8 Temmuz 2012 PAZAR

Resm Gazete

Say : 28347

YNETMELK

Trk Hava Kurumu niversitesinden:

TRK HAVA KURUMU NVERSTES HAVA ARALARI KAZALARI

UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Trk Hava Kurumu niversitesi Hava Aralar Kazalar Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetimine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Trk Hava Kurumu niversitesi Hava Aralar Kazalar Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen:

a) Danma Kurulu: Trk Hava Kurumu niversitesi Hava Aralar Kazalar Uygulama ve Aratrma Merkezinin Danma Kurulunu,

b) Merkez: Trk Hava Kurumu niversitesi Hava Aralar Kazalar Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Trk Hava Kurumu niversitesi Hava Aralar Kazalar Uygulama ve Aratrma Merkezinin Mdrn,

) Mdrlk: Trk Hava Kurumu niversitesi Hava Aralar Kazalar Uygulama ve Aratrma Merkezi Mdrln,

d) Mtevelli Heyet: Trk Hava Kurumu niversitesi Mtevelli Heyetini,

e) Rektr: Trk Hava Kurumu niversitesi Rektrn,

f) Rektrlk: Trk Hava Kurumu niversitesi Rektrln,

g) Senato: Trk Hava Kurumu niversitesi Senatosunu,

) niversite: Trk Hava Kurumu niversitesini,

h) Ynetim Kurulu: Trk Hava Kurumu niversitesi Hava Aralar Kazalar Uygulama ve Aratrma Merkezinin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amalar

MADDE 5 (1) Merkezin amalar unlardr:

a) Hava aralarnn kart kazalarn akla kavuturulabilmesi, standartlarn gncellenebilmesi, kalite gvence mekanizmalarnn dzenlenmesi ve kazalarn tekrar etmesini engelleyecek donanm ve yazlm bileenlerinin gelitirilmesi amacyla kaza krm uzmanlarn yetitirmek,

b) Trkiyenin havaclk alannda sunduu hizmet kalitesini arttrmak ve iki kaza arasndaki ortalama sreyi uzatacak bilgi birikimini oluturmak,

c) Hava aralar kaza krm aratrmalarna bilimsel boyut kazandrma gayesi iinde olmak ve aratrmaclarna bu alanda dnyada referans olarak kabul edilecek bir kimlik kazandrmak.

Faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Kaza olay yeri inceleme raporlar hazrlamak,

b) Bilirkiilik ve uzmanlk hizmetleri vermek,

c) Dergi ve konferans makaleleri yazmak,

) Yksek lisans ve doktora tezleri retmek,

d) Seminer ve toplantlar dzenlemek,

e) Katma deerli aratrma-gelitirme (AR-GE) rnlerine endeksli teknolojik boyut ieren projeler yapmak.

NC BLM

Ynetim Organlar ve Grevleri

Ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr,

b) Ynetim Kurulu,

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr; niversitenin retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yllk sre iin grevlendirilir. Sresi dolan Mdr tekrar grevlendirilebilir. Mdrn, kesintisiz alt aydan fazla grevi banda bulunamamas durumunda yeni bir Mdr grevlendirilir.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri aada belirtilmitir:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Ynetim Kuruluna bakanlk etmek,

c) Ynetim Kurulu kararlarn uygulamak,

) Faaliyetlerin gerektirdii grevlendirmeleri yapmak,

d) Faaliyetlerin dzenli yrtlmesi ve denetimi ile ilgili gerekli tedbirleri almak.

Ynetim kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr ile Mdrn niversite retim elemanlar arasndan gsterecei adaylar arasndan Rektr tarafndan seilen yeden oluur. Ynetim Kurulu yelerinin grev sresi yldr.

(2) Grevinden ayrlan Ynetim Kurulu yesinin yerine Rektr tarafndan yeni bir ye grevlendirilir. Sreleri dolan yeler yeniden grevlendirilebilir. Sresi bitmeden ayrlan veya alt aydan fazla niversite dnda grevlendirilen ye yerine yeni bir ye grevlendirilir.

(3) Ynetim Kurulu, Mdrn ars zerine en az ayda bir kez olaan olarak gerekli hallerde ise olaanst toplanr. Mdr, Ynetim Kurulunu gerekli hallerde her zaman toplantya arabilir.

(4) Ynetim Kurulu, salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr. Oylarn eitlii halinde Mdrn oyu ynnde ounluk salanm kabul edilir.

Ynetim kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulu, idari faaliyetlerde Mdre yardmc bir organ olup aadaki grevleri yapar:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili konular grmek,

b) Merkezin yatrm ve bte tasarsn hazrlamak,

c) Ynetim Kurulu yelerinin yazl veya szl nerilerini grmek ve karara balamak,

) Faaliyetlerin dzenli yrtlmesi ve denetimi ile ilgili gerekli tedbirleri almak,

d) Faaliyet dnemi sonunda alma raporu dzenlemek ve bir sonraki dneme ait alma programn hazrlayarak Rektrle sunmak.

Danma kurulu

MADDE 12 (1) Danma Kurulu, Ynetim Kurulunun ihtiya duyduu alanlarda ve konularda neri ve dncelerini almak amacyla, aada belirtilen kurum temsilcilerinden oluur:

a) niversite retim elemanlar arasndan seilen temsilciler,

b) stekleri halinde, konu ile ilgili kamu ve sivil toplum kurulularnn temsilcileri,

c) stekleri halinde, dier niversitelerin ve aratrma merkezlerinin temsilcileri.

(2) Ynetim Kurulu yeleri Danma Kurulunun doal yeleridir.

(3) Danma Kurulunda, Ynetim Kurulu yelerinden baka, birinci fkrada belirtilen kurumlarn temsilcilerinden en fazla on ye bulunur. Bu yeler, Mdr tarafndan belirlenir ve Danma Kurulunda yllna grevlendirilir. Sresi biten ye yeniden Danma Kurulu yesi olarak grevlendirilebilir.

Danma kurulunun grevleri

MADDE 13 (1) Danma Kurulunun grevleri unlardr:

a) Ynetim Kurulunca hazrlanan alma plan ve uygulama etkinlikleri ile ilgili gr bildirmek,

b) Aratrma, gelitirme ve uygulama almalar konusunda nerilerde bulunmak,

c) Tamamlanm olan ve yrtlmekte olan almalar deerlendirmek,

) Ylda en az bir defa toplanarak Merkezin almalar hakknda deerlendirmeler yapmak, yeni almalar konusunda gr ve nerilerini Ynetim Kuruluna bildirmek.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 14 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesi uyarnca Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Demirba ve ekipman

MADDE 15 (1) Merkez tarafndan desteklenen aratrma ve uygulamalar kapsamnda alnan her trl alet, ekipman ve demirbalar Merkezin kullanmna tahsis edilir.

Gelirler

MADDE 16 (1) Merkezin gelirleri unlardr:

a) niversite btesinden tahsis edilecek denekler,

b) Her trl yardm ve balar,

c) Merkez faaliyetlerinden elde edilen gelirler,

) Dier gelirler.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

Yrrlk

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 19 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Trk Hava Kurumu niversitesi Rektr yrtr.