1) Basn ve Halkla likiler Mavirliinin grevleri unlardr:

a) Bakanln basnla ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve esaslara gre yrtlmesini salamak.

b) Bakan tarafndan verilen benzeri grevleri yapmak.

MADDE 16 663 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin 33 nc maddesinin beinci fkras aadaki ekilde deitirilmi ve maddeye aadaki fkralar eklenmitir.

(5) Tabip, di tabibi ve eczaclardan szlemeli personel olarak grev yapanlar, ihtiya hlinde Bakanln ve bal kurulularnn merkez tekilatnda daire bakan ve daha st ynetici kadrolarnda sreli olarak grevlendirilebilir ve bu husus szlemelerde belirtilir.

(7) Szlemeli personelin disiplin amirlerinin tayini ile alma usul ve esaslar Bakanlk tarafndan belirlenir. Bunlardan idar grevlerde bulunanlara memurlarn disiplin amirlii yetkisi verilebilir.

(8) Devlet hizmeti ykmlln yapmakta olan personel, atanm olduu salk kurumunda bu madde kapsamnda szlemeli personel olarak altrlabilir. Ancak il merkezindeki salk kurumlarna atanm olan Devlet hizmeti ykmlleri Birlik merkezinde de szlemeli personel olarak altrlabilir. Bu personelin szlemeli olarak geen sreleri Devlet hizmeti ykmllnden saylr.

MADDE 17 663 sayl Kanun Hkmnde Kararnameye 44 nc maddeden sonra gelmek zere aadaki madde eklenmitir.

rn denetmenlii

MADDE 44/A (1) Trkiye la ve Tbb Cihaz Kurumunda rn denetmen yardmcs ve rn denetmenleri istihdam edilir. Bunlarn meslee alnmalar, yarma snavlar, yetitirilmeleri, yeterlik snavlar, grev, yetki ve sorumluluklar, atama ve yer deitirmeleri ile alma usul ve esaslar, 44 nc madde hkmleri erevesinde ynetmelikle dzenlenir.

MADDE 18 663 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin 54 nc maddesinin birinci fkrasna birinci cmleden sonra gelmek zere aadaki cmle eklenmitir.

Bakanlk ve bal kurulular merkez ve tara tekilat ile dner sermaye tekilat kadrolarnda bulunan hukuk birimi amirleri, hukuk mavirleri ve avukatlar, ayrca vekletname ibraz etmeksizin ilgili personeli vekil sfat ile temsil eder.

MADDE 19 663 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin eki (III) sayl Cetvelin Bahekim ve Bahekim Yardmcs blmleri aadaki ekilde deitirilmitir.

 

Bahekim

 

 

a) Profesr, Doent ve Eitim Grevlisi Hekim

150

600

b) Uzman Hekim, Uzman Di Hekimi, Hekim ve Di Hekimi*

150

450

c) Hekim, Di Hekimi

150

200

Bahekim Yardmcs

 

 

a) Uzman Hekim, Uzman Di Hekimi

150

270

b) Hekim, Di Hekimi, Eczac

150

180

c) Lisansst eitim yapm salk bilimleri lisansiyerleri

100

125

 

MADDE 20 663 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin; 8 inci maddesinin birinci fkrasnn (h) ve (r) bentleri yrrlkten kaldrlm ve 10 uncu maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinde yer alan basn ve ibaresi metinden kartlmtr.

MADDE 21 663 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin 25 inci maddesinin birinci fkrasnn ikinci cmlesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 22 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayl Tababet ve uabat Sanatlarnn Tarz crasna Dair Kanunun geici 7 nci maddesinin; birinci fkrasnda yer alan salk kurulularnda ibaresi metinden kartlm, ikinci, drdnc ve sekizinci fkralar aadaki ekilde deitirilmi ve maddeye aadaki fkra eklenmitir.

Bu maddenin yrrle girdii tarih itibaryla;

a) Kalp akcier makinesini kullanarak beden d kan dolam ilemini son be yl iinde en az toplam bir yl sre ile yaptn belgeleyen ve en az lise seviyesinde eitimi bulunanlar,

b) niversitelerin perfzyon teknikerlii blmnden mezun olanlar (renim grmekte olanlar mezun olduklarnda),

usul ve esaslar Salk Bakanlnca belirlenen eitimleri alarak alacak snavlarda baarl olmalar hlinde, perfzyonist yetkisiyle alabilirler.

Bu maddenin yrrle girdii tarih itibaryla az ve di teknikerliine ilikin i ve ilemleri son be yl iinde en az toplam bir yl sre ile yaptn belgeleyen ve en az lise seviyesinde eitimi bulunanlardan, usul ve esaslar Salk Bakanlnca belirlenen eitimleri alarak alacak snavlarda baarl olanlar, az ve di sal teknikeri yetkisiyle alabilir.

Bu madde gereince Salk Bakanlnca yaplacak eitimler ve snavlar en ge 31/12/2012 tarihine kadar yaplr ve bu sre ierisinde ilgililer almalarna devam edebilir.

Bu fkrann yrrle girdii tarih itibaryla en az bir yldan beri eczanede alanlardan 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayl Mesleki Eitim Kanunu erevesinde eczanede alan destek personeli eitimini tamamlam olanlar ve Salk Bakanl tarafndan yaplacak dzenlemeye gre eitim alacak olanlar eczane teknikeri yetkisiyle alabilir.

MADDE 23 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayl Hemirelik Kanununa aadaki geici madde eklenmitir.

GEC MADDE 3 Bu maddenin yrrle girdii tarih itibaryla, ebelik diplomasna sahip olduu halde en az yldan beri yatakl tedavi kurumlar ile az ve di sal merkezlerinde fiilen hemirelik grevi yaptn resmi belge ile belgelendiren ve bu maddenin yrrle girdii tarihten itibaren ay ierisinde talepte bulunanlar, hemirelik yetkisiyle grevlerine devam eder.

niversitelerin hemirelik programlarnda lke ihtiyacn karlayacak yeterli kontenjanlar oluturulmak zere bu maddenin yrrle girdii tarihten itibaren 5 yl sre ile salk meslek liselerinin hemirelik programlarna renci alnmasna devam olunur ve bu programlardan mezun olanlara hemire unvan verilir.

MADDE 24 4207 sayl Kanuna aadaki geici madde eklenmitir.

GEC MADDE 4 (1) Bu maddenin yrrle girdii tarihten nce Trkiyede retilen veya ithal edilen ttn rnleri, bir yl iinde 4 nc maddenin nc fkrasna uygun hale getirilir.

(2) 3 nc maddenin onbeinci fkrasnda ngrlen dzenleme ay ierisinde yaplr.

MADDE 25 663 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin geici 4 nc maddesinin drdnc fkrasna birinci cmleden sonra gelmek zere aadaki cmle eklenmitir.

Ancak, l Salk Mdr Yardmcs, ube Mdr, Mdr ve Mdr Yardmcs kadrolarnda bulunmakta iken aratrmac kadrosuna atanm saylanlar ile hekim kadrosunda olup yukardaki grevleri veya il salk mdrl grevini yapanlardan, geici 1 inci madde uyarnca nceki grevlerini yapmaya devam edenlere, 2/11/2011 tarihinden itibaren alt ay gememek zere ve sz konusu grevleri yrttkleri srece 209 sayl Kanunun 5 inci maddesi uyarnca yaplacak ek deme, eski kadrolar esas alnmak suretiyle ayn usul ve esaslar erevesinde denmeye devam olunur.

MADDE 26 Bu Kanun yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 27 Bu Kanun hkmlerini Bakanlar Kurulu yrtr.

11/7/2012

 

(1) SAYILI LSTE

KURUMU: SALIK BAKANLII

TEKLATI: MERKEZ

HDAS EDLEN KADRONUN

Snf

Unvan

Derecesi

Serbest Kadro Adedi

Toplam

GH

Basn ve Halkla likiler Maviri

1

1

1

TOPLAM

1

1

 

 

 

(2) SAYILI LSTE

KURUMU: TRKYE LA VE TIBB CHAZ KURUMU

TEKLATI: MERKEZ

HDAS EDLEN KADROLARIN

Snf

Unvan

Derecesi

Serbest Kadro Adedi

Toplam

GH

rn Denetmeni

1

50

50

GH

rn Denetmeni

3

30

30

GH

rn Denetmeni

5

30

30

GH

rn Denetmeni

7

40

40

GH

rn Denetmen Yardmcs

9

100

100

 

TOPLAM

250

250

 

 

(3) SAYILI LSTE

KURUMU: AFYON KOCATEPE NVERSTES

TEKLATI: MERKEZ

Snf

Unvan

Serbest Kadro

Derecesi

Adedi

Toplam

E..

Profesr

1

15

15

E..

Doent

1

20

20

E..

Yardmc Doent

1

22

22

E..

retim Grevlisi

5

20

20

E..

Aratrma Grevlisi

4

8

8

E..

Aratrma Grevlisi

5

15

15

GH

Bilgisayar iletmeni

7

5

5

SHS

Di Tabibi

5

10

10

SHS

Eczac

5

4

4

SHS

Hemire

5

70

70

SHS

Salk Teknikeri

7

3

3

SHS

Salk Teknisyeni

9

2

2

SHS

Tbb Sekreter

9

10

10

SHS

Rntgen Teknisyeni

9

10

10

SHS

Laboratuvar Teknisyeni

9

10

10

SHS

Odyometrist

9

1

1

SHS

Odyolog

9

1

1

THS

Tekniker

7

12

12

THS

Teknisyen

9

2

2

YHS

Hizmetli

10

6

6

YHS

Kaloriferci

10

4

4

TOPLAM

250

250