11 Temmuz 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28350

KANUN

BTE KANUNLARINDA YER ALAN BAZI HKMLERN LGL KANUN VE
KANUN H
KMNDE KARARNAMELERE EKLENMESNE
DA
R KANUN

Kanun No. 6338 Kabul Tarihi: 29/6/2012

MADDE 1  5/1/1961 tarihli ve 237 sayl Tat Kanununun 10 uncu maddesine aadaki fkralar eklenmitir.

Trk Silahl Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Gvenlik Komutanl dhil), Emniyet Genel Mdrl ile Gmrk ve Ticaret Bakanl Gmrkler Muhafaza Genel Mdrlne kurum, kurulu, dernek ve vakflarca hibe edilecek tatlar, merkez ynetim bte kanununa bal (T) iaretli cetvelde gsterilmesine gerek bulunmakszn Bakanlar Kurulu karar ile edinilebilir.

Emniyet Genel Mdrlne ait tatlar, 12/4/2001 tarihli ve 4645 sayl Emniyet Genel Mdrlne Ait Ara, Gere, Mal ve Malzemenin Sat, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve lemleri ile Hizmet Satna Dair Kanun hkmleri erevesinde merkez ynetim bte kanununa bal (T) iaretli cetvelde gsterilmelerine gerek bulunmakszn, cinsi ve adedi ileri Bakanlnn talebi ve Maliye Bakanlnn teklifi zerine alnacak Bakanlar Kurulu kararnda belirlenmek kaydyla 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayl Kamu hale Kanununa tabi olmakszn yenileri ile mbadele edilebilir. Aradaki fiyat fark, dner sermaye gelirleri, sosyal tesis veya kantin gelirleri ile Trk Polis Tekilatn Glendirme Vakf gelirlerinden karlanr.

Trk Silahl Kuvvetlerine (Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Gvenlik Komutanl dhil) ait tatlar, 30/5/1985 tarihli ve 3212 sayl Silahl Kuvvetler htiya Fazlas Mal ve Hizmetlerinin Sat, Hibe, Devir ve Elden karlmas; Dier Devletler Adna Yurt D ve Yurt i Almlarn Yaplmas ve Eitim Grecek Yabanc Personel Hakknda Kanun hkmleri erevesinde merkez ynetim bte kanununa bal (T) iaretli cetvelde gsterilmelerine gerek bulunmakszn, cinsi ve adedi Milli Savunma Bakanlnn (Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Gvenlik Komutanl iin ise ileri Bakanlnn) talebi ve Maliye Bakanlnn teklifi zerine karlacak Bakanlar Kurulu kararnda belirlenmek kaydyla 4734 sayl Kanuna tabi olmakszn yenileri ile mbadele edilebilir. Aradaki fiyat fark, sosyal tesis veya kantin gelirleri ile dner sermaye gelirlerinden veya ba yoluyla (Jandarma Genel Komutanl iin Jandarma Asayi Vakf gelirlerinden) karlanr.

Trk Silahl Kuvvetlerine (Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Gvenlik Komutanl dhil) ait tatlardan, trafie tescil tarihi itibaryla en az on yan doldurmu olanlar, merkez ynetim bte kanununa bal (T) iaretli cetvelde gsterilmelerine gerek bulunmakszn, cinsi ve adedi, ilgisine gre Milli Savunma Bakanl veya ileri Bakanlnn kararyla, 4734 sayl Kanuna tabi olmakszn ve satlacak tat says satn alnacak tat saysndan az olmamak ve satn alnacak tat says merkez ynetim bte kanununda belirtilen adetleri gememek zere yenileri ile mbadele edilebilir ve aradaki fiyat fark, bteden karlanabilir. Bu fkrada yer almayan hususlar hakknda 3212 sayl Kanun hkmleri uygulanr.

MADDE 2  237 sayl Kanunun 17 nci maddesine aadaki fkra eklenmitir.

Vakf, dernek, sandk, banka, birlik, firma, ahs ve benzeri kurulu veya kiilere ait olup bu Kanun kapsamnda bulunan kurumlar ile zel kanunla kurulmu dier kamu kurum, kurul, st kurul ve kurulularnca kullanlan tatlarn giderleri iin (gvenlik hizmetlerinde kullanlan tatlar hari) kurum btelerinden hibir ekilde deme yaplamaz.

MADDE 3  14/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 156 nc maddesinin birinci fkrasnda yer alan aylk tutarndan, alnacak vergi ve kanunlar gereince yaplacak btn kesintiler indirildikten sonra (Kefalet Sand kesintileri hari) kalan ksmn, ibaresi brt aylk tutarn, eklinde deitirilmi ve ayn maddenin ikinci fkras yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 4  2/9/1983 tarihli ve 78 sayl Yksekretim Kurumlar retim Elemanlarnn Kadrolar Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 5 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 5  retim yeleri hari, bu Kanun Hkmnde Kararnameye ekli (1) sayl cetvelde yer alan bo retim eleman kadrolarna aktan veya yksekretim kurumlar ile dier kamu idare, kurum ve kurulularndan nakil suretiyle yaplabilecek toplam atama says snr merkez ynetim bte kanununda gsterilir.

Tpta ve Di Hekimliinde Uzmanlk Eitimi Ynetmelii uyarnca aratrma grevlisi kadrolarna yaplabilecek atamalar ile 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayl Ecnebi Memleketlere Gnderilecek Talebe Hakknda Kanun uyarnca yurt dna eitim amacyla gnderilenlerden retim eleman kadrolarna yaplabilecek atamalar merkez ynetim bte kanununda ngrlen atama snrlamalarna tabi deildir.

retim yesi kadrolarndan ayrlanlarn says ile Tpta ve Di Hekimliinde Uzmanlk Eitimi Ynetmelii uyarnca atanm olduklar aratrma grevlisi kadrolarndan ayrlanlarn says merkez ynetim bte kanununda ngrlen atama saysnn hesabnda dikkate alnmaz.

Merkez ynetim bte kanununda belirtilen atama saysnn yksekretim kurumlar itibaryla dalm, kullanm ve dier hususlar Maliye Bakanlnn ve Devlet Personel Bakanlnn grleri zerine Yksekretim Kurulunca belirlenir ve bo retim eleman kadrolarna Yksekretim Kurulunun izni olmadka atama yaplamaz.

MADDE 5  13/12/1983 tarihli ve 190 sayl Genel Kadro ve Usul Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 11 inci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendine kullanlmas, ibaresinden sonra gelmek zere 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayl Kanununun 30 uncu maddesi uyarnca ykml olduklar zrl ve eski hkml ii atamalar hari ibaresi ile birinci cmleden sonra gelmek zere aadaki cmle eklenmitir.

zrl ve eski hkml ii atamalar, izleyen ayn sonuna kadar Maliye Bakanlna ve Devlet Personel Bakanlna bildirilir.

MADDE 6  190 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin ek 7 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

EK MADDE 7  Bu Kanun Hkmnde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kurulularnn; serbest memur kadrolarna aktan veya dier kamu idare, kurum ve kurulularndan nakil suretiyle yapabilecekleri toplam atama says snr merkez ynetim bte kanununda gsterilir.

Hkimlik ve savclk meslekleri ile bu meslekten saylan grevlere ve Tpta ve Di Hekimliinde Uzmanlk Eitimi Ynetmelii uyarnca asistan kadrolarna yaplacak atamalar, Maliye Bakanl, alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl, Gelir daresi Bakanl ve Sosyal Gvenlik Kurumu Bakanlnda mnhasran vergi ve sosyal gvenlik alanlarnda istihdam edilecek yardmc kadrolarna yaplacak atamalar, 657 sayl Kanunun 53 nc maddesine gre yaplacak zrl personel atamalar, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayl Trk Silahl Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamnda veya dier ilgili mevzuata gre yaplacak asker personel atamalar, emniyet hizmetleri snfnda bulunan kadrolara yaplacak atamalar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayl Terrle Mcadele Kanununun ek 1 inci maddesi ve 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayl Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi uyarnca yaplacak atamalar ile 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayl zelletirme Uygulamalar Hakknda Kanunun 22 nci maddesi uyarnca yaplacak personel nakilleri merkez ynetim bte kanununda ngrlen atama snrlamalarna tabi deildir.

Snrlamalara tabi olmakszn atama yaplabilecei ikinci fkrada belirtilen kadrolardan ayrlanlarn says merkez ynetim bte kanununda ngrlen atama saysnn hesabnda dikkate alnmaz.

Merkez ynetim bte kanununda belirtilen atama saysnn kamu idare, kurum ve kurulular itibaryla dalm, kullanm ve dier hususlar Devlet Personel Bakanlnn bal olduu Bakan ve Maliye Bakannn mterek teklifi zerine Babakan onay ile belirlenir. Mali yl iinde yeniden tekilatlanan veya yeni kurulan kamu idare, kurum ve kurulular iin merkez ynetim bte kanununda belirlenen atama saysnn yzde onunu gememek ve Personel Giderlerini Karlama denei tertibindeki denek dikkate alnmak suretiyle ilave say tespit etmeye Maliye Bakanlnn teklifi zerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Birinci fkra kapsamnda 657 sayl Kanunun 59 uncu ve 92 nci maddeleri uyarnca yaplabilecek aktan atamalar iin Devlet Personel Bakanlndan izin alnmas zorunludur.

Kamu idare, kurum ve kurulular, izleyen mali yla ait ilave atama izin taleplerini iinde bulunulan mali yln austos ay sonuna kadar Maliye Bakanlna ve Devlet Personel Bakanlna bildirir.

5018 sayl Kanuna ekli cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bu Kanun Hkmnde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kurulular kadro ve pozisyonlarnn dolu-bo durumlar ile bunlarda meydana gelen deiikliklere ilikin bilgileri mart, haziran, eyll ve aralk aylarnn son gnleri itibaryla dzenleyerek, anlan aylar izleyen ayn yirmisine kadar bte bilgi sistemi vastasyla Maliye Bakanlna bildirirler. Ayrca, bu bilgileri ieren cetveller, Devlet Personel Bakanlna gnderilir.

MADDE 7  27/6/1989 tarihli ve 375 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin ek 7 nci maddesine aadaki fkralar eklenmitir.

657 sayl Kanunun 4 nc maddesinin (B) fkras ile birinci fkrada belirtilen mevzuat kapsamnda, bir nceki mali ylda vizeli mevcut pozisyon ve tip szleme rnekleri yeni bir vize yaplmasna gerek kalmakszn iinde bulunulan mali ylda da kullanlmaya devam olunur. Bu pozisyonlarda bir nceki mali ylda istihdam edilen personelden, iinde bulunulan mali ylda da grevlerine devam etmeleri uygun grlenlerle, mevcut szleme cretlerine iinde bulunulan mali yl iin mevzuat uyarnca yaplacak artlar ilave edilmek suretiyle yeni szleme yaplr.

Kanun, uluslararas anlama, Bakanlar Kurulu karar veya yl programyla kurulmas veya geniletilmesi ngrlen birimler ile hizmetin gerektirdii zorunlu hller iin, yl deneini amamak kaydyla yaplacak yeni vizeler dnda, bir nceki mali yl szlemeli personel pozisyon saylar hibir ekilde alamaz.

MADDE 8  24/11/1994 tarihli ve 4046 sayl zelletirme Uygulamalar Hakknda Kanunun 10 uncu maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

zelletirme Fonunun nakit fazlas, Fon tarafndan Hazine demeler Muhasebe Birimi hesaplarna aktarlr ve genel btenin (B) iaretli cetveline gelir kaydedilir. zelletirme Fonundan dier herhangi bir fona aktarma yaplmaz.

MADDE 9  28/3/2002 tarihli ve 4749 sayl Kamu Finansman ve Bor Ynetiminin Dzenlenmesi Hakknda Kanunun 9 uncu maddesine aadaki fkra eklenmitir.

Yurt d kaynaklardan hibe olarak yl iinde elde edilecek imknlarn Trk Liras karlklarn Mstearln teklifi zerine gereine gre bteye gelir veya gelir-denek-gider kaydetmeye, d kaynaklardan veya uluslararas antlamalarla ba ve kredi yoluyla gelecek her eit malzemenin navlun ve dalmla ilgili vergi ve resimlerinin denmesi amac ile bunlarn karln, ilgili btelerinde mevcut veya yeni alacak tertiplere denek kaydetmeye ve gereken ilemleri yapmaya, Mill Savunma Bakanl, Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Gvenlik Komutanl ihtiyalar iin yabanc devletlerden asker yardm yoluyla veya dier yollardan fiilen salanacak malzeme ve eya bedellerini, genel btenin (B) iaretli cetveline gelir ve karlklarn da bu btelerde alacak zel tertiplere denek ve gider kaydetmeye Maliye Bakan yetkilidir.

MADDE 10  10/12/2003 tarihli ve 5018 sayl Kamu Mal Ynetimi ve Kontrol Kanununun 15 inci maddesinin bal Merkez ynetim bte kanununun kapsam ve dzeni eklinde deitirilmi ve maddeye aadaki fkralar eklenmitir.

Merkez ynetim bte kanununun gider cetvelinin blmleri, analitik bte snflandrmasna uygun olarak fonksiyonlar eklinde dzenlenir. Fonksiyonlar birinci, ikinci, nc ve drdnc dzeyde alt fonksiyonlara ayrlr.

lgili mevzuatta giderlere ilikin olarak yer alan Fasl ve blm deyimleri fonksiyonel snflandrmann birinci dzeyini, Kesim deyimi fonksiyonel snflandrmann ikinci dzeyini, Madde deyimi fonksiyonel snflandrmann nc dzeyini, Tertip deyimi kurumsal, fonksiyonel ve finansman tipi kodlarn btn dzeyleri ile ekonomik snflandrmann ilk iki dzeyini, bor demeleri ynnden ilgili hizmet tertibi deyimi bor konusu hizmetlerin yrtld ilgili tertipleri ifade eder.

MADDE 11  5018 sayl Kanunun 20 nci maddesinin birinci fkrasna (d) bendinden sonra gelmek zere aadaki (e) bendi eklenmi ve mevcut bentler buna gre teselsl ettirilmitir.

e) lgili mevzuatna gre, yl iinde hizmetin gerektirdii hllerde Maliye Bakanlnca belirlenen usl ve esaslar erevesinde merkez ynetim kapsamndaki kamu idarelerinin btelerinde yeni tertipler, gelir kodlar ve finansman kodlar alabilir.

MADDE 12  5018 sayl Kanunun 25 inci maddesine, ikinci fkrasndan sonra gelmek zere aadaki fkra eklenmitir.

Mill Savunma Bakanl, Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Gvenlik Komutanl btelerinin mal ve hizmet alm giderlerine ilikin tertiplerinde yer alan savunma sektr, altyap, ina, iskn ve tesisleriyle NATO altyap yatrmlarnn gerektirdii ina ve tesisler ve bunlara ilikin kamulatrmalar ile stratejik hedef plan iinde yer alan alm ve hizmetler, Kalknma Bakanlnn vizesine bal olmayp yl yatrm programna ek yatrm cetvellerinde yer almaz.

MADDE 13  5018 sayl Kanunun 31 inci maddesine, nc fkradan sonra gelmek zere aadaki fkra eklenmitir.

Yksekretim Kurulu ile niversiteler ve yksek teknoloji enstitlerinde, harcama yetkilileri denek gnderme belgesiyle belirlenir. Bu idarelerde denek gnderme belgesi ile denek gnderilen birimler harcama birimi, kendisine denek gnderilen birimin en st yneticisi ise harcama yetkilisidir. Bte deneklerinin ilgili birimlere dalmnn planlanmas, denek gnderme belgesine balanmas ve kullanlmasna ilikin usl ve esaslar Maliye Bakanl tarafndan belirlenir.

MADDE 14  5018 sayl Kanunun 51 inci maddesine, birinci fkradan sonra gelmek zere aadaki fkra eklenmitir.

Tahakkuk ettirilecek giderler Devlet muhasebesi kaytlarnda ekonomik snflandrmann drdnc dzeyini de kapsayacak ekilde gsterilir.

MADDE 15  5018 sayl Kanunun 79 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 79  zel mevzuatndaki hkmler sakl kalmak zere, idare hesaplarnda kaytl olup 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanun kapsamnda izlenen kamu alacaklar dnda kalan;

a) Zarur veya mcbir sebeplerle takip ve tahsil imkn kalmayan,

b) Tahsili iin yaplacak takibat giderlerinin asl alacak tutarndan fazla olaca anlalan,

kamu alacaklarndan merkez ynetim bte kanununda gsterilen tutarlara kadar olanlarn kaytlardan karlmasna st yneticiler yetkilidir. (a) bendine gre belirlenen tutar aan kamu alacaklarndan silinmesi ngrlenler merkez ynetim bte kanununda ayrca gsterilir.

MADDE 16  3/7/2005 tarihli ve 5393 sayl Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin beinci fkrasna aadaki cmle eklenmitir.

Drdnc fkrada saylan unvanlara ilikin hizmetler dnda kalmak ve o hizmet iin ihdas edilmi kadro bulunmamak kaydyla, ileri Bakanlnca nc fkra erevesinde szlemeli personel istihdam uygun grlm olan kadro unvanlarna ilikin grevlerde, 657 sayl Kanunun 4 nc maddesinin (B) fkrasna gre mnhasran ksmi sreli olarak szlemeli personel altrlabilir.

MADDE 17  a) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayl zelletirme Uygulamalar Hakknda Kanunun 2 nci maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi ile geici 23 nc ve geici 24 nc maddeleri yrrlkten kaldrlmtr.

b) 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayl Elektrik Piyasas Kanununun 14 nc maddesinin beinci fkras yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 18  Bu Kanun 1/1/2013 tarihinde yrrle girer.

MADDE 19  Bu Kanun hkmlerini Bakanlar Kurulu yrtr.

10/7/2012