12 Temmuz 2012 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28351

KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HKMNDE KARARNAMELERDE

DEKLK YAPILMASINA DAR KANUN

Kanun No. 6353 Kabul Tarihi: 4/7/2012

MADDE 1 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayl Harcrah Kanununa aadaki ek madde eklenmitir.

EK MADDE 3 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanununun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi kapsamndaki sigortallarn kendileri ve anlan Kanuna gre belirlenecek bakmakla ykml olduklar kiilerden, yurt iinde tedavilerinin yaplamamas nedeniyle usulne uygun olarak tedavi amacyla yurt dna gnderilenlerin refakatilerine, yurt dnda tedavi sresi ile snrl olmak zere ve belgelendirmeleri kouluyla demi olduklar konaklama bedelleri, 5510 sayl Kanunun 66 nc maddesi gereince Sosyal Gvenlik Kurumunca denecek gndeliklere ilave olarak ve anlan Kurum tarafndan her bir gn iin denecek yurt d gndelik tutarn gememek zere, ilgililerin grevli olduklar kurumlar tarafndan ayrca denir.

Bu hkm, 5510 sayl Kanunun yrrle girdii tarihten nce ilgili mevzuat uyarnca usulne uygun olarak alnm salk kurulu raporu ile refakatli olarak yurt dnda tedaviye gnderilmi olup, bu maddenin yrrle girdii tarihte tedavileri devam eden veya ayn hastalktan dolay tedavileri yurt iinde srdrlen hastalarn refakatileri hakknda da uygulanr.

kinci fkra kapsamna girenlerin, bu maddenin yrrle girdii tarihten nceki dneme ilikin konaklama bedelinin denebilmesi iin, bu maddenin yrrlk tarihinden itibaren bir yl iinde hak sahiplerince kurumlarna mracaat edilmesi gerekir. Bu madde kapsamndaki konaklama giderleri, tedavi gren kiinin ilgili olduu kurum tarafndan karlanr.

MADDE 2 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayl Umumi Hayata Messir Afetler Dolaysiyle Alnacak Tedbirlerle Yaplacak Yardmlara Dair Kanuna aadaki geici madde eklenmitir.

GEC MADDE 23 17 Austos 1999 ve 12 Kasm 1999 tarihlerinde meydana gelen depremler sonucunda iyerlerinin ar hasar grmesi nedeniyle bireysel borlanmada bulunmu veya bulunmam hak sahiplerinden st ste taksidini dememi olanlarn veya taksitlerini demekle birlikte kendi istekleriyle hak sahipliinden vazgetiklerini bu maddenin yrrle girdii tarihten itibaren ay ierisinde yazl olarak beyan edenlerin hak sahiplii, il idare kurulu kararyla drlr. Hak sahiplii drlenlerden tazminat alnmaz. Hak sahipliinin drld tarihe kadar hak sahipleri tarafndan denen tutar, Afet ve Acil Durum Ynetimi Bakanl tarafndan kanuni faizi ile birlikte hak sahibine geri denir. Hak sahiplii drlen kiilere ait iyerleri, bu Kanunun 31 inci maddesi hkmleri erevesinde deerlendirilir.

MADDE 3 26/4/1961 tarihli ve 298 sayl Seimlerin Temel Hkmleri ve Semen Ktkleri Hakknda Kanunun 180 inci maddesinin birinci fkrasnda yer alan iki yl ibaresi alt ay eklinde deitirilmitir.

MADDE 4 16/8/1961 tarihli ve 351 sayl Yksek renim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 7 nci maddesinin sekizinci fkrasnn () bendinde yer alan be yla kadar ibaresi onbe yla kadar eklinde deitirilmitir.

MADDE 5 17/7/1963 tarihli ve 278 sayl Trkiye Bilimsel ve Teknolojik Aratrma Kurumu Kurulmas Hakknda Kanunun 2 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) ve (e) bentleri aadaki ekilde deitirilmi ve maddeye aadaki fkra eklenmitir.

d) Kurum bnyesinde aratrma ve gelitirme faaliyetlerini yapan merkezlerde, enstitlerde ve birimlerde gelitirilen teknolojilerin retimde ve ihtiya duyulan alanlarda kullanlmasn, tantlmasn veya bunlardan daha kolay yararlanlmasn salamak iin gerekli ortamlar ve ynetim yntemlerini hazrlamak ve bu teknolojilerin lke ekonomisine, sna ve sosyal gelimeye katkda bulunacak ticari deerlere dnmesini salamak, bu amala ilgili Bakann onay zerine irket kurmak, kurulmu irketlere ortak olmak;

e) Kamu ve zel sektrn teknolojik aratrma, gelitirme ve yenilik faaliyetlerine etkin katlmn salayacak tevik ve destek sistemlerini gelitirmek ve uygulamak; erken aamadaki gelime potansiyeli olan bulularn ticariletirilmesi amacyla faaliyet gsteren tzel kii ve fonlar desteklemek, ayrca bu amala ilgili Bakann onay zerine irket kurmak, kurulmu irketlerde imtiyazl pay sahibi olmak; kamu ve zel sektrn aratrma, gelitirme ve yenilik faaliyetleri sonucu elde edecekleri ktlarn ticari deere dntrlmesini desteklemek; sanayinin niversite ve aratrma kurum ve kurulular ile i birlii yapmasn salayacak programlar gelitirmek ve bu i birliinin somut hale dnebilecei ortamlar oluturmak; bu alanlarda giriimcilii desteklemek; fikri ve sna haklara ilikin destek vermek; bu bentte saylan amalarla Bilim Kurulu tarafndan belirlenecek usul ve esaslar dorultusunda teminatl veya bir defaya mahsus olmak zere teminat alnmakszn, hibe niteliinde ve/veya geri demeli destekler vermek ve n demede bulunmak;

Kurum, saylan grevlerini yerine getirmek amacyla, kuluka merkezi, teknoloji merkezi, teknoloji transfer ofisleri, proje gelitirme ve bilgi aktarm merkezleri, bilim merkezi, bilim park ve benzerlerini kurmak ve desteklemek, yurt d irtibat brolar kurmak, destek programlar oluturmak, i birlii alar ve kmelenme faaliyetlerini desteklemek, proje pazar, bilim fuar, yarma ve benzeri etkinlikleri dzenlemek ve desteklemek, dl, burs ve tevik ikramiyesi vermek, Bilim Kurulu tarafndan belirlenecek usul ve esaslar dorultusunda teminat alnmakszn hibe ve/veya kredi olarak sermaye destei vermek ve n demede bulunmak ve yukarda belirtilen grevlerin yerine getirilmesi ile ilgili her trl faaliyette bulunmak ve gerekli destei salamak yetkisini haizdir.

MADDE 6 278 sayl Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (d) bendine (10) numaral alt bentten sonra gelmek zere aadaki alt bentler eklenmi, mevcut (11) numaral alt bent (13) numaral alt bent olarak teselsl ettirilmitir.

11) Kurumun amac ve grevleri ile ilgili hususlarda kuluka ve teknoloji merkezleri, proje gelitirme ve bilgi aktarm merkezleri, teknoloji transfer ofisleri, mze, bilim park, bilim merkezi, yurt d irtibat brolar ve benzeri oluumlarn kurulmasna, ynetimine ve desteklenmesi ile bu konularda gerekli destek programlarnn oluturulmasna ve bu Kanunun 2 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) ve (e) bendi kapsamnda ilgili Bakann onay zerine irket kurmaya ve kurulmu bir irkette pay sahibi olmaya karar vermek.

12) Kurum bnyesinde elde edilen tm fikr ve sna haklarn bedelli veya bedelsiz olarak devredilmesine, alnan lisans izninin verilmesine veya bu haklarn konusu rnlerin retim ve satnn yaplmasna ve bu amala irket kurulmasnn ilgili Bakana teklif edilmesine karar vermek.

MADDE 7 278 sayl Kanunun 5 inci maddesinin drdnc fkrasnn birinci cmlesinde yer alan ibaresi drt eklinde deitirilmitir.

MADDE 8 22/6/1965 tarihli ve 633 sayl Diyanet leri Bakanl Kurulu ve Grevleri Hakknda Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fkrasnda yer alan on be ibaresi krk eklinde deitirilmitir.

MADDE 9 14/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 59 uncu maddesinde yer alan Milli Gvenlik Kurulu Genel Sekreterlii Mavirliklerine, Hukuk Mavirliine ve Genel Sekreter Sekreterliine, ibaresinden sonra gelmek zere lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanlnda Basn ve Halkla likiler Mavirlii ve Bakanlk Mavirliine, ibaresi eklenmitir.

MADDE 10 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununa aadaki geici madde eklenmitir.

GEC MADDE 62 Bu maddenin yrrle girdii tarihten sonraki ilk yksekretime giri ve yerletirme ilemlerine mnhasr olmak zere, bu Kanunun 45 inci maddesinin birinci fkrasnn (b), (d) ve (f) bentleri uyarnca adaylarn merkezi snavlardan alm olduu puanlara ilave edilecek ortaretim baar puanlar Yksekretim Kurulunca belirlenmi olan usul ve esaslara gre hesaplanr.

MADDE 11 2547 sayl Kanuna aadaki geici madde eklenmitir.

GEC MADDE 63 Sresi ierisinde bavurmamalar nedeniyle bu Kanunun geici 58 inci maddesinden yararlanamayanlar (Uluslararas Ortak Lisans Programlar erevesinde renim grenler dhil), bu maddenin yrrle girdii tarihten itibaren iliiklerinin kesildii yksekretim kurumuna bavuruda bulunmalar hlinde geici 58 inci maddede yer alan esaslara gre, takip eden eitim-retim ylnda renimlerine balayabilirler.

MADDE 12 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayl Sosyal Hizmetler Kanununun ek 7 nci maddesine aadaki fkra eklenmitir.

Bakma muhta zrl ve zrlye evde ikametghnda bakm hizmeti veren kii; zrl bireye den gelirin birinci fkrada belirtilen gelir ltn amas halinde, en ge ay iinde sz konusu gelir deiikliini il mdrlne bildirmek zorundadr. Gelir deiikliinin bu tarihten sonra bildirilmesi ya da il mdrlnce bu durumun resen tespit edilmesi halinde bakm hizmeti verilmesi dolaysyla yaplan demeler durdurulur ve sz konusu deiikliin meydana geldii tarihten itibaren, yasal faizi ile birlikte, bakm hizmetini veren kiiden genel hkmlere gre takip ve tahsil edilir.

MADDE 13 2828 sayl Kanuna aadaki geici madde eklenmitir.

GEC MADDE 9 Bu maddenin yrrle girdii tarihten nce bu Kanunun ek 7 nci maddesine istinaden kendilerine zrlye ikametghnda bakm hizmeti vermesi dolaysyla deme yaplm kiilere anlan maddenin birinci fkrasnda belirtilen gelir ltnn almas nedeniyle yersiz olarak denen tutarlar birinci fkrada belirtilen gelir ltnn geildii oranda yasal faizi ile birlikte takip ve tahsil edilir. Sz konusu gelir ltnn bir kat veya daha fazla almas halinde yaplan yersiz demenin tamam yasal faizi ile birlikte tahsil edilir. Bu maddenin yrrle girdii tarihten nce bu kapsamda tahsil edilmi olan tutarlar bakmndan ilgili kiiler lehine hibir ekilde alacak hakk domaz.

MADDE 14 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayl Karayollar Trafik Kanununun 41 inci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

b) renim artlar:

renim durumu itibaryla en az ilkokul dzeyinde eitim alm olmalar,

MADDE 15 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayl Trk Sivil Havaclk Kanununun 68 inci maddesinden sonra gelmek zere aadaki 68/A maddesi eklenmitir.

ncelikle uygulanacak hkm

MADDE 68/A Trkiye Cumhuriyeti adna 16/11/2001 tarihinde Cape Townda imzalanan ve 10/3/2011 tarihli ve 6192 sayl Kanunla onaylanmas uygun bulunan Tanr Donanm zerindeki Uluslararas Teminatlar Hakknda Szleme ve Tanr Donanm zerindeki Uluslararas Teminatlar Hakknda Szlemeye likin Hava Arac Donanmna zg Konulara Dair Protokol ile kanunlarn ayn konuda farkl hkmler iermesi nedeniyle kabilecek uyumazlklarda Tanr Donanm zerindeki Uluslararas Teminatlar Hakknda Szleme ve Tanr Donanm zerindeki Uluslararas Teminatlar Hakknda Szlemeye likin Hava Arac Donanmna zg Konulara Dair Protokol hkmleri esas alnr.

MADDE 16 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayl Maden Kanununa aadaki geici madde eklenmitir.

GEC MADDE 20 2840 sayl Kanuna ekli listedeki linyit ruhsatlar ile daha sonra bu sahalarla birletirilmek suretiyle 2840 sayl Kanun kapsamna dahil olan linyit sahalar, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayl zelletirme Uygulamalar Hakknda Kanuna gre zelletirme daresi Bakanl tarafndan zelletirilir.

MADDE 17 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayl Sosyal Yardmlama ve Dayanmay Tevik Kanununun 2 nci maddesine aadaki fkralar eklenmitir.

Ayrca, kanunla kurulu sosyal gvenlik kurulularna tabi olmakla veya bu kurulularca aylk veya gelir balanm olmakla birlikte, Fon Kurulunca belirlenecek ltlere gre; hane iindeki kii bana den geliri, onalt yandan bykler iin belirlenen aylk net asgari cretin 1/3nden az olan kiilerden fakir ve muhta durumda bulunanlar da bu Kanun kapsamndadr.

Her trl afetten zarar grenler ve ehit yaknlar ile gaziler ise, Fon Kurulu ile Sosyal Yardmlama ve Dayanma Vakflarnca belirlenecek kriter ve sreler erevesinde bu Kanun ile salanacak haklardan yararlandrlr.

MADDE 18 3294 sayl Kanuna aadaki ek madde eklenmitir.

Sosyal yardmlarn ve desteklerin haczedilemeyecei:

EK MADDE 2 Bu Kanun gereince yaplan yardmlar ve proje destekleri ile 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayl 65 Yan Doldurmu Muhta, Gsz ve Kimsesiz Trk Vatandalarna Aylk Balanmas Hakknda Kanun gereince verilen yallk ve zrl aylklar, kiinin rzas olsa bile haczedilemez, bakasna devir ve temlik edilemez.

MADDE 19 26/10/1990 tarihli ve 3671 sayl Trkiye Byk Millet Meclisi yelerinin denek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanuna aadaki ek madde eklenmitir.

EK MADDE 1 Trkiye Byk Millet Meclisi Bakanlnca Milletvekilleri, Yasama Organ eski yeleri ile dardan atanan bakanlara verilen kimlik belgesi tm resm ve zel kurulular tarafndan kabul edilecek resm kimlik hkmndedir.

MADDE 20 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayl Organize Sanayi Blgeleri Kanununun 5 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 5 OSB, mteebbis heyetin bavurusu zerine Bakanlka verilen kamu yarar karar ve snrlar belirlenmi yetki erevesinde kamulatrma ilemleri yapabilen veya yaptrabilen bir zel hukuk tzel kiiliidir.

Arazinin mlkiyetinin edinilmesinde yaplan masraflar ile arazi bedeli deme ykmll OSB tzel kiiliine aittir.

MADDE 21 4562 sayl Kanuna aadaki geici madde eklenmitir.

GEC MADDE 11 Bu maddenin yrrle girdii tarihten nce Bakanlka verilen kamu yarar kararlarnn uygulanmasna ynelik olarak Organize Sanayi Blgeleri tarafndan tesis edilen kamulatrma ilemleri bu Kanunun 5 inci maddesi kapsamnda kabul edilir.

MADDE 22 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayl Elektrik Piyasas Kanununun 2 nci maddesinin drdnc fkrasnn (c) bendinin sekizinci paragraf aadaki ekilde deitirilmitir.

4046 sayl Kanun erevesinde yaplan zelletirme sonras elektrik datm tesislerinin iyiletirilmesi, glendirilmesi ve geniletilmesi iin yaplan yatrmlarn mlkiyeti kamuya aittir. zelletirilen elektrik datm tesis ve varlklarna ilikin her trl iletme ile yatrm plnlamas ve uygulamasnda onay ve deiiklik yetkisi Kurula aittir. Kurul, hizmetin verilmesini salayacak yatrmlarn teklif edilmemesi halinde talep eder ve onaylanm yatrmlar gerekletirilmedii takdirde lisans iptal edilerek yeniden ihale yaplr. Kanun kapsamnda tanmlanan elektrik datm irketlerinin her trl denetimi Bakanlk tarafndan yaplr. Bakanlk bu denetimi bu konuda ihtisas sahibi olan kamu kurum ve kurulularna yetki devri suretiyle veya yetkilendirecei denetim irketlerine hizmet satn almak suretiyle yaptrabilir. Bu kapsamda dzenlenecek denetim raporlar Kuruma bildirilir. Denetim raporu sonucuna gre gerekli yaptrm ve ilemler Kurul tarafndan karara balanr. Denetim irketlerinin nitelikleri, yetkilendirilmesi, seimi, yetkili denetim irketleri ve denetime tabi irketlerin hak ve ykmllklerine ilikin usul ve esaslar Bakanlk tarafndan karlacak ynetmelikle dzenlenir.

MADDE 23 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayl Doal Gaz Piyasas Kanununun geici 3 nc maddesinin birinci fkrasnn (e) bendinin ilk paragrafnn son iki cmlesi aadaki ekilde deitirilmi, ikinci paragrafnn son cmlesi yrrlkten kaldrlm ve ikinci paragrafndan sonra gelmek zere aadaki paragraf eklenmi, nc paragraf aadaki ekilde deitirilmi ve son paragraf yrrlkten kaldrlmtr.

Lisansn verilmesinden itibaren datm irketinin sistem kullanm bedeli (birim hizmet ve amortisman bedeli) 0,05555 ABD Dolar/m3karl TL, sistem kullanm bedeli (tama bedeli) 0,0077 ABD Dolar/m3karl TL olarak uygulanr. Bu tarifenin uygulanmasna, datm irketinin hisselerinin zelletirilmesine dair hisse sat szlemesinin imza tarihini takip eden sekiz yl sresince devam edilir.

Bu paragrafn yrrle girdii tarihten itibaren bir ay ierisinde Bakent Doalgaz Datm Anonim irketinin sermayesinde bulunan yzde yirmi oranndaki hisse de zelletirme Yksek Kurulu tarafndan zelletirme kapsam ve programna alnarak daha nceden zelletirme kapsam ve programna alnm yzde seksen oranndaki hisse ile birlikte blok sat yntemi uygulanmak suretiyle zelletirme daresi Bakanl tarafndan 4046 sayl Kanun hkmleri erevesinde zelletirilir. Bakent Doalgaz Datm Anonim irketi hakknda 4646 sayl Kanunun 4 nc maddesinin (4) numaral bendinin (g) alt bendinin altnc ve yedinci paragraflar uygulanmaz.

Bakent Doalgaz Datm Anonim irketine ait yzde yz oranndaki hissenin zelletirilmesine dair hisse sat szlemesi ile elde edilecek gelirden zelletirme daresi Bakanlnca yaplan zelletirme giderleri dldkten sonra kalan tutardan; ncelikle EGO Genel Mdrlnn 25/5/2007 tarihine kadar olan doal gaz alm anapara borlar BOTA Genel Mdrlne denir. BOTA Genel Mdrlnn alacan oluturan tm bu borlara ait faizler ile ferileri ve cezalar silinir. BOTA Genel Mdrlne demenin yaplmasn mteakip kalan tutardan; Hazine Garantisi altnda ve d borcun ikraz sureti ile EGO Genel Mdrlne doal gaz uygulama projeleri kapsamnda salanan d kredilerden, anlamalar erevesinde Hazine Mstearl tarafndan kreditrlere denen tutarlar, kreditrlere yaplan deme dviz cinsleri zerinden demenin yaplaca tarihte geerli olan Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankas dviz sat kuru esas alnarak Hazineye denir. demenin yaplmasn takiben Hazinenin bu kredilere ilikin faiz ve gecikme cezalar ile ferileri ve cezalardan kaynaklanan alacaklar, btenin gelir ve gider hesaplar ile ilikilendirilmeksizin terkin edilir. Hazineye demenin yaplmasn mteakip kalan tutardan; EGO Genel Mdrl ile Ankara Bykehir Belediyesinin hisse sat szlemesi imza tarihi itibaryla Bakent Doalgaz Datm Anonim irketi bilanosunda kaytl borlar ve deme tarihleri itibaryla hesaplanacak faiz ve ferileri ile birlikte Bakent Doalgaz Datm Anonim irketine denir. Hisse sat szlemesi bedelinin zelletirme daresi Bakanlna vadeli olarak denmesi durumunda, bu fkra uyarnca yaplacak demeler gelirler tahsil edildike yukarda belirtilen sraya uyularak gerekletirilir.

MADDE 24 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayl Hazineye Ait Tanmaz Mallarn Deerlendirilmesi ve Katma Deer Vergisi Kanununda Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanunun ek 3 nc maddesinde yer alan tarm ve hayvanclk yatrmlar iin bir, ibaresi tarm, hayvanclk ve eitim yatrmlar iin bir, eklinde, geici 7 nci maddesinin birinci fkrasnda yer alan bu maddenin yrrle girdii tarihten itibaren en ge drt ay iinde ibaresi 31/12/2012 tarihine kadar eklinde, 1/1/2008 tarihinden ibaresi ise yeni szlemenin yapld tarihten eklinde deitirilmitir.

MADDE 25 4706 sayl Kanuna aadaki geici madde eklenmitir.

GEC MADDE 14 4325 sayl Kanunun mlga 8 inci maddesi ile 5084 sayl Kanunun mlga 5 inci maddesine gre, zerlerinde yatrm yaplmak amacyla gerek veya tzel kiilere bedelsiz olarak devredilen veya sresiz kullanma izni verilen tanmazlarn yatrmclar tarafndan bu maddenin yrrle girdii tarihten itibaren alt ay iinde mracaat edilmesi ve iki yl iinde;

a) Taahht edilen veya varsa yatrm tevik belgesinde ngrlen yatrmn tamamnn gerekletirilmesi ve anlan kanunlarda ngrlen asgari istihdam saylarndan az olmamak kaydyla istihdam saysnn (her kii iin en az bir ay olmak zere) be yllk toplam zerinden yzde ellisinin salanmas, retime tamamen ya da ksmen geilmi olunmas ve ilgili idarelerden gerekli izinlerin alnmas koullaryla, tanmazn erhin kaldrlaca tarihteki rayi bedelinin yzde nn ilgili idarece genel hkmlere gre tahsil edilmesinden sonra baka bir ileme gerek olmakszn tapu ktklerine veya szlemelerine konulan erhler terkin edilir.

b) Taahht edilen veya varsa yatrm tevik belgesinde ngrlen yatrmn yzde altm kadar asgari yatrm yaplm olmas ve anlan kanunlarda ngrlen asgari istihdam saylarndan az olmamak kaydyla istihdam saysnn (her kii iin en az bir ay olmak zere) be yllk toplam zerinden yzde krknn salandnn ve retime ksmen geildiinin tespit edilmesi halinde, tanmazn erhin kaldrlaca tarihteki rayi bedelinin yarsnn ilgili idarece genel hkmlere gre tahsil edilmesinden sonra tapu ktklerine konulan erhler terkin edilir.

c) Taahht edilen veya varsa yatrm tevik belgesinde ngrlen yatrmn yzde otuzbei kadar asgari yatrm yaplm olmas halinde istihdam saysna baklmakszn tanmazn erhin kaldrlaca tarihteki rayi bedelinin ilgili idarece genel hkmlere gre tahsil edilmesinden sonra tapu ktklerine konulan erhler terkin edilir.

Yatrmclara bedelsiz olarak devredilen ve ykmllklerin yerine getirilmemesi nedeniyle devir ilemi iptal edilerek tapuda eski maliki idare adna tescil edilen veya edilmek istenen, ancak dava konusu edilmesi nedeniyle davas devam eden ve idarece herhangi bir tasarrufta bulunulmam tanmazlar hakknda da, bu maddenin yrrlk tarihinde yukarda belirtilen artlar tamalar halinde bu madde hkmleri uygulanr.

MADDE 26 4706 sayl Kanuna aadaki geici madde eklenmitir.

GEC MADDE 15 5084 sayl Kanunun mlga 5 inci maddesine gre tanmazlar zerinde yatrm yaplmak amacyla yatrmclara bedelsiz olarak verilen ve uzatlan n izin sreleri ile krkdokuz yl sreli tesis edilen irtifak hakk veya verilen kullanma izinlerindeki yatrm tamamlama sreleri; yatrmclar tarafndan talep edilmesi halinde, ykmllklerin yatrmcnn kusuru dnda kamudan kaynaklanan ve/veya tanmaz maliki ilgili idarelerce kabul edilebilir sebeplerle yerine getirilmemesi ve bu sebeplerin ayn idarelerce uygun grlmesi halinde, ngrlen srelerin bitim tarihinden itibaren yla kadar ilave sre verilmek suretiyle uzatlabilir.

Bedelsiz krkdokuz yl sreli irtifak hakk tesis edilen veya kullanma izni verilen tanmazlarn zerinde taahht edilen yatrmn ksmen veya tamamen yaplm olmasna karn, ngrlen yatrm ve istihdam artlarn tam olarak salayamam yatrmclar tarafndan talep edilmesi halinde; Kanunun ngrd asgari istihdam artndan aa olmamak zere taahht edilen istihdamn ve yatrmn en az yzde ellisinin salanmas, ilgili idarelerden gerekli izinlerin alnmas halinde, kanunda belirtilen be yllk sre balatlr. stihdam says her kii iin en az bir ay olmak zere be yllk ortalama zerinden deerlendirilir.

Bedelsiz krkdokuz yl sreli irtifak hakk tesis edilen tanmazlarn zerinde taahht edilen yatrmn en az yzde ellisini gerekletiren yatrmclar tarafndan talep edilmesi halinde; irtifak hakk tesis edilen tanmaz, tanmazn zemin bedeli ile zerindeki bina ve tesislerin tanmaz maliki idareye gemesi gereken ksmnn rayi bedelleri zerinden yatrmcya dorudan satlabilir.

Lehine bedelsiz krkdokuz yl sreli irtifak hakk tesis edilen veya kendisine kullanma izni verilen yatrmclarn ykmllklerini yerine getirmemesi nedeniyle bu ilemleri iptal edilenlerden dava konusu edilip davas devam edenler ve idarece herhangi bir tasarrufta bulunulmayan tanmazlar hakknda da, bu maddenin yrrlk tarihinde yukarda belirtilen artlar tayan yatrmclar iin de bu madde hkmleri uygulanr.

MADDE 27 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayl Kamu hale Kanununun 3 nc maddesinin birinci fkrasna aadaki bent eklenmitir.

t) lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanlnn kurduu veya itirak ettii irketten (SYMnin yapaca mal ve hizmet almlarnda Yksekretim Kurulunun uygun gr alnmak kaydyla) snav faaliyetlerinin yrtlmesine ynelik olarak yaplacak mal ve hizmet almlar,

MADDE 28 4734 sayl Kanunun 28 inci maddesinin birinci fkrasna ikinci cmlesinden sonra gelmek zere aadaki cmle eklenmitir.

lan yaplmayan ihalelerde, ihale dokman sadece idare tarafndan davet edilenlere satlr.

MADDE 29 4734 sayl Kanunun 53 nc maddesinin (h) fkrasnn birinci paragrafnda yer alan ibaresi drt olarak deitirilmitir.

MADDE 30 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayl Trkiye Odalar ve Borsalar Birlii ile Odalar ve Borsalar Kanununun 81 inci maddesinin beinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Tzel kii temsilcisi gerek kiilerin, temsil ettikleri tzel kiinin tescili ana szlemeleri gereince temsil ve balayc ilem yapma yetkisine sahip olduklarna dair dzenlenmi imza sirklerinin asl veya noter tasdikli sureti veya ticaret sicil mdrlnden doksan gn ierisinde alnm yetki belgesinin oy kullanma srasnda ibraz gerekir. braz edilen imza sirklerinin bir fotokopisi oy kullanlan sandk kurulu bakanna teslim edilir. Ticaret sicil mdrlklerince organ seimlerinin balad tarihten nceki doksan gn de dhil olmak zere oda ve borsa organ seimlerinin yapld aylarda seim amacyla tasdik edilen bu belgelerden har ve hizmet bedeli tahsil edilmez.

MADDE 31 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayl Yenilenebilir Enerji Kaynaklarnn Elektrik Enerjisi retimi Amal Kullanmna likin Kanunun 6/C maddesinin altnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Bu Kanun kapsamndaki retim tesisleri ile elektrik retimi yaplan dier tesislerin lisans kapsamndaki inceleme ve denetimi EPDK tarafndan yaplr veya gerektiinde masraflar ilgililerine ait olmak zere EPDK tarafndan yetkilendirilecek denetim irketlerinden hizmet satn alnarak EPDK tarafndan yaptrlabilir. Denetim irketleri ile ilgili uygulamaya ilikin usul ve esaslar, Bakanlk gr alnmak kaydyla EPDK tarafndan karlacak ynetmelikle dzenlenir.

MADDE 32 25/5/2005 tarihli ve 5352 sayl Adli Sicil Kanununun 13 nc maddesine aadaki fkra eklenmitir.

(2) Kamu kurum ve kurulular, mevzuatn adli sicil ve ariv kayd alnmasn ngrd hallerde, Adalet Bakanlnn belirleyecei usul ve esaslar erevesinde ilgili kiiler hakknda adli sicil ve ariv kaytlarnda sorgulama yapabilirler. Gerek kiiler de kendileriyle ilgili adli sicil ve ariv kaytlarn, Adalet Bakanlnn belirleyecei usul ve esaslar erevesinde ve gvenli kimlik dorulama aralarn kullanarak sorgulayabilir, sonucu fiziki veya elektronik ortamda merciine verebilirler.

MADDE 33 5352 sayl Kanunun 17 nci maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 34 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayl zrller ve Baz Kanun ve Kanun Hkmnde Kararnamelerde Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanunun geici 2 nci ve 3 nc maddelerinde yer alan yedi yl ibareleri sekiz yl eklinde deitirilmi, geici 3 nc maddeye aadaki fkralar eklenmitir.

Bu Kanunun geici 2 nci maddesi ile bu maddenin birinci fkrasnda belirtilen eriilebilirlik standartlarnn uygulanmasnn izlenmesi ve denetimi her ilde Aile ve Sosyal Politikalar, ileri, evre ve ehircilik, Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanlklar ile zrller ile ilgili konfederasyonlarn temsilcilerinden oluan komisyon tarafndan yaplr. htiya halinde birden fazla komisyon kurulabilir. Denetim sonucunda ilgili belediye ve kamu kurum ve kurulular ile umuma ak hizmet veren her trl yaplarn ve ak alanlarn malikleri ile toplu tama aralarnn sahiplerine eksikleri tamamlamas iin birinci fkrada belirtilen srenin bitiminden itibaren iki yl gememek zere ek sre verilebilir.

Srenin bitiminden itibaren ngrlen ykmllklerini yerine getirmedii denetim komisyonlarnca tespit edilen umuma ak hizmet veren her trl yaplar ve ak alanlar ile toplu tama aralarnn sahibi olan gerek ve zel hukuk tzel kiilerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl tarafndan her bir tespit iin bin Trk Lirasndan be bin Trk Lirasna kadar idari para cezas uygulanr. Bu ekilde bir yl iinde uygulanacak idari para cezasnn tutar ellibin liray geemez. Srenin bitiminden itibaren ngrlen ykmllklerini yerine getirmedii denetim komisyonlarnca tespit edilen bykehir belediyeleri, belediyeler ve dier kamu kurum ve kurulularna Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl tarafndan her bir tespit iin bebin Trk Lirasndan yirmibe bin Trk Lirasna kadar idari para cezas uygulanr. Bu ekilde bir yl iinde uygulanacak idari para cezasnn tutar beyz bin liray geemez. Bu maddeye gre verilen idari para cezalar tebliinden itibaren bir ay ierisinde denir. Genel bteye gelir kaydedilen idari para cezas tutarlar dikkate alnarak eriilebilirlik konusundaki projelerde kullanlmak zere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl btesinde denek ngrlr.

Bu maddenin uygulanmasna ilikin usul ve esaslar; ileri, Maliye, evre ve ehircilik, Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanlklarnn ve zrller ile ilgili konfederasyonlarn grleri alnmak sureti ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlnca bir yl ierisinde karlacak ynetmelikle belirlenir.

MADDE 35 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununa aadaki ek madde eklenmitir.

EK MADDE 29 Trk vatanda olup, niversitelerin (Glhane Askeri Tp Akademisi dahil) tp fakltelerinin beinci yln tamamlayp altnc yla geen rencilerine intrn eitimi dneminde retim yesi rehberliinde yaptklar uygulama almalar karlnda ilgili kurumlarn btesinden oniki ay sreyle 4.350 gsterge rakamnn memur aylk katsays ile arpm sonucu bulunacak tutarda aylk cret denir. Bu ekilde cret denmi olmas 4857 sayl Kanunu hkmlerinin uygulanmasn gerektirmeyecei gibi bu alma sebebiyle uzun vadeli sigorta kollar ve genel salk sigortas ile analk sigortas asndan sigortallk ilikisi kurulamaz. Bu demeden damga vergisi hari herhangi bir vergi kesilmez ve demelere ilikin usul ve esaslar, Maliye Bakanl ve Salk Bakanl ile Yksekretim Kurulunca mtereken belirlenir.

MADDE 36 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanununun 6 nc maddesinin birinci fkrasna aadaki bent eklenmitir.

m) Genlik ve Spor Bakanl, Spor Genel Mdrl, Trkiye Futbol Federasyonu, bamsz spor federasyonlar tarafndan yaplan her trl genlik ve spor faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili kamp, eitim ve hazrlk almalarnda sreklilik arz etmeyecek ekilde grevlendirilenler,

MADDE 37 5510 sayl Kanunun 41 inci maddesinin birinci fkrasna aadaki bent eklenmi ve drdnc fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

j) Sigortal olmakszn, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayl Ecnebi Memleketlere Gnderilecek Talebe Hakknda Kanuna gre yurt dna gnderilen ve renimini baaryla tamamlayarak yurda dnenlerden ykml bulunduu mecburi hizmet sresini tamamlam olanlarn, yurt dnda resm renci olarak geirmi olduklar renim srelerinin 18 yann tamamlanmasndan sonraki dneme ait olan ksm,

a) Birinci fkrann (a), (b), (d), (e), (f), (g), (h) ve (j) bentleri gerei borlananlar, borland tarihteki 4 nc maddenin birinci fkrasnn ilgili bendine gre,

MADDE 38 5510 sayl Kanuna aadaki geici madde eklenmitir.

GEC MADDE 42 Geici 38 inci maddenin drdnc fkras kapsamnda bulunanlardan 60 gn iinde bavuru hakkn kullanmam olanlar, bu maddenin yrrle girdii tarihten itibaren 60 gn iinde Kuruma bavurmalar halinde, geici 38 inci madde hkmlerinden yararlandrlr.

MADDE 39 5510 sayl Kanuna aadaki geici madde eklenmitir.

GEC MADDE 43 1416 sayl Kanuna gre yurt dna gnderilen ve renimini baaryla tamamlayarak yurda dnenlerden ykml bulunduu mecburi hizmet sresini tamamlam olanlardan, bu Kanunun yrrle girdii tarihten nce 5434 sayl Kanun hkmlerine tabi olarak almaya balam olup geici 4 nc madde kapsamnda almaya devam edenler; yurt dnda resm renci olarak geirmi olduklar renim srelerinin 18 yann tamamlanmasndan sonraki dneme ait olan ksmnn tamamn veya bir blmn, bu maddenin yrrlk tarihinden itibaren ay iinde veya mecburi hizmetlerini tamamlayacaklar tarihten itibaren ay iinde mracaat etmeleri ve mracaatn kabul edildii ay itibaryla geerli olan emekli keseneine esas kazan tutar zerinden ve borlanacaklar sreye ilikin olarak hesaplanacak kesenek ve kurum karl toplamndan oluan ykmllk tutarnn tamamn pein olarak veya mracaatn kabul tarihinden itibaren oniki ayda eit taksitler halinde demek suretiyle borlanabilirler. Borcunu taksitler halinde deyecek olanlarn borlanma ilemi srasnda hesaplanan aylk taksit tutar, borcun dendii tarihteki prime esas asgar kazanca oranlanarak, sz konusu oran ilgili ayn prime esas asgar kazanc ile arplr ve bulunan tutar, ilgili ayn taksit tutar kabul edilir.

Borcunun tamamn pein deyenler ile taksit deme dnemi sonunda borcunun tamamn demi olduu tespit olunanlarn borlanm olduklar sreler, fiili hizmet sresinin hesabnda ve itirakiliin balang tarihinin tespitinde dikkate alnr. Aylk taksitlerini zamannda demeyenlerin nceki aylara ilikin olarak demi olduklar tutarlar, sresi geen son taksit tarihinden itibaren otuz gn iinde ilgililere iade olunur.

Bu maddeye gre yaplacak borlanma ilemlerine ilikin olarak birinci ve ikinci fkrada dzenlenmemi olan hususlar hakknda mlga hkmleri dahil 5434 sayl Kanun hkmleri uygulanr.

MADDE 40 5510 sayl Kanuna aadaki geici madde eklenmitir.

GEC MADDE 44 23/4/1999 ile 14/2/2005 tarihleri arasnda tabi olduklar personel mevzuatna gre alm olduklar disiplin cezas sonucu memuriyetleri sona erip, 22/6/2006 tarihli ve 5525 sayl Kanun uyarnca haklarnda verilmi disiplin cezalar btn sonular ile ortadan kaldrlanlarn bu maddenin yrrlk tarihinden itibaren 3 ay iinde Kuruma mracaat etmeleri halinde ve ya haddine ilikin hkmler sakl kalmak kaydyla; memuriyetlerinin sona erdii tarih ile 22/6/2006 tarihi arasndaki dnem iinde uzun vadeli sigorta kollarna tabi olarak sigorta primi denmemi veya emekli kesenei yatrlmam srelerine ilikin kesenek ve kurum karl toplamlar, grevden ayrldklar tarihteki derece ve kademelerine hizmet olarak saylacak srenin her ylna bir derece ve her ylna bir kademe verilmek ve renim durumlar itibaryla 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 36 nc maddesindeki ykselebilecekleri dereceleri gememek zere tespit edilecek derece ve kademeleriyle bavuru tarihinde uygulanmakta olan katsaylar esas alnarak belirlenecek emekli keseneine esas aylk tutarlar zerinden Kurum tarafndan hesaplanarak halen altklar veya kamu grevlisi olarak en son alm olduklar kamu idarelerine bildirilir ve sz konusu tutarlar bu idareler tarafndan ay ierisinde Kuruma defaten denir.

Haklarnda verilmi disiplin cezalar btn sonular ile 5525 sayl Kanun uyarnca ortadan kaldrlm olanlardan memuriyetten karlm olduklar kuruma yeniden atanmak zere bavuranlarn, bu bavurularnn ilgili kurumlarn kaytlarna getii tarihten balayarak bu kurumlarda yaplan ilk atamalarnn kendilerine teblii tarihine kadar olan dnem ierisindeki uzun vadeli sigorta kollarna tabi olarak sigorta primi denmemi veya emekli kesenei yatrlmam sreleri hakknda ise, birinci fkra uyarnca yaplm olan derece ykselmesi ve kademe ilerlemeleri sakl kalmak kaydyla, yukardaki fkra hkmleri erevesinde ilem yaplr. Ancak, bu fkra kapsamna girenlerden atamas bu maddenin yrrlk tarihinden nce yaplm olanlarn bu fkra hkmlerinden yararlanabilmesi iin, bu maddenin yrrlk tarihinden itibaren alt ay ierisinde, bu maddenin yrrlk tarihinden nce atama talebinde bulunduu halde atama ilemleri bu maddenin yrrle girdii tarihten sonra tamamlanacaklarn ise, atamalarn izleyen alt ay ierisinde Kuruma bavuruda bulunmalar zorunludur.

Bu madde uyarnca ilgililer adna kesenek ve kurum karl denmi olmas; birinci fkrada belirtilen dnem ierisinde denmi olan emeklilik veya malullk aylklar ya da dul ve yetim aylklar iin kendilerine bor karlmasn, emekli ikramiyesi fark ve geriye dnk olarak aylk fark denmesini gerektirmez.

MADDE 41 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayl Organize Sanayi Blgeleri Kanununun geici 2 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

GEC MADDE 2 Bu Kanunun yrrle girdii tarihten nce, mlga 5590 sayl Ticaret ve Sanayi Odalar, Ticaret Odalar, Sanayi Odalar, Deniz Ticaret Odalar, Ticaret Borsalar ve Trkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odalar ve Ticaret Borsalar Birlii Kanununun 5 inci maddesinin (r) bendinin (5) numaral alt bendine gre kurulup ynetilmekte olan OSBler, bu Kanunda ad geen OSBlerden saylr. Bu OSBlerden sanayi odalar tarafndan kurulup ynetilmekte olan OSBlerde, genel kurul ve mteebbis heyet grevlerini, 5174 sayl Trkiye Odalar ve Borsalar Birlii ile Odalar ve Borsalar Kanununa gre faaliyette bulunan sanayi oda meclisleri yrtr. Ynetim ve denetim kurulu yeleri sanayi oda meclisi yeleri tarafndan ve ynetim kurulu yelerinin en az OSB katlmclar arasndan seilir.

MADDE 42 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayl zel retim Kurumlar Kanununun 12 nci maddesine aadaki fkralar eklenmitir.

Bu Kanun kapsamnda organize sanayi blgelerinde alan mesleki ve teknik eitim okullarnda renim gren her bir renci iin, 2012-2013 eitim ve retim ylndan balamak zere, resm okullarda renim gren bir rencinin okul trne gre Devlete maliyetinin bir buuk katn gememek zere, her eitim retim yl itibaryla Maliye Bakanl ile Bakanlk tarafndan mtereken belirlenen tutarda, Bakanlk btesine bu amala konulan denekten eitim ve retim destei yaplabilir.

Bakanlar Kurulu kararyla, bu Kanun kapsamnda organize sanayi blgeleri dnda alan mesleki ve teknik eitim okullarnda renim gren renciler iin de altnc fkradaki usul ve esaslar erevesinde eitim ve retim destei yaplabilir.

Sz konusu eitim retim hizmetini sunan veya yararlananlarn, gerek d beyanda bulunmak suretiyle fazladan demeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarlar, iki kat ve kanuni faiziyle birlikte ilgililerden mteselsilen tahsil edilir. Bu fiillerin okullar tarafndan tekrar halinde, ayrca kurum ama izinleri iptal edilir.

Bu konu ile ilgili renci baar durumu da dahil olmak zere destek verilme kriterleri, hangi eitim ve retim alanlarna destek verileceine dair kurallar ile dier usul ve esaslar Maliye Bakanl ve Bakanlka mtereken hazrlanan ynetmelikle belirlenir.

MADDE 43 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayl l zel darelerine ve Belediyelere Genel Bte Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakknda Kanunun 2 nci maddesinin nc fkrasnn bana aadaki ibare eklenmitir.

6/6/2002 tarihli ve 4760 sayl zel Tketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayl listede yer alan mallardan tahsil edilen zel tketim vergisi hari olmak zere

MADDE 44 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayl Afet ve Acil Durum Ynetimi Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun 20 nci maddesinin ikinci fkras yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 45 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayl Saytay Kanununun 35 inci maddesine aadaki fkra eklenmitir.

(2) Denetimin yrtlmesi ve kamu zararnn tespitinde aadaki hususlara uyulur:

a) Dzenlilik denetimi, kamu idarelerinin gelir, gider ve mallar ile bunlara ilikin mali nitelikteki tm hesap ve ilemlerinin kanunlara ve dier hukuki dzenlemelere uygun olup olmadnn tespitini kapsayacak ekilde yaplr. Sz konusu hesap ve ilemler dnda kalan dier ilem ve faaliyetler dzenlilik denetimi kapsamnda deerlendirilemez. Yaplan dzenlilik denetiminin kapsamna ilikin denetlenen kamu idaresi ile ortaya kan gr farkllklarnn nasl giderilecei hususu Saytay tarafndan karlacak ynetmelikle dzenlenir.

b) Kamu idarelerinin gelir, gider ve mallar ile bunlara ilikin mali nitelikteki tm hesap ve ilemlerinin denetiminde; yetkili merci ve organlar tarafndan usulne uygun olarak alnan karar veya yaplan i ve ilemlerin mevzuata ve idarelerce belirlenen hedef ve gstergelere uygun olmasna ramen, ynetsel bakmdan gereklilii, lll, etkililii, ekonomiklii, verimlilii ve benzeri gerekelerle uygun bulunmad ynnde gr ve neri ieren yerindelik denetimi saylabilecek denetim raporu dzenlenemez. Denetim raporlarnda, kamu idaresinin yerine geerek belirli bir i ve ilemin yaplmasn veya belirli bir politikann uygulanmasn zorunlu klacak, kamu idaresinin takdir yetkisini snrlayacak veya ortadan kaldracak gr ve talep ieren rapor dzenlenemez.

c) Yaplan denetimler sonucunda, ilgili kanunlar ile bunlara dayanarak karlan tzk, kararname, ynetmelik ve ilgili kanunlarda uygulamay ynlendirmek zere yetkilendirilmi olan kamu idareleri tarafndan yaplan dzenleme ve verilen grlere aykr denetim raporu dzenlenemez. Ancak, bu dzenlemelerin ilgili kanunlara aykr olduu kanaatine varlr ve bu hususa Bakanlk tarafndan da itirak edilir ise dzenlenen rapor Bakanlk tarafndan ilgili mercilere gnderilir. lgili kamu idaresinin Saytay grne katlmas halinde ilgili dzenleme veya gr usulne uygun olarak dzeltilir. lgili kamu idaresinin Saytay grne katlmamas halinde, Saytay tarafndan grevlendirilecek uzman deneti ile ilgili kamu idaresi tarafndan grevlendirilecek iki yeden oluacak komisyon tarafndan dzenlenecek rapora gre ilem yaplr.

) Dzenlilik denetimi sonucunda dzenlenen raporda, yaplan denetimin kapsad i ve ilemler ile bunlardan ilgili mevzuatna uygun olduu tespit edilen hususlara da yer verilir. Bu hususlarn ilgili Daireler tarafndan da uygun bulunmas halinde ilgili mevzuatta herhangi bir deiiklik olmad takdirde bu mevzuata uygun olarak ayn ekilde yaplan mali i ve ilemler hakknda da daha sonra mevzuata aykrlk gereke gsterilerek denetim raporu dzenlenemez.

d) Kamu idarelerinin dzenlilik ve performans denetimleri sonucunda dzenlenen taslak denetim raporlar denetim grup bakanlklar tarafndan Bakanla sunulmadan nce uzman denetiden oluturulacak rapor deerlendirme komisyonlar tarafndan ilgili kanunlar ile bunlara dayanarak karlan tzk, kararname, ynetmelik ve ilgili kanunlarda uygulamay ynlendirmek zere yetkilendirilmi olan kamu idareleri tarafndan yaplan dzenleme ve verilen grler ile bu fkrada yer alan dier hususlara uygunluu ynnden deerlendirilir. Rapor deerlendirme komisyonlarnn teekkl ile bunlarn alma usul ve esaslar ynetmelikle dzenlenir.

MADDE 46 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayl lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun 3 nc maddesinin ikinci fkrasna aadaki bent eklenmi ve drdnc fkrasnn ikinci cmlesinde yer alan Bakanlk ibaresi Bakanlk ile Bakanln kuraca veya itirak edecei irketler eklinde deitirilmitir.

j) Faaliyetleri ile ilgili olarak irket kurmak, kurulmu irketlere ortak olmak.

MADDE 47 6114 sayl Kanunun 4 nc maddesinin beinci fkrasnda yer alan iki ibaresi eklinde, sekizinci fkrasnn birinci cmlesinde yer alan yedi ibaresi sekiz eklinde deitirilmi ve onbirinci fkrasna aadaki bent eklenmitir.

) Bakanln snav faaliyetleri ile ilgili olarak kuraca veya itirak edecei irketler iin Bakanlar Kuruluna teklifte bulunmak.

MADDE 48 6114 sayl Kanunun;

a) 5 inci maddesinin ikinci fkrasna aadaki bentler eklenmitir.

g) D likiler ve Gelitirme Daire Bakanl.

) Snav Grevlileri Ynetimi Daire Bakanl.

b) 5 inci maddesinin drdnc fkrasna aadaki bentler eklenmitir.

g) D likiler ve Gelitirme Daire Bakanl: Bakanlka ilk defa yaplacak olan snavlar tanmlamak, snav kabul koullarn belirlemek, snavla ilgili protokolleri hazrlamak, snav takvimini oluturmak, snav ynergeleri ve klavuzlarn hazrlamak, snavlarn uygulanmasna ynelik i gelitirme almalarn koordine etmek, snav evraknn basm ve datm ile ilgili ileri ve d ilikileri yrtmek, Bakan tarafndan verilen dier grevleri yapmak.

) Snav Grevlileri Ynetimi Daire Bakanl: Bavuru merkezleri ve snav koordinatrlklerinin koordinasyonunu salamak, snavlarda grev alacak olan personeli grevlendirmek ve snav cretleri ile ilgili ilemleri yrtmek, dorudan merkeze bal temsilcilikleri ynetmek, Bakan tarafndan verilen dier grevleri yapmak.

c) 5 inci maddesine aadaki fkra eklenmitir.

(5) Bakanlk, snav faaliyetlerinin tamamn veya bir ksmn kuraca veya itirak edecei irketler eliyle yrtebilir. irket kurulmasna veya kurulu irketlere itirak edilmesine, ynetim kurulunun teklifi zerine Bakanlar Kurulunca karar verilir.

MADDE 49 6114 sayl Kanunun 6 nc maddesinin ikinci fkrasnn son cmlesi aadaki ekilde deitirilmi ve onnc fkrasnn drdnc cmlesine grevlendirilenlere ibaresinden sonra gelmek zere (kapal dnem hari) ibaresi ve onnc fkraya aadaki cmle ile maddeye aadaki fkralar eklenmitir.

Bakan ve Bakan yardmclar tam zamanl grev yapar ve grevleri sresince, lisansst eitim faaliyetleri ve bu Kanun uyarnca kurulan irket organlarnda alnan grevler hari, baka hibir kurum veya kuruluta cretli i gremez. Bunlara, irket organlarnda aldklar grevleri nedeniyle irket kaynaklarndan yaplabilecek aylk deme tutar, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin 34 nc maddesine gre kamu iktisadi teebbsleri ynetim kurulu bakan ve yelerine denen miktarlar geemez.

Memuriyet mahalli dna snav grevi iin yurt iinde grevlendirilenlere snav creti dnda 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayl Harcrah Kanunu hkmleri uyarnca ayrca harcrah denmez.

(17) Yurt d temsilcilikler bnyesinde snav koordinatrlnn kurulaca yerler ve sresi ile koordinatrlklerin alma usul ve esaslar, bu koordinatrlklerde grevlendirilenlerin nitelii, grev sresi ve denecek cretler, koordinatrlere yaplacak demeler dnda kalan dier harcamalarn neler olacana ilikin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir.

(18) Soru hazrlama, denetleme ve deerlendirme konularnda ihtisaslam doent ve profesr unvanl retim yeleri, niversitelerinin muvafakati ile Bakanln soru hazrlama ve denetleme hizmetlerinde grevlendirilebilir. Bu ekilde grevlendirilenlerin says onu geemez. Grevlendirilenler, grev sresince kadrosunda bulunduu niversitede aylksz izinli saylrlar ve bunlara 6 nc maddenin ikinci fkras uyarnca Bakan yardmclarna denen aylk ve sosyal yardmlarn yzde doksan tutarnda deme yaplr. Grevleri sresince, kadrolaryla ilgili zlk haklar devam eder ve bu sreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katlr. Grevleri sona erenler, baka bir ileme gerek kalmakszn niversitedeki kadrosuna geri dner. Bu fkra hkmlerine gre grevlendirilenlerin asli kadrolar esas alnarak belirlenecek sigorta primi iveren pay veya 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanununun geici 4 nc maddesi kapsamna girenlerin emeklilik kesenei kurum karl ve genel salk sigortas primleri Bakanlk tarafndan karlanr.

MADDE 50 6114 sayl Kanunun 7 nci maddesinin drdnc fkrasnda yer alan bir yl ibaresi alt ay eklinde, iki yl ibaresi ise bir yl eklinde deitirilmitir.

MADDE 51 6114 sayl Kanunun 9 uncu maddesinin drdnc fkrasnda yer alan amacyla, ibaresinden sonra gelmek zere sorularn hazrland, basld, datld, muhafaza edildii ve ibaresi eklenmitir.

MADDE 52 6114 sayl Kanuna aadaki geici madde eklenmitir.

GEC MADDE 2 (1) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin geici 15 inci maddesinin (b) fkras hkm, anlan Kanun Hkmnde Kararnamenin ek 12 nci maddesinin ikinci fkrasnn yrrle girdii tarihten sonra bu Kanunun 6 nc maddesinin sekizinci fkras uyarnca grevlendirilenler hakknda 31/12/2015 tarihine kadar uygulanr.

MADDE 53 31/3/2011 tarihli ve 6217 sayl Yarg Hizmetlerinin Hzlandrlmas Amacyla Baz Kanunlarda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanunun geici 2 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

GEC MADDE 2 Kiracnn Trk Ticaret Kanununda tacir olarak saylan kiiler ile zel hukuk ve kamu hukuku tzel kiileri olduu iyeri kiralarnda, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayl Trk Borlar Kanununun 323, 325, 331, 340, 342, 343, 344, 346 ve 354 nc maddeleri 1/7/2012 tarihinden itibaren 8 yl sreyle uygulanmaz. Bu halde, kira szlemelerinde bu maddelerde belirtilmi olan konulara ilikin olarak szleme serbestisi gerei kira szlemesi hkmleri tatbik olunur. Kira szlemelerinde hkm olmayan hallerde mlga Borlar Kanunu hkmleri uygulanr.

MADDE 54 3/6/2011 tarihli ve 635 sayl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

c) Organize sanayi blgeleri ve endstri blgelerinin planlanmasna, kuruluuna, yaplamasna ve ileyiine ilikin mevzuatla verilen grevleri yapmak, organize sanayi blgelerinin altyap yatrmlar ile sanayi sitelerinin altyaplarnn tamamn ve styap tesislerinin yzde yetmie kadar olan ksmn kredi ile desteklemek, destekleme art ve niteliklerini belirlemek ve denetlemek, iletmelerin rekabet edebilirliini artrmak amacyla kmelenme giriimlerine ait politikalar gelitirmek ve uygulamak, kmelere hibe destei salamak, uygulama sonularn izlemek ve deerlendirmek.

MADDE 55 635 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin 3 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Bakanlk; merkez, tara ve yurtd tekilatndan oluur.

MADDE 56 635 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmi, (d) bendinden sonra gelmek zere aadaki (e) ve (f) bentleri eklenmi, mevcut (e) bendi (g) bendi olarak teselsl ettirilmitir.

b) Organize sanayi blgeleri ve endstri blgelerinin; planlanmasna, yer seimine, imar planlarnn yaplmasna, kurulu ve ileyiine ilikin i ve ilemleri yrtmek, organize sanayi blgelerinde kamu yarar karar vermek ve endstri blgelerinde kamulatrmaya ilikin ilemleri yapmak, faaliyetlerini denetlemek.

e) letmelerin rekabet edebilirliini artrmak amacyla, belli bir corafyada faaliyet gsteren firmalarn; niversite, kamu kurum ve kurulular ile i dnyasna etki eden kurumlarla ibirlii ierisinde olduu kmelenme giriimleri iin destek programlar hazrlamak, hibe vermek; bu giriimleri izlemek, deerlendirmek ve denetlemek.

f) Yukardaki grevlerin yrtlmesine ilikin esaslar Bakanlka hazrlanacak ynetmeliklerle dzenlemek.

MADDE 57 635 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin 12 nci maddesine (d) bendinden sonra gelmek zere aadaki bent eklenmi, dier bentler buna gre teselsl ettirilmitir.

e) Bakanln yurtd birimlerinin faaliyetlerini dzenlemek ve ynetmek.

MADDE 58 635 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin Drdnc Blm bal Yurtd ve Tara Tekilat ile ra ve alma Gruplar eklinde, 22 nci maddesinin bal Yurtd ve tara tekilat eklinde deitirilmi, maddeye aadaki ikinci fkra eklenmitir.

(2) Bakanlk, 13/12/1983 tarihli ve 189 sayl Kamu Kurum ve Kurulularnn Yurtd Tekilat Hakknda Kanun Hkmnde Kararname esaslarna uygun olarak yurtd tekilat kurmaya yetkilidir.

MADDE 59 635 sayl Kanun Hkmnde Kararnameye aadaki geici madde eklenmitir.

dari hizmet szlemesi ile alan personelin memur kadrolarna atanmas

GEC MADDE 7 (1) Bakanlkta idari hizmet szlemesi ile istihdam edilen ve 657 sayl Kanunun 48 inci maddesinde ngrlen genel artlar tayan personelden;

a) Bu maddenin yaym tarihinde Verimlilik Uzman unvanl pozisyonlarda grev yapanlar Sanayi ve Teknoloji Uzman, Verimlilik Uzman Yardmcs unvanl pozisyonlarda grev yapanlar Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardmcs kadrolarna atanm saylr. Verimlilik Uzman pozisyonunda geirilen sreler Sanayi ve Teknoloji Uzman kadrosunda, Verimlilik Uzman Yardmcs pozisyonunda geirilen sreler Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardmcs kadrosunda gemi saylr. Bu bent kapsamnda Sanayi ve Teknoloji Uzman kadrosuna veya Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardmcs kadrosuna geirilenlerin, 657 sayl Kanuna ekli (I) Sayl Cetvelin I Genel dare Hizmetleri Snf balkl blmnn (g) bendinde yer alan ek gsterge rakamlarndan yararlandrlmalarnda anlan bentte meslee giri artlar ynnden getirilmi olan artlar aranmaz.

b) Dier pozisyonlarda bulunanlar ise 657 sayl Kanun hkmlerine gre eitim durumlar ve pozisyon unvanlar gibi hususlar dikkate alnarak Bakanlkta bo bulunan memur kadrolarna ay iinde atanrlar. Bunlar, atama ilemi gerekleinceye kadar her trl mali ve sosyal haklarn eski pozisyonlarna gre almaya devam ederler.

(2) Birinci fkrada yer alan personelin mlga Milli Prodktivite Merkezi ile Bakanlkta szlemeli personel pozisyonlarnda geirdikleri hizmet sreleri, renim durumlarna gre ykselebilecekleri dereceleri amamak kaydyla kazanlm hak aylk derece ve kademelerinin tespitinde deerlendirilir.

(3) Bakanlkta idari hizmet szlemesi ile istihdam edilen personelden 657 sayl Kanunun 48 inci maddesinde ngrlen genel artlar tamad iin memur kadrolarna atanamayanlar mevcut statleri ile almaya devam eder. Bunlarn mali ve sosyal haklar ile istihdamna ilikin dier hususlar hakknda bu maddenin yaym tarihinden nce yrrlkte bulunan mevzuat hkmlerinin uygulanmasna devam olunur. Bu ekilde istihdam edilen personele ait pozisyonlarn herhangi bir sebeple boalmas halinde bu pozisyonlar hibir ileme gerek kalmakszn iptal edilmi saylr.

(4) Bu madde uyarnca atanan ve atanm saylan personelin eski pozisyonlarna ilikin olarak en son ayda aldklar szleme creti, ikramiye (bir aya isabet eden net tutar), her trl zam ve tazminatlar ve benzeri adlarla yaplan her trl demelerin (ilgili mevzuat uyarnca fiili almaya bal fazla mesai creti hari) toplam net tutarnn (bu tutar sabit bir deer olarak esas alnr); yeni kadro unvanlarna ait aylk creti, ikramiye (bir aya isabet eden net tutar), her trl zam ve tazminatlar ve benzeri adlarla yaplan her trl demelerin (ilgili mevzuat uyarnca fiili almaya bal fazla mesai creti hari) toplam net tutarndan fazla olmas halinde aradaki fark tutar, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmakszn fark kapanncaya kadar ayrca tazminat olarak denir.

(5) Bu madde kapsamnda memur kadrolarna atanan ve atanm saylanlara emeklilik tazminat denmez. Bu personelin nceden hizmet ve emeklilik tazminat denmi sreleri hari, emeklilik tazminatna esas olan toplam hizmet sreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayl Trkiye Cumhuriyeti Emekli Sand Kanunu uyarnca denecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet sresinin hesabnda dikkate alnr.

MADDE 60 25/8/2011 tarihli ve 652 sayl Mill Eitim Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 37 nci maddesinin yedinci fkrasna l mill eitim mdr, ibaresinden sonra gelmek zere il mill eitim mdr yardmcs, ibaresi eklenmitir.

MADDE 61 652 sayl Kanun Hkmnde Kararnameye aadaki geici madde eklenmitir.

GEC MADDE 9 (1) Bakanla tahsis edilen serbest retmen kadrolarndan bo bulunan 40.000 retmen kadrosuna, 21/12/2011 tarihli ve 6260 sayl 2012 Yl Merkezi Ynetim Bte Kanunundaki snrlamalara tabi olmadan 2012 yl iinde atama yaplabilir.

MADDE 62 Ekli (1) sayl listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayl Genel Kadro ve Usul Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin eki (I) sayl Cetvelin Milli Eitim Bakanl, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl, Yksekretim Kurulu Bakanl, Diyanet leri Bakanl, Emniyet Genel Mdrl, lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanl ve Yksekrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Mdrlne ait blmne; ekli (2) sayl listede yer alan retim elemanlarna ait kadrolar ihdas edilerek 2/9/1983 tarihli ve 78 sayl Yksekretim Kurumlar retim Elemanlarnn Kadrolar Hakknda Kanun Hkmnde Kararnameye bal cetvellerin Yznc Yl niversitesi blmne eklenmi ve 190 sayl Genel Kadro ve Usul Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin eki (I) sayl Cetvelin Emniyet Genel Mdrlnn yurt d tekilatna ait blmnde yer alan mavir ve atae unvanl kadrolarn snf Emniyet Hizmetleri Snf olarak deitirilmitir.

MADDE 63 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayl Radyo ve Televizyonlarn Kurulu ve Yayn Hizmetleri Hakknda Kanunun 42 nci maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmi ve maddeye aadaki fkralar eklenmitir.

(3) Medya hizmet salayclar, her takvim ay iinde elde ettikleri ticari iletiim gelirlerini, takip eden ayn 20sine kadar ekil ve ieriiyle verilme usul ve esaslar st Kurul tarafndan belirlenen beyanname ile beyan ederler. lgili dnemde gelir elde edilmemi olsa dahi beyanname verilmesi zorunludur.

(4) Medya hizmet salayclar ile ticari iletiim gelirinin elde edilmesine araclk yapanlar, yasal defter kaytlarn, st Kurul paynn hesaplanmasna esas tekil eden ticari iletiim gelirlerinin doru tespit edilmesini salayacak ekilde dzenlerler. Medya hizmet salayclar ile ticari iletiim gelirinin elde edilmesine araclk yapanlar, st Kurul paynn hesaplanmasna esas tekil eden ticari iletiim gelirlerinin tespitine ilikin olarak st Kurul tarafndan veya Maliye Bakanlna bal vergi incelemesine yetkili elemanlar tarafndan incelendikleri hallerde, incelemeyi yapanlarca istenilen bilgileri vermeye ve bunlarla ilgili defter ve belgeleri ibraz etmeye mecburdurlar. Bilgiler yaz ile istenilir ve cevap vermeleri iin kendilerine 15 gnlk sre verilir. Zor durumda bulunmalar sebebiyle bilgi verme ve ibraz devlerini sresi iinde yerine getiremeyecek olanlara, srenin bitmesinden nce yaz ile istemde bulunulmas ve istemde belirtilen mazeretin kabule layk grlmesi kaydyla kanuni srenin bir katn gememek zere ek sre verilebilir.

(5) st Kurul tarafndan nc fkra uyarnca verilmesi gereken beyannameyi sresinde vermeyen medya hizmet salayc kurulular hakknda, bebin Trk Liras; drdnc fkrasnda belirlenen bilgi verme ve ibraz ykmllklerini sresi iinde yerine getirmeyen veya eksik yerine getiren medya hizmet salayc kurulular ile ticari iletiim gelirinin elde edilmesine araclk yapanlar hakknda, onbin Trk Liras tutarnda idari para cezas kesilir. Bu fkra uyarnca kesilecek ceza, radyo kurulular hakknda yzde elli orannda uygulanr.

(6) Bu Kanunun 41 inci maddesinin birinci fkrasnn (a), (b), (c) ve () bentlerinde yer alan st Kurul gelirlerinin sresinde denmemesi halinde bu gelirlere 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanunun 51 inci maddesine gre belirlenen gecikme zamm orannda faiz uygulanr.

(7) nc fkraya gre beyan edilmesi gereken ticari iletiim gelirlerinin sresinde beyan edilmedii veya eksik beyan edildiinin tespiti zerine medya hizmet salayclarna 30 gn ierisinde st Kurul gelirinin denmesi bir yaz ile bildirilir. Medya hizmet salayclar tarafndan sresinden sonra beyan edilen st Kurul geliri beyan tarihini takip eden 30 gn ierisinde denir. nc fkraya gre beyan edilmesi gereken st Kurul gelirinin sresinde beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, beyan edilmesi gerektii tarihten dendii tarihe kadar geen sreye altnc fkra kapsamnda faiz uygulanr.

(8) Sresinde denmeyen st Kurul gelirleri genel hkmlere gre tahsil edilir.

MADDE 64 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayl Trk Ticaret Kanununun geici 6 nc maddesinin drdnc fkras yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 65 31/12/1960 tarihli ve 193 sayl Gelir Vergisi Kanununun;

a) 75 inci maddesinin ikinci fkrasna 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayl Kanunun 8 inci maddesi ile eklenen bendin 16. olan numaras 17. olarak,

b) 94 nc maddesinin birinci fkrasna 6322 sayl Kanunun 10 uncu maddesi ile eklenen bendin 16. olan numaras 17., bu bendin ierisinde yer alan (16) ibaresi (17) olarak, ayn maddenin altnc fkrasnda yer alan 6, 7, 8, 9 ve 16 numaral ibaresi ise 6, 7, 8, 9 ve 17 numaral eklinde,

deitirilmitir.

MADDE 66 18/3/1924 tarihli ve 442 sayl Ky Kanununun ek 16 nc maddesinin drdnc fkrasna aadaki cmle eklenmitir.

Ancak, 2330 sayl Kanuna gre einden, ocuklarndan veya baba veya anasndan dolay dul ve yetim aylna mstahak olmalar, bu maddeye gre balanan ayln kesilmesini gerektirmez.

MADDE 67 442 sayl Kanuna aadaki geici madde eklenmitir.

GEC MADDE 2 Bu maddeyi dzenleyen Kanun ile ek 16 nc maddede yaplan deiiklik sonucu anlan madde kapsamna girenlerden mracaat edenler, bu maddenin yrrle girdii tarihi takip eden ay bandan itibaren anlan madde hkmlerinden yararlandrlr. Ancak bu maddenin yrrle girdii tarihten nceki dnem iin herhangi bir deme yaplmaz.

27/5/2007 tarihli ve 5673 sayl Ky Kanununda ve Baz Kanunlarda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanunun yrrle girdii tarihten nce geici ky koruculuu yapanlardan ek 16 nc ve ek 17 nci maddelerde yer alan artlar tayanlara yazl mracaatlar zerine bu maddenin yrrle girdii tarihi takip eden ay bandan itibaren bu madde hkmleri uygulanr. Ancak gemi sreler iin herhangi bir deme yaplmaz.

MADDE 68 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayl Trkiye Cumhuriyeti Emekli Sand Kanununun 56 nc maddesine birinci fkrasndan sonra gelmek zere aadaki fkra eklenmitir.

Harp okullar ile astsubay meslek yksekokullarnda veya niversitelerin faklte ve yksekokullarnda Trk Silahl Kuvvetleri hesabna renim grenler veya kendi hesabna renim grmekteyken askeri renci olanlar, Polis Akademisi ile Polis Meslek Eitim Merkezlerinde veya niversitelerin faklte ve yksekokullarnda Emniyet Genel Mdrl hesabna renim grenler veya kendi hesabna renim grmekte iken Emniyet Genel Mdrl hesabna renim grmeye devam edenler, Trk Silahl Kuvvetleri, Emniyet Genel Mdrl veya Milli stihbarat Tekilat hesabna alan okullarda renim grenler ile Trk Silahl Kuvvetleri veya Emniyet Genel Mdrl adna renim grmek zere temel ve intibak eitimine tabi tutulanlardan; 5510 sayl Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi kapsamnda sigortal saylmam olup da bu renimleri veya eitimleri nedeniyle 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayl Terrle Mcadele Kanunu kapsamndaki terr eylemlerinde hedef alnarak hayatn kaybedenlerin, hak sahibi yaknlar veya sakatlnn derecesi itibaryla bu Kanun hkmlerine gre malul olduuna karar verilenler birinci fkra hkmlerinden ayn ekilde yararlandrlrlar.

MADDE 69 5434 sayl Kanunun 72 nci maddesinin drdnc fkrasnn birinci cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

5510 sayl Kanunun 47 nci maddesinin sekizinci fkrasnda belirtilen durumlardan dolay veya 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayl Nakdi Tazminat ve Aylk Balanmas Hakknda Kanun ile bu Kanuna ek 18/12/1981 tarihli ve 2566 sayl Baz Kamu Grevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylk Balanmas Hakknda Kanun kapsamnda mtalaa edilen grevler nedeniyle veya 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayl Terrle Mcadele Kanunu kapsamna giren olaylar sebebiyle hayatlarn kaybetmi bulunan itirakilerle bunlardan aylk almaktayken lenlerin, baba veya analarna; yukarda belirtilen kanunlarn veya bu Kanunun 56 nc maddesi kapsamna girecek ekilde hayatn kaybeden erba ve erlere veya 56 nc maddede belirtilen rencilere ya da bunlardan ayn sebeplerle aylk almakta iken lenlerin ana veya babalarna; lm tarihini takip eden ay bandan geerli olarak malullk ve muhtalk art aranmakszn aylk balanr, hayatn kaybeden erba ve erler ile yedek subay okulu rencilerinin ana ve babasna balanan ayln toplam 16 yandan byk iiler iin tespit edilen otuz gnlk asgari cretin net tutarndan az olamaz.

MADDE 70 5434 sayl Kanunun ek 77 nci maddesinin birinci fkrasnn bana Bu Kanunun 56 nc maddesinde belirtilen haller kapsamnda,, (a) bendine uzman erbalar, ibaresinden sonra gelmek zere szlemeli subaylar, szlemeli astsubaylar, ve (b) bendine azami rtbe tavan subaylarda ibaresinden sonra gelmek zere (renim durumuna baklmakszn astsubaydan subay olanlar dahil) ibareleri eklenmi, (c) bendi aadaki ekilde deitirilmi, (d) bendinde yer alan bakomiser ibaresi renim durumuna baklmakszn nc snf emniyet mdr ve ikinci fkrasnda yer alan asgari cretin net tutar ibaresi 16 yandan byk iiler iin tespit edilmi olan otuz gnlk asgari cretin net tutarnn iki kat eklinde deitirilmi, ayn maddenin birinci fkrasna aadaki (e) bendi eklenmi ve mevcut (e) ve (f) bentleri (f) ve (g) bentleri eklinde teselsl ettirilmitir.

c) Sivil itirakiler ile bu Kanunun 56 nc maddesi, 2330 sayl Kanunun 2 nci maddesinin (e) ve (f) bentleri ile 3713 sayl Kanunun 21 inci maddesinin (i) ve (j) bentlerinde belirtilenlere uygulanacak azami derece ve kademe ise, genel idare hizmetleri snf esas alnarak renim durumlar itibaryla 14/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa gre ykselebilecekleri derece ve kademedir.

e) Bu ekilde ykseltilen aylklarda, milli istihbarat hizmetleri snfnda bulunan personel iin azami kadro unvanlar; ykselebilecekleri en son ynetim veya uzmanlk kadrosunu gememek kaydyla, ynetim kademelerinde olanlar iin Bakan kadrosu, dier personeller iin 1 inci snf uzman kadrolardr.

MADDE 71 5434 sayl Kanuna aadaki geici madde eklenmitir.

GEC MADDE 224 Bu maddeyi dzenleyen Kanunla 72 nci maddede ve ek 77 nci maddede yaplan deiiklik ncesinde balanm olan aylklar ilgili mevzuatna uygun olarak balanm saylr ve bunlarda bir eksiltme yaplmaz.

Bu maddeyi dzenleyen Kanunla deitirilen 56 nc madde, 72 nci maddenin drdnc fkras ve ek 77 nci madde kapsamna dahil edilen haller sebebiyle bu maddenin yrrle girdii tarihten nce hayatn kaybeden veya malul olanlar, mracaatlar zerine; bu maddenin yrrle girdii tarihi takip eden ay bandan itibaren anlan maddelerde belirtilen usul ve esaslar erevesinde ayn haklardan yararlandrlr. Ancak, gemi sreler iin aylk, aylk fark, emekli ikramiyesi veya emekli ikramiyesi fark denmez.

lgililerin varsa atklar davalardan feragat etmeleri kaydyla, 72 nci maddenin drdnc fkrasnn birinci cmlesinde bu maddeyi dzenleyen Kanunla yaplan deiiklik neticesinde aylk balama artlar yeniden dzenlenenler iin bu maddenin yrrlk tarihinden nce balanm olan aylklar sebebiyle alm olan dava ve icra takiplerinden vazgeilir. Bu maddenin yrrlk tarihinden nceki dnem iin ilgililere karlm olan borlar be yla kadar taksitlendirilir. Aylk taksit tutarnn kiinin gelirinin drtte birini amas halinde taksit sresi uzatlr, faizler Sosyal Gvenlik Kurumunca terkin edilir.

MADDE 72 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayl Nakdi Tazminat ve Aylk Balanmas Hakknda Kanunun 1 inci maddesinin birinci fkrasna tahkikle ibaresinden sonra gelmek zere , trafik ve yol gvenliini veya tutuklu ve hkmllerin sevk ve nakillerini salamakla ibaresi eklenmitir.

MADDE 73 2330 sayl Kanunun 2 nci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendine tahkiki ibaresinden sonra gelmek zere veya trafik ve yol gvenliini salamak ibaresi eklenmi, (c) bendi aadaki ekilde ve (d) bendinde yer alan Ceza ibaresi Tutuklu ve hkmllerin sevk ve nakilleri ile ceza ibaresi eklinde deitirilmitir.

c) Gven ve asayii ihlal eden eylemler ile kaakla ilikin eylemlerin nlenmesine ynelik grev yapan mlki idare amirlerini;

MADDE 74 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayl Toplu Konut Kanununun ek 2 nci maddesinin birinci fkrasnda yer alan 64 nc maddesi ibaresi mlga 64 nc maddesi, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanununun 47 nci maddesinin sekizinci fkras, eklinde deitirilmi ve fkrann sonuna aadaki cmle eklenmitir.

12/4/1991 tarihli ve 3713 sayl Terrle Mcadele Kanununun 21 inci maddesi kapsamnda aylk balanm olanlar iin ayn maddede belirlenmi olan usul ve esaslar sakl kalmak kaydyla verilecek faizsiz konut kredileri de bu madde kapsamndadr.

MADDE 75 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayl Terrle Mcadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendine aadaki cmleler eklenmi, (c), (d) ve (h) bentleri aadaki ekilde deitirilmi, ayn fkraya aadaki bentler eklenmi ve ayn maddeye birinci fkrasndan sonra gelmek zere aadaki fkralar eklenmitir.

Btn hak sahipleri adna bir konut iin yaplacak aylk kira yardmnn st limiti ile deme usul ve esaslar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl, Mill Savunma Bakanl ve ileri Bakanlnn gr alnmak suretiyle Maliye Bakanlnca karlan ynetmelikle belirlenir. Bu Kanun hkmlerine gre aylk alan maluller ile hayatn kaybedenlerin dul ve yetimlerine yaplan gayrimenkul hibeleri veraset ve intikal vergisinden, devir ilemleri harlarndan ve dner sermaye cretlerinden ve bu ilemler nedeniyle dzenlenecek katlar iin tahakkuk edecek damga vergisinden mstesnadr. Bu gayrimenkullerin maliyet bedellerinin tamam bunlar hibe edenler tarafndan 31/12/1960 tarihli ve 193 sayl Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi ve 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayl Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesi kapsamnda dnem gelirinden veya kurum kazancndan indirilebilir.

c) Konut kredisinden istifade bakmndan 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayl Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun ek 9 uncu maddesinin nc fkrasndaki hkm; bir konut ile snrl olmak zere, malul olanlarn kendileri, hayatn kaybedenlerin ise dul ayl balanan ei, dul ayl balanacak ein olmamas halinde yetim aylna mstehak ocuklarnn tamamnn mterek hakk olarak bir ocuu, ocuklarnn da olmamas durumunda ana veya babas hakknda da uygulanr.

d) Malul olanlarn kendileri, hayatn kaybedenlerin ve malul olanlarn eleri, ana ve babalar ile bakmakla ykml olunan ocuklar, yurt iinde Devlet Demiryollarnda, Denizyollar ehir Hatlarnda ve belediye toplu tama aralar ile belediye tarafndan kurulan irketler veya zel firmalar araclyla yaptrlan toplu tama iinde kullanlan aralarda cretsiz seyahat ederler. lgili kurumlar ve yerel ynetimler bu hakkn kullanlmasna ilikin gerekli tedbirleri alr. Bu bendin uygulanmasna ilikin usul ve esaslar Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanl, ileri Bakanl, Sosyal Gvenlik Kurumu Bakanlnn gr alnmak suretiyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl tarafndan karlan ynetmelikle dzenlenir.

h) Erba ve erlerden veya geici veya gnll ky korucularndan; terrle mcadele grevi ifa ederken yaralanarak veya sakatlanarak ilgili mevzuatna gre malullk ayl balanmas koullarnn olutuu tespit olunanlar, 2330 sayl Kanuna gre aylk balanmas hakkndan ve bu fkrann (c), (d) ve (g) bentlerindeki haklardan, bunlarn e, ana ve babalar ile bakmakla ykml olunan kii kapsamna giren ocuklar da bu fkrann (d) bendinde dzenlenen haklardan yararlandrlr. Erba ve erlerden veya geici veya gnll ky korucularndan; ayn sebeplerle hayatn kaybedenlerin veya bu fkra kapsamnda malul olmas sebebiyle aylk almakta iken hayatn kaybedenlerin dul aylna mstehak ei, ana ve babalar ile yetim aylna mstehak ocuklar 2330 sayl Kanun hkmlerine gre aylk balanmas hakkndan ve bu fkrann (c) ve (d) bendindeki haklardan yararlandrlr. Bu fkra kapsamnda er ve erbalar iin balanacak aylklar, bitirmi olduklar okullar neticesinde hak kazandklar unvanlar zerinden yrtm olduklar kamu grevleri sebebiyle daha yksek aylk balanmasna ilikin haklar sakl kalmak kaydyla; en az drt yllk yksek renim mezunu olanlar sekizinci derecenin birinci kademesindeki, dierleri ise eitim durumlarna baklmakszn onuncu derecenin birinci kademesindeki Memur unvanl kadrolarda bulunanlarn emekli keseneine esas aylklar zerinden hesaplanacak vazife malull ayl tutarndan dk olamaz ve bunlar iin 5434 sayl Kanunun ek 77 nci maddesinin birinci fkrasnn (c) bendine gre yaplacak ykseltmelerde ayn unvan ve derece balang olarak esas alnr ve derece ykselmelerinde kadro art aranmakszn yksek renim mezunu gibi ilem yaplr.

i) Yedek subay okulu rencilerinden, harp okullar ile astsubay meslek yksekokullarnda veya niversitelerin faklte ve yksekokullarnda Trk Silahl Kuvvetleri hesabna renim grenler veya kendi hesabna renim grmekteyken askeri renci olanlar, Polis Akademisi ile Polis Meslek Eitim Merkezlerinde veya niversitelerin faklte ve yksekokullarnda Emniyet Genel Mdrl hesabna renim grenler veya kendi hesabna renim grmekteyken Emniyet Genel Mdrl hesabna renim grmeye devam edenler, Trk Silahl Kuvvetleri, Emniyet Genel Mdrl veya Milli stihbarat Tekilat hesabna alan okullarda renim grenler ile Trk Silahl Kuvvetleri veya Emniyet Genel Mdrl adna renim grmek zere temel ve intibak eitimine tabi tutulanlardan; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanununun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi kapsamnda sigortal saylmam olup da bu renimleri veya eitimleri nedeniyle bu Kanun kapsamndaki terr eylemlerinde hedef alnarak hayatn kaybedenler ile yaralanan veya sakatlananlardan ilgili mevzuatna gre malullk ayl balanmas koullarnn olutuu tespit olunanlarn kendileri, 2330 sayl Kanuna gre aylk balanmas hakkndan ve bu fkrann (c), (d) ve (g) bentlerindeki haklardan, bunlarn e, ana ve babalar ile bakmakla ykml olunan kii kapsamna giren ocuklar da bu fkrann (d) bendinde dzenlenen haklardan yararlandrlr. Yukarda saylanlardan ayn sebeplerle hayatn kaybedenlerin veya bu fkra kapsamnda malul olmas sebebiyle aylk almakta iken hayatn kaybedenlerin dul aylna mstehak ei, ana ve babalar ile yetim aylna mstehak ocuklar 2330 sayl Kanun hkmlerine gre aylk balanmas hakkndan ve bu fkrann (c) ve (d) bendindeki haklardan yararlandrlr.

j) Terr eyleminin ortaya karlmas, etkilerinin azaltlmas veya bertaraf edilmesinin salanmasnda yardmc ve faydal olanlar bu faaliyetlerinden dolay hayatn kaybettikleri, yaralandklar veya sakatlandklar; ilgili valinin teklifi zerine Nakdi Tazminat Komisyonu tarafndan karara balanan sivillerden ilgili mevzuatna gre malullk ayl balanmas koullarnn olutuu tespit olunanlarn kendileri, 2330 sayl Kanuna gre aylk balanmas hakkndan ve bu fkrann (c), (d) ve (g) bentlerindeki haklardan, bunlarn e, ana ve babalar ile bakmakla ykml olunan kii kapsamna giren ocuklar da bu fkrann (d) bendinde dzenlenen haklardan yararlandrlr. Yukarda saylanlardan ayn sebeplerle hayatn kaybedenlerin veya bu fkra kapsam