7 Temmuz 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28346

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

SEZBE VE MEYVE TİCARETİ İLE HAL KAYIT SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞİN (2011/1)YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

             MADDE 1 – 7/12/2011 tarihli ve 28135 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sebze ve Meyve Ticareti ile Hal Kayıt Sistemi Hakkında Tebliğ (2011/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.