7 Temmuz 2012 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28346

YNETMELK

Milli Eitim Bakanlndan:

ETMDE FATH PROJES KAPSAMINDA YAPILACAK MAL VE

HZMET ALIMLARI LE YAPIM LERNE

DAR YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak, Tanmlar ve lkeler

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, yurt ii retimin ve katma deerin artrlmas, teknoloji kazanmnn salanmas, daha nce yurt iinde retimi bulunmayan rnlerin retilebilmesi, yeni teknoloji ve rnlere ynelik aratrma gelitirme faaliyetlerinin srdrlmesi ve bilgi toplumuna gei hedefleri dorultusunda Eitimde Frsatlar Artrma ve Teknolojiyi yiletirme Hareketi Projesi kapsamnda ihtiya duyulan her trl mal, hizmet almlar ile yapm ilerinde uygulanacak usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Eitimde Frsatlar Artrma ve Teknolojiyi yiletirme Hareketi Projesi erevesinde Mill Eitim Bakanl ve/veya Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanlnca 2015 yl sonuna kadar yaplacak olan her trl mal, hizmet almlar ile yapm ilerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayl Kamu hale Kanununun Geici 13 nc maddesi ve 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayl Kamu Mal Ynetimi ve Kontrol Kanununun Geici 20 nci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmeliin uygulamasnda;

a) Ak ihale usul: Btn isteklilerin teklif verebildii usul,

b) Aday: n yeterlik iin bavuran gerek veya tzel kiileri ya da bunlarn oluturduklar i ortakln,

c) Bavuru belgesi: Belli istekliler arasnda ihale usulnde n yeterlie katlan aday tarafndan yeterliinin tespitinde kullanlmak zere sunulan belgeleri,

) Belli istekliler arasnda ihale usul: n yeterlik deerlendirmesi sonucunda idare tarafndan davet edilen isteklilerin teklif verebildii usul,

d) Danman: Danmanlk yapan, bilgi ve deneyimini idarenin yarar iin kullanan, danmanln yapt iin yklenicileri ile hibir organik ba iinde bulunmayan, danmanlk hizmetlerini veren hizmet sunucularn,

e) FATH projesi: Eitimde Frsatlar Artrma ve Teknolojiyi yiletirme Hareketi Projesini,

f) Hizmet: FATH Projesi kapsamnda biliim teknolojisi yazlm, nternet eriim imknnn salanmas, dersler iin evrim ii ve evrim d ortamlarda e-ierik temin edilmesi ve danmanlk da dhil olmak zere satn alnacak olan her trl hizmeti,

g) Hizmet sunucusu: Hizmet alm ihalesine teklif veren gerek veya tzel kiileri ya da bunlarn oluturduu i ortakln,

) dare: Bu Ynetmelik kapsamndaki kamu kurum veya kurulularn,

h) hale: Bu Ynetmelikte yazl usul ve artlarla mal veya hizmet almlar ile yapm ilerinin istekliler arasndan seilecek biri veya birileri zerine brakldn gsteren ve ihale yetkilisinin onayn mteakip szlemesinin imzalanmas ile tamamlanan ilemleri,

) hale dokman: hale konusu mal veya hizmet almlar ile yapm ilerinde; n yeterlik, idari artname, teknik artname, szleme tasars ile gerekli dier bilgi ve belgeleri,

i) hale yetkilisi: darenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluuna sahip kiiler ile usulne uygun olarak yetki devri yaplm olan grevlilerini,

j) stekli: Mal ve hizmet almlar ile yapm ilerinin ihalesine teklif veren tedariki, hizmet sunucusu veya yapm mteahhidini,

k) ortakl: haleye katlmak zere birden fazla gerek veya tzel kiilerin aralarnda yaptklar anlama ile oluturulan grubu,

l) Mal: FATH Projesi kapsamnda satn alnacak olan etkileimli tahta, tablet bilgisayar da dhil her trl makine, tehizat ve donanma ilikin ihtiya maddeleri ile tanr ve tanmaz mallar ve haklar,

m) Pazarlk usul: Bu Ynetmelikte belirtilen hllerde kullanlabilen idarenin ihale konusu iin teknik detaylar ile gerekletirme yntemlerini ve fiyatn isteklilerle grld usul,

n) Pilot ortak: ortaklklarnda gerek veya tzel kiinin aralarnda yaptklar anlama ile oluturulan grubun temsilcisini,

o) Szleme: Mal veya hizmet almlar ile yapm ilerinde idare ile yklenici arasnda yaplan yazl anlamay,

) Tedariki: Mal alm ihalesine teklif veren gerek veya tzel kiileri ya da bunlarn oluturduklar i ortakln,

p) Teklif: Bu Ynetmelie gre yaplacak ihalelerde isteklinin idareye sunduu fiyat teklifi ile deerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,

r) Yapm mteahhidi: Yapm ii ihalesine teklif veren gerek veya tzel kiileri ya da bunlarn oluturduklar i ortakln,

s) Yapm: FATH Projesi kapsamnda satn alnacak olan Mill Eitim Bakanlna bal okul ve kurumlara nternet ve veri eriim hizmetlerine ilikin a altyaps veya dier yapm ilerini,

) Yerli istekli: Trkiye Cumhuriyeti vatanda gerek kiiler ile Trkiye Cumhuriyeti kanunlarna gre kurulmu tzel kiilikleri,

t) Yerli mal: Yetkili mercilerce yerli mal olarak tanmlanan mallar,

u) Yklenici: zerine ihale yaplan ve szleme imzalanan istekliyi,

ifade eder.

Temel ilkeler

MADDE 5 (1) dare, bu Ynetmelie gre yaplacak ihalelerde saydaml, rekabeti, eit muameleyi, gvenirlii, gizlilii, ihtiyalarn uygun artlarla karlanmasn ve kaynaklarn verimli kullanlmasn salamakla sorumludur.

(2) Bu Ynetmeliin 16 nc maddesinin birinci fkrasnn () ve 17 nci maddesinin birinci fkrasnn (b) bentlerinde belirtilen deerlerin altnda kalmak amacyla mal veya hizmet almlar ile yapm ileri ksmlara blnemez.

Yerlilik ilkeleri

MADDE 6 (1) Mal alm ihalelerinde almn nitelii gz nnde bulundurularak ihale dokmannda sadece yerli mal teklif eden isteklilerin teklif verebilmesine ynelik dzenleme yaplabilir. Hizmet alm ve yapm ii ihalelerine ise sadece yerli istekliler teklif verebilir.

(2) Teknoloji transferinin gerektirdii hllerde veya yerli istekliler tarafndan karlanamayaca anlalan hizmet alm ihalelerine, ihale dokmannda belirtilmesi kaydyla yabanc isteklilerin katlmna izin verilebilir.

(3) Danmanlk hizmeti alm ihalelerine tm istekliler teklif verebilir.

hale komisyonu

MADDE 7 (1) hale yetkilisi, biri bakan olmak zere ilgili idare personelinden en az drt kiinin ve muhasebe veya mali ilerden sorumlu bir personelin katlmyla kurulacak en az be ve tek sayda oluan ihale komisyonunu yedek yeler de dhil olmak zere grevlendirir. hale komisyonu, Mill Eitim Bakanl ve/veya Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanl ile ihtiya duyulmas hlinde dier kamu kurum ve kurulu personelinin katlm ile oluturulur.

(2) hale dokman komisyon yelerine ihale ilan ya da davetten itibaren en ge gn ierisinde verilir.

(3) hale komisyonu eksiksiz olarak toplanr. Komisyon kararlar ounlukla alnr. Kararlarda ekimser kalnamaz. Komisyon bakan ve yeleri oy ve kararlarndan sorumludur. Kar oy kullanan komisyon yeleri, gerekesini komisyon kararna yazmak ve imzalamak zorundadr. hale komisyonunca alnan kararlar ve dzenlenen tutanaklar, komisyon bakan ve yelerinin ad, soyad ve grev unvanlar belirtilerek imzalanr.

KNC BLM

hale Esaslar

Yaklak maliyet

MADDE 8 (1) Mal veya hizmet almlar ile yapm ileri ihalesi yaplmadan nce idarece, her trl fiyat aratrmas yaplarak katma deer vergisi hari olmak zere yaklak maliyet belirlenir. Bu yaklak maliyete ihale ilanlarnda ve n yeterlik ilanlarnda yer verilmez, isteklilere veya ihale sreci ile resm ilikisi olmayan dier kiilere aklanmaz.

haleye katlmda yeterlik kurallar

MADDE 9 (1) haleye katlacak isteklilerden, ekonomik ve mal yeterlik ile meslek ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilikin olarak aada belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

a) Ekonomik ve mali yeterliin belirlenmesi iin;

1) Bankalardan temin edilecek isteklinin mal durumu ile ilgili belgeler,

2) steklinin, ilgili mevzuat uyarnca yaynlanmas zorunlu olan bilanosu veya bilanosunun gerekli grlen blmleri ya da bunlara e deer belgeleri,

3) steklinin i hacmini gsteren toplam cirosu veya ihale konusu i ile ilgili taahhd altndaki ve bitirdii i miktarn gsteren belgeler.

b) Meslek ve teknik yeterliin belirlenmesi iin;

1) steklinin, mevzuat gerei ilgili odaya kaytl olarak faaliyette bulunduunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduunu kantlayan belgeler,

2) steklinin ihale konusu i veya benzer ilere ilikin olarak i deneyim belgeleri,

3) steklinin retim ve/veya imalat kapasitesine, aratrma, gelitirme faaliyetlerine ve kaliteyi salamasna ynelik belgeler,

4) steklinin organizasyon yapsna ve ihale konusu ii yerine getirmek iin yeterli sayda ve nitelikte personel altrdna veya altracana ilikin bilgi ve/veya belgeler,

5) hale konusu hizmet veya yapm ilerinde isteklinin ynetici kadrosu ile ii yrtecek teknik personelinin eitimi ve meslek niteliklerini gsteren belgeler,

6) hale konusu iin yerine getirilebilmesi iin gerekli grlen yatrm, tesis, makine, tehizat ve dier ekipmana ilikin belgeler,

7) stekliye dorudan bal olsun veya olmasn, kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kurululara ilikin belgeler,

8) hale konusu iin ihale dokmannda belirtilen standartlara uygunluunu gsteren, uluslararas kurallara uygun ekilde akredite edilmi kalite kontrol kurulular tarafndan verilen sertifikalar,

9) darenin talebi hlinde doruluu teyit edilmek zere, tedarik edilecek mallarn numuneleri, kataloglar ve/veya fotoraflar,

10) hale konusu iin yerine getirilebilmesi iin ilgili mevzuat gereince alnmas gereken izin, ruhsat veya faaliyet belgesi.

c) Birinci fkrada saylanlarn dnda rekabeti engellememek artyla iin niteliine gre gerekli grlen dier bilgi ve belgeler istenilebilir.

) ortaklklarnda ortaklarn yeterliklerinin belirlenmesine ilikin kurallara ihale dokmannda yer verilir.

(2) hale konusu iin niteliine gre yukarda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik deerlendirmesinde kullanlaca ve belgelerin tamas gereken yeterlik kriterleri ihale dokmannda ve ihale veya n yeterlie ilikin iln veya davet belgelerinde belirtilir.

(3) Bu madde kapsamnda istenen belgelerden hangilerinin taahhtname olarak sunulabilecei idare tarafndan belirlenir.

artnameler

MADDE 10 (1) hale konusu mal veya hizmet almlar ile yapm ilerinin her trl zelliini belirten idari ve teknik artnamelerin idarece hazrlanmas esastr. Ancak, mal veya hizmet almlar ile yapm ilerinin zellii nedeniyle idarelerce hazrlanmasnn mmkn olmadnn ihale yetkilisi tarafndan onaylanmas kaydyla, teknik artnameler bu Ynetmelik hkmlerine gre hazrlattrlabilir.

(2) hale konusu mal veya hizmet almlar ile yapm ilerinin teknik kriterlerine ihale dokmannn bir paras olan teknik artnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimlilii ve fonksiyonellii salamaya ynelik olur, rekabeti engelleyecek hususlar iermez ve btn istekliler iin frsat eitlii salar.

(3) Teknik artnamelerde varsa ulusal veya uluslararas standartlara uygunluu gsteren belge ve iaretlerin istenilmesine ynelik dzenleme yaplr. Bu artnamelerde teknik zelliklere ve tanmlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, kaynak veya rn belirtilemez ve belirli bir marka veya modele ynelik zellik ve tanmlamalara yer verilmez.

(4) Ancak, ulusal ve/veya uluslararas teknik standartlarn bulunmamas veya teknik zelliklerin belirlenmesinin mmkn olmamas hllerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek artyla marka veya model belirtilebilir.

ortakl

MADDE 11 (1) Birden fazla gerek veya tzel kii, i ortakl oluturmak suretiyle her trl ihaleye katlabilir.

(2) ortakln oluturanlar, hak ve sorumluluklaryla iin tmn birlikte yapmak zere ortaklk yapar.

(3) ortakl, bavuru veya teklifiyle birlikte pilot ortan da belirlendii Ortakl Beyannamesini vermek zorundadr.

(4) ortaklnda en ok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gsterilmek zorundadr. Ancak btn ortaklarn hisse oranlarnn eit olduu veya dier ortaklara gre daha fazla hisse oranna sahip ve hisseleri birbirine eit olan ortaklarn bulunduu i ortaklnda ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir. Ortaklarn hisse oranlar Ortakl Beyannamesinde gsterilir.

(5) halenin i ortakl zerinde kalmas hlinde; szlemenin imzalanmasndan nce noter onayl ortaklk szlemesinin idareye verilmesi zorunludur. Bu szlemede; ortaklarn hisse oranlar ve pilot ortak ile dier ortaklarn iin yerine getirilmesinde mtereken ve mteselsilen sorumlu olduu aka belirtilir.

(6) Yabanc isteklilerin katlmnn ngrlmedii ihalelerde yerli ve yabanc istekliler i ortakl yaparak ihaleye katlamazlar.

Alt ykleniciler

MADDE 12 (1) hale konusu iin zellii nedeniyle ihtiya grlmesi hlinde, ihale aamasnda isteklilerden alt yklenicilere yaptrmay dndkleri ileri belirtmeleri, alt yklenicilerin listesini idarenin onayna sunmalar istenebilir. Ancak bu durumda alt yklenicilerin yaptklar ilerle ilgili sorumluluu yklenicinin sorumluluunu ortadan kaldrmaz.

NC BLM

hale Usulleri

Uygulanacak ihale usulleri

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda yaplacak ihalelerde aadaki usullerden biri uygulanr;

a) Ak ihale usul,

b) Belli istekliler arasnda ihale usul,

c) Pazarlk usul.

Ak ihale usul

MADDE 14 (1) Ak ihale usul, btn isteklilerin teklif verebildii usuldr. hale dokmannda belirtilmesi artyla, teklif deerlendirme ilemi tamamlandktan sonra geerli teklif sahibi isteklilerle en fazla tur zerinden fiyat grmesi yaplabilir.

Belli istekliler arasnda ihale usul

MADDE 15 (1) Belli istekliler arasnda ihale usul, yaplacak n yeterlik deerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildii usuldr.

(2) n yeterlik ilnnda ve ihale dokmannda belirtilmek kaydyla; yeterlikleri tespit edilenler arasndan ihale dokmannda belirtilen kriterlere gre sralanarak listeye alnan belli sayda istekli veya yeterli bulunan isteklilerin tamam teklif vermeye davet edilebilir. haleye davet edilen istekli says ten az olamaz. Teklif vermeye davet edilen adaylara tekliflerini hazrlamalar iin en az yirmi gn sre verilerek ihaleye davet mektubu gnderilir.

(3) hale dokman ile davet mektubunda belirtilen deerlendirme kriterlerine gre tekliflerin deerlendirmesi yaplarak ihale sonulandrlr.

(4) halenin iptal edilmesi durumunda, ihale dokman gzden geirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle, n yeterlii tespit edilen btn istekliler tekrar davet edilerek ihale sonulandrlabilir.

Pazarlk usul

MADDE 16 (1) Aada belirtilen hllerde pazarlk usulne bavurulabilir;

a) Ak ya da belli istekliler arasnda yaplan ihalede teklif kmamas veya bu usullerde yaplan ihalenin iptal edilmesi hlinde,

b) nceden dnlmesi mmkn olmayan ani ve beklenmeyen olaylarn ortaya kmas nedeniyle ihalenin ivedi olarak yaplmasnn zorunlu olmas durumunda,

c) Yeni teknoloji ve rnlere ynelik aratrma ve gelitirme srecine ihtiya gsteren ve yurt ii retim, katma deer ve teknoloji kazanma ynelik mal ve hizmet ihtiyalarnn karlanmas amacyla,

) Yaklak maliyeti 1 milyon TLyi amayan mal ve hizmet almlar ile yapm ileri.

(2) Birinci fkraya gre yaplacak ihalelerde iln yaplmas zorunlu deildir. lan yaplmayan hllerde en az istekli davet edilir.

(3) Birinci fkrann (a), (b) ve () bentlerine gre yaplan ihalelerde isteklilerden yeterlik belgeleri ve fiyat tekliflerinin birlikte verilmesi istenir. lk fiyat teklifleri almamak zere isteklilerden son yazl fiyat teklifleri alnarak ihale sonulandrlr.

(4) Birinci fkrann (c) bendine gre ihale dokmannda belirtilen deerlendirme kriterlerine gre yeterlii tespit edilen istekliler, ncelikle ihale konusu iin teknik detaylar ve gerekletirme yntemleri gibi hususlarda fiyat iermeyen ilk tekliflerini sunar. darenin ihtiyalarn en uygun ekilde karlayacak yntem ve zmler zerinde ihale komisyonu her bir istekli ile eit sayda grme yapar. Teknik grmeler sonucunda artlarn netlemesi zerine bu artlar karlayabilecek isteklilerden, gzden geirilerek artlar netletirilmi teknik artnameye dayal olarak fiyat tekliflerini de ierecek ekilde tekliflerini vermeleri istenir.

(5) Bu usulle yaplacak ihalelerde, ihale onay belgesinde pazarlk usulnn dayanak ve gerekesi aka belirtilir.

Dorudan temin

MADDE 17 (1) Aada belirtilen hllerde ihtiyalar dorudan temin yolu ile karlanabilir;

a) htiyacn sadece gerek veya tzel tek kii tarafndan karlanabileceinin tespit edilmesi,

b) 250 bin TLyi amayan mal ve hizmet almlar ile yapm ileri,

c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun salanmas iin zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asl szlemeye dayal olarak ilk alm yaplan gerek veya tzel kiiden alnmas,

) Proje kapsamnda yaplacak tanmaz mal alm veya kiralanmas.

(2) Bu maddeye gre yaplacak almlarda iln yapma, teminat alma, komisyon kurma ve 9 uncu maddede saylan yeterlik kurallarn arama zorunluluu bulunmakszn, ihale yetkilisince grevlendirilecek kii veya kiiler tarafndan piyasada fiyat aratrmas yaplarak ihtiyalar temin edilir.

DRDNC BLM

hale ve n Yeterlik lan, hale Dokmannn Verilmesi

lan

MADDE 18 (1) hale konusu almlar iin zelliine gre; btn isteklilere tekliflerini hazrlayabilmeleri iin ihale tarihinden en az yirmi bir gn nce aadaki yerlerden biri veya birka ile ilan edilmek suretiyle duyurulur;

a) Kamu ihale blteninde yaymlamak,

b) darenin nternet sitesinde yaynlamak,

c) Gerekli grlmesi hlinde iin zelliine gre Resm Gazete, uluslararas iln veya yurt iinde kan gazetelerde yaymlamak.

n yeterlik ve ihale ilanlarnda bulunmas zorunlu hususlar

MADDE 19 (1) hale dokmanlarnda belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez. hale ilanlarnda aadaki hususlarn belirtilmesi zorunludur;

a) darenin ad, adresi, telefon ve faks numaras,

b) halenin ad, nitelii, tr, miktar,

c) Mal alm ihalelerinde teslim yeri, hizmet alm ve yapm ihalelerinde ise iin yaplaca yer,

) hale konusu ie balama ve ii bitirme tarihi,

d) Uygulanacak ihale usul, ihaleye katlabilme artlar ve istenilen belgelerin neler olduu,

e) hale dokmannn nerede grlebilecei ve hangi bedelle satn alnaca,

f) halenin nerede, hangi tarih ve saatte yaplaca,

g) n yeterlik bavurusunun sunulaca yer ile son bavuru tarih ve saati,

) n yeterliin veya tekliflerin ihale saatine veya son bavuru tarihine kadar nereye verilecei,

h) Teklif ve szleme tr,

) Teklif edilen bedelin %1inden az olmamak zere geici teminat verilecei,

i) Tekliflerin geerlilik sresi,

j) n yeterlik ve yeterlik deerlendirmesinde uygulanacak kriterler,

k) halenin sadece yerli isteklilere ak olup olmad ve/veya mal almnda yerli mal teklif eden istekliler ile hizmet ve yapm ilerinde yerli istekliler lehine fiyat avantaj uygulanp uygulanmayaca,

l) haleye konsorsiyumlarn teklif verip veremeyecei.

lann uygun olmamas

MADDE 20 (1) Bu Ynetmeliin 18 inci ve 19 uncu maddeleri hkmlerine uygun olmayan ilanlar geersizdir. Bu durumda, ilan bu maddelere uygun bir ekilde yenilenmedike ihale veya n yeterlik yaplamaz.

(2) Ancak, 18 inci maddede belirtilen ilann yaplmamas veya ilan srelerine uyulmamas hlleri hari, yaplan ilanlarda 19 uncu madde hkmlerine uygun olmayan hatalar bulunmas durumunda, idarece ilanlarn yaynlanmasn takip eden on gn iinde hatal hususlar iin dzeltme ilan yaplmak suretiyle ihale veya n yeterlik gerekletirilebilir.

hale ve n yeterlik dokmannn ierii ve idari artnamede yer almas zorunlu hususlar

MADDE 21 (1) hale dokmannda; isteklilere talimatlar da ieren idari artnameler ile yaptrlacak iin projesini de kapsayan teknik artnameler, szleme tasars ve gerekli dier belge ve bilgiler bulunur. n yeterlik dokmannda ise adaylarda aranlan artlara, n yeterlik kriterlerine ve gerekli dier belge ve bilgilere yer verilir.

(2) dari artnamede ihale konusuna gre asgari aadaki hususlarn belirtilmesi zorunludur;

a) in ad, nitelii, tr ve miktar, hizmetlerde i tanm,

b) darenin ad, adresi, telefon ve faks numaras,

c) hale usul, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verilecei,

) steklilere talimatlar,

d) steklilerde aranlan artlar, belgeler ve yeterlik kriterleri,

e) hale dokmannda aklama isteme ve yaplma yntemleri,

f) Tekliflerin geerlilik sresi,

g) Ekonomik adan en avantajl teklifin belirlenme usul,

) hale konusu iin tamamna veya bir ksmna teklif verilmesinin mmkn olup olmad, mal alm ihalelerinde alternatif teklif verilip verilmeyecei, verilebilecekse alternatif tekliflerin nasl deerlendirilecei, tek kalem ve/veya ayn neviden mal almlarnda ihale dokmannda belirtilen miktardaki almn ekonomik adan en avantajl teklif fiyat esas alnarak istekliler arasnda paylatrlabileceine ilikin hususlar,

h) Ulam, sigorta, vergi, resim ve har giderlerinden hangisinin teklif fiyatna dhil olaca,

) Tekliflerin alnmas, almas ve deerlendirilmesinde uygulanmas gereken ve bu Ynetmelikte belirtilen usul ve esaslar,

i) hale kararnn alnmasndan szlemenin imzalanmasna kadar uygulanmas gereken ve bu Ynetmelikte belirtilen usul ve esaslar,

j) halenin sadece yerli isteklilere ak olup olmad ve/veya mal almnda yerli mal teklif eden istekliler ile hizmet ve yapm ilerinde yerli istekliler lehine fiyat avantaj uygulanp uygulanmayaca,

k) Teklif ve szleme tr,

l) Geici ve kesin teminat oranlar ile teminatlara ait artlar,

m) hale saatinden nce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduu,

n) Btn tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduu,

o) haleye konsorsiyumlarn teklif verip veremeyecei,

) hale konusu iin balama ve bitirme tarihi, yaplma yeri, teslim artlar ve gecikme halinde alnacak cezalar,

p) deme yeri ve artlaryla avans verilip verilmeyecei, verilecekse artlar ve miktar ile szleme konusu iler iin eer denecekse fiyat farknn ne ekilde denecei veya kesilecei,

r) Sre uzatm verilebilecek haller ve artlar ile szleme kapsamnda yaptrlabilecek i artlar ile i eksilii durumunda karlkl ykmllkler,

s) Vergi, resim ve harlar ile szleme ile ilgili dier giderlerin kimin tarafndan denecei,

) Yapm ilerinde i ve iyerinin sigortalanmas ile yap denetimi ve sorumluluuna ilikin artlar,

t) Denetim, muayene ve kabul ilemlerine ilikin artlar,

u) Anlamazlklarn zm.

n yeterlik ve ihale dokmannn verilmesi

MADDE 22 (1) hale ve n yeterlik dokman idarede bedelsiz grlebilir. Ayrca ihale ve n yeterlik dokman idarenin nternet sitesinde ihale saatine kadar yaynlanr. Ancak, n yeterlik veya ihaleye katlmak isteyen isteklilerin bu dokman satn almalar zorunludur. Dokman bedeli rekabeti engellemeyecek ekilde idarece tespit edilir.

hale dokmannda deiiklik veya aklama yaplmas

MADDE 23 (1) lan yapldktan sonra ihale dokmannda deiiklik yaplmamas esastr. Deiiklik yaplmas zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek nceki ilanlar geersiz saylr ve i yeniden ayn ekilde ilan olunur.

(2) Ancak, ilan yapldktan sonra, tekliflerin hazrlanmas ya da iin gerekletirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi ya da isteklilerce yazl olarak bildirilmesi hlinde, ihale dokmannda deiiklik yaplabilir. Yaplan bu deiikliklere ilikin ihale dokmannn balayc bir paras olan zeyilname, son teklif verme gnnden en az be gn ncesinde bilgi sahibi olmalarn temin edecek ekilde ihale dokman alanlarn tamamna gnderilir. Zeyilname ile yaplan deiiklikler nedeniyle tekliflerin hazrlanabilmesi iin ek sreye ihtiya duyulmas hlinde ihale tarihi ertelenebilir. Zeyilname dzenlenmesi hlinde, teklifini bu dzenlemeden nce vermi olan isteklilere tekliflerini geri ekerek, yeniden teklif verme imkn salanr.

(3) Ayrca, istekliler tekliflerini hazrlarken ihale dokmannda aklanmasna ihtiya duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gnnden on gn ncesine kadar yazl olarak aklama talep edebilir. Bu talebin idarece uygun grlmesi hlinde yaplacak aklama, bu tarihe kadar ihale dokman alan btn isteklilere son teklif verme gnnden be gn ncesinde bilgi sahibi olmalarn temin edecek ekilde ve aklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazl olarak gnderilir.

BENC BLM

Tekliflerin ve Bavurularn Sunulmas

Tekliflerin dili, tr ve geerli para birimi

MADDE 24 (1) Teklifleri oluturan belgeler ve ekleri ile dier dokmanlarn Trke olmas arttr. Yabanc dilde dzenlenen belgelerin tercmelerinin Trkiyedeki yeminli tercmanlar tarafndan yaplmas ve noter tarafndan onaylanmas zorunludur. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasnda Trke tercme esas alnr.

(2) Teklif tr, ihale dokmannda belirlenir.

(3) Tekliflerin Trk liras olarak verilmesi esastr. Ancak, ihale dokmannda belirtilmek suretiyle Trk liras yannda baka para birim cinsinden teklif alnabilir. Dviz cinsinden yaplan bavurularda ihale tarihinden bir gn nceki Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankas kapan dviz al kuru esas alnr.

Tekliflerin hazrlanmas ve sunulmas

MADDE 25 (1) Teklif mektubu ve geici teminat da dhil olmak zere ihaleye katlabilme art olarak istenilen btn belgeler bir zarfa konulur, zarfn zerine isteklinin ad soyad veya ticaret unvan tebligata esas ak adresi, teklifin hangi ie ait olduu ve ihaleyi yapan idarenin ak adresi yazlr. Zarfn yaptrlan yeri istekli tarafndan imzalanr ve mhrlenir veya kaelenir.

(2) Teklif mektuplar yazl ve imzal olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokmannn tamamen okunup kabul edildiinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yaz ile birbirine uygun olarak aka yazlmas, zerinde kaznt, silinti, dzeltme bulunmamas ve teklif mektubunun ad soyad veya ticaret unvan yazlmak suretiyle yetkili kiilerce imzalanm olmas zorunludur. Mal alm ihalelerinde, ihale dokmannda alternatif teklif verilebileceine dair hkm bulunmas hlinde, alternatif teklifler de ayn ekilde hazrlanarak sunulur.

(3) Teklifler ihale dokmannda belirtilen ihale saatine kadar sra numaral alndlar karlnda idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve almakszn iade edilir. Teklifler iadeli taahhtl olarak da gnderilebilir. Posta ile gnderilecek tekliflerin ihale dokmannda belirtilen ihale saatine kadar idareye ulamas arttr. Postadaki gecikme nedeniyle ileme konulmayacak olan tekliflerin aln zaman bir tutanakla tespit edilir.

(4) n yeterlik bavurularnn hazrlanmas ve sunulmasnda yukardaki esaslar uygulanr.

(5) Verilen teklifler, zeyilname dzenlenmesi hli hari, herhangi bir sebeple geri alnamaz ve deitirilemez.

Tekliflerin geerlilik sresi

MADDE 26 (1) Tekliflerin geerlilik sresi ihale dokmannda belirtilir. darece ihtiya duyulmas hlinde bu sre, teklif ve szleme koullarnn deitirilmemesi ve en fazla ihale dokmannda belirtilen teklif geerlilik sresi kadar uzatlabilir.

Geici teminat

MADDE 27 (1) halelerde, teklif edilen bedelin %1inden az olmamak zere, istekli tarafndan verilecek tutarda geici teminat alnr. halede teklif edilen para birimi ile teminat mektubunda belirtilen para birimi ayn olmaldr.

Teminat olarak kabul edilecek deerler

MADDE 28 (1) Teminat olarak kabul edilecek deerler aada gsterilmitir;

a) Tedavldeki Trk paras,

b) Bankalar tarafndan verilen teminat mektuplar,

c) Hazine Mstearlnca ihra edilen devlet i borlanma senetleri ve bu senetler yerine dzenlenen belgeler.

(2) lgili mevzuatna gre Trkiyede faaliyette bulunmasna izin verilen yabanc bankalarn dzenleyecekleri teminat mektuplar ile Trkiye dnda faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kurulularnn kontrgarantisi zerine Trkiyede faaliyette bulunan bankalarn dzenleyecekleri teminat mektuplar da teminat olarak kabul edilir.

(3) Birinci fkrann (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine dzenlenen belgelerden nominal deere faiz dhil edilerek ihra edilenler, ana paraya tekabl eden sat deeri zerinden teminat olarak kabul edilir.

(4) Teminat mektuplar dndaki teminatlar ihale komisyonlarnca teslim alnamaz. Bunlarn idarenin hesab bulunan bankalara yatrlmas zorunludur.

(5) hale zerinde kalan istekli ile ikinci uygun teklif sahibi isteklinin geici teminatlar idarece sakl tutulur ve dier isteklilere ait teminatlar ise iade edilir.

(6) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen dier deerlerle deitirilebilir.

(7) Her ne suretle olursa olsun, idarece alnan teminatlar haczedilemez ve zerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Teminat mektuplar

MADDE 29 (1) Tekliflerin geerlilik sresinden en az otuz gn fazla sreli olmak kaydyla, geici teminat mektuplarnda sre belirtilir. Teklif geerlilik sresinin uzatlmas hlinde, geici teminat mektuplarnn sresi de ayn sre ile uzatlr. Kesin teminat mektuplar sresiz verilir. Kamu hale Kurumu tarafndan yaymlanm standart teminat mektubu formuna uygun olarak dzenlenen teminat mektubu rnei kullanlr.

ALTINCI BLM

hale Sreci ile lgili Hkmler

Tekliflerin alnmas ve almas

MADDE 30 (1) Teklifler ihale dokmannda belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. hale komisyonunca ihale dokmannda belirtilen saatte ka teklif verilmi olduu bir tutanakla tespit edilerek, hazr bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye balanr. hale komisyonu teklif zarflarn aln srasna gre inceler. Bu Ynetmeliin 25 inci maddesinin birinci fkrasna uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek deerlendirmeye alnmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazr bulunanlar nnde aln srasna gre alr.

(2) steklilerin belgelerinin eksik olup olmad ve teklif mektubu ile geici teminatlarnn usulne uygun olup olmad kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geici teminat usulne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. stekliler ile teklif fiyatlar ve yaklak maliyet tutar aklanr. Bu ilemlere ilikin hazrlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanr. Bu aamada hibir teklifin reddine veya kabulne karar verilmez, teklifi oluturan belgeler dzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca deerlendirilmek zere oturum kapatlr.

Tekliflerin deerlendirilmesi

MADDE 31 (1) hale komisyonunun talebi zerine idare tekliflerin incelenmesi, karlatrlmas ve deerlendirilmesinde yararlanmak zere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazl olarak tekliflerini aklamalarn isteyebilir. Ancak bu aklama, hibir ekilde teklif fiyatnda deiiklik yaplmas veya ihale dokmannda yer alan artlara uygun olmayan tekliflerin uygun hle getirilmesi amacyla istenilmez ve yaplmaz.

(2) Tekliflerin deerlendirilmesinde, ncelikle belgeleri eksik olduu veya teklif mektubu ile geici teminat usulne uygun olmad bu Ynetmeliin 30 uncu maddesine gre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin deerlendirme d braklmasna karar verilir. Ancak, teklifin esasn deitirecek nitelikte olmamas kaydyla, belgelerin eksik olmas veya belgelerde bilgi eksiklii bulunmas hlinde, idarece belirlenen srede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanmas yazl olarak istenir. Belirlenen srede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler deerlendirme d braklarak geici teminatlar gelir kaydedilir. Bu ilk deerlendirme ve ilemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geici teminat usulne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrntl deerlendirilmesine geilir. Bu aamada, isteklilerin ihale konusu ii yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokmannda belirtilen artlara uygun olup olmad ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmad incelenir.

(3) Aritmetik hata bulunan teklifler isteklinin kabul etmesi hlinde dzeltilebilir. Uygun olmad belirlenen isteklilerin teklifleri ile dzeltilmi aritmetik hatay kabul etmeyen isteklilerin teklifleri ihale d braklr.

Ar dk teklifler

MADDE 32 (1) hale komisyonu verilen teklifleri bu Ynetmeliin 31 inci maddesine gre deerlendirdikten sonra, dier tekliflere veya idarenin tespit ettii yaklak maliyete gre teklif fiyat ar dk olanlar tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden nce, belirledii sre iinde teklif sahiplerinden teklifte nemli olduunu tespit ettii bileenler ile ilgili ayrntlar yazl olarak ister.

(2) hale komisyonu; yaplan yazl aklamalar dikkate alarak, ar dk teklifleri deerlendirir. Bu deerlendirmede Kamu hale Kurumu tarafndan belirlenen kriterler esas alnr. Aklamalar yeterli grlmeyen veya yazl aklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Btn tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali

MADDE 33 (1) hale komisyonu karar zerine ihale yetkilisi, verilmi olan btn teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. halenin iptal edilmesi hlinde bu durum btn isteklilere derhal bildirilir. dare btn tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir ykmllk altna girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunmas hlinde, ihalenin iptal edilme gerekelerini talep eden isteklilere bildirir.

halenin karara balanmas ve onaylanmas

MADDE 34 (1) Bu Ynetmeliin 31 inci ve 32 nci maddelerine gre yaplan deerlendirme sonucunda ihale, ekonomik adan en avantajl teklifi veren istekli veya istekliler zerinde braklr. Ekonomik adan en avantajl teklif, sadece fiyat esasna gre veya fiyat ile birlikte fiyat dndaki unsurlar da dikkate alnarak belirlenir.

(2) hale dokmannda yerli istekliler lehine fiyat avantaj salanaca belirtilen ihalelerde, bu fiyat avantaj da uygulanmak suretiyle ekonomik adan en avantajl teklif belirlenerek ihale sonulandrlr.

(3) halede sunulan fiyatlarn eit olmas hlinde ekonomik adan en avantajl teklifin tespitine ilikin hususlar ihale dokmannda belirtilir.

(4) hale komisyonu gerekeli kararn belirleyerek, ihale yetkilisinin onayna sunar. Kararlarda isteklilerin adlar veya ticaret unvanlar, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli/istekliler zerine hangi gerekelerle yapld, ihale yaplmam ise nedenleri belirtilir.

(5) hale kararlar ihale yetkilisince onaylanmadan nce idareler, ihale zerinde kalan istekli veya istekliler ile varsa ekonomik adan en avantajl ikinci teklif sahibi istekli/isteklilerin ihalelere katlmaktan yasakl olup olmadn teyit ettirerek buna ilikin belgeyi ihale kararna eklemek zorundadr. ki isteklinin de yasakl kmas durumunda ihale iptal edilir.

(6) hale, kararn onaylanmas hlinde geerli, iptal edilmesi hlinde ise hkmsz saylr.

(7) hale yetkilisi, karar tarihini izleyen en ge be i gn iinde ihale kararn onaylar veya gerekesini aka belirtmek suretiyle iptal eder.

Fiyat d unsurlar ve bu unsurlara ynelik dzenleme

MADDE 35 (1) hale konusu iin nitelii dikkate alnarak aadaki hususlar fiyat d unsur olarak belirlenebilir;

a) Taahht edilen yerli retim katk oran,

b) Szlemenin uygulanmas aamasnda Trkiyede gerekletirilecek yatrm tutar ile istihdam edilecek yerli personel says ve/veya ihale tarihinden iki yl ncesi Trkiyede uygulanan proje konusu yatrm ileri ile ilgili yatrm tutar ve istihdam edilen yerli personel says,

c) Szlemenin uygulanmas aamasnda Trkiyede gerekletirilecek Ar-Ge yatrm tutar ile bu yatrmda altrlacak yerli uzman ve mhendis personel says ve/veya ihale tarihinden iki yl ncesi Trkiyede uygulanan proje konusu Ar-Ge yatrm tutar ve ilgili yatrm tutar,

) steklinin organizasyon yaps ile Ar-Ge ve kalite kontrolden sorumlu teknik birimleri,

d) Yabanc istekli veya isteklilerin, yerli istekli veya istekliler ile yapaca ortaklk yaps ve oran,

e) Kalite ve teknik deerler,

f) letme ve bakm maliyeti,

g) Sat sonras servis, bakm ve onarm hizmetleri ile yedek para salanmas,

) Yukarda saylanlarn dnda iin niteliine gre gerekli grlen dier unsurlar.

(2) Ekonomik adan en avantajl teklifin, fiyat ile birlikte fiyat d unsurlarn da dikkate alnarak belirlenecei ihalelerde; fiyat d unsurlarn parasal deerleri veya nispi arlklar ile hesaplama yntemi ve bu unsurlara ilikin deerlendirmenin yaplabilmesi iin sunulacak belge ve/veya numune idari artnamede aka belirtilir.

(3) Ekonomik adan en avantajl teklifin, fiyat ile birlikte fiyat d unsurlarn da dikkate alnarak belirlenecei ihalelerde; fiyat d unsurlarn nispi arl asgari %20, azami %60 verilebilir.

(4) Yabanc isteklilerin katlmna izin verilen ihalelerde yerli istekli lehine %15e kadar fiyat avantaj uygulanabilir.

(5) Yerli istekliler lehine uygulanacak fiyat avantaj, yabanc isteklilerin teklif ettikleri bedellere, bu bedeller zerinden ihale dokmannda belirlenen fiyat avantaj oran uygulanarak bulunacak tutar eklenmek suretiyle hesaplanr.

(6) Teklif edilen maln yerli mal olduu, yetkili mercilerce dzenlenen yerli mal belgesi ile belgelendirilir.

(7) stekliler birinci fkradaki fiyat d unsurlara ilikin olarak yetkili mercilerce dzenlenebilen resm belgeleri sunar. Ancak bu unsurlara ilikin olarak yetkili mercilerce belge dzenlenememesi hlinde ise isteklinin yazl beyan esas alnr.

Kesinleen ihale kararlarnn bildirilmesi

MADDE 36 (1) hale sonucu, ihale kararnn ihale yetkilisi tarafndan onayland gn izleyen en ge gn iinde, ihale zerinde braklan dhil olmak zere, ihaleye teklif veren btn isteklilere bildirilir. hale sonucunun bildiriminde, tekliflerin deerlendirmeye alnmama veya uygun bulunmama gerekelerine de yer verilir.

(2) hale kararnn ihale yetkilisi tarafndan iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekeleri belirtilmek suretiyle bildirim yaplr.

(3) hale sonucunun btn isteklilere bildiriminden itibaren on gn gemedike szleme imzalanamaz.

ikyet bavurusu

MADDE 37 (1) ln, n yeterlik veya ihale dokmanna ilikin ikyetler ilk ilan tarihini, ilan yaplmadan gerekletirilen pazarlk usul ihaleler ile belli istekliler arasndaki ihalenin ikinci aamasna ilikin ihalelerde ise ihale dokmannn almn takibini izleyen on gn iinde yaplabilir. Bu yndeki bavurularn idarelerce ihale veya son bavuru tarihinden nce sonulandrlmas esastr. ikyet zerine yaplan incelemede tekliflerin hazrlanmasn veya iin gerekletirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalarn veya eksikliklerin bulunmas ve idarece ihale dokmannda dzeltme yaplmasna karar verilmesi halinde, gerekli dzeltme yaplarak son bavuru veya ihale tarihi bir defaya mahsus ve yirmi gn gememek zere ertelenir.

(2) hale kararnn teklif veren isteklilere tebliini mteakip on gn iinde ve szlemenin imzalanmasndan nce ihaleyi yapan idareye ihale kararyla ve ilgili olarak itiraz bavurusunda bulunabilirler.

(3) Yaplan itirazlar en ge on gn iinde ihaleyi yapan idare tarafndan sonulandrlr ve ilgiliye kararn alnmasn takip eden gn iinde tebli edilir. tiraz zerine verilen kararlara kar Kamu hale Kurumuna itirazen ikyet bavurusunda bulunulamaz.

Szlemeye davet, kesin teminat, isteklinin ve idarenin grev ve sorumluluu

MADDE 38 (1) 36 nc maddenin nc fkrasnda belirtilen srenin bitimini, n mali kontrol yaplmas gereken hllerde ise bu kontroln tamamland tarihi izleyen gnden itibaren gn iinde ihale zerinde braklan istekliye, tebli tarihini izleyen on gn iinde kesin teminat vermek suretiyle szlemeyi imzalamas hususu bildirilir. Szlemenin imzalanaca tarihte, ihale sonu bilgileri Kamu hale Kurumuna gnderilmek suretiyle ihale zerinde kalan isteklinin ihalelere katlmaktan yasakl olup olmadnn teyit edilmesi zorunludur.

(2) Taahhdn szleme ve ihale dokman hkmlerine uygun olarak yerine getirilmesini salamak amacyla szlemenin yaplmasndan nce ihale zerinde kalan istekliden ihale bedeli zerinden hesaplanmak suretiyle %2 orannda kesin teminat alnr.

(3) hale zerinde kalan istekli veya istekliler kesin teminat vererek szlemeyi imzalamak zorundadr. Szleme imzalandktan sonra geici teminat iade edilir.

(4) Bu zorunluluklara uyulmad takdirde, protesto ekmeye ve hkm almaya gerek kalmakszn ihale zerinde kalan isteklinin geici teminat gelir kaydedilir. Bu durumda idare ekonomik adan en avantajl ikinci teklif sahibi istekli/istekliler ile szleme imzalanabilmesi iin birinci fkrada belirtilen ekonomik adan en avantajl ikinci istekli/isteklilerin teklifinin ihale yetkilisince uygun grlmesi kayd ile bu teklif sahibi istekli/istekliler ile szleme imzalayabilir. Ekonomik adan en avantajl ikinci teklif sahibi istekli/istekliler ile szleme imzalanabilmesi iin, birinci fkrada belirtilen on gnlk srenin bitimini izleyen gn iinde ekonomik adan en avantajl ikinci teklif sahibi istekli/isteklilere birinci fkrada belirtilen ekilde tebligat yaplr. Ancak ikinci teklif sahibi/sahiplerinin de kesin teminat vermemesi ve szleme yapmamas hlinde ikinci teklif sahibi/sahiplerinin de geici teminat irat kaydedilerek ihale iptal edilir.

(5) dare, birinci ve drdnc fkralarda belirtilen sre iinde szleme yaplmas hususunda kendisine den grevleri yapmakla ykmldr. darenin bu ykmll yerine getirmemesi hlinde, istekli srenin bitmesini izleyen gnden itibaren en ge be gn iinde, on gn sreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek artyla, taahhdnden vazgeebilir. Bu takdirde geici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek iin yapt belgelendirilmi giderleri istemeye hak kazanr.

halenin szlemeye balanmas

MADDE 39 (1) Yaplan btn ihaleler bir szlemeye balanr. Szlemeler idarece hazrlanr ve idare ile yklenici tarafndan imzalanr. Yklenicinin i ortakl olmas hlinde, szlemeler i ortaklnn btn ortaklar tarafndan imzalanr. hale dokmannda aksi belirtilmedike, szlemelerin notere tescili ve onaylattrlmas zorunlu deildir.

(2) hale dokmannda belirtilen artlara aykr szleme dzenlenemez.

(3) FATH Projesi kapsamnda Mill Eitim Bakanlna bal okullara internet eriim hizmetleri ve a altyapsnn salanmas iin Mill Eitim Bakanl ve Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanlnca 2015 yl sonuna kadar yaplacak mal ve hizmet almlar ile yapm ilerinde st yneticinin onayyla 15 yla kadar gelecek yllara yaygn yklenmelere giriilebilir.

YEDNC BLM

Szleme Sreci ile lgili lemler

Szlemede yer almas gereken hususlar

MADDE 40 (1) Szlemede aada saylan hususlardan uygun olanlarna yer verilir:

a) in ad, nitelii, tr ve miktar, hizmetlerde i tanm,

b) darenin ad ve adresi,

c) Yklenicinin ad veya ticaret unvan, tebligata esas adresi,

) Varsa alt yklenicilere ilikin bilgiler ve sorumluluklar,

d) Szlemenin bedeli, tr ve sresi,

e) deme yeri ve artlaryla avans verilip verilmeyecei, verilecekse artlar ve miktar,

f) Szleme konusu iler iin denecekse fiyat farknn ne ekilde denecei,

g) Ulam, sigorta, vergi, resim ve har giderlerinden hangisinin szleme bedeline dhil olaca,

) Vergi, resim ve harlar ile szlemeyle ilgili dier giderlerin kimin tarafndan denecei,

h) Montaj, iletmeye alma, eitim, bakm-onarm, yedek para gibi destek hizmetlerine ait artlar,

) Kesin teminat miktar ile kesin teminatn iadesine ait artlar,

i) Garanti istenilen hllerde sresi ve garantiye ilikin artlar,

j) in yaplma yeri, teslim etme ve teslim alma ekil ve artlar,

k) Yatrm, Ar-Ge ve yerlilik artlar,

l) Gecikme hlinde alnacak cezalar,

m) Mcbir sebepler ve sre uzatm verilebilme artlar, szleme kapsamnda yaptrlacak i artlar ile i eksilii durumunda karlkl ykmllkler,

n) Denetim, muayene ve kabul ilemlerine ilikin artlar,

o) Yapm ilerinde i ve iyerinin sigortalanmas ile yap denetimi ve sorumluluuna ilikin artlar,

) Szlemede deiiklik yaplma artlar,

p) Szlemenin feshine ilikin artlar,

r) Yklenicinin szleme konusu i ile ilgili altraca personele ilikin sorumluluklar,

s) hale dokmannda yer alan btn belgelerin szlemenin eki olduu,

) Anlamazlklarn zm,

t) hale konusu iin niteliine gre ngrlecek dier hususlar.

Fiyat fark, i art ve eksilii

MADDE 41 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda yaplan mal ve hizmet alm ile yapm ileri alm ihalelerinde fiyat fark uygulanabilmesi iin, sz konusu ilerin ihalelerine ilikin idari artname ve szlemelerde, bu fiyat fark hesaplanacann belirtilmi olmas gerekir.

(2) Mal ve hizmet almlaryla yapm szlemelerinde, ngrlemeyen durumlar nedeniyle bir i artnn zorunlu olmas hlinde, arta konu olan i;

a) Szlemeye esas proje iinde kalmas,

b) dareyi klfete sokmakszn asl iten ayrlmasnn teknik veya ekonomik olarak mmkn olmamas artyla yapm ilerinde szleme bedelinin %20'sine kadar, mal ve hizmet almlarnda ise szleme bedelinin %25'ine kadar oran dhilinde, sre hari szleme ve ihale dokmanndaki hkmler erevesinde ayn ykleniciye yaptrlabilir.

(3) in bu artlar dhilinde tamamlanamayacann anlalmas durumunda ise art yaplmakszn hesab genel hkmlere gre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, iin tamamnn ihale dokman ve szleme hkmlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur.

(4) Szleme bedelinin %80'inden daha dk bedelle tamamlanaca anlalan ilerde, yklenici ii bitirmek zorundadr. Bu durumda ykleniciye, yapm olduu gerek giderleri ve yklenici krna karlk olarak, szleme bedelinin %80'i ile szleme fiyatlaryla yapt iin tutar arasndaki bedel farknn %5'i geici kabul tarihindeki fiyatlar zerinden denir.

Mcbir sebepler

MADDE 42 (1) Mcbir sebep olarak kabul edilebilecek hller aada belirtilmitir;

a) Doal afetler,

b) Kanuni grev,

c) Genel salgn hastalk,

) Ksmi veya genel seferberlik ilan,

d) Gerektiinde idare tarafndan belirlenecek benzeri dier hller.

(2) Sre uzatm verilmesi, szlemenin feshi gibi durumlarda dhil olmak zere, idare tarafndan yukarda belirtilen hllerin mcbir sebep olarak kabul edilmesi iin; ykleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemi olmas, taahhdn yerine getirilmesine engel nitelikte olmas, yklenicinin bu engeli ortadan kaldrmaya gcnn yetmemi bulunmas, mcbir sebebin meydana geldii tarihi izleyen yirmi gn iinde yklenicinin idareye yazl olarak bildirimde bulunmas ve yetkili merciler tarafndan belgelendirilmesi zorunludur. Mcbir sebeplerden dolay szlemenin feshedilmesi hlinde hesab genel hkmlere gre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

Denetim, muayene ve kabul ilemleri

MADDE 43 (1) Teslim edilen mal, hizmet, yapm ilerine ilikin muayene ve kabul ilemleri, idarece kurulacak ikisi konusunda uzman en az be kiilik muayene ve kabul komisyonlar tarafndan yaplr. Szleme konusu i yklenici tarafndan idareye teslim edilmedike muayene ve kabul ilemleri yaplamaz.

(2) Ancak szlemesinde hkm bulunmas hlinde; imalat veya retim sreci gerektiren iler, muayene ve kabul komisyonlarnn yetki ve sorumluluunu kaldrmamas artyla, ihale dokmanlarnda belirtilen kalite ve zelliklere gre yaplp yaplmad hususu ilgili idarelerce belirli aamalarda ve aralklarla denetlenebilir.

(3) darece belirlenen mal ve hizmet almlarnda, szleme imza tarihinden sonra belirlenecek periyotlar hlinde, muayene ve kabul komisyonunun dnda; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl, Trkiye Bilimsel ve Teknolojik Aratrma Kurumu, Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanl ve Mill Eitim Bakanlndan en az be kiiden oluan bir komisyon marifetiyle taahht edilen yerlilik orannn salanp salanmadnn belirlenmesi amacyla retimde ara denetimler yaplarak idareye bildirilir.

(4) Bu madde uyarnca yaplacak muayene ve kabul ilemleri ile ara denetimlerin usul ve esaslar ihale dokmannda belirtilir.

Srelerin hesab ve tebligatlar

MADDE 44 (1) Bu Ynetmelikte yazlan srelerin hesaplanmasnda hkm bulunmayan hllerde 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayl Trk Borlar Kanunu hkmleri uygulanr.

(2) Bu Ynetmelik kapsamnda yaplacak her trl tebligat hakknda bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hllerde 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayl Tebligat Kanunu hkmleri uygulanr.

(3) Bu Ynetmelik kapsamnda elektronik tebligat yaplabilir.

Dier hususlar

MADDE 45 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda yaplan ihaleler ile szlemelerde, 4734 sayl Kamu hale Kanununun 10 uncu maddesinin drdnc, beinci ve altnc fkralar 11 inci ve 17 nci maddeleri ve Drdnc Ksmnda yer alan hkmleriyle 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayl Kamu hale Szlemeleri Kanununun nc Ksmnda yer alan hkmler uygulanr.

(2) Bu Ynetmelikte yaplan dzenlemelere aykr olmamak kaydyla, ynerge ve benzeri dzenlemeler karlabilir.

Yrrlk

MADDE 46 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 47 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Mill Eitim Bakan ile Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakan birlikte yrtr.