9 Temmuz 2012 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28348

YÖNETMELİK

Bülent Ecevit Üniversitesinden:

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİNCE VERİLECEK DİPLOMA

MEZUNİYET VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİ

ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/7/1995 tarihli ve 22339 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zonguldak Karaelmas Üniversitesince Verilecek Diploma Mezuniyet ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin adı “Bülent Ecevit Üniversitesince Verilecek Diploma Mezuniyet ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi Esaslarına İlişkin Yönetmelik” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi, 2 nci maddesi, 5 inci maddesi, 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası ve 10 uncu maddesinde yer alan “Zonguldak Karaelmas” ibareleri “Bülent Ecevit” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.