8 Temmuz 2012 PAZAR

Resm Gazete

Say : 28347

YNETMELK

Atatrk niversitesinden:

ATATRK NVERSTES KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 ( 1 ) Bu Ynetmeliin amac; Atatrk niversitesi Kadn Sorunlar Uygulama ve Aratrma Merkezinin amacna, faaliyet alanlarna, ynetimine ve almalarna ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 ( 1 ) Bu Ynetmelik; Atatrk niversitesi Kadn Sorunlar Uygulama ve Aratrma Merkezinin amacna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna ve bu organlarn grevlerine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Merkez (ATAKSAM); Atatrk niversitesi Kadn Sorunlar Uygulama ve Aratrma Merkezini,

b) Mdr: Merkezin Mdrn,

c) Mdrlk: Merkez Mdrln,

) Rektr: niversite Rektrn,

d) niversite: Atatrk niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; niversitedeki ilgili birimlerle ibirlii iinde kadnn salk, hukuk, eitim ve toplumsal alandaki sorunlarn belirlemek, konuulur ve tartlr hale getirmek, konu hakknda bilimsel veri elde edebilecek giriimlerde bulunmak, konuyla ilgili sorunlarn zmne ynelik faaliyetler planlamak, niversite iindeki ve dndaki ilgili platformlarda kadn sorunlaryla ilgili almalar yapmaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkez, bu Ynetmeliin 5 inci maddesinde belirtilen amalar gerekletirmek zere aadaki faaliyetlerde bulunur:

a) Toplumsal yaamn tm alanlarnda kadnlarn konumlarnn glendirilmesi ve kadnlara kar her trl ayrmcln nlenmesine ynelik eylem planlarnn oluturulmasna katkda bulunmak,

b) niversitede kadn sorunlar ile ilgili sorumluluk tayan kadnlar bir araya getirmek,

c) niversitede grev yapan kadnlar bata olmak zere kadnlarda konuya ilikin farkndalk oluturmak,

) Kadnn salk, eitim, hukuk ve toplumsal yaama ilikin sorunlarna ynelik aratrma ve incelemelerde bulunmak,

d) Kadnlarla ilgili faaliyetlere bilimsel katkda bulunmak,

e) Kadn ile ilgili her alanda faaliyetlerini srdren dernek, kurum ve kurulularla ibirlii yaparak ortak eylem planlar oluumuna katkda bulunmak,

f) Kadn ve kadn sorunlar ile ilgili projeleri planlamak ve ilgili projelerde grev almak,

g) niversite iinde ve dnda, kadn ve sorunlarn bilimsel platformlarda daha fazla konuulur hale getirmek,

) Merkez nclnde panel, konferans, sergi ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,

h) niversitede yrtlen lisans ve lisansst derslerde kadna ilikin konulara daha fazla yer verilmesini salamak,

) Trkiye genelinde ayn konuda faaliyet gsteren merkez ve birimlerle ibirliinde bulunmak,

i) Ynetim Kurulunun belirleyecei dier faaliyetlerde bulunmak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 ( 1 ) Merkezin ynetim organlar; Mdr ve Ynetim Kuruludur.

Mdr ve mdr yardmcs

MADDE 8 (1) Mdr; Merkezin alma alan ile ilgili konularda grev yapan niversite retim yeleri arasndan yl sre iin Rektr tarafndan grevlendirilir. Sresi biten Mdr tekrar grevlendirilebilir. Sresi dolmadan grevinden ayrlan Mdrn yerine, kalan sreyi tamamlamak zere, Rektr tarafndan ayn yntemle yenisi grevlendirilir.

(2) Mdr, Ynetim Kurulu yeleri arasndan bir veya iki kiiyi kendisine yardmc olmak zere, yl sre ile mdr yardmcs olarak grevlendirilmesi iin Rektre neride bulunur. Sresi dolmadan grevinden ayrlan mdr yardmcsnn yerine ayn yntemle yenisi grevlendirilir. Mdrn grevi sona erince mdr yardmcsnn da grevi sona erer.

(3) Mdr yardmcs, Mdrn verdii grevleri yapar. Mdrn grevi banda bulunmad zamanlarda mdr yardmcs Mdre veklet eder.

Mdrn grevleri

MADDE 9 ( 1 ) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Ynetim Kurulunu toplantya armak, gndemi belirlemek ve toplantya bakanlk etmek,

c) Ynetim Kurulu kararlarn yrtmek,

) Merkezin ve bal birimlerin dzenli ve etkin almasn salamak,

d) Merkez birimlerinin de grn alarak; bina, ara-gere ve benzeri fiziksel ihtiyalar ile personel ihtiyalarn Rektrle bildirmek,

e) Ylsonu alma raporlarn, yeni yl alma programn hazrlamak ve bunlar Ynetim Kuruluna sunmak.

Ynetim kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdrn nerisi zerine Rektr tarafndan niversitenin aylkl ve devaml statdeki retim yeleri arasndan grevlendirilecek yedi yeden oluur.

(2) Ynetim Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Sresi dolmadan ayrlan yenin yerine kalan sreyi tamamlamak iin ayn yntemle yeni ye grevlendirilir. Sresi biten ye yeniden grevlendirilebilir.

(3) Ynetim Kurulu ayda en az bir defa toplanr. Mdr gerekli grd durumlarda veya yelerden en az beinin yazl talebi zerine Ynetim Kurulunu toplantya arr.

(4) Ynetim Kurulu toplantsna st ste defa mazeretsiz katlmayan yenin yelii kendiliinden sona erer.

Ynetim kurulunun grevleri

MADDE 11 ( 1 ) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Mdrln almas ve ynetimi ile ilgili kararlar almak,

b) Mdrn Merkezle ilgili nerilerini deerlendirmek,

c) Merkezin eleman ihtiyacn belirlemek ve gerekli personelin temini iin Mdre bildirmek.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

alma birimleri

MADDE 12 (1) Merkez bnyesinde; grevleri, alma usul ve esaslar Ynetim Kurulu tarafndan belirlenen ve Rektr tarafndan almasna onay verilen eitli alma birimleri oluturulabilir.

Personel ihtiyac

MADDE 13 ( 1 ) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac Mdrn nerisi zerine, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 14 ( 1 ) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde; ilgili dier mevzuat hkmleri ile Senato kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 15 ( 1 ) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Atatrk niversitesi Rektr yrtr.