11 Temmuz 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28350

YNETMELK

alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlndan:

GENEL SALIK SGORTASI VERLERNN GVENL VE

PAYLAIMINA LKN YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Sosyal Gvenlik Kurumu ve szlemeli salk hizmet sunucularna ait bilgi ilem veri tabanndaki salk verilerinin korunmas ile gvenliinin salanmas ve paylalmasna ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik;

a) Sosyal Gvenlik Kurumu ve szlemeli salk hizmet sunucularna ait bilgi ilem veri tabanlarndaki salk verilerinin korunmas ile gvenliinin salanmasna,

b) Sosyal Gvenlik Kurumu ve dier kamu kurum ve kurulular ile gerek ve tzel kiiler arasnda salk verilerinin elektronik veya manyetik kayt ortamnda paylalmasna,

ilikin usul ve esaslar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanununun 78 inci ve 100 nc maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Alc: Paylama alacak verilerden, yaplacak szleme erevesinde yararlanan kamu kurum ve kurulular ile zel sektr kurulular ve gerek ve tzel kiileri,

b) Bakanlk: alma ve Sosyal Gvenlik Bakanln,

c) Genel salk sigortals: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanununun 60 nc maddesinde saylan kiileri,

) Genel Salk Sigortas: Kiilerin ncelikle salklarnn korunmasn, salk riskleri ile karlamalar halinde ise oluan harcamalarn finansmann salayan sigortay,

d) Kurum: Sosyal Gvenlik Kurumunu,

e) Kanun: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanununu,

f) Salk hizmeti: Genel Salk sigortals ve bakmakla ykml olduu kiilere Kanunun 63 nc maddesi gerei finansman salanacak tbbi rn ve hizmetleri,

g) Salk hizmeti sunucusu: Salk hizmetini sunan ve/veya reten; gerek kiiler ile kamu ve zel hukuk tzel kiilerini ve bunlarn tzel kiilii olmayan ubelerini,

) Salk verisi: Genel salk sigortals ve bunlarn bakmakla ykml olduu kiiler iin Kanunun 63 nc maddesi gerei finansman salanan salk hizmetlerine ilikin her trl veriyi,

ifade eder.

KNC BLM

Salk Verilerinin Gvenlii

Kiisel ve ticari sr niteliindeki verilerin korunmas

MADDE 5 (1) Genel salk sigortalsna ait salk bilgilerinin gizlilii esastr. Salk verilerinin paylamnda; Anayasada, kanunlarda ve uluslararas szlemelerde yer alan zel hayatn gizliliine ve ticari sr niteliindeki verilerin korunmasna ilikin hkmler esas alnr.

Kurum veri tabannda yer alan bilgilerin gvenliinin salanmas

MADDE 6 (1) Kurum, veri tabannda tutulan salk verilerinin her trl tehlikeye kar gvenliinin salanmas amacyla, gvenlik politikalarnn hazrlanmasn, uygulamaya konulmasn, gncellenmesini ve denetlenmesini salamakla ykmldr.

(2) Kurumda yazlm gelitirme zerine alan personel, verilecek zel izin dnda veri tabanna eriemez.

(3) Veri talebinde bulunan kamu kurum ve kurulular, zel sektr kurulular ve gerek ve tzel kiilerin kurum veri tabannn tamamna dorudan eriimine izin verilmez. Talep edilen verinin aktarm salanr.

Salk hizmet sunucularnda kayd tutulan verilerin gvenliinin salanmas

MADDE 7 (1) Salk hizmet sunucularnn genel salk sigortalsna sunmu olduu salk hizmetlerine ilikin kayd tutulan salk verileri dahil her trl kiisel bilgiler, ilgili mevzuatla izin verilen haller dnda veya kiilerin aka rzas olmakszn, kurum, kurulu ve nc kiilerle paylalmaz. Kiiyi dorudan veya dolayl olarak tanmlamayan genel veya anonim veriler paylalabilir.

(2) Salk hizmet sunucularna ait bilgi ilem sistemlerinin yazlm ve donanmn salayan gerek ve tzel kiiler de yukarda belirtilen hkmlere tabidir.

Veri reten birimin sorumluluu

MADDE 8 (1) Veri retimi, kurum veri tabannda yetkilendirilmi kiiler tarafndan yaplr. Veri reten kiiler kurumca belirlenecek olan yntemlere gre farkl dzeylerde yetkilendirilebilir. retilen veriler sadece veri talebinde bulunan zel sektr veya kamu kurumunun ilgili birimine iletilir. retilen verilerin muhafazas ve gvenlii veri reten ve talep eden birimler tarafndan salanr.

(2) Kurum, paylalan verilerin ieriini kayt altna almak ve muhafaza etmekten sorumludur.

Alcnn sorumluluu

MADDE 9 (1) Alc, kurumdan ald verilerin gizliliini korumakla ve gvenliini salamakla ykmldr. Alnan veriler talebe esas gereke dnda hibir amala kullanlamaz. Alc tarafn verileri teslim alabilmesi iin noter aracl ile Gizlilik Taahht Belgesi imzalamas ve Kuruma vermesi zorunludur.

(2) Alc, Kurumdan alnan verileri mevzuata aykr kullanmas veya gvenliini salayamamas durumunda doacak hukuki sonulardan sorumludur. Alc, verilerin yetkisi olmayan kurum, kurulu ve nc kiilerin eline gememesi iin gerekli tm tedbirleri almakla ykmldr.

NC BLM

Verilerin Paylam

Paylalmayacak veriler

MADDE 10 (1) Genel salk sigortalsna ve salk hizmet sunucularna ait verilerin gizlilii esastr. Bu verilerin paylamnda uluslararas szlemeler, Anayasa, kanunlar ve dier mevzuatta yer alan zel hayatn gizliliine ve ticari sr niteliindeki verilerin korunmasna ilikin hkmler esas alnr.

(2) Aada yer alan bilgiler paylalmaz:

a) Paylalmas ulusal gvenlii tehdit edebilecek nitelikte olan bilgiler,

b) Milli stihbarat Tekilat Mstearl personeli ile bakmakla ykml olduklar kiilere ait her trl veriler,

c) Genel salk sigortalsna ait kiisel bilgileri ieren veriler,

) Rekabet hukuku ilkelerine aykrlk tekil eden firma, rn, marka ve ilgili dier bilgileri ieren veriler.

(3) Salk hizmet sunucularna ait veriler, ancak kurum ad belirtilmeden, dorudan veya dolayl tanmlamaya yol amayacak ekilde blge veya alan ad olarak verilebilir.

stisnai durumlar

MADDE 11 (1) Aada belirtilenlerin veri talebinde bulunmas halinde 10 uncu madde hkmleri uygulanmaz.

a) Cumhuriyet Basavclklar, mahkemeler ve Saytay Bakanl,

b) Kurumun denetim ve kontrol ile grevlendirdii personel,

c) Yasal grev ve yetkilerine uygun olmak artyla 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayl Kamu Mali Ynetimi ve Kontrol Kanunu kapsamndaki kamu kurum ve kurulularnn denetim birimleri tarafndan genel salk sigortas uygulamalar ile yapacaklar soruturma, inceleme ve teftilerle ilgili grevlendirilen personel,

) Kurum salk politikalaryla ilgili olarak i ve ilemleri yrten veya bununla ilgili alma yapan kurum personeli.

(2) Firma, rn veya marka barndran veriler, talep halinde firmann kendisine verilebilir. Ayrca bu veriler snrlar aka belirtilmi olmak ve veri talep eden firma tarafndan rekabete aykr olmadna dair Rekabet Kurumundan bir karar alnmak kaydyla ve ilgili firmann noterlike onaylanan ak rzas ve muvafakati erevesinde kurum, kurulu ve nc kiiler ile paylalabilir.

DRDNC BLM

Veri Taleplerine Bavuru ve Veri Taleplerinin Karlanmas

Bavuru ve anlama

MADDE 12 (1) Veri paylamndan yararlanmak isteyen alc, Kuruma yazl olarak bavurur. Yaplan bavurularda talep edilen bilgilerin kullanlma gerekesi ve varsa yasal dayanann aka belirtilmesi zorunludur.

(2) Kurum, veri tabannda tutulan bilgileri, mevzuat ile getirilen snrlamalar ve bu Ynetmelikte belirtilen usul ve esaslara gre alcyla yapaca szleme erevesinde paylaabilir.

Veri taleplerinin karlanmas

MADDE 13 (1) Veri taleplerine ilikin bavurular yazl olarak Kuruma yaplr.

(2) Verilerin paylam hizmetlerinin koordinasyonu Kurum tarafndan yaplr.

(3) Bu Ynetmeliin kapsamna giren ve Kurum tarafndan paylam onaylanan verilere ilikin;

a) niversitelerin kurumsal projelerinde,

b) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayl Kamu Mali Ynetimi ve Kontrol Kanununa gre genel ynetim kapsamndaki kamu idareleri ile Bakanln ilgili ve bal kurulularnn yaymladklar sreli istatistik bltenlerinde,

c) Uluslararas kurulularn Kurumun ibirlii yapt almalarda,

kullanlmak zere, 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayl Bilgi Edinme Hakk Kanunu erevesinde gerek ve tzel kiilerin spesifik analize gerek olmakszn karlanabilecek basit veri talepleri ve mtekabiliyet ilkesi erevesinde dier lkelerin resmi kurumlarnn talepleri cretsiz olarak karlanr.

Szleme kapsamndaki veri taleplerinin karlanmas

MADDE 14 (1) Bu Ynetmeliin kapsamna giren veri talepleri, Kurumun n deerlendirmesine tabidir. n deerlendirme sonrasnda uygun grlen veri taleplerinin karlanmas iin alc, szleme yapmak zere davet edilir.

(2) Szlemeler Kurum Bakan veya yetkilendirecei personel tarafndan imzalanr.

(3) Veriler, CD, DVD, sabit disk, tanabilir bellek gibi elektronik veya manyetik kayt ortamnda ifrelenerek alcya gnderilir.

(4) Veri paylam kapsamnda edinilen bilgilerin her trl kullanmnda alcnn Kurumu kaynak gstermesi zorunludur.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

Sorumluluk

MADDE 15 (1) Kurum tarafndan salanan verilerin herhangi bir biimde yetkisiz kiilerin eline gemesi ve/veya amac dnda kullanmndan doacak her trl hukuki, mali veya cezai sorumluluk alcya aittir.

(2) Alcnn edindii verileri kaynak gstermeden kullanmas halinde Kurum tazminat isteme hakkna sahiptir.

Dzenleme yetkisi

MADDE 16 (1) Bu Ynetmeliin uygulanmasna ilikin usul ve esaslar Kurum Ynetim Kurulunca belirlenir.

Yrrlk

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini alma ve Sosyal Gvenlik Bakan yrtr.