8 Temmuz 2012 PAZAR

Resm Gazete

Say : 28347

YNETMELK

Kocaeli niversitesinden:

KOCAEL NVERSTES TIP FAKLTES ETM-RETM

VE SINAV YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Kocaeli niversitesi Tp Fakltesinde tp doktorluu ile temel tp bilimlerinde lisans eitim-retim, kayt ve snavlara ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Kocaeli niversitesi Tp Fakltesinde tp doktorluu ile temel tp bilimlerinde lisans rencilerinin kayt, eitim-retim ve snavlarna ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 nc ve 44 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Dekan: Faklte Dekann,

b) Dekanlk: Tp Fakltesi Dekanln,

c) Dnem: Bir yllk eitim sresini,

) Eitim Komisyonu: Fakltenin Eitim Komisyonunu,

d) Faklte: Kocaeli niversitesi Tp Fakltesini,

e) Faklte Kurulu: Fakltenin Kurulunu,

f) Faklte Ynetim Kurulu: Fakltenin Ynetim Kurulunu,

g) Rektr: niversite Rektrn,

) Senato: niversite Senatosunu,

h) niversite: Kocaeli niversitesini

ifade eder.

KNC BLM

Kabul, Kayt, rencilik Stats ve Yatay Geilere likin Esaslar

renci kabul, kayt koullar ve rencilik stats

MADDE 5 (1) Kocaeli niversitesi Tp Fakltesine, Yksekretim Kurulu tarafndan belirlenen esaslara gre renci kabul edilir ve Rektrlke belirlenen gnlerde kayt yaplr. Faklteye, yalnz tam zamanl renci kabul edilir, dinleyici olarak renci kabul edilmez. Zamannda bavurmayan ya da gerekli belgeleri ve har ilemlerini tamamlamayan renci kayt hakkn kaybeder. Belgelerinde tahrifat olanlarn veya baka bir yksekretim kurumunda niversiteden karlma cezas alm olanlarn kaytlar, kesin kayt yaplm olsa bile iptal edilir.

Kayt yenileme

MADDE 6 (1) Her retim yl banda rencinin bir nceki dnemdeki baar durumuna gre bu Ynetmelik hkmleri erevesinde yeniden kayd yaplr. rencinin rencilik haklarndan ve muafiyetlerinden yararlanabilmesi ve snavlara girebilmesi iin her retim ylnn banda kaydn yenilemesi ve harcn zamannda yatrmas gerekir. Kaydn zamannda yenilemeyen ve harcn yatrmayan renciler iin 12/8/2010 tarihli ve 27670 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kocaeli niversitesi n Lisans ve Lisans Eitim ve retim Ynetmelii hkmleri uygulanr.

niversitelerden yatay gei

MADDE 7 (1) Dier niversitelerden Faklteye yatay gei esaslar unlardr:

a) Faklteye edeer eitim program uygulayan dier tp fakltelerinden yaplacak yatay geiler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Geci, ift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Aras Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik hkmlerine gre Faklte Ynetim Kurulu karar ile yaplr. Adaylarn yatay gei bavurularn en ge retim ylnn balamasndan otuz gn ncesine kadar yaptrmalar gerekir.

b) Faklteye yatay gei iin, kontenjanlarn Rektrlke ilan edilmi olmas, adaylarn lme Seme Yerletirme Merkezi (SYM) tarafndan yaplan snava girdikleri yl aldklar puanlarnn, ayn yl Faklte iin belirlenmi olan taban puanndan dk olmamas ve durumlarnn Yksekretim Kurulu tarafndan belirlenen esaslara uygun olmas gerekir. Yatay gei iin bavuran adaylar arasndan Faklte Kurulu tarafndan belirlenen esaslara gre kontenjan says kadar asl ve yedek aday belirlenir.

c) SYM tarafndan yaplan snav sonucunda Fakltenin Birinci Dnemine kesin kayt yaptran rencilerin, daha nce devam ettii program ve baarl olduklar dersler, ders kurullar, staj ve dnemlerin edeerlii, Eitim Komisyonunca uygun bulunduu ve Faklte Ynetim Kurulunca onayland takdirde ders intibak yaplr ve muafiyetleri kabul edilebilir. rencinin bu konudaki bavurusunu belgeleriyle birlikte kayt tarihinden itibaren bir hafta iinde Dekanla yapmas gerekir.

) Yurtdndan yatay geiler renci kabul, Yksekretim Kurulunca belirlenen esaslar erevesinde ilgili mevzuat hkmlerine gre yaplr.

NC BLM

Eitim ve retimin Balama Tarihi, Sresi, Dzenlenmesi, ekli

Eitim ve retimin balama tarihi

MADDE 8 (1) Akademik takvim Faklte Kurulunca belirlenerek Senatonun onayna sunulur. Bir akademik eitim ve retim yl en az otuziki haftay kapsar ve iki yaryldan oluur. Birinci yaryln bitiminde en az iki haftalk bir ara tatil verilir. Srekli eitim ve retim yaplan VInc dnemde ara tatil yaplmaz. Yl sonu, mazeret ve btnleme snavlar bu srenin dndadr. Zorunlu durumlarn ortaya kmas halinde Faklte Kurulu, eitim ve retim srelerinde, snav tarihlerinde ve bunlarla ilgili ders programlarnda deiiklik ve dzenleme yapabilir. Bu deiiklik ve dzenlemeler, Senatonun onayn takiben en az bir hafta nceden ilgililere duyurulur.

Eitim ve retim sresi

MADDE 9 (1) Fakltede eitim ve retim sresine ilikin esaslar aada belirtilmitir:

a) Tp Doktorluu eitim ve renim sresi alt dnemdir. Birbirini izleyen devreden oluur. Bunlar;

1) I ve IInci dnemler Temel Tp Bilimleri n lisans devresini,

2) III, IV ve Vinci dnemler Klinik Bilimleri ve yksek lisans devresini,

3) VInc dnem intrn hekimlik devresini

kapsar.

b) Fakltede dnem geme esas uygulanr. Tp doktorluu dzeyinde akademik eitimin her bir ylnn baarlm olmas bir sonraki yln n artdr. Bu nedenle n koullu olmad saptanan ortak ve zorunlu dersler dnda, bir dnemin btn dersleri ve uygulamalar, stajlar baarlmadan bir st dneme geilemez. renci kltr derslerini baaryla tamamlamadan IVnc dneme geemez.

c) Eitim ve retim programnn tamamlanma sresinin deerlendirilmesinde 2547 sayl Kanunun 44 nc madde hkmleri uygulanr.

(2) rencinin bu maddede belirtilen sreden daha fazla renime devam edebilmesi iin, uzun sreli tedavi gerektiren bir hastalk ya da baka bir mazeret halinin Faklte Ynetim Kurulu tarafndan hakl ve geerli saylmas gerekir. niversiteden sreli uzaklatrma cezas alan rencilerin, bu sreleri mazeretli devamsz olarak kabul edilmez.

Eitim-retimin dzenlenmesi ve eitim komisyonu

MADDE 10 (1) Eitim ve retim, Dekanlka grevlendirilen Eitim Komisyonu tarafndan dzenlenir.

(2) Eitim Komisyonu, bir bakan, bir bakan yardmcs ve dnem koordinatrlerinden oluur. Grev sresi yldr. Bakan ve bakan yardmcs, Dekan tarafndan grevlendirilir. Sresi bitenler yeniden grevlendirilebilir.

(3) Dnem Koordinatr, Dekan tarafndan her dnem iin Faklte retim yeleri arasndan grevlendirilir. Sresi biten retim yesi yeniden grevlendirilebilir. Dnem Koordinatr; dersleri, programlar ve snavlar dzenler, uygulamada egdm salar.

(4) Dnem Koordinatr Yardmcs, Dnem Koordinatrlerine yardmc olan retim yeleridir. Dnem Koordinatrnn nerisi ile Dekan tarafndan grevlendirilir.

(5) Eitim Komisyonu; tp eitiminin amac, hedefleri, planlanmas, uygulanmas ve gelitirilmesi konularnda rapor ve neriler hazrlar. retim yeleri ve rencilerden alnan geribildirimleri deerlendirir, Faklte Kuruluna grlerini sunar. Eitim-retimin Faklte Kurulunda kararlatrlan esaslara ve akademik takvime dayal olarak dzenli, derslerin birbirleriyle uyumlu bir ekilde yrmesini salar. Blm Bakanlar ile egdm iinde bir sonraki yln eitim programn ve grevlendirilen retim yelerini belirleyerek Faklte Kuruluna sunar. Her ders yl banda Ders Kurulu Bakanlarn belirler. Eitim Komisyonu alma ve toplant dzenini kendisi belirler, gerekli durumlarda bakann ars zerine olaanst olarak toplanr. Faklte renci temsilcisi de Eitim Komisyonu toplantlarna katlr. Eitim Komisyonu, Fakltenin birimleri, dier komisyonlar ve koordinatrlkleri ile egdm halinde alr.

Eitim ekli

MADDE 11 (1) Tp eitimi, I, II ve IIInc dnemlerde ders kurullar, IV, V ve VInc dnemlerde staj esasna gre yaplr. Atatrk lkeleri ve nklp Tarihi, Trk Dili, Yabanc Dil dersleri, Yksekretim Kurulunca belirlenen ilkeler erevesinde yrtlr.

(2) Ayrca rencilerin iletiim ve klinik becerilerini gelitirmek, sosyal ve kltrel geliimlerini desteklemek amacyla ierii her yl Faklte Kurulu tarafndan kararlatrlan hekimlie hazrlk program ve semeli ders programlar uygulanr.

DRDNC BLM

Devam, Mazeretler ve zinler

Devam zorunluluu

MADDE 12 (1) Fakltede derslere devam zorunludur. Fakltede anabilim dal ve bilim dal dersleri, ders kurullar, zorunlu ve semeli stajlar, intrn hekimlik, hekimlie hazrlk program ve tm dnemler iin rencilerin devamna ilikin esaslar unlardr:

a) Teorik ve uygulamal dersler ile stajlara devam zorunludur ve yoklama yaplr. Uygulamal dersler; staj, laboratuvar almas, tartma, seminer, kk grup almas, saha ve klinik almalar gibi hususlar kapsar. Stajlar tam gn olarak deerlendirilir.

b) I, II ve IIInc dnemlerde bir ders kurulundaki teorik derslerin %30undan fazlasna mazeretsiz olarak katlmayan renci, o ders kurulu veya kurullarnn snavna alnmaz ve o ders kurulu snavndan sfr (0) alm olarak deerlendirilir. Bir ders kurulunda, Faklte Ynetim Kurulunca kabul edilmi bir mazereti nedeniyle devamszlk snrn am olan renciler dnem sonunda o ders kurulundan mazeret snavna alnr.

c) I, II ve IIInc dnemlerde bir dnem iindeki tm teorik derslerde toplam devamszl %30u aan renciler, Dnem Sonu Snavna alnmazlar ve F1 notu alrlar. Bu rencilere bu Ynetmeliin 15 inci maddesi hkmleri uygulanr.

) Uygulamal almalarda ve stajlarda devamszlk %20yi gemedii zaman renci devam etmedii sre kadar telafi almas yapmak kaydyla, o ders kurulunun pratik snavna, ders kurulu veya staj sonu snavna girebilir. Telafi almalar, ilgili anabilim dalnn olanaklar erevesinde belirlenen gn ve saatte yaplr. Mazeretine baklmakszn o ders kurulunun pratik almalar veya staj sresince devamszlk sresi %20yi aanlar, o ders kurulu veya stajn sonundaki pratik ve/veya teorik snavlara alnmazlar ve sfr (0) alm olarak deerlendirilirler.

d) Bir dnem iinde, Faklte Ynetim Kurulunca kabul edilmi bir mazereti nedeniyle devamszlk snrn am olan renciler, o dnem iin F4 notu alrlar.

Mazeretler

MADDE 13 (1) Fakltede anabilim dal ve bilim dal dersleri, ders kurullar, zorunlu stajlar, intrn hekimlik, hekimlie hazrlk program ve tm dnemler iin rencilerin mazeretlerine ilikin esaslar unlardr:

a) rencinin eitim sresinde salk mazeretini Kocaeli niversitesi Aratrma ve Uygulama Hastanesinden, tatil dnemi gibi bunun mmkn olmad hallerde herhangi bir yatakl tedavi kurumundan alnacak bir rapor ile belgelendirmesi ve bu raporun Faklte Ynetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir. Bunlarn dndaki salk raporlar ileme konmaz. Salk mazereti Faklte Ynetim Kurulunca kabul edilen renci, rapor sresince derslere devam edemez ve snavlara giremez,

b) lgili mevzuat hkmlerine gre hekimlik mesleini icra edemeyecek dzeyde zrl olduu belirlenen rencilerin Faklte Ynetim Kurulu karar ile niversite ile iliii kesilir,

c) Mazeretler ile ilgili her trl bavuru, mazeret sresinin balangcndan itibaren en ge iki gn iinde yazl olarak Dekanla yaplmaldr. Daha sonra yaplan bavurular ileme konulmaz,

) rencilerin mazeretleri hakknda Faklte Ynetim Kurulunca karar verilir.

zinler

MADDE 14 (1) Fakltede anabilim dal ve bilim dal dersleri, ders kurullar, zorunlu stajlar, intrn hekimlik, hekimlie hazrlk program ve tm dnemler iin rencilerin izinlerine ilikin esaslar unlardr:

a) rencilere belgeleyecekleri nemli nedenler veya renim ve eitimlerine katkda bulunacak niversite d burs, staj ve aratrma gibi olanaklar domas halinde Faklte Ynetim Kurulu karar ile yalnzca bir kez olmak zere bir yla kadar izin verilebilir. Bu izin bavurusunun, akademik yl balamadan en az onbe gn nce yaplmas gerekir.

b) Milli takm spor karlamalarnda, milli takmda ve niversiteleraras spor karlamalarnda niversite takmlarnda yer alan rencilere Faklte Ynetim Kurulu karar ile izin verilir. renciler bu sreler iin mazeretli izinli saylr. O dnemde giremedikleri ders veya snavlardan mazeret snavna alnrlar. IV, V ve VInc dnem rencileri devam etmedikleri sreyi anabilim dalnca belirlenen zamanlarda tamamlamak zorundadrlar. rencilerin bu sreyi tamamlamamalar halinde stajlarn tekrarlamalar gerekir. Faklte Ynetim Kurulunca uygun grlen izin sreleri bu Ynetmeliin 9 uncu maddesinde aklanan srelerin hesabnda dikkate alnmaz.

BENC BLM

Snav ve Deerlendirme Esaslar, Puan, Derece, Not ve Katsaylar

Snav ve deerlendirme esaslar, puan, derece, not ve katsaylar

MADDE 15 (1) Fakltede tm dnemlerde yaplan snavlar 100 tam not zerinden deerlendirilir. Snavlarn deerlendirilmesinde kullanlan not, derece ve katsaylar aada belirtilmitir.

a) Snav notlar unlardr:

Puan Baar Notu Katsay

90 100 AA 4.00 Mkemmel

85 89 BA 3.50 Pekiyi

80 84 BB 3.00 yi

75 79 CB 2.50 Yeterli

65 74 CC 2.00 Geer

0 64 FF 0.00 Baarsz

G Geer (zorunlu ve tp d dersler)

b) Gemez notlar unlardr:

1) F1, mazeretsiz, devamsz anlamndadr. Dnem sonu snav ve btnleme snavlarna girme hakk olmayan rencinin ald nottur. I, II ve IIInc dnemlerde F1 notu alan renci dorudan snfta kalr. IV, V ve VInc dnemlerde staj tekrar eder.

2) F2, devaml anlamndadr. Snava girme hakk olduu halde snava girmemi rencinin ald nottur. Puan sfr (0)dr. I, II ve IIInc dnemlerde dnem sonu snav ve btnleme snavlarna girme hakk vardr, IV ve Vinci dnemlerde staj tekrar etmeden btnleme snavna girebilir.

3) F3, snav deerlendirme sonucu 0-64 aras puan alp, baarsz olan renciye verilen nottur.

4) F4, mazeretli, devamsz anlamndadr. I, II ve IIInc dnemler iin mazeretli devamsz renciler iin bu Ynetmeliin 16 nc maddesi hkmleri uygulanr. IV ve Vinci dnemlerde Faklte Ynetim Kurulunca kabul edilmi bir mazereti nedeniyle devamszlk snrn am olan renciler staj sonu snavna alnmazlar, staj tekrarlamalar gerekir.

ALTINCI BLM

I, II ve IIInc Dnemlere likin Esaslar

I, II ve IIInc dnemlere ilikin esaslar

MADDE 16 (1) I, II ve IIInc dnemlerde yer alan dersler ve snavlara ilikin esaslar unlardr;

a) Ders kurulu: I, II ve IIInc dnemlerde yer alan dersler, ders kurullar eklinde verilir. Her ders kurulunun bir bakan olur. Ders kurulu bakan, dnem koordinatrnn nerisi ile eitim komisyonu tarafndan belirlenir. Ders kurulu bakan, dnem koordinatr ile birlikte programlarn hazrlanmas, duyurulmas, renci ve retim yesi geri bildirimleri ile eitimin deerlendirilmesi, snavlarn yaplmas, snav sonularnn ve itirazlarn deerlendirilmesi ile ilgili ilemleri yrtr.

b) Ders kurulu snav: Her ders kurulu sonunda yaplan snava ders kurulu snav denir. Ders kurulu snavnda alnan nota ders kurulu notu denir. Ders kurulu snav ara snav yerine geer. Snav srasnda o ders kurulunda dersi olan tm anabilim dallar, ders kurulu bakannn dzenlemesi iinde grev almak zere istenen sayda retim eleman grevlendirir. Snav sonular, en ge yedi gn iinde ilan edilir.

c) Dnem sonu snav: Her akademik yln sonunda son ders kurulu snavnn bitiminden en erken onbe, en ge yirmisekiz gn sonra yaplan ve o yl okutulan tm ders kurullarn kapsayan snava dnem sonu snav denir. Snav, lme-deerlendirme komisyonunun desteiyle ders kurulu bakanlar tarafndan hazrlanr. Snav, rencinin yl iinde edindii bilgileri birletirme, problem zmede kullanma becerilerini lecek biimde hazrlanr. Bu amalara uygun snav yntemleri ve kapsam geerliliini salayacak sayda sorudan oluur. Snavn amalar, kapsam, yntemi, soru biimleri, soru says, snav sresi eitim komisyonu tarafndan belirlenip Faklte Kurulunun onayyla ilan edilir.

) Dnem sonu btnleme snav: Dnem sonu snav ve ders kurullar not ortalamasyla baarl olamayan ve snav hakkn kazand halde dnem sonu snavna herhangi bir nedenle giremeyen renciler btnleme snavna girebilir. Btnleme snav o yl okutulan tm ders kurullarn kapsar. Dnem sonu snavndan itibaren en erken 15, en ge 21 gn sonra yaplan snavdr.

d) Mazeret snav: Mazeretleri nedeniyle ders kurulu snavna giremeyen ve Faklte Ynetim Kurulunca mazeretleri kabul edilen renciler iin mazeret snav alr. Mazeret snavnn mazereti olmaz. Ders kurulu mazeret snav bir defa ve Faklte Kurulunca saptanan akademik takvimde belirtilen gnde yaplr. Mazeret snav dnem koordinatrl tarafndan belirlenen yeni sorularla hazrlanr. Snav biimi son ders kurulu bitiminde ilan edilir. Dnem sonu ve btnleme snavlar iin mazeret snav almaz. I, II ve III nc dnemlerde bir ders kurulunda, Faklte Ynetim Kurulunca kabul edilmi bir mazereti nedeniyle devamszlk snrn am olan renciler dnem sonunda o ders kurulundan mazeret snavna alnr. Bu renciler katlmadklar pratik dersleri telafi etmek zorundadr.

e) Ders kurullar snav notlarnn hesaplanmas: Bir ders kurulunda grev alan anabilim dallar, ders ykleri (renci bana den teorik derslerin toplam sresi) orannda soru ve not arlna sahiptir. Pratik derslerin toplam notu ve derslere gre dalm, hekimlie hazrlk program iinde yer alan toplumsal duyarllk ve renci aratrmalar program (TODUP) ile probleme dayal renim (PD) oturumlar ve benzeri dier eitim uygulamalarnn deerlendirme yntemi ve not arl eitim komisyonunun onay ile Faklte Kurulu tarafndan kararlatrlarak sene banda ilan edilir. Bir ders kurulu snavnda her dersin ve pratik snavn kendi baraj vardr. Baraj snr %50dir. renci, ders kurulu snavnda kurulu oluturan derslerin bir veya birkandan %50 nin altnda not alrsa, o dalda elde ettii puan ile o daln toplam puannn %50si arasnda kalan puan fark, snav toplam puanndan dlerek o ders kurulu snav notu belirlenir.

f) Ders kurullar ortalama notu: Bir dnemde ders kurulu snav notlar toplamnn o dnemdeki ders kurulu saysna blnmesi ile elde edilen nottur. Ders kurullar ortalama notu hesaplanrken, hekimlie hazrlk program iin yaplan snav ve deerlendirmelerin nasl hesaplanaca eitim komisyonu tarafndan kararlatrlarak eitim dnemi banda ilan edilir.

g) Dnem sonu ve btnleme snav notu hesaplanmas: Anabilim dallar bir dnemde kendilerine den ders arl orannda dnem sonu ve btnleme snavnda soru ve not arlna sahiptir. Dnem sonu ve btnleme snav notu belirlenirken baraj uygulanmaz. Btnleme snav sonular Faklte Ynetim Kurulu tarafndan onaylanarak kesinleir.

) Dnem sonu baar notu: Ders kurullar ortalama notunun %60 ile dnem sonu snavnda alnan notun %40nn toplanmas ile elde edilen nottur. Btnlemeye kalan rencilerin dnem sonu baar notunun hesaplanmasnda dnem sonu snavndan alnan not yerine btnleme snavndan alnan not esas alnr. rencinin bir st snfa geebilmesi iin, dnem sonu snavndan en az 65 almas ve dnem sonu baar notunun 100 zerinden en az 65 olmas gerekir.

h) Yl tekrar: Dnem sonu snavna girmeyen renci dnem sonu btnleme snavna da girmemesi halinde o yl baarsz kabul edilir ve snfta kalm saylr. Bu durumdaki rencinin ders kurullar ortalama notu dikkate alnmaz.

(2) Tm ders kurullarnn snavlarna katlarak bu snavlarn her birinden ayr ayr 100 tam not zerinden en az 65 almak koulu ile ders kurullar ortalama notu 80 veya daha fazla olan dnem I, II ve III rencileri, dnem sonu snavna girmeden baarl saylrlar. Bu durumda rencilerin ders kurullar ortalama notu, dnem sonu baar notu olarak kabul edilir. Bu rencilerden dnem sonu snavna girmek isteyenler, snavdan en az onbe gn nce yazl dileke ile bavururlar.

YEDNC BLM

IV ve Vinci Dnemlere likin Esaslar

IV ve Vinci dnemlere ilikin esaslar

MADDE 17 (1) IV ve Vinci dnemlerle klinik dersler staj gruplar halinde yaplr. Staj uygulamas yaplacak klinikler ve staj sreleri, Faklte Kurulu tarafndan belirlenerek eitim yl banda ilan edilir. Gerekli durumlarda semeli staj uygulamas yaplabilir.

Staj snav

MADDE 18 (1) IV ve Vinci dnemlerde her stajn sonunda snav yaplr. Bu snav; hasta veya olgu sunumu, muayene, klinik beceri uygulamas, hastaba grme ve benzeri gibi uygulamal, szl ve/veya yazl olarak yaplr. Snavlar, anabilim dalnda ders veren retim yesi ve grevlilerinin katlm ile gerekletirilir.

(2) Staj snavnda 65 ve yukar puan alan renciler baarl saylr. Not takdirinde rencinin staj sresindeki almalar, tutum ve davranlar da gz nne alnr.

Staj btnleme snav ve stajlarn tekrar

MADDE 19 (1) IV ve Vinci dnemlerdeki staj snavlarnda baarl olmayan renciler, bu stajlarn btnleme snavna girerler. Btnleme snavlar o dnemin son stajnn bitiminden en az be gn sonra balayarak programlanr. Btnleme snavlarnda baarl olmayan renciler, bu staj veya stajlar bir sonraki ders ylnda tekrarlar. Bu tekrarlarda devam zorunluluu vardr. Staj tekrarlar nedeniyle uygulanacak harlar, ilgili mevzuat hkmlerine gre belirlenir.

(2) IV ve Vinci dnemlerde, o dnem programnda yer alan tm stajlar baar ile tamamlanmadan st snfa geilemez. Gecikmeli olarak st snfa yerletirilen veya staj tekrarnda baarsz olan ve btnlemeye kalan renciler, bu Ynetmeliin 9 uncu maddesindeki srelere gre, dnem sonu btnleme snavn beklemeden o dersin programda yer alan bir sonraki staj sonu snavn btnleme snav olarak kullanabilirler. Bu hakk kullanmak isteyen renciler girmek istedikleri snavdan en az bir hafta nce renci ilerine dileke ile bavurmalar gerekir. Bu durumdaki renciler ayn gnde yalnz bir snava girebilirler. Baarl olduklar takdirde beklemeksizin st snf programna yerletirilebilirler.

(3) Stajlardaki devamszlk durumu ilgili Anabilim Dal Bakan tarafndan stajn sonunda Eitim Komisyonu Bakanlna bildirilir. Mazeretli veya mazeretsiz olarak devamszlk sresi o staj dneminde %20yi aanlar ile devamszlk sresi %20nin altnda olsa bile telafi yapmayan renciler, baarsz saylarak staj tekrar yaparlar. Staj btnleme snavlar iin mazeret snav almaz.

(4) IV ve Vinci dnemlerde mazereti Faklte Ynetim Kurulunca kabul edilmi bir nedenle de olsa devamszlk snrn am olan renciler, staj sonu snavna alnmazlar ve staj tekrarlamalar gerekir.

Staj notu

MADDE 20 (1) Staj notu; staj sonunda yaplan snavda veya staj btnleme snavnda alnan nottur. Stajlardaki baar notu 100 zerinden 65 ve zeridir. Staj notlar, ilgili anabilim dal tarafndan yazl olarak Dnem Koordinatrl araclyla Dekanla iletilir. Dekanlk tarafndan ilan edilir. Staj btnleme snav notlar, Faklte Ynetim Kurulu tarafndan onaylanarak kesinleir.

Dnem notu

MADDE 21 (1) IV ve Vinci dnemde staj sonu ve btnleme snavnda alnan geer notlarn ortalamasdr. Baarl olan rencilerin dnem notlarnn saptanmas iin, staj notlarnn ortalamalar bu Ynetmeliin 15 inci maddesi hkmlerinde gsterildii ekilde nota evrilir.

SEKZNC BLM

VInc Dnem Devresi Eitim Esaslar

VInc dnem devresi eitim esaslar

MADDE 22 (1) VInc dnem (intrn hekimlik) devresindeki eitiminin amac; rencinin daha nceki dnemlerde edindii bilgilerin klinik uygulamalarn yaptrarak, hekimlik mesleinin uygulanmasnda deneyim ve beceri kazandrmak, hekim adayn hekimlik mesleini en iyi uygulayabilecei dzeye getirmektir.

a) ntrn hekimlik, aralksz oniki ay kapsayan bir dnemdir. Faklte Kurulu karar ile belirlenen dilimlere ayrlarak yaplr. Her renciye bu dnemde yaplan tm almalarn kaydedilecei uygulama karnesi verilir.

b) Bu dnemde renci, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha almalarnda retim yesi ile retim grevlisi gzetiminde alr.

c) renciler eitim grd anabilim ve bilim dallarnn artlarna uymak, nbet tutmak, ameliyat, laboratuvar almas, olgu sunumu, konferans, seminer ve dier bilimsel etkinliklere katlmak zorundadr.

) VInc dnemde snav yoktur. Bu dnemde renciler altklar her anabilim dalna ait poliklinik, klinik ve saha almalarndaki gayretleri, bilimsel toplantlardaki katlmlar gz nne alnarak Anabilim Dal Kurulu tarafndan baarl-baarsz olarak deerlendirilir. rencilerin uygulama karnesi ve staj deerlendirme formu, renci leri Brosu araclyla Dnem Koordinatrlne iletilir.

d) ntrnlk dnemi, Fakltenin anabilim/bilim dallarnda yaplr. Semeli dilim Faklte Ynetim Kurulunun onay ile yurtii veya yurtdnda eitim veren salk kurulularnda da yaplabilir. Yurtdndan alnan sertifikann geerliliine Faklte Ynetim Kurulu karar verir. renciler semeli dilim tercihlerini programn balamasndan en az iki hafta nce Dekanla dileke ile bildirmek zorundadr. Yurtiindeki tp fakltelerinin son snf rencileri, fakltelerinin izni ve Faklte Ynetim Kurulu karar ile eitim dilimlerinden bir veya birkan Fakltede yapabilir.

e) ntrnlk dneminde baarl olmak iin, rencilerin bu dnemdeki dilimlerde Faklte Kurulunca belirtilen srelerle bilfiil alm olmalar ve sreyi tamamlamalar, zorunlu haller dolaysyla eksik kalan almalarn da baar ile tamamlamalar gerekir. Bir dilimin %20sine mazeretsiz devam etmeyenler, o dilimi tam sre ile tekrar ederler. Semeli dilimlerde baarsz olan renciler, baarsz olduklar dilimleri deitirmek isterlerse yeni dilime tam sre ile devam ederler.

DOKUZUNCU BLM

eitli ve Son Hkmler

Diplomalar

MADDE 23 (1) Fakltede aadaki diplomalar verilir;

a) Temel Tp Bilimleri nlisans diplomas: Temel Tp Bilimleri nlisans kademesini (birinci ve ikinci yl) en ok drt ylda baar ile tamamlayanlara niversiteden ayrldklar ve ayrlmaya karar verdikleri takdirde Temel Tp Bilimleri nlisans diplomas verilir. Bu diplomay belirtilen koullarla alanlarn tekrar ayn programa dnmeleri halinde aldklar diplomay kayt srasnda niversiteye geri vermeleri gerekir.

b) Klinik Bilimleri Yksek Lisans Diplomas: Temel Tp Bilimleri nlisans ve Klinik Bilimleri yksek lisans kademesini toplam olarak en ok sekiz ylda baaryla tamamlayanlara Klinik Bilimleri yksek lisans diplomas verilir. Bu diploma hekimlik yapma yetkisi vermez. Bu diplomay belirtilen koullarla alanlarn tekrar ayn programa dnmeleri halinde kayt srasnda aldklar diplomay niversiteye geri vermeleri gerekir.

c) Tp Doktoru diplomas: Tp doktorluu iin ngrlen alt yllk eitim sresini baar ile tamamlayan rencilere Tp Doktoru diplomas verilir.

Snav gnleri ve ekli

MADDE 24 (1) Snav gnleri ve ekline ilikin esaslar unlardr:

a) Snav tarihleri, bu Ynetmeliin 8 inci maddesinde yer alan haller dnda ilan edildikten sonra deitirilemez.

b) Snavlar; yazl, test veya szl ya da hem yazl hem szl olmak zere teorik; yazl ve/veya szl olmak zere pratik olarak yaplr.

c) Snav yntemi, kapsam, not dalm, renciden beklenen snav baars ders kurulu ve staj banda yazl ve szl olarak ilan edilir.

) renciler snavlara saptanan gn ve saatte girmek zorundadrlar. Snavn teorik veya pratik ksmlarndan herhangi bir ksmna girmeyen renci F2 notu alr.

d) Snavlarda kopya eken veya kopya giriiminde bulunduu saptanan renciye F3 notu verilir, ayrca disipline ilikin ilgili mevzuat hkmleri uygulanr.

Snav sonularna itiraz

MADDE 25 (1) renciler snav sonular hakkndaki itirazlarn, sonular ilan edildikten sonra en ge yedi gn iinde yazl olarak Dekanla yaparlar. tirazlar Dnem Koordinatr, Koordinatr Yardmcs, Ders Kurulu veya Staj Bakannn oluturduu bir kurul tarafndan incelenir. Deerlendirme sonucu bir tutanakla Dekanla bildirilir. Not deiiklikleri Faklte Ynetim Kurulu karar ile kesinleir. Dnem Koordinatr tarafndan ilan edilir.

Onur rencilii

MADDE 26 (1) Dnem ortalama notu 95-100 arasnda olan renciler, ceza almam olma koulu ile yl sonunda Dekanlk nerisiyle Rektrlke onur rencisi olarak ilan edilirler.

renci danmanl

MADDE 27 (1) renci danmanlna ilikin esaslar Faklte Kurulu karar ile belirlenir.

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 28 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, ilgili dier mevzuat hkmleri ile Yksekretim Kurulu, Senato, Faklte Ynetim Kurulu ve Faklte Kurulu kararlar uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 29 (1) 23/8/2007 tarihli ve 26622 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kocaeli niversitesi Tp Fakltesi Eitim-retim ve Snav Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 30 (1) Bu Ynetmelik, 2012-2013 eitim-retim yl banda yrrle girer.

Yrtme

MADDE 31 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Kocaeli niversitesi Rektr yrtr.