11 Temmuz 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28350

YNETMELK

Gmrk ve Ticaret Bakanlndan:

HAL HAKEM HEYET VE TOPTANCI HAL KONSEY

HAKKINDA YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, hal hakem heyeti ile Toptanc Hal Konseyinin kurulu ve almalarna ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

(2) Bu Ynetmelik, hal hakem heyetinin kuruluunu, grev ve yetkilerini, kararlarn, bu kararlara kar yaplacak itirazlarn ekil ve sresini, yelerinin belirlenmesi ile bunlarn nitelikleri ve grev sresini, yeliin sona ermesini, Toptanc Hal Konseyinin oluumunu, grevlerini, toplant ve alma esaslarn, yelerinin say ve niteliklerini ve hal hakem heyeti ile Toptanc Hal Konseyine ilikin dier hususlar kapsar.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayl Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinlii Bulunan Dier Mallarn Ticaretinin Dzenlenmesi Hakknda Kanunun 10 ve 15 inci maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakanlk: Gmrk ve Ticaret Bakanln,

b) Hakem heyeti: l merkezlerinde veya Bakanlka gerekli grlen ile merkezlerinde oluturulan hal hakem heyetlerini,

c) lgili birim: Ticaret Genel Mdrln,

) lgili ynetmelik: Kanuna istinaden karlan bu Ynetmelik dndaki dier ynetmelikleri,

d) l mdrl: Gmrk ve Ticaret Bakanl Ticaret l Mdrln,

e) l mdr: Gmrk ve Ticaret Bakanl Ticaret l Mdrn,

f) Kanun: 5957 sayl Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinlii Bulunan Dier Mallarn Ticaretinin Dzenlenmesi Hakknda Kanunu,

g) Konsey: Toptanc Hal Konseyini,

) Mal: Organik ve iyi tarm uygulamalar kapsamnda retilen sertifikal rnler dhil ticarete konu sebze ve meyveleri,

h) Meslek mensubu: Mallarn ticaretiyle itigal eden ilgili meslek odalarna kaytl kiileri,

) Pazar yerleri: Belediyelerce tespit edilecek yer ve gnlerde kurulan retici ve semt pazarlarn,

i) Sistem: Bakanlk bnyesinde elektronik ortamda kurulan ve internet tabanl alan merkezi hal kayt sistemini,

j) Toptanc hali: lgili ynetmelikte belirtilen asgar koullar tayan projeler erevesinde belediyeler ile gerek veya tzel kiiler tarafndan kurulan, mallarn toptan alm ve satm ile kaydnn yapld yerleri,

k) Tketici rgt: Tketicinin korunmas amacyla kurulan dernekleri,

l) retici: Mallar retenleri,

ifade eder.

KNC BLM

Hal Hakem Heyeti

Kurulu ve yetki alan

MADDE 4 (1) Hakem heyeti il merkezlerinde kurulur. Bakanlka gerekli grlen ile merkezlerinde de hakem heyeti kurulabilir.

(2) le merkezlerinde hakem heyeti kurulmasnda, o yerdeki toptanc hali ve pazar yeri adedi, retici ve meslek mensubu says, ilem hacmi, uyumazlk says ile bte imknlar gibi hususlar dikkate alnr.

(3) l hakem heyetinin yetki alan il, ile hakem heyetinin yetki alan ile snrlardr. le hakem heyetinin yetki alan, bulunduu il snrlar iindeki dier ileleri kapsayacak ekilde il mdrlnn gr alnarak Bakanlka geniletilebilir veya daraltlabilir.

Grev ve yetkileri

MADDE 5 (1) Hakem heyeti, reticiler ile meslek mensuplar arasnda veya meslek mensuplarnn kendi aralarnda Kanunun uygulanmasyla ilgili olarak ortaya kan uyumazlklara zm bulmakla grevli ve yetkilidir.

(2) Kanunun 14 nc maddesinde ngrlen idari para cezas dndaki tm uyumazlklar, hakem heyetinin grev ve yetkisi kapsamndadr. Toptanc hali ynetimi veya personelinin uygulamalarndan veyahut toptanc hallerinin ve pazar yerlerinin ynetim ve ileyiinden kaynaklanan uyumazlklar da bu kapsama dhildir.

Hakem heyeti bakan ve yeler

MADDE 6 (1) Hal hakem heyeti, mlki idare amirinin onay ile bakan ve ikinci fkrada belirtilen yelerden oluur. Heyetin bakanl, illerde il mdr veya en az ube mdr seviyesinde grevlendirilecek bir mdrlk personeli, ilelerde ise kaymakam veya grevlendirecei bir kamu grevlisi tarafndan yrtlr.

(2) Hakem heyetinin bakan dndaki yeleri unlardr:

a) Gda, tarm ve hayvanclk mdrlnn grevlendirdii konuyla ilgili bir mdrlk personeli,

b) Belediyenin grevlendirdii konuyla ilgili bir belediye personeli,

c) Baronun grevlendirdii baroya kaytl bir avukat,

) Ziraat odasnn grevlendirdii odaya kaytl bir sebze veya meyve reticisi,

d) lgili mhendis odasnn grevlendirdii odaya kaytl bir mhendis,

e) Ticaret ve sanayi odasnn grevlendirdii sebze veya meyve ticaretiyle uraan odaya kaytl bir meslek mensubu,

f) Esnaf ve sanatkrlar odalar birliinin grevlendirdii sebze veya meyve ticaretiyle uraan odaya kaytl bir meslek mensubu,

g) En fazla yeye sahip tketici rgtnn yeleri arasndan setii bir temsilci,

) Komisyoncu veya tccarlarn ayr ayr ya da birlikte oluturduu, federasyonlara ye derneklerden en fazla yeye sahip olan dernein yeleri arasndan setii bir temsilci.

(3) Ticaret ve sanayi odalarnn ayr ayr kurulduu yerlerde, her iki odadan da birer ye grevlendirilir.

(4) Esnaf ve sanatkrlar odalar birlii tarafndan heyete yaplacak grevlendirmeler ihtisas odalarndan, ihtisas odas bulunmayan yerlerde ise karma odalardan yaplr.

(5) lgili mhendis odasnca heyete yaplacak grevlendirmeler, en fazla yeye sahip ziraat mhendisleri ya da gda mhendisleri odas tarafndan yaplr.

(6) Tketici rgt bulunmayan yerlerde tketiciler, tketim kooperatifleri tarafndan temsil edilir. Ayn yerde birden fazla tketim kooperatifi bulunmas durumunda, en fazla ortaa sahip kooperatif tarafndan grevlendirme yaplr.

(7) Hakem heyetinin, o yerde ilgili kuruluun bulunmamasndan kaynaklanan noksan yelikleri, ilgili kurulu kurulana kadar il mdrl veya kaymakamln yazl talebi zerine belediye encmenince resen doldurulur.

(8) En fazla yeye sahip komisyoncu ve/veya tccar derneinin belirlenmesinde toptanc halindeki iyerlerinde faaliyet gsteren sisteme kaytl ye saylar dikkate alnr.

(9) Hakem heyetine ye seecek veya grevlendirecek tketici rgt, mhendis odas ile komisyoncu ve/veya tccar derneinin belirlenmesinde, bu kurulularn o yerdeki ye saylar esas alnr.

(10) Hakem heyeti bakan dnda, bu maddeye gre yaplacak seim ve grevlendirmelerde, asl ye ile birlikte yedek ye de belirlenir.

yelerde aranacak artlar

MADDE 7 (1) Hakem heyeti yelerinin 6 nc maddede belirtilenlerin yan sra aada belirtilen artlar tamalar zorunludur:

a) T.C. vatanda olmak,

b) Kamu haklarndan mahrum bulunmamak,

c) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayl Trk Ceza Kanununun 53 nc maddesinde belirtilen sreler gemi olsa bile; kasten ilenen bir sutan dolay bir yl veya daha fazla sreyle hapis cezasna ya da affa uram olsa bile devletin gvenliine kar sular, anayasal dzene ve bu dzenin ileyiine kar sular, zimmet, irtikp, rvet, hrszlk, dolandrclk, sahtecilik, gveni ktye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kartrma, edimin ifasna fesat kartrma, sutan kaynaklanan malvarl deerlerini aklama veya kaaklk sularndan mahkm olmamak,

) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik ana gelmemi bulunmak, askerlik ana gelinmi ise muvazzaf askerlik hizmetini yapm yahut erteletmi veya yedek snfa geirilmi olmak,

d) Grevini devaml yapmasna engel olabilecek akl hastal bulunmamak,

e) On sekiz yandan kk, altm be yandan byk olmamak,

f) En az n lisans mezunu olmak.

(2) n lisans mezunu bulunamamas halinde, illerde en az lise, ilelerde ise en az ilkretim okulu veya denklii Milli Eitim Bakanlnca kabul edilen eitim kurumlarndan birini bitirmi olanlar da hakem heyeti yesi olabilir.

yelerin grev sresi ve yeliin sona ermesi

MADDE 8 (1) Hakem heyeti yelerinin grev sresi iki yldr. yeler, ayn hakem heyetinde st ste en fazla iki dnem grev yapabilir.

(2) stifa veya vefat eden, mazeretsiz olarak st ste toplantya ya da mazeretli veya mazeretsiz bir takvim ylnda alt toplantya katlmayanlar ile 7 nci maddede belirtilen artlar tamad veya sonradan kaybettii anlalanlarn hakem heyeti yelii kendiliinden sona erer.

(3) Belediye encmenince resen grevlendirilenlerin yelii, ilgili kurulua yerine seim veya grevlendirme yapldnda kendiliinden sona erer.

(4) yelii sona erenin yerine, hakem heyeti bakan tarafndan be i gn iinde ilgili yedek ye arlr.

(5) nc ve drdnc fkraya gre greve balayan ye, yerine getii yenin grev sresini tamamlar.

Hakem heyeti bakannn grev ve yetkileri

MADDE 9 (1) Bakann grev ve yetkileri unlardr:

a) Hakem heyetini temsil ve idare etmek,

b) Hakem heyeti toplantlarna bakanlk etmek ve toplanty ynetmek,

c) Toplant gndemini belirlemek ve gndemin toplantdan nce yelere datlmasn salamak,

) htiya duyulduunda, hakem heyeti yelerini olaanst toplantya armak,

d) Toplant katlm izelgesinin tutulmasn salamak ve bunu muhafaza etmek,

e) Grevi sona eren hakem heyeti yesinin yerine ilgili yedek yeyi armak,

f) Karar defterini muhafaza etmek,

g) Heyetin faaliyetlerine ilikin olarak Bakanlka istenecek raporlarn dzenlenmesini salamak,

) lgili mevzuatla verilen dier grevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak.

(2) Bakann grevde bulunamad izin, hastalk ve dier hallerde bu Ynetmelik erevesinde bakana verilmi olan grev ve yetkiler, bakan vekili tarafndan yerine getirilir ve kullanlr. Bakan vekili, hakem heyetinin yapaca ilk toplantda kendi yeleri arasndan toplantya katlanlarn ounluuyla seilir.

Raportr

MADDE 10 (1) Hakem heyetinde, heyetin alma ve kararlarna ynelik olarak bu maddede belirtilen grevleri yrtmek zere bir raportr grevlendirilir. lem younluu fazla olan hakem heyetlerinde, Bakanln izni ile birden fazla raportr grevlendirilebilir.

(2) l hakem heyetinde grev yapacak raportr, mdrlk personeli arasndan il mdrnce, ile hakem heyetinde grev yapacak raportr ise iledeki kamu grevlileri arasndan kaymakamca grevlendirilir. Raportrn, 7 nci maddedeki artlar tamas zorunludur.

(3) Raportrn grevde bulunamad izin, hastalk ve dier hallerde bu maddede belirtilen grevleri yapmak zere yedek bir kii de ikinci fkraya gre grevlendirilir.

(4) Raportrn grevleri unlardr:

a) Uyumazla ilikin dosya ve raporu hazrlamak,

b) Toplant gndemine ilikin hazrlk yapmak ve gndemi heyet bakannn onayna sunmak,

c) Oy kullanmamak artyla toplantlara katlmak,

) Toplant katlm izelgesini tutmak ve heyet bakannn onayna sunmak,

d) Karar defterini tutmak ve kararlara ilikin bilgileri sisteme aktarmak,

e) Hakem heyeti yelerine ilikin bilgileri sisteme aktarmak ve bu bilgileri gncellemek,

f) Hakem heyeti veya bakanca uygun grlen dier i ve ilemleri yapmak.

(5) l mdrl veya kaymakamlk bnyesinde, hakem heyetine ilikin dier i ve ilemleri yrtmek zere yeterli sayda personel grevlendirilir.

Bavuru ve karar sresi

MADDE 11 (1) Hakem heyetine, uyumazlk konusunu ieren bir dileke ile bavurulur. Uyumazla ilikin delil tekil eden belgeler de dilekeye eklenir.

(2) Deeri elli bin Trk Lirasnn altnda bulunan uyumazlklarda, hakem heyetine bavuru zorunludur.

(3) Bavurular, mal alm satm ilemlerinden kaynaklanan uyumazlklarda mal alan ya da satann faaliyet gsterdii, dier uyumazlklarda ise mracaat sahibinin faaliyet gsterdii veya ikamet ettii yerdeki hakem heyetine yaplr.

(4) Taraflar ve konusu ayn olan uyumazlklarla ilgili olarak farkl hakem heyetlerine ya da ayn hakem heyetine birden fazla bavuru yaplamaz. Aksi takdirde dier taraf lehine derdestlik itiraznda bulunma hakk doar.

(5) Bavurular, mracaat tarih ve srasna gre en ge drt ay iinde grlp karara balanr.

(6) Yetki alan dnda kald raportrn tespiti ve heyet bakannn onay ile belirlenen uyumazlklara ilikin bavurular, ilgili hakem heyetine intikal ettirilir ve bavuru sahibine yazl olarak bilgi verilir.

Toplant zaman ve yeri

MADDE 12 (1) Toplantlar, her ayn birinci ve on altnc gnnde yaplr. Bu gnlerin resmi tatil gnlerine rastlamas durumunda toplant, takip eden ilk i gn yaplr.

(2) Gndemde grlecek uyumazlk konusu bulunmad takdirde toplant yaplmaz.

(3) Hakem heyeti bakannn ars zerine olaanst toplant yaplabilir. Bu durumda, toplant tarihi iki gn nceden yelere yazl olarak bildirilir.

(4) Toplantlar, illerde il mdrl, ilelerde ise kaymakamlk binasnda veya hakem heyetine tahsis edilen uygun bir yerde yaplr.

Toplant gndemi

MADDE 13 (1) Toplant gndemi, raportr tarafndan yaplacak hazrlk zerine hakem heyeti bakan tarafndan belirlenir.

(2) vedi olarak sonulandrlmas gereken bavurular, hakem heyeti bakannn veya en az drt yenin talebi zerine ncelikle gndeme alnabilir.

(3) Toplant gndemi, toplant balamadan nce yelere datlr.

Katlm izelgesi

MADDE 14 (1) Toplant yeter saysn ve yelerin toplantlara katlmn tespit etmek amacyla, tm yelerin isim ve imza blmlerini ieren katlm izelgesi tutulur ve hakem heyeti bakan tarafndan muhafaza edilir.

(2) Katlm izelgesi, toplantya katlan yeler tarafndan imzalanr. Toplantya katlmayan yelerin isimlerinin karsna toplantya katlmad yazlr.

Toplantlara katlm

MADDE 15 (1) Hakem heyeti bakan ve yelerinin btn toplantlarda bulunmalar esastr. Toplantya katlamayacak yeler, hukuken geerli mazeretlerini toplantdan nce hakem heyeti bakanna yazl olarak bildirir.

(2) Hakem heyeti yeleri, mnhasran kendileri, eleri, ikinci derece dhil kan veya kayn hsmlar ve evlatlklar ile bunlarn ortak veya yesi olduklar tzel kiiliklerini ilgilendiren ilere ilikin gndem maddesi grlrken toplantlara katlamaz ve oy kullanamaz. Aksi halde, bu gndem maddesine ilikin alnan karar ve bu karar uyarnca yaplan ilemler hkmsz kalr.

(3) Bu maddenin ikinci fkrasnda belirtilen sebeplerden dolay toplant yeter saysnn salanamamas halinde yedek yeler mnhasran bu toplant iin arlr. yenin bu ekilde toplantnn bir blmne katlmam olmas toplantnn tamamna katlamayaca veya katlmad sonucunu dourmaz.

Toplant ve karar yeter says

MADDE 16 (1) Hakem heyeti en az alt ye ile toplanr ve katlanlarn yarsndan bir fazlasnn oyu ile karar alr. Oylarn eitlii durumunda heyet bakannn bulunduu taraf ounluk saylr. Toplantlarda ekimser oy kullanlamaz.

nceleme ekli

MADDE 17 (1) Uyumazla ilikin inceleme, raportr tarafndan hazrlanan rapor ve ilgili belgelerin yer ald dosya zerinden yaplr. Gerekli grlen durumlarda uyumazlklar birletirilerek incelenebilir.

(2) Hakem heyeti, taraflar dinleyebilir veya uyumazla ilikin konularla snrl olmak kaydyla heyet bakan araclyla ilgili kii veya kurululardan yazyla bilgi ve belge isteyebilir. Bu istekler gecikmeksizin yerine getirilir. Bu sre, on be i gnn geemez.

Heyetin kararlar

MADDE 18 (1) Deeri elli bin Trk Lirasnn altnda bulunan uyumazlklara ilikin hakem heyetinin verecei kararlar ilam hkmndedir. Bu kararlar, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayl cra ve flas Kanununun ilamlarn yerine getirilmesi hakkndaki hkmlerine gre yerine getirilir.

(2) Hakem heyetinin, 5 inci maddenin ikinci fkras kapsamndaki uyumazlklar ile deeri elli bin Trk Liras ve stndeki uyumazlklar hakknda verecei kararlar, ilgili mahkemelerde delil olarak ileri srlebilir.

(3) Hakem heyetinin kararlar, yalnzca bu karara esas tekil eden uyumazlklar iin hkm ifade eder.

(4) Bu maddede yer alan parasal snrlar her takvim yl bandan geerli olmak zere o yl iin 4/1/1961 tarihli ve 213 sayl Vergi Usul Kanununun mkerrer 298 inci maddesi hkmleri uyarnca tespit ve ilan edilen yeniden deerleme orannda arttrlr. Artrlan parasal snrlar, her yl Aralk ay iinde Bakanlka Resm Gazetede ilan edilir.

Kararlarn bildirimi

MADDE 19 (1) Kararlar, alnd tarihten itibaren yedi gn iinde taraflara yazl olarak bildirilir. Bu bildirimde, kararn tarihi, gerekesi ve sonucu belirtilir. 18 inci maddenin birinci fkras kapsamnda verilen kararlara ilikin bildirimde, itirazn sresi ve itiraz mercii de belirtilir.

(2) Birinci fkrada belirtilen kararlardan toptanc halinde faaliyet gsterenlerin teminatlarndan kesilmesine ilikin olanlar, gerei iin ayrca ilgili toptanc hali ynetimine de bildirilir.

(3) Bu Ynetmelik hkmlerine gre ilgililere yaplmas gereken her trl bildirim, yazl olarak ilgilinin bizzat kendisine imza karl elden teslim veya iadeli taahhtl mektup ya da Bakanlka uygun grlecek dier yntemlerle adresine tebligat eklinde yaplr.

(4) Bu maddede hkm bulunmayan hallerde 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayl Tebligat Kanunu hkmleri uygulanr.

Karara itiraz

MADDE 20 (1) Taraflar, deeri elli bin Trk Lirasnn altnda bulunan uyumazlklara ilikin hakem heyeti kararlarna kar Kanunun 10 uncu maddesinin beinci fkras uyarnca tebell tarihinden itibaren on be gn iinde hakem heyetinin bulunduu yerde ticar davalara bakmakla grevli asliye ticaret mahkemesine itiraz edebilir.

(2) tiraz, hakem heyeti kararnn icrasn durdurmaz. Ancak, talep edilmesi artyla hkim, hakem heyeti kararnn icrasn tedbir yoluyla durdurabilir.

(3) Hakem heyeti kararlarna yaplan itiraz zerine asliye ticaret mahkemesinin verecei karar kesindir.

Karar defteri ve tutanaklar

MADDE 21 (1) Hakem heyeti toplantlar iin bir karar defteri tutulur. Bu defter, kullanlmaya balanmadan nce sayfa numaralar verilmek ve ka sayfadan ibaret olduu belirtilmek suretiyle illerde il mdr, ilelerde kaymakamca onaylanr. Karar defterinin her sayfas mhrlenerek hakem heyeti bakannca paraflanr ve bu defter bakanca muhafaza edilir.

(2) Hakem heyeti toplantlarna ve toplantlarda alnan kararlara her yl (1) numaradan balamak zere yl sonuna kadar teselsl eden numaralar verilir.

(3) Toplantda alnan kararlar, en az iki nsha olarak dzenlenen tutanakla tespit edilir. Bu nshalardan biri dosyasnda muhafaza edilir, dieri ise karar defterinin sayfalarna ayr ayr yaptrlarak il mdrl veya kaymakamlk mhr ile kelerinden mhrlenir. Tutanaklar, toplantya katlan yeler tarafndan imzalanr. mza ilemi, isimlerin bulunduu sayfann imzalanmas ve dier sayfalarn paraflanmas suretiyle yaplr.

(4) Karar tutanaklarnn her sayfasna toplant tarihi ve numaras yazlr. Ayrca, alnan kararlara ilikin oy says ve varsa ret oyu veren yelerin muhalefet erhi de belirtilir. Bu tutanaklarda, istemin zeti, yaplan inceleme ve alnan kararlar ile dayanlan mevzuat hkmleri ve delillere de yer verilir.

(5) Kararlara ilikin bilgiler sisteme aktarlr. Kararlara ilikin Bakanlka uygun grlen bilgiler, uygun vastalarla ilan edilebilecei gibi, sistem zerinden herkes tarafndan da incelenebilir.

(6) Karar defteri sresiz, karar tutanaklarnn bir rnei ile kararlara ilikin ekler be yl sreyle muhafaza edilir ve bunlar idari ve adl mercilerin talepleri dnda hizmet binas dna karlamaz. Dier mevzuatla daha uzun bir sre belirlenmesi halinde bu srelere uyulur.

NC BLM

Toptanc Hal Konseyi

Kurulu

MADDE 22 (1) Mallarn ticaretinin Kanunun amacna uygun olarak yaplmasnn salanmas hususunda karlkl bilgi ve gr alveriinde bulunmak, sorunlar incelemek ve nlemleri tespit etmek, uygulamayla ilgili kurum ve kurulular arasnda ibirliini salamak zere Toptanc Hal Konseyi oluturulmutur.

Konseyin yeleri

MADDE 23 (1) Konsey, Bakanlk Mstearnn bakanlnda;

a) Bakanlktan iki,

b) ileri Bakanlndan bir,

c) Maliye Bakanlndan bir,

) Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan bir,

d) Ekonomi Bakanlndan bir,

e) Trk Standardlar Enstits Bakanlndan bir,

f) Trk Akreditasyon Kurumundan bir,

g) Trkiye Odalar ve Borsalar Birliinden bir,

) Trkiye Esnaf ve Sanatkrlar Konfederasyonundan bir,

h) Trkiye Ziraat Odalar Birliinden bir,

) Trkiye Belediyeler Birliinden bir,

i) Komisyoncu veya tccarlarn ayr ayr ya da birlikte oluturduu derneklerin mensup olduu en fazla yeye sahip federasyondan bir,

j) Tketici rgtlerinin mensup olduu en fazla yeye sahip federasyondan bir,

k) En fazla yeye sahip retici rgtnden bir

temsilci olmak zere on alt kiiden oluur.

(2) Birinci fkrann; (a), (b), (c), () ve (d) bentlerinde saylan temsilciler en az genel mdr seviyesindeki idareciler arasndan, dier bentlerinde saylan temsilciler ise bakan, bakan yardmclar veya genel sekreterler arasndan belirlenir.

(3) Birinci fkrann (i) bendinde belirtilen federasyonun belirlenmesinde lke genelinde bu federasyona bal derneklere kaytl toptanc hali iinde faaliyet gsteren toplam ye says, (j) bendinde belirtilen federasyonun belirlenmesinde lke genelinde bu federasyona bal derneklere kaytl toplam ye says, (k) bendindeki retici rgtnn belirlenmesinde ise kaytl retici says dikkate alnr.

Konseyin grevleri

MADDE 24 (1) Konseyin grevleri unlardr:

a) Mallarn ticaretinin Kanunun amacna uygun olarak yaplmasnn salanmas hususunda bilgi ve gr alveriinde bulunmak,

b) Sektrn gelimesine ilikin aratrma ve almalar yapmak,

c) Sektrdeki gelimeleri izlemek ve deerlendirmek,

) Sektrde yaanan sorunlar incelemek ve alnacak nlemleri tespit etmek,

d) Bakanlka uygun grlmesi halinde, toptanc halleri ve pazar yerleri ile Kanun kapsamndaki dier konulara ilikin baarl uygulamalar olduu tespit edilen kii, kurum ve kurulular dllendirmek,

e) Kurulu amalar dorultusunda dier grevleri yapmak.

Konsey bakan

MADDE 25 (1) Konsey bakannn grev ve yetkileri unlardr:

a) Konseyi temsil etmek,

b) Konsey toplantlarna bakanlk etmek ve toplanty ynetmek,

c) Konseyin toplant gndemini belirlemek,

) htiya duyulduunda, Konsey yelerini olaanst toplantya armak,

d) lgili mevzuatla verilen dier grevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

(2) Bakann bulunmad durumlarda, bu Ynetmelik erevesinde bakana verilmi olan grev ve yetkiler, grevlendirilen ilgili mstear yardmcs tarafndan yerine getirilir ve kullanlr.

Sekretarya

MADDE 26 (1) Konseyin sekretarya hizmetleri, ilgili birim tarafndan yerine getirilir.

(2) Sekretaryann grevleri unlardr:

a) Toplant gndemine ilikin hazrlk yapmak ve Konsey bakannn onayna sunmak,

b) Toplant davetiyelerini ve gndemini yelere gndermek,

c) Konseyin raportrlk, dosyalama, evrak ve ariv ilerini yrtmek,

) Bakann veya Konseyin uygun grecei dier i ve ilemleri yapmak.

Toplant ve kararlar

MADDE 27 (1) Konsey, Bakann ars zerine ylda bir kez Ankarada toplanr. Bakann uygun grmesi halinde Ankara dnda da toplant yaplabilir. Konsey ihtiya halinde Bakann ars zerine olaanst olarak da toplanabilir.

(2) Toplant gndemi bakan tarafndan belirlenir ve toplantdan en az iki hafta nce yelere bildirilir. Toplant srasnda uygun grlen hususlar, toplantya katlanlarn ounluunun oyuyla gndeme alnabilir.

(3) Konsey kararlar, toplantya katlanlarn yarsndan bir fazlasnn oyu ile alnr. Oylarn eitlii durumunda bakannn bulunduu taraf ounluk saylr.

(4) Konsey toplantlarnda alnan kararlar tavsiye niteliinde olup, ncelikle ele alnmak zere ilgili mercilere iletilir.

(5) Dier kurum ve kurulu temsilcileri ile uzman kiiler, gndemdeki konularla ilgili olarak toplantlara katlmak ve gr bildirmek zere davet edilebilir.

Komisyonlar

MADDE 28 (1) Konsey, aratrma ve almalarda bulunmak zere, gerekli grlen hallerde geici olarak alma komisyonlar kurabilir. Bu komisyonlarn alma usul ve esaslar, Konsey tarafndan belirlenir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Huzur hakk ve dier giderler

MADDE 29 (1) Hakem heyeti yeleri ile raportrlere, katldklar her toplant iin huzur hakk denir. Ancak, huzur hakk denecek toplant says bir ayda ikiden fazla olamaz.

(2) Toplant bana denecek huzur hakknn hesaplanmasnda, (1.500) gsterge rakamnn memur aylk katsays ile arpm sonucunda bulunacak miktar esas alnr.

(3) Hakem heyeti yeleri ve raportrlerine yaplacak huzur hakk demeleri ile hakem heyetine ilikin bu Ynetmeliin uygulanmasndan kaynaklanacak dier btn giderler, Bakanlk il mdrlkleri btesine konulacak denekten karlanr.

(4) Toptanc Hal Konseyine ilikin bu Ynetmeliin uygulanmasndan kaynaklanacak btn giderler, Bakanlk ilgili birim btesine konulacak denekten karlanr.

Denetim

MADDE 30 (1) Bakanlk, hakem heyetinin almalar ile ilgili olarak her trl aratrma, inceleme ve denetim yapmaya yetkilidir. Uyumazlklara ilikin hakem heyeti kararlar, denetim kapsam dndadr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 31 (1) 26/8/1998 tarihli ve 23445 sayl Resmi Gazetede yaymlanan Toptanc Hal Hakem Kurullar Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Gei hkmleri

GEC MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten itibaren bir ay iinde hakem heyetinin oluturulmas ve faaliyete gemesine ynelik i ve ilemler il mdrlklerince tamamlanr.

(2) Bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten nce Kanuna gre oluturulan hakem heyetlerinin yelerine ve raportrlere, 29 uncu madde hkmleri erevesinde huzur hakk denir.

(3) 6 nc maddenin sekizinci fkrasnda belirtilen, sisteme kaytl ye saylarnn dikkate alnma zorunluluu 1/1/2014 tarihine kadar aranmaz.

(4) Hakem heyeti yelerine ilikin bilgiler ile heyet kararlarnn, 10 uncu maddenin drdnc fkras ile 21 inci maddenin beinci fkras uyarnca sisteme aktarlma zorunluluu 1/1/2014 tarihine kadar aranmaz.

(5) Bakanln il mdrlklerinin tekilatlanmas tamamlanncaya kadar, bu Ynetmelie gre Bakanlk il mdrlklerince yaplmas gereken i ve ilemler, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayl Gmrk ve Ticaret Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin geici 4 nc maddesine istinaden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlnn il mdrlkleri tarafndan yerine getirilir.

Yrrlk

MADDE 32 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 33 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Gmrk ve Ticaret Bakan yrtr.