8 Temmuz 2012 Tarihli ve 28347 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

TÜZÜK

2012/3334  Türk Bayrağı Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2012/3326  Ekonomi Bakanlığının Taşra Teşkilatında Bazı Bölge Müdürlükleri ile Müdürlüklerin Kurulması Hakkında Karar

2012/3330  Kültür ve Turizm Bakanlığının Taşra Teşkilatında Yer Alan Bazı Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerinin Adının Değiştirilmesi Hakkında Karar

2012/3331  Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak İllerinden Oluşan Elektrik Dağıtım Bölgesinde Tesis Edilecek Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/3337  Melen Barajının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/3338  Van İçmesuyu Projesi Kapsamında Bazı Güzergah ve Alanlarda Bulunan Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/3339  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (C) Fıkrası Kapsamında Geçici Personel Çalıştırılması Hakkındaki Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2012/3372  İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

 

YÖNETMELİKLER

2012/3152  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yönetmelik

2012/3327  Vekalet Ücretlerinin Dağıtımına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

—  Atatürk Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Çankaya Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Bölümü Zorunlu Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hava Araçları Kazaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—  Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri