7 Temmuz 2012 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28346

YNETMELK

Gmrk ve Ticaret Bakanlndan:

SEBZE VE MEYVE TCARET VE TOPTANCI HALLER

HAKKINDA YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, sebze ve meyve ticaretinin kaliteli, standartlara ve gda gvenilirliine uygun olarak serbest rekabet artlar iinde yaplmasn salamak, toptanc hallerini modern bir yapya kavuturmak, toptanc hali iinde veya dnda ilem gren sebze ve meyvelere ilikin bilgileri elektronik ortamda tutmak, izlemek ve duyurmak, meslek mensuplar ile dier ilgilileri kayt altna almak, bunlara ynelik veri taban oluturmak, toptanc halleri arasnda ortak bilgi paylamn ve iletiimi temin etmek, retici ve tketicilerin hak ve menfaatlerini korumak ve meslek mensuplarnn faaliyetlerini dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, toptanc hallerinin kurulmas, iletilmesi, tanmas ve kapatlmasn, ynetim ve denetimini, sebze ve meyve ticareti ile itigal edenlerde aranlacak nitelikleri, bunlarn almalarn, yapacaklar satlar, haklarn ve uymakla ykml bulunduklar kurallar, bildirim ilemleri ve bildirimcileri, hal rsumu ve paylamn, hal kayt sistemini, toptanc hal ynetim birimleri ile dier idarelerin grev, yetki ve sorumluluklar ile toptanc hallerine ve sebze ve meyve ticaretine ilikin dier hususlar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayl Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinlii Bulunan Dier Mallarn Ticaretinin Dzenlenmesi Hakknda Kanunun 3, 5, 9, 12, 15 ve 16 nc maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakanlk: Gmrk ve Ticaret Bakanln,

b) Banka: Hal rsumunun tahsilini ve ilgili belediye ile iletmelere dalmn yapmak zere Bakanlka belirlenen bankay,

c) Belediye: 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayl Bykehir Belediyesi Kanunu ile 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayl Belediye Kanununa tabi belediyeleri,

) Belediye toptanc hali: Belediyelerce kurulan toptanc hallerini,

d) Bildirim miktar: Adet ile yaplan satlarda 150 adet, ba ile yaplan satlarda 50 ba, kilogram ile yaplan satlarda 100 kilogram,

e) Hal rsumu: Mallar satn alanlarca toptan sat bedeli zerinden toptanc hali bulunan belediye veya iletmelere bu Ynetmelie gre denen mebla,

f) l mdrl: Gmrk ve Ticaret Bakanl Ticaret l Mdrln,

g) yeri: Toptanc hal ynetimince belirlenen ve mallarn retici, retici rgt, komisyoncu ve tccarlar tarafndan toptanc halinde toptan olarak alm satmnn yapld yerleri,

) lgili birim: Ticaret Genel Mdrln,

h) lgili Ynetmelik: Kanuna istinaden karlan bu Ynetmelik dndaki dier ynetmelikleri,

) Kanun: 5957 sayl Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinlii Bulunan Dier Mallarn Ticaretinin Dzenlenmesi Hakknda Kanunu,

i) Komisyoncu: Mallarn toptan sat amacyla kendi adna ve bakas hesabna komisyon esas zerinden alan meslek mensuplarn,

j) MERSS: Merkezi Sicil Kayt Sistemini,

k) Mal: Organik ve iyi tarm uygulamalar kapsamnda retilen sertifikal rnler dhil ticarete konu sebze ve meyveleri,

l) Meslek mensubu: Mallarn ticaretiyle itigal eden ilgili meslek odalarna kaytl kiileri,

m) Meslek rgt: Komisyoncu veya tccarlarn ayr ayr ya da birlikte oluturduu, federasyonlara ye derneklerden toptanc halindeki iyerlerinde faaliyet gsteren en fazla yeye sahip dernei,

n) zel toptanc hali: Gerek veya tzel kiiler tarafndan kurulan toptanc hallerini,

o) Perakende sat: Tek seferde bildirim miktarnn altnda yaplan sat,

) Perakendeci: Mallar toptan temin ederek dorudan tketicilere perakende olarak satan meslek mensuplarn,

p) Sistem: Bakanlk bnyesinde elektronik ortamda kurulan ve internet tabanl alan merkezi hal kayt sistemini,

r) Sistem internet sayfas: www.hal.gov.tryi,

s) Toptanc hali: Bu Ynetmelikte belirtilen asgar koullar tayan projeler erevesinde belediyeler ile gerek veya tzel kiiler tarafndan kurulan, mallarn toptan alm ve satm ile kaydnn yapld yerleri,

) Tccar: Mallarn toptan sat amacyla kendi adna ve hesabna alan meslek mensuplarn,

t) Tketim yeri: Mallarn tketildii il, ile veya belde belediye snr ve mcavir alanlarn,

u) retici: Mallar retenleri,

) retici rgt: reticilerce kurulan ve ilgili Ynetmelie gre retici rgt belgesi alm olan tzel kiilikleri,

v) retim yeri: Mallarn retildii ya da girdii gmrk kapsnn bulunduu il, ile veya belde belediye snr ve mcavir alanlarn

ifade eder.

KNC BLM

Toptanc Halinin Kurulmas, Tanmas ve Kapatlmas

Toptanc halinin kurulmas ve snflandrlmas

MADDE 5 (1) Toptanc halleri, imar plannda belirlenmi alanlarda bu Ynetmeliin 9 uncu maddesinde belirtilen asgari koullar tayan projeler erevesinde belediye snr ve mcavir alanlar iinde belediyeler, bykehir belediye snr ve mcavir alanlar iinde bykehir belediyeleri tarafndan kurulur.

(2) Bykehir belediye snr ve mcavir alanlar hari, belediye snr ve mcavir alanlar iinde birden fazla toptanc hali kurulamaz.

(3) lgili belediyeden izin almak kaydyla birinci fkra hkmne uygun olarak gerek veya tzel kiiler tarafndan da toptanc hali kurulabilir.

(4) Bykehir belediyeleri snrlar ve mcavir alanlar iinde bu Ynetmelik hkmlerine gre belediye toptanc haline bal olarak ube niteliinde faaliyet gstermek zere ilgili belediyece haller kurulabilir.

(5) Belediyeler, toptanc halleri ile ilgili faaliyette bulunmak zere kendi aralarnda 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayl Mahall dare Birlikleri Kanunu hkmlerine gre birlik kurabilir. Bu ekilde kurulan toptanc halinin faaliyet alan, mahalli idare birliine ye belediyelerin snrlar ve mcavir alanlardr.

(6) Toptanc halinin kurulmasna, 10 uncu maddede belirtilen komisyonun raporu gz nnde bulundurularak belediye meclisince karar verilir.

(7) Toptanc halinin kurulmasnda, mallarn arz ve talep derinliinin bulunmas, retici ve tketicinin korunmas, toptanc hali says ve bunlarn birbirlerine yaknl, retici younluu ve tketici piyasasnn bykl ile evreye, altyapya ve trafie getirecei ykler dikkate alnr.

(8) mar planlarnda toptanc hal yerlerinin belirlenmesinde, bu Ynetmelikte yer alan hkmler belediyelerce gz nnde bulundurulur.

(9) mar planlarnda toptanc hal yeri olarak belirlenmi alanlar baka bir amala kullanlamaz ve bu alanlarn evresi toptanc halinin faaliyetini engelleyecek veya insan salna zarar verecek ekilde iskna alamaz.

(10) Toptanc halinin kurulu ilemleri tamamlandktan sonra en ge bir ay iinde ilgili belediye tarafndan, sisteme kaydedilmek zere il mdrlne bildirilir. Sisteme kayt tarihi, toptanc halinin resmi olarak faaliyete balama tarihidir.

(11) Belediye toptanc halinin faaliyet alan, bulunduu belediye snr ve mcavir alanlardr. zel toptanc hallerinden; bulunduu belediye snr ve mcavir alanlarnda belediye toptanc hali olanlarn faaliyet alan kurulu bulunduu mevki, olmayanlarn ise bulunduu belediye snr ve mcavir alanlardr.

(12) Toplam iyeri says, 30 ila 100 olan toptanc halleri kk, 101 ila 250 olan toptanc halleri orta, 251 ve zeri olan toptanc halleri ise byk toptanc hali olarak snflandrlr.

Toptanc hali kurulacak yerin zellikleri

MADDE 6 (1) Toptanc hali kurulacak yerlerde aadaki zellikler aranr:

a) Corafi konumunun ve ulam imkanlarnn uygun olmas,

b) Yerleim alannn giri veya kndaki bir ana karayolu veya suyolu yaknnda ya da demiryolu gzerghnda bulunmas,

c) Mesken ve iyerleri ile gda gvenilirlii bakmndan risk oluturan tesis ve benzeri yerlere uzak olmas,

) Kuru, iyi drene edilmi ve su basknlarna maruz kalmayacak yapda olmas,

d) lgili mevzuata gre toptanc hali kurulmasna engel bir durumunun olmamas.

Hazineye ait tanmazlarda toptanc hal kurulmas

MADDE 7 (1) mar plannda toptanc hal yeri olarak belirlenmi alanlarda bulunan mlkiyeti Hazineye ait tanmazlar toptanc hali kurulmak zere; belediyelere bedelsiz olarak, retici rgtlerine 2/7/1964 tarihli ve 492 sayl Harlar Kanununun 63 nc maddesinde yer alan harca esas deeri, dier gerek veya tzel kiilere ise rayi bedeli zerinden dorudan sat yoluyla devredilir.

(2) Birinci fkraya gre devredilen tanmazlarn tapu ktklerine; devir amac dnda kullanlmas, hukuken geerli bir mazeret olmakszn belirlenen srede tesisin inaatna balanlmamas, inaatn sresinde tamamlanmamas veya inaat tamamlanmasna ramen faaliyete geilmemesi hllerinde Hazinece geri alnacana ynelik olarak erh konulur. Bu artlardan birinin gereklemesi halinde, devredilen tanmazlar Hazinece geri alnr. Bu fkra uyarnca devredilen tanmazlarn devir amacnda kullanld, belirlenen srede tesisin inaatna balanld ve tamamlandnn veya faaliyete geildiinin belirlenmesi halinde, tanmazlarn tapu ktnde bulunan erh ilgili defterdarlk veya mal mdrlnn talebi zerine kaldrlr.

zel mlkiyete ait tanmazlarda toptanc hal kurulmas

MADDE 8 (1) mar plannda toptanc hal yeri olarak belirlenmi alanlarda zel mlkiyete ait arazilerin bulunmas halinde, bu araziler toptanc hali kurulmak zere rzaen satn alma veya kamulatrma yolu ile iktisap edilir. Bu yerler iin kamu yarar karar ilgili belediye encmeni tarafndan verilir.

(2) Kamulatrma ilemleri, belediyeler tarafndan yrtlr. zel toptanc halleri iin yaplan kamulatrma ilemlerinde kamulatrma bedeli iletmeci tarafndan belediyeye denir.

(3) Bu maddeye gre yaplacak kamulatrma ilemlerinde, bu Ynetmelikte hkm bulunmayan durumlarda 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayl Kamulatrma Kanunu hkmleri uygulanr.

Toptanc halinde bulunmas gereken hizmet tesisleri ve zellikleri

MADDE 9 (1) Kk, orta ve byk toptanc hallerinde;

a) yerleri,

b) dare binas,

c) Fiyat panosu,

) Bilgi ilem sistemi,

d) Hoparlr sistemi,

e) Aydnlatma sistemi,

f) Gvenlik kameras,

g) Giri-k kontrol kulbesi,

) Arlk kontrol nitesi,

h) p toplama yeri,

) Tuvalet,

i) Otopark,

j) Bo ambalaj depolama yeri

bulunmas zorunludur.

(2) Orta ve byk toptanc hallerinde, birinci fkrada belirtilenlerin yan sra laboratuvarlar da oluturulur. Bu toptanc hallerinde, 11 inci maddede belirtilen toptanc hal projesinde yer almas zorunlu olan souk hava deposu ile tasnifleme ve ambalajlama tesislerinin de, iyerlerinde faaliyet gsterenlerin te birinin yazl talebi zerine oluturulmas zaruridir. Bu fkrada belirtilen tesislerin toptanc halinde kurulma zorunluluu, bu tesislere ilikin hizmetlerin on yedinci fkra kapsamnda alnmas durumunda aranmaz.

(3) Toptanc halinde toplam iyeri says otuzdan az olamaz. yerlerinin alan bykl ve kullanmna ilikin zellikler, mal tehirini olumsuz etkilemeyecek, alveri iin yeterli gei yollar brakacak, mallarn ve bo ambalajlarn uygun bir ekilde muhafazasn salayacak ve toptanc hallerine standart bir grnm kazandracak ekilde belediye encmenince belirlenir. yerlerinin tavan ykseklii be metreden, alan bykl ise kk toptanc hallerinde elli metre kare, orta toptanc hallerinde seksen metre kare, byk toptanc hallerinde yz yirmi metre kareden az olamaz.

(4) dare binas, toptanc halinin bykl ve kapasitesi gz nne alnarak hal ynetimi, zabta ve dier personelin ihtiyacn karlayabilecek zellikte olur. dare binas iinde, gerekli donanm ve tehizata sahip ilk yardm merkezi ve yangn sndrme sistemi ile zabta brosu bulunur.

(5) Toptanc haline, meslek mensuplarna ve ilem gren mallara ilikin bilgilerin tutulmasna, sistem iin gerekli olan verilerin salanmas ve bunlarn sisteme aktarlmasna imkn salayacak yeterli kapasitede bilgi ilem sistemi oluturulur.

(6) Sebze ve meyve fiyatlar ile uygun grlen dier bilgilerin yaymlanmas amacyla, toptanc hal bnyesindeki bilgi ilem sistemine bal dijital fiyat panosu, yeterli sayda ve kolaylkla grlebilecek yerlerde kurulur.

(7) Gerekli grlen duyurularn yaplabilecei uygun ve yeterli kapasitedeki hoparlr sistemi ile toptanc halinin yeterli dzeyde aydnlatlmasna imkn salayacak aydnlatma sistemi kurulur.

(8) Can ve mal gvenliinin salanmas amacyla, toptanc hallerinin kapasitesi gz nnde bulundurularak yeterli say ve zellikteki gvenlik kameralar uygun alanlara yerletirilir.

(9) Toptanc haline gelen aralar ile halden kan aralarda bulunan mallara ilikin kontrol ve kayt ilemlerinin yaplaca bilgi ilem alt yapsna sahip yeterli say ve kapasitede kontrol kulbesi halin giri ve klarna konulur. Toptanc halinin etraf, insan ve mal giriine izin vermeyecek ekilde evrilir.

(10) Mallarn arlnn tartlabilecei, ilgili mevzuata uygun yeterli say ve kapasitede arlk kontrol nitesi toptanc halinin giri ve klarna veya uygun grlecek alanlara yerletirilir.

(11) Toptanc halinde oluan plerin kaldrlncaya kadar tutulaca p toplama yeri, toptanc halinin uygun bir yerinde oluturulur. p toplama yerlerinin kapasitesi, toptanc halinin bykl ve i hacmine gre belirlenir.

(12) Tuvaletler, toptanc halinin kapasitesi gz nnde bulundurularak ihtiyac karlayacak sayda ve zellikte olur.

(13) Mal getirme, boaltma ve ykleme ilerinin kolaylkla yaplabilmesine imkn verecek yeterli alan, yol ve otopark bulunur. Yollar, maksada uygun olarak beton veya asfalt ile kaplanr. Otopark yerinin belirlenmesinde, mallarn gda gvenilirlii ve hijyen bakmndan olumsuz etkilenmemesi, otopark alan byklnn belirlenmesinde ise toptanc halinin i hacmi ile iyeri sahipleri ve alanlarn ihtiyalar da dikkate alnr.

(14) Bo kap ve ambalajlarn muhafaza edilecei bo ambalaj depolama yeri, toptanc halinin uygun bir yerinde oluturulur. Bu yerlerin say ve kapasitesi, toptanc halinin bykl ve i hacmine gre belirlenir.

(15) Souk hava depolarnn oda ve depolama kapasiteleri belediye encmenince, laboratuvarlarda yaplacak analizler ise Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnca belirlenir. Souk hava depolarnn kapasitesi, orta toptanc hallerinde iki bin, byk toptanc hallerinde ise be bin metre kpten az olamaz.

(16) Mallarn ayklanmas, snflandrlmas, hazrlanmas, ambalajlanmas, iaretlenmesi ve etiketlenmesine ilikin i ve ilemlerin yapld tasnifleme ve ambalajlama tesisleri, uygun kapasitede olur.

(17) Toptanc halinde ilem gren mallarn analizine, geici olarak depolanmasna, tasniflenmesine veya ambalajlanmasna ilikin hizmetler, bu Ynetmelik ve Bakanlk dzenlemelerine aykr hkm iermeyecek ekilde yaplacak belirli sreli szleme veya protokoller ile toptanc halinin bulunduu yerdeki gerek veya tzel kiiler eliyle yrtlebilir. Gda gvenilirlii analizi hizmet almna ynelik szleme veya protokollerin, Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnca yetkilendirilmi kamu laboratuvarlar veya zel laboratuvarlarla yaplmas zorunludur.

(18) Bu maddede belirtilen zorunlu tesisler dnda ihtiyaca gre belirlenecek dier tesisler, toptanc hal projesinde yer almak kaydyla belediye ya da hal iletmecisince oluturulabilir.

Toptanc hali kurulu komisyonu

MADDE 10 (1) mar planlarnda toptanc hal yeri olarak belirlenen veya belirlenecek alann, 5 inci maddenin yedinci fkras ile 6 nc maddeye uygunluunu deerlendirmek zere bir komisyon kurulur. Komisyon tarafndan hazrlanan rapor, belediye meclisine sunulur.

(2) Bakanl, ilgili belediye bakan ya da grevlendirecei yardmcs tarafndan yrtlen toptanc hali kurulu komisyonu; belediyenin imar ve denetim ile ilgili mdrlklerinden grevlendirilecek iki temsilci ile il mdrl, il/ile emniyet mdrl, il/ile gda, tarm ve hayvanclk mdrl, il/ile salk mdrl/ile salk grup bakanl, evre ve ehircilik il mdrl, ticaret odas/ticaret ve sanayi odas ile ziraat odasnca belirlenecek birer temsilci olmak zere on yeden oluur. Bu komisyonda, varsa ilgili meslek rgtnden de bir temsilciye yer verilir.

(3) Komisyonun, o yerde ilgili kuruluun bulunmamasndan kaynaklanan noksan yelikleri, srasyla ile ya da il nezdinde faaliyet gsteren ilgili kurulua doldurulur.

Toptanc hal projesi

MADDE 11 (1) Toptanc hal projesi, toptanc hali kurulu komisyonu raporu zerine alnan belediye meclisi kararn takiben bir yl iinde, 9 uncu maddede belirtilen hizmet tesislerini ierecek ekilde ilgili belediye veya bu Ynetmelie gre zel hal kurma izni verilen kiilerce hazrlanr ve belediye encmenince onaylanr.

(2) Toptanc hal projesinin hazrlanmasnda; toplam i yeri saysnn en az yzde yirmisinin retici rgtlerine ayrlmas ve zorunlu hizmet tesislerinin amalarna uygun olarak kullanlmasna imkn salayacak ekilde yerletirilmesi hususuna dikkat edilir.

(3) Toptanc hal projesi, ihtiyaca gre belediye encmeni kararyla deitirilebilir. Toptanc hal projesinin deitirilmesinde, halde faaliyet gsterenlerin haklar gz nnde bulundurulur.

zel toptanc hal kurucularnda aranlacak artlar

MADDE 12 (1) zel toptanc hallerinin tzel kiilerce kurulmas esastr. Tzel kii kurucularn aada belirtilen artlar haiz olmas gerekir:

a) Anonim irket veya kooperatif eklinde kurulmas,

b) denmi sermayesinin kk ve orta toptanc halleri iin en az be yz bin, byk toptanc halleri iin ise en az bir milyon Trk Liras olmas,

c) Ana szlemesinin Kanun ve bu Ynetmelik hkmlerine uygun olmas ve bu szlemenin ama blmnde toptanc hal kurmak ve iletmek ibaresine yer verilmesi,

) Ynetim kurulu yelerinin yedinci fkrann (c) bendinde aranlan artlara sahip olmas ve bu kiiler ile irketin mali ve ticari itibar bakmndan engel bir durumunun bulunmamas,

d) En az iki yz elli bin Trk Liras tutarnda teminat verilmesi,

e) Vergi mkellefi olmas,

f) lgili mevzuatla aranlan dier artlara sahip olmas.

(2) zel toptanc hali kurmak iin bir dileke ile ilgili belediyeye bavurulur. Dilekeye aadaki belgeler eklenir:

a) Ana szlemenin onayl rnei,

b) Birinci fkrada belirtilen sermayenin dendiine dair yeminli mali mavir raporu,

c) Ynetim Kurulu yelerinin yedinci fkrann (c) bendinde aranlan artlara sahip olduuna ve bu kiiler ile irketin mali ve ticari itibar bakmndan engel bir durumunun bulunmadna ilikin beyanname,

) Birinci fkraya gre belediye adna ve lehine dzenlenmi teminatlar ile gayri kabili rcu yetki belgesi,

d) Kaytl olunan vergi dairesi ad ve vergi kimlik numaras beyan,

e) Temsile yetkili olanlarn bu yetkilerini gsterir imza sirkleri,

f) Toptanc hali kurulmas ve iletilmesine ilikin ynetim kurulu kararnn onayl rnei,

g) Bakanlka gerekli grlen dier belgeler.

(3) Belediyeler, ikinci fkrann (c) bendinde belirtilen adli sicile ilikin beyann doruluunu ilgili mercilerden teyit eder.

(4) Birinci fkrada ngrlen teminat, nakit olarak verilebilecei gibi bu tutara eit olarak banka teminat mektubu, Hazine bonosu, Devlet tahvili, hisse senedi, mali sorumluluk sigortas ve gayrimenkul rehni olarak da verilebilir. Toplam teminat iinde, gayrimenkul rehni oran yzde elliden fazla olamaz.

(5) zel hal iletecekler, teminatlarla birlikte Kanun ve bu Ynetmelikte belirtilen ykmllklerin yerine getirilmesinde temerrde dlmesi halinde ilgili belediyeye bu tr teminat al ve sat, dzenleme ve transfer konusunda yetki veren bir gayri kabili rcu yetki belgesi de verir.

(6) Teminatlarn muhafazasnda, nakde evrilmesi ve zlmesinde, eksik kalan teminatn tamamlanmasnda ve yeniden deerleme orannda arttrlmasnda, hal iletmecilii sona erdiinde teminatn iadesinde ve teminata ilikin bu maddede dzenlenmeyen dier hususlarda 31 inci madde hkmleri uygulanr.

(7) Gerek kii kurucularn birinci fkrann (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen artlarn yan sra aada belirtilen artlar haiz olmas gerekir:

a) Fiil ehliyetine sahip olmas,

b) Mali ve ticari itibar bakmndan engel bir durumunun bulunmamas,

c) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayl Trk Ceza Kanununun 53 nc maddesinde belirtilen sreler gemi olsa bile; kasten ilenen bir sutan dolay be yl veya daha fazla sreyle ya da devletin gvenliine kar sular, anayasal dzene ve bu dzenin ileyiine kar sular, zimmet, irtikp, rvet, hrszlk, dolandrclk, sahtecilik, gveni ktye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kartrma, edimin ifasna fesat kartrma, sutan kaynaklanan malvarl deerlerini aklama veya kaaklk sularndan mahkm olmamas.

(8) Gerek kiiler tarafndan yaplacak bavuruda, ikinci fkrann (c), (), (d) ve (g) bentlerindeki belgelerin yan sra vekalet verilmi ise vekaletname istenir.

(9) Bakanlk, birinci fkrada ngrlen asgari denmi sermaye ile teminat miktarn yarya kadar azaltmaya veya arttrmaya yetkilidir.

zel hal kurma izni

MADDE 13 (1) Yaplan inceleme sonucunda, 12 nci maddede aranlan artlar tad anlalanlara belediye encmenince zel hal kurma izni verilir. Toptanc hal kuruluuna ilikin 11 inci maddeye gre alnan belediye meclisi kararn takip eden bir yl iinde toptanc hal projesini ilgili belediyeye sunmayan ya da yazl olarak taahht edilen sre iinde toptanc hali kurulu ilemlerini tamamlamayanlarn zel hal kurma izni ilgili belediyece iptal edilir.

Toptanc hallerinin iletilmesi ve devri

MADDE 14 (1) Belediye toptanc halleri belediyeler, zel toptanc halleri ise iletmecileri tarafndan iletilir. Belediyeler, kurduklar toptanc hallerinin iletilmesini belediye meclisince belirlenecek sre, bedel ve koullarda devredebilir. Devir, belediyenin sorumluluunu ortadan kaldrmaz.

(2) Halin iletilmesini devralacak iletmelerde, 12 nci maddenin birinci fkrasndaki artlar aranr ve bu iletmelerden ikinci fkrasndaki belgeler istenir.

(3) Devir ilemi, belediye ile halin iletilmesini devralacak iletmeler arasnda akdedilen ve Kanun, bu Ynetmelik ve ilgili dier mevzuatta yer alan dzenlemelere aykr hkm iermeyecek ekilde hazrlanan szlemelerle yaplr. Szlemeler, yetkili temsilciler tarafndan imzalanr.

(4) 19 uncu maddenin birinci fkrasnn (j) bendinde belirtilen denetim yetkisi mnhasran yetkili belediye personelince kullanlr ve bu yetki hibir ekilde gerek veya tzel kiilere devredilemez.

(5) Toptanc halinin devri, en ge bir ay iinde ilgili belediye tarafndan, sisteme kaydedilmek zere il mdrlne bildirilir.

Toptanc halinin tanmas

MADDE 15 (1) ehir iinde kalan, evreye, altyapya ve trafie yk getiren, ulam imknlar ve alan bykl yetersiz olan ve uygun alma ortam bulunmayan toptanc halleri, belediye meclisinin karar ile baka bir alana tanabilir.

(2) Belediye meclisi, birinci fkrada belirtilen hususlar, 10 uncu maddede ngrlen komisyona incelettirir.

(3) Toptanc halinin baka bir alana tanmasnda, toptanc hali kuruluuna ilikin bu Ynetmelikte belirtilen hkmler uygulanr. Tanma ilemi tamamlanan toptanc haline ilikin bilgiler, en ge bir ay iinde ilgili belediye tarafndan il mdrlne bildirilir.

(4) Toptanc halinin tanmas durumunda kiralama ve sat ilemleri 30 uncu maddede belirtilen usul ve esaslar erevesinde yrtlr.

Toptanc halinin faaliyetinin durdurulmas ve kapatlmas

MADDE 16 (1) 5 inci maddenin yedinci fkras ile 6 nc maddede ngrlen artlar tamad Bakanlk veya belediyece tespit edilen toptanc halleri belediye meclisinin karar ile kapatlr. lgili meslek rgtnn gr alnmak kaydyla, verimli almayan belediye toptanc hallerinin belediye meclisince, zel toptanc hallerinin ise yetkili kii veya organlarnca kapatlmas hususu sakldr.

(2) 48 inci maddenin altnc fkrasna gre verilen idari para cezasna konu eylemin bir takvim yl iinde tekrar durumunda, toptanc halinin faaliyetleri aykrlk giderilene kadar Bakanlk tarafndan durdurulur. Bakanlk bu yetkisini mahallin mlk idare amirine devredebilir.

(3) Faaliyeti durdurulan toptanc halleri, yeniden faaliyete balayncaya kadar hal statsn kaybeder ve bu toptanc halleri ile burada faaliyet gsterenlere ilikin sistem zerinden gerekli ilemler yaplr.

(4) Halin kapatl, en ge bir ay iinde ilgili belediye tarafndan il mdrlne bildirilir. Kapatld bildirilen toptanc halinin kayd, sistemden silinir.

NC BLM

Toptanc Halinin Ynetimi ve Denetim

Belediye toptanc halinin ynetimi

MADDE 17 (1) Belediye toptanc halleri, belediye tekilat bnyesinde norm kadro ilke ve standartlarna uygun olarak kurulan toptanc hal ynetim birimi tarafndan ynetilir. Hal ynetim birimi, hal yneticisi ile mevcut belediye zabta personeli arasndan grevlendirilen hal zabtas ve dier personelden oluur.

zel ve iletim yetkisi devredilmi toptanc halinin ynetimi

MADDE 18 (1) zel toptanc halleri ile iletim yetkisi devredilmi toptanc halleri iletmecileri tarafndan ynetilir ve buralarda hal yneticisi ve dier personel iletmeci tarafndan istihdam olunur.

Toptanc hal ynetim biriminin grev, yetki ve sorumluluklar

MADDE 19 (1) Toptanc hal ynetim birimince yaplacak i ve ilemler unlardr:

a) Toptanc halini iletmek, halin alma dnemi veya gnleri ile al ve kapan saatlerini belirlemek,

b) Mallarn hijyenik artlarda sata sunulmasn salayc uygun alma ortamn oluturmak, alt yap ve evre dzenlemelerini yapmak veya yaptrmak,

c) Mallarn ticaretinin serbest rekabet artlar iinde yaplmasn salamak, serbest rekabetin ortadan kaldrlmasna, engellenmesine ve bozulmasna ynelik eylemleri nlemek iin gereken tedbirleri almak,

) Toptanc halinde can ve mal gvenliini koruyucu tedbirleri almak, gerektiinde itfaiye ve kolluk kuvvetlerinden yardm istemek,

d) Haldeki hizmet tesislerinin amalarna uygun olarak kullanlmasna ynelik her trl i ve ilemleri yrtmek veya yrtlmesini salamak,

e) yerlerinin kiralanmas, sat ve devrine ilikin ilemler ile toptanc halindeki dier yerlere ilikin ilemleri yrtmek veya yrtlmesini salamak, iyeri kiralama veya satn alma talebinde bulunanlarn beyan ettii hususlarn doruluunu aratrmak,

f) Teminat ilemlerini yrtmek, teminatlara ilikin bilgileri sisteme kaydetmek ve gncellemek, teminattan kesme ve demeye ilikin bildirilen hal hakem heyeti veya mahkeme kararlarn yerine getirmek ya da getirilmesini salamak,

g) yerleri ile burada faaliyet gsteren retici, retici rgt, komisyoncu ve tccarlara ilikin bilgileri sisteme kaydetmek, kaytl bilgileri gncellemek, sisteme kaydedilenlerin her biri iin dosya amak ve ilgili evrak bu dosyada muhafaza etmek,

) Haldeki dier yerlerin ve buralarda faaliyet gsterenlerin kaytlarn tutmak ve gncellemek,

h) Toptanc haline gelen aralar ile halden kan aralarda bulunan mallara ilikin kontrol ve kayt ilemleri ile bu bilgiler dorultusunda stok kontroln yapmak,

) Sebze ve meyvenin cins, miktar ve fiyatlar ile Bakanlka uygun grlen dier bilgileri elektronik ortamda tutmak, bu bilgilerden istatistikler oluturarak uygun grlenleri yaymlamak ve ilgili kurum ve kurulularca istenilenleri vermek,

i) Bildirim ilemleri ile hal rsumuna ilikin i ve ilemleri yrtmek, bildirimciler tarafndan iletilen analiz sonularn ayn gn iinde sisteme ilemek,

j) Bu Ynetmelik erevesinde, gerekli denetimleri yapmak ve mevzuata aykr eylemleri tespit edilenler hakknda cezai ilem uygulamak veya uygulanmasn salamak,

k) Bu Ynetmeliin uygulanmas ile ilgili idari dzenlemeler yapmak,

l) Toptanc halin faaliyetlerinin yrtlmesine ilikin her trl mal ve hizmet satn alm ilemlerini ilgili mevzuat hkmleri erevesinde yrtmek veya yrtlmesini salamak,

m) Evrak, ariv, demirba ve ayniyatlara ilikin ilemleri yrtmek, defter ve kaytlar tutmak ve muhafaza etmek, belge ve yazmalar usul dairesinde dosyalamak ve saklamak,

n) Personelin zlk ileri ile dier ilemlerini yrtmek,

o) yerleri ve haldeki dier yerlerde faaliyet gsterenler ile bunlarn altrdklar kiilerle ilgili, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayl Umumi Hfzsshha Kanunu erevesinde gerekli ilemleri yapmak,

) Toptanc halindeki tahmil, tahliye, hamaliye ve nakliye hizmetlerinin dzenli bir ekilde yaplmasn salamak, gerektiinde bu iler iin hizmet satn almak ve bu amala szlemeler akdetmek,

p) Hal iindeki trafik dzeni ve gvenliini salayc tedbirleri almak ve gerekli dzenlemeleri yapmak,

r) Halin bulunduu yerde, sebze ve meyvelerin fiyatlar ile ihracat potansiyelinin salkl olarak belirlenmesi amacyla ilgili kurulularla bilgi alveriinde bulunmak ve ibirlii yapmak,

s) Bildirimde bulunmak zere dorudan hale bavuranlarn bildirim ilemlerinin salkl bir ekilde yrtlmesi iin gerekli tedbirleri almak,

) Bu Ynetmelik ve ilgili mevzuatta ngrlen dier i ve ilemleri yerine getirmek.

(2) Belediye ve hal iletmecisince, bu maddede belirtilen grevleri yerine getirmek zere hal yneticisine bal gerekli hizmet birimleri oluturulur ve yeterli say ve nitelikte personel istihdam edilir.

(3) Bu maddede belirtilen grev ve ykmllklerin yerine getirilmesi iin ihtiya duyulan bilgi ilem sisteminin kurulmasndan ve lzumlu dier teknik donanmn salanmasndan toptanc hali iletmecileri ile belediyeler sorumludur.

(4) Birinci fkrann (k) bendine gre karlacak idari dzenlemeler, Kanun, bu Ynetmelik ve Bakanlk dzenlemelerine aykr hkmler ihtiva edemez.

(5) Toptanc hal ynetim birimi, iyerlerinde faaliyet gsteren reticilerin Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl bnyesinde tutulan ilgili sistemlere kaydnn, retici rgt, komisyoncu ve tccarlarn ise vergi mkellefiyeti ile kayt zorunluluu varsa ilgili meslek kuruluuna kaydnn gncelliini her yln Nisan aynda kontrol eder. Bu kontrol ilemi, ilgili kurum veya kurulularla yazmak suretiyle yaplr.

Hal yneticisi

MADDE 20 (1) Hal yneticisinin aada belirtilen artlar tamas zorunludur:

a) Kamu haklarndan mahrum bulunmamak,

b) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayl Trk Ceza Kanununun 53 nc maddesinde belirtilen sreler gemi olsa bile; kasten ilenen bir sutan dolay bir yl veya daha fazla sreyle hapis cezasna ya da affa uram olsa bile devletin gvenliine kar sular, anayasal dzene ve bu dzenin ileyiine kar sular, zimmet, irtikp, rvet, hrszlk, dolandrclk, sahtecilik, gveni ktye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kartrma, edimin ifasna fesat kartrma, sutan kaynaklanan malvarl deerlerini aklama veya kaaklk sularndan mahkm olmamak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik ana gelmemi bulunmak, askerlik ana gelinmi ise muvazzaf askerlik hizmetini yapm yahut erteletmi veya yedek snfa geirilmi olmak,

) Grevini devaml yapmasna engel olabilecek akl hastal bulunmamak,

d) kinci fkrada belirtilen eitim artna sahip olmak.

(2) llerdeki toptanc halinde grev yapacak hal yneticisinin en az lisans, ile veya beldelerdeki toptanc halinde grev yapacak hal yneticisinin ise en az lise mezunu olmas zorunludur.

(3) Belediye toptanc halinde grev yapacak hal yneticisi belediye bakan, zel veya iletim yetkisi devredilmi toptanc halinde grev yapacak hal yneticisi ise belediyenin uygun gr zerine iletmecisi tarafndan grevlendirilir veya atanr.

(4) lem hacmine gre toptanc halinde yeterli sayda hal ynetici yardmcs grevlendirilebilir veya atanabilir. Ancak, ube niteliinde faaliyet gstermek zere 5 inci maddenin drdnc fkrasna gre kurulan belediye toptanc hallerinde, halin sevk ve idaresi iin bir hal ynetici yardmcsnn grevlendirilmesi veya atanmas zorunludur. Bu kiilerin grevlendirilmesi veya atanmasnda, hal yneticisine ilikin bu maddede belirtilen usul ve esaslar uygulanr.

(5) Hal yneticisi ve yardmcs, toptanc halinde grev yapt srece belediyenin veya iletmenin dier ilerinde altrlamaz ve birimlerinde grevlendirilemez.

(6) Herhangi bir nedenle hal yneticisi makamnn boalmas durumunda, yenisi grevlendirilinceye veya atanncaya kadar, bu makama varsa hal ynetici yardmcs, yoksa bu grevi yrtebilecek nitelikleri haiz bir personel vekaleten grevlendirilir veya atanr. Ancak vekalet sresi bir yl geemez.

(7) Grevlendirilen veya atanan hal yneticisi, sistem zerinden yetkilendirilmesi amacyla i gn iinde il mdrlne bildirilir.

Hal yneticisinin grev ve yetkileri

MADDE 21 (1) Hal yneticisinin grev ve yetkileri unlardr:

a) Toptanc halini sevk ve idare etmek, halde yrtlen faaliyet ve ilemleri denetlemek,

b) Hal ynetim biriminin idari ilerini ve almalarn dzenlemek, koordine etmek ve ynetmek, personelin grev ve yetki dalmn yapmak,

c) Hal ynetim biriminin faaliyetleri, hesaplar ve ilemleri ile personelinin almalarn denetlemek, personele gerekli emir ve talimatlar vermek,

) Toptanc halinin almas, sorunlar ve ihtiyalar hakknda raporlar hazrlamak ve bunlar nerileri ile birlikte ynetime sunmak,

d) Toptanc halindeki faaliyetlere ilikin Bakanlka istenecek raporlarn dzenlenmesini salamak,

e) Hal ynetim birimince yaplan ilemlerle ilgili kayt ve defterlerin tutulmasn, gerekli belgelerin dzenlenmesini ve bunlarn muhafazasn salamak,

f) Personelin beceri ve mesleki bilgi asndan daha iyi yetimesi amacyla gerektiinde eitim programlarnn tertip edilmesini, yurt ii ve dnda dzenlenen kurs, seminer ve toplantlara katlmasn salamak,

g) Personelin ie alnmas, ykselmesi, dllendirilmesi, cezalandrlmas ve iine son verilmesi konusunda ynetime nerilerde bulunmak, personelin izinlerini dzenlemek,

) Sistemin kullanlmasna ynelik yetkilendirme ilemlerini yapmak,

h) Bu Ynetmelik ve ilgili mevzuatla verilen dier grevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak.

(2) Hal yneticisinin grevde bulunamad izin, hastalk ve dier hallerde bu Ynetmelik erevesinde hal yneticisine verilmi olan grev ve yetkiler, varsa hal ynetici yardmcs, yoksa hal yneticisince yetkilendirilen bu grevi yrtebilecek nitelikleri haiz bir personel tarafndan yerine getirilir ve kullanlr.

Hal zabtas

MADDE 22 (1) Belediye toptanc hallerinde hal yneticisine bal olarak mnhasran toptanc hali ve bu erevedeki denetim hizmetlerinin yerine getirilmesi amacyla istihdam edilmek zere belediye tarafndan hal zabtas grevlendirilmek zorundadr. Bu grevlendirmelerde veya grevlendirmenin iptalinde, hal yneticisinin olumlu gr alnr.

(2) zel ve iletim yetkisi devredilmi toptanc hallerinde de, birinci fkrada belirtilen denetim hizmetlerini yerine getirmek zere ilgili belediyece toptanc hal zabtas grevlendirilir.

(3) Belediyece birinci ve ikinci fkra uyarnca grevlendirilecek zabta says, kk toptanc hallerinde , orta toptanc hallerinde on be, byk toptanc hallerinde ise otuz kiiden az olamaz. Yaplacak grevlendirmelerde, toptanc halinin ilem hacmi de dikkate alnr.

(4) Toptanc halinde grevlendirilecek zabtalarn grev sresi alt aydan az olamaz ve bunlar toptanc halinde grev yapt srece belediyenin dier ilerinde altrlamaz ve birimlerinde grevlendirilemez.

(5) Toptanc halinin, iyeri sahipleri ve alanlarn gvenliini salamak ve zabtaya yardmc olmak zere 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayl zel Gvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hkmlerine gre zel gvenlik hizmeti salanabilir. zel gvenlik hizmetinin salanm olmas, nc fkrada belirtilen asgari saydaki zabtann grevlendirilme zorunluluunu ortadan kaldrmaz.

(6) zel ve iletim yetkisi devredilmi toptanc hallerinde grevlendirilen hal zabtas, almalarn hal yneticisi ile koordineli ve ibirlii iinde yrtr.

Denetim

MADDE 23 (1) Toptanc halleri, hal zabtalar araclyla bu Ynetmelik hkmleri erevesinde toptanc hali iinde gerekli denetim ve uygulamalar yapmakla grevli ve yetkilidir.

(2) Belediyeler, ilgili ynetmelik hkmleri sakl kalmak ve yetki alanlar iinde olmak kaydyla, toptanc hali dnda bu Ynetmelik hkmleri erevesinde hal zabtalar araclyla denetim yapma yetkisini haizdir. Snr ve mcavir alanlar iinde toptanc hali bulunmayan belediyeler, bu denetimi belediye zabtalar araclyla yerine getirir.

(3) Hal zabtalar ile toptanc halindeki iyeri ve dier yerlerle snrl olmak kaydyla hal yneticisince grevlendirilen personel, Kanun ve bu Ynetmelik kapsamna giren hususlarda ilgili kiilerden her trl bilgi, belge ve defterleri istemeye, bunlar incelemeye ve rneklerini almaya yetkili olup, ilgililer istenilen bilgi, belge ve defterler ile bunlarn rneklerini noksansz ve geree uygun olarak vermek, yazl ve szl bilgi taleplerini karlamak ve her trl yardm ve kolayl gstermekle ykmldr.

(4) Denetim yapmakla grevli, yetkili personelin talebi zerine, kolluk kuvvetlerince gerekli yardm salanr.

(5) Bakanlk ile dier idarelerin, ilgili mevzuattan kaynaklanan denetim yetkisi sakldr. Belediyeler ile gerek veya tzel kiiler, denetim sonucunda Bakanlka verilecek talimatlara uymak zorundadr.

(6) Bakanlk, beinci fkrada ngrlen denetimi, dorudan veya il mdrl eliyle yrtr. Yaplan denetimler sonucunda Kanuna aykr eylemleri tespit edilenlere ynelik dzenlenen tutanaklar, gerei yaplmak zere ilgili belediyeye gnderilir. Kanunun 14 nc maddesinin nc fkras hkm mahfuzdur.

DRDNC BLM

Defter ve Belgeler

Hal ynetim birimince tutulacak defterler

MADDE 24 (1) Hal ynetim birimince aada belirtilen defterler tutulur:

a) Teminat Defteri: Toptanc halindeki iyerlerinde faaliyet gsterenlerden alnan ve kesilen teminatlara ilikin bilgilerin kaydedildii defterdir.

b) Gelen ve giden evrak defteri: Gelen ve giden evrakn kaydedildii defterdir.

(2) Toptanc hal ynetim biriminin dier mevzuata gre tutmak zorunda olduu yasal defterlere ilikin hkmler sakldr.

(3) Birinci fkrada belirtilenlerin dnda ihtiya duyulacak dier defterler, hal ynetim birimince tutulabilir. Ancak, tutulmas Bakanlka gerekli grlecek dier defterlerin kullanlmas zorunludur.

Halde faaliyet gsterenlerce tutulacak defter ve belgeler

MADDE 25 (1) Toptanc halinde faaliyet gsterenlerce, Bakanlk veya hal ynetim birimince istenilen defter ve belgeler tutulur.

(2) Birinci fkrada belirtilen defterler dnda toptanc halinde faaliyet gsteren komisyoncularca cari hesap defteri tutulur. Bu defter; komisyoncularn kendilerine satlmak zere mal gnderen her retici iin ayr sayfa at, mal giri ve sat miktarlar ile sat bedellerinin, masraflarnn, toplam mal sat bedeli ile reticiye gnderilen tutar ve gnderilme tarihinin ayr ayr kaydedildii defterdir.

(3) yerlerinde faaliyet gsterenlerin dier mevzuata gre tutmak zorunda olduklar yasal defterlere ilikin hkmler sakldr.

(4) Toptanc hal dnda kendi adna ve bakas hesabna faaliyet gsterenlerce, ikinci fkrada belirtilen cari hesap defterinin tutulmas zorunludur.

Defterlerin tutulma ekli, kayt usul ve tasdiki

MADDE 26 (1) Bu Ynetmelikte belirtilen defterler, ciltli ve sayfalar mteselsil sra numaral olur. Bu defterler, elektronik ortamda da tutulabilir. Bu takdirde bunlarn ktlar ay sonunda tasdikli mteharrik yapraklar kullanlarak alnr. Defter ktlar, yl sonunda ciltlenerek veya dosyalanarak muhafaza olunur.

(2) Defter ve kaytlarn, Trke olarak tutulmas ve mrekkeple veya elektronik cihazlarla yazlmas zorunludur. Defter ve kaytlarda yanllk yaplmas halinde, dzeltmeler ancak yanlln okunacak ekilde izilmesi ve stne veya yan tarafna dorusu yazlmas suretiyle yaplabilir.

(3) Defterlere geirilen bir kayt kaznmak, izilmek veya silinmek suretiyle okunamaz bir hale getirilemez. Defterlerde, kaytlar arasnda usulen yazlmaya mahsus olan satrlar, izilmeksizin bo braklamaz ve atlanamaz. Ciltli defterlerde, defter sayfalar koparlamaz. Tasdikli mteharrik yapraklarda bu yapraklarn sras bozulamaz ve bunlar yrtlamaz.

(4) Cari hesap defteri noter tarafndan, dier defterler ise hal ynetim birimi tarafndan kullanlmaya balanmadan nce sayfa numaralar verilmek ve ka sayfadan ibaret olduu belirtilmek suretiyle onaylanr.

dari para cezas ve cezal hal rsumu tutana

MADDE 27 (1) dari para cezalarna ilikin EK-1, cezal hal rsumuna ilikin EK-2de yer alan tutanaklar, denetim yapmakla grevli yetkili personelce dzenlenir. Bakanln karar zerine, bu tutanaklar sisteme ilenebilir veya sistem zerinden anlk olarak dzenlenebilir.

(2) Birinci fkrada belirtilen ceza tutanaklar, nsha olarak dzenlenir. Tutanaklarn bir nshas ilgiliye verilir, bir nshas belediye encmenine sunulur, sabit nshas dip koan olarak saklanr.

(3) Tutanaklar, otokopili katlara seri itibaryla matbu cilt ve sra numaras tayacak ekilde bastrlr. Tutanaklar, yetkili personele zimmet karlnda verilir ve kullanlan ciltlerin dip koanlar teslim alnmadan yeni cilt verilmez.

(4) Tutanaklar zerinde kaznt ve silinti yaplamaz. Yanl tanzim edilen tutanaklar, zerine gerekli aklama yaplmak suretiyle iptal edilir ve dip koanlaryla birlikte muhafaza edilir.

(5) zel ve iletim yetkisi devredilmi toptanc hal iletmeleri ve bu iletmelerde grevli kiiler, denetim yapamaz ve ceza tutana dzenleyemez. 23 nc maddenin nc fkras hkm sakldr.

BENC BLM

yerlerinin Kiralanmas, Sat ve Devri

Kiralama ve sat

MADDE 28 (1) Belediye toptanc halindeki iyerleri, kiralama veya sat yoluyla iletilir. Ancak satlan iyeri says, o haldeki toplam iyeri saysnn yzde ellisini geemez.

(2) zel toptanc halindeki iyerleri de, kiralama veya sat yoluyla iletilir.

(3) Toptanc halindeki iyerleri, retici, retici rgt, komisyoncu veya tccarlara kiralanr ya da satlr. Ayn toptanc halinde/ubesinde bir kiiye dorudan veya dolayl olarak en fazla bir iyeri kiralanabilir veya satlabilir. yeri, adi irketlere/ortaklklara ya da birden fazla gerek veya tzel kiiye kiralanamaz veya satlamaz.

(4) Kiralama ve sat, ayn belediye snrlar ve mcavir alanlar iinde bulunan dier toptanc hallerinde iyeri bulunmayanlara ncelik verilmek suretiyle yaplr.

(5) Toptanc hallerinde bulunan toplam iyeri saysnn en az yzde yirmisi retici rgtlerine kiralanmak zere retici rgt yeri olarak ayrlr. retici rgt yerlerinin kiralanmasnda toptanc hali ile ilgilendirilen retici rgtlerine ncelik verilir. Ayrlan iyerlerine yeteri kadar talep bulunmamas veya boalan iyerlerinin doldurulamamas hlinde dier talep sahiplerine kiralama yaplabilir. Ancak, dier talep sahiplerine yaplacak kiralamann sresi be yl geemez.

(6) Belediye toptanc halindeki iyerlerinin kiralanmas veya satlmas, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayl Devlet hale Kanunu hkmlerine gre yaplr. Kira sresi sona erenler, alacak kiralama ihalelerine tekrar katlabilir.

(7) Faaliyet gsterdii belediye toptanc halindeki iyerinin kira sresi sona erenlerle, ihaleye klmakszn yeniden kira szlemesi yaplabilir. Bu ekilde kiralama yaplabilmesi iin, bu kiiler hakknda 36 nc maddenin dokuzuncu veya on birinci fkralarndaki ya da 37 nci maddenin birinci fkrasnn (g) bendindeki veya 42 nci maddenin altnc fkrasndaki hkmlere aykr hareket etmeleri nedeniyle herhangi bir cezai ilem uygulanmam olmas ve yazl talepte bulunulmas gerekir.

(8) Belediye toptanc halindeki iyerlerinin kira sresi en fazla on yldr. Bir yldan uzun sreli kira szlemelerinde ikinci ve izleyen yllar kira bedelleri, retici Fiyatlar Endeksi orannda arttrlr.

(9) Bu maddeye gre satlan belediye toptanc halindeki iyerlerinin tapu ktklerine; Kanunun 11 inci maddesinin altnc fkrasndaki eylemlere aykr hareket edildiinin tespit edilmesi halinde sat ilemlerinin iptal edilip iyerlerinin geri alnacana ilikin olarak erh konulur ve bu artlarn gereklemesi durumunda ilgili tanmazlar belediye tarafndan genel hkmlere gre geri alnr.

(10) zel toptanc halindeki iyerlerinin kiralanmas veya satlmas, zel hukuk hkmlerine gre yaplr.

(11) Toptanc hallerinde kiralama veya sat ilemi, taraflar arasnda akdedilen ve Kanun ve Kanuna istinaden karlan ikincil dzenlemelere aykr hkm iermeyecek ekilde hazrlanan szlemelerle yaplr. Szlemelerde, zellikle Kanunun 11 inci maddesinin ilgili hkmlerine yer verilir. Szlemeler, yetkili temsilciler tarafndan imzalanr.

(12) haleye klmakszn yeniden kiralama yaplabilmesi iin ilgililerin haklarnda uygulanmam olmas gereken yedinci fkradaki cezai ilemler, Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen dier cezalar da kapsayacak ekilde Bakanlka yeniden belirlenebilir.

(13) Bu maddede belediye toptanc hali iin ngrlen hkmler, iletim yetkisi devredilmi toptanc hali hakknda da uygulanr.

yerinde faaliyet gsterenlerde aranlacak artlar

MADDE 29 (1) Toptanc halinde iyeri kiralanacak veya satlacak reticilerde aada belirtilen artlar aranr:

a) Sebze veya meyve reticisi olmas,

b) Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl bnyesinde tutulan ilgili sistemlere kaytl olmas,

c) Belediye meclisince belirlenen tutardaki teminat vermesi,

) Bavuru tarihinden nceki bir yl iinde toptanc halindeki iyerinin kira szlemesinin feshine veya sat ileminin iptaline karar verilmemi olmas,

d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayl Trk Ceza Kanununun 53 nc maddesinde belirtilen sreler gemi olsa bile; kasten ilenen bir sutan dolay be yl veya daha fazla sreyle ya da devletin gvenliine kar sular, anayasal dzene ve bu dzenin ileyiine kar sular, zimmet, irtikp, rvet, hrszlk, dolandrclk, sahtecilik, gveni ktye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kartrma, edimin ifasna fesat kartrma, sutan kaynaklanan malvarl deerlerini aklama veya kaaklk sularndan mahkm olmamas,

e) lgili mevzuatla aranlan dier artlara sahip olmas.

(2) Toptanc halinde iyeri kiralanacak veya satlacak retici rgtlerinde aada belirtilen artlar aranr:

a) Vergi mkellefi olmas,

b) Bavuru tarihinden nceki bir yl iinde toptanc halindeki iyerinin kira szlemesinin feshine veya sat ileminin iptaline karar verilmemi olmas,

c) Ynetim kurulu yelerinin birinci fkrann (d) bendinde aranlan artlara sahip olmas,

) Belediye meclisince belirlenen tutardaki teminat vermesi,

d) lgili mevzuatla aranlan dier artlara sahip olmas.

(3) Toptanc halinde iyeri kiralanacak veya satlacak komisyoncu ve tccarlarda aada belirtilen artlar aranr:

a) Sebze veya meyve toptan ticareti ile itigal etmesi,

b) lgili meslek odasna kaytl olmas,

c) Vergi mkellefi olmas,

) Bavuru tarihinden nceki bir yl iinde toptanc halindeki iyerinin kira szlemesinin feshine veya sat ileminin iptaline karar verilmemi olmas,

d) Komisyoncu ve tccarlarn gerek kii olmas halinde bu kiilerin, tzel kii olmas halinde ise ynetim kurulu yelerinin birinci fkrann (d) bendinde aranlan artlara sahip olmas,

e) Belediye meclisince belirlenen tutardaki teminat vermesi,

f) lgili mevzuatla aranlan dier artlara sahip olmas.

(4) yeri kiralama veya satn alma talebinde bulunanlar, Ek-3te yer alan dileke ile birlikte ilgili toptanc haline bavurur. Dilekeye aadaki belgeler eklenir:

a) T.C. Kimlik numaras beyan,

b) Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl bnyesinde tutulan ilgili sistemlere kaytl olduunu gsterir belge/retici rgt belgesi/ilgili meslek odasna kaytl olduunu gsterir belge,

c) Bavuru tarihinden nceki bir yl iinde toptanc halindeki iyerinin kira szlemesinin feshine veya sat ileminin iptaline karar verilmediine ilikin taahhtname,

) Bavuruda bulunanlarn gerek kii olmas halinde bu kiilerin, tzel kii olmas halinde ise ynetim kurulu yelerinin adli sicil kaydna ilikin beyan,

d) 31 inci maddeye gre belediye adna ve lehine dzenlenmi teminatlar ile gayri kabili rcu yetki belgesi.

(5) Drdnc fkrada belirtilenlerin yan sra iyeri kiralama veya satn alma talebinde bulunan retici rgt, komisyoncu ve tccarlardan, kaytl olduu vergi dairesi ad ve vergi kimlik numaras beyan istenir.

(6) Drdnc fkrann (d) bendinde belirtilen teminat ve gayri kabili rcu yetki belgesi, kiralama veya sata ilikin szlemenin akdine kadar verilebilir.

Baka bir alana tanan toptanc hallerinde kiralama ve sat ilemi

MADDE 30 (1) Toptanc halinin baka bir alana tanmas durumunda, yeni toptanc halindeki iyerlerinin kiralanmasnda veya satlmasnda, mevcut hak sahiplerine nceki iyerlerine ilikin zellik ve hususlar gz nnde bulundurulmak suretiyle ncelik verilir.

(2) Birinci fkraya gre yaplan ilem sonucunda bo kalan iyerlerine ilikin yaplacak kiralama veya sat ileminde, 28 inci madde hkmleri uygulanr.

Teminat

MADDE 31 (1) Belediye, zel ve iletim yetkisi devredilmi toptanc hallerinde faaliyet gsterenler, ticar gvenin salanmas ve taraflarn haklarnn korunmas amacyla bu maddeye gre teminat verir.

(2) Birinci fkrada ngrlen teminat, nakit olarak verilebilecei gibi bu tutara eit olarak banka teminat mektubu, Hazine bonosu, Devlet tahvili, hisse senedi, mali sorumluluk sigortas ve gayrimenkul rehni olarak da verilebilir. Teminatlarla birlikte, onuncu ve on nc fkralarda belirtilen hususlara ynelik olarak ilgili belediyeye bu tr teminat al ve sat, dzenleme ve transfer konusunda yetki veren bir gayri kabili rcu yetki belgesi de verilir.

(3) Halde faaliyet gsterenlerden alnacak teminat tutar, kiraclar iin haldeki iyerinin, malikler iin ise bulunduu toptanc halinde kiralama yoluyla iletilen emsal iyerinin bir yllk kira bedelinden az olmamak zere her yln Aralk aynda belediye meclisince belirlenir.

(4) retici ve retici rgtleri, toplam teminatnn yzde yetmi beine kadar gayrimenkul rehni ile teminat ykmlln yerine getirebilir. Dier satclar iin ise bu oran azami yzde elli olarak uygulanr.

(5) Teminatlar, ilgili belediye adna ve lehine dzenlenir. Gayrimenkul teminatlarnda, ilgili belediye adna ve lehine birinci dereceden ipotek kurulur. Teminatlarn doruluu ve geerlilii ilgili belediye tarafndan kontrol edilir.

(6) Teminat olarak gsterilen gayrimenkullerin deeri, ilgili belediye tarafndan tespit edilir veya ettirilir. Deer tespitine ve ipotek kurulmasna ilikin tm masraflar teminat veren tarafndan karlanr.

(7) Banka teminat mektubunun, lkede faaliyet gsteren bir bankadan alnmas, vazgeilmesi olanaksz ve kesin olmas gerekir. Ayrca, banka teminat mektubu ile dier teminatlarda asgari bir yllk geerlilik sresi aranr.

(8) Teminatlar, ilgili belediye ve teminat veren tarafndan bir tutanaa balanr. Teminat tutana, iki nsha olarak dzenlenir ve yetkili temsilciler tarafndan imzalanr. Tutanan bir nshas ilgiliye verilir, bir nshas dosyasnda muhafaza edilir. ade edilen teminatlarda da ayn usul uygulanr. Teminat tutana mahiyetindeki dier resmi belgeler de bu kapsamda kullanlabilir.

(9) Teminatlar, ilgili belediye bnyesinde ya da bankalarda muhafaza edilir.

(10) Teslim alnan mallarn cinslerine, doal zelliklerine, standartlarna ve hijyenik artlara gre zenle korunmamas veya toptanc halinden satn alnan mallarn bozuk olmas ya da shh olmamas nedeniyle meydana gelen zararlar ile sresi iinde reticiye denmeyen mal bedelleri, ilgililerin talebi zerine hal hakem heyeti veya mahkeme kararyla, verilen teminattan kesilerek denir. Teminattan karlanamayan ksm genel hkmlere gre tahsil olunur.

(11) Teminatlarn muhafazas, nakde evrilmesi veya zarar grene denmesi aamasnda ortaya kan tm masraflar, teminat veren tarafndan karlanr.

(12) Teminat tutarndaki arttan veya onuncu fkrada belirtilen nedenlerden dolay eksik kalan teminat tutar, en ge bir ay iinde tamamlattrlr.

(13) Herhangi bir nedenle iyerindeki kiraclk veya mlkiyet hakk sona erenlere, yerine getirmeleri gereken bir ykmllklerinin bulunmad tespit edildikten sonra teminatlar iade edilir. Teminatlar, her halkarda hakkn sona ermesinden itibaren alt ay gemedike iade edilmez.

(14) Teminatlar amac dnda kullanlamaz, zerine ihtiyati tedbir konulamaz ve haczedilemez.

yerlerinin devri

MADDE 32 (1) Kiralanan iyerleri, vefat etme veya i gremeyecek derecede kaza geirme, hastalk ya da yallk gibi zaruri hallerde kanuni miraslara devredilebilir.

(2) Kiracnn vefat halinde devir, vefat tarihinden itibaren ay iinde yazl talepte bulunulmas ve kanuni miraslarn anlamasna baldr. Miraslarn anlatn gsterir noter onayl belge ile veraset ilam talep dilekesine eklenir.

(3) Vefat dnda birinci fkrada belirtilen dier durumlarda devir, yazl talepte bulunulmas ve zaruri halin belgelendirilmesine baldr.

(4) Birinci fkrada belirtilen nedenlerden dolay yaplan devir ilemlerinden herhangi bir cret tahsil edilmez.

(5) 36 nc maddenin dokuzuncu veya on birinci fkralarndaki ya da 37 nci maddenin birinci fkrasnn (g) bendindeki veya 42 nci maddenin altnc fkrasndaki hkmlere aykr hareket etmeleri nedeniyle herhangi bir cezai ilem uygulanmam olan kiraclar, birinci fkra hkm dnda iyerlerini bakalarna devredebilir.

(6) Beinci fkraya gre iyerlerini devredecekler, devir taleplerini toptanc hal ynetim birimine yazl olarak bildirir. Devir talebinin bu Ynetmelik hkmlerine uygunluu, ilgili meslek rgtnn de gr alnarak hal ynetim birimince kontrol edilir. Talebin, belediye ve iletim yetkisi devredilmi toptanc hallerinde belediye encmenince, zel toptanc hallerinde ise hal yneticisince uygun grlmesi halinde, mevcut kira szlemesi ayn artlar dhilinde kiraclk hakkn devralacak olanlarla yaplr. Bu ekilde kiraclk hakkn devralanlar, kiraclk hakkn devredenlerle yaplm olan kira szlemesinde belirtilen sreyi tamamlar.

(7) Kiraclk hakkn devralacaklarda, 29 uncu maddedeki artlar aranr.

(8) yeri malikleri, iyerlerini 29 uncu maddede belirtilen artlar haiz olan gerek veya tzel kiilere sat yoluyla devredebilir. Devir talebi, toptanc hal ynetim birimine yazl olarak bildirilir. Devir talebinin bu Ynetmelik hkmlerine uygunluu, ilgili meslek rgtnn de gr alnarak hal ynetim birimince kontrol edilir. Talebin, belediye ve iletim yetkisi devredilmi toptanc hallerinde belediye encmenince, zel toptanc hallerinde ise hal yneticisince uygun grlmesi halinde, devir ilemi bu Ynetmelik ve dier ilgili mevzuat hkmleri erevesinde gerekletirilir.

(9) yerlerinin bakalarna devri iin ilgililerin haklarnda uygulanmam olmas gereken beinci fkradaki cezai ilemler, Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen dier cezalar da kapsayacak ekilde Bakanlka yeniden belirlenebilir.

ALTINCI BLM

Sat lemleri

yerlerinin kullanm

MADDE 33 (1) yerleri, kirac veya malikleri tarafndan kullanlr. yerleri kullanlrken aadaki hususlara uyulur:

a) Hal ynetim birimince zellikleri ve standartlar belirlenen iyeri tabelas, iyerinin giriinde herkes tarafndan kolaylkla grlebilecek bir yere yerletirilir.

b) yerinde, hal ynetim biriminden izin alnmakszn deiiklikler veya bu yere ilaveler yaplmaz.

c) Atk malzemeler hal ynetim birimince belirlenen ekilde ve alanlarda toplanr ve iyeri temiz tutulur.

) yeri dnda ya da buralardaki gei yollarnda mal tehiri ve satm yaplmaz, buralarda mal veya bo kap bulundurulmaz.

d) Hal ynetim birimince belirlenen saatler dnda; mal getirilmez, ykleme ve boaltma yaplmaz, ara bulundurulmaz.

e) yerleri, herhangi bir ekilde bakalarna kullandrlmaz.

Satc ve alclar

MADDE 34 (1) Mallarn toptan sat; hal ii ve dnda faaliyet gsteren retici, retici rgt, komisyoncu ve tccarlar tarafndan yaplr.

(2) Hibir ayrm yaplmakszn btn gerek veya tzel kiiler, 37 nci maddenin birinci fkrasnn (e) bendinde belirtilen toptan sat miktarndan az olmamak kaydyla toptanc hallerinden mal satn alabilir.

(3) reticiler, toptanc halinde yalnzca kendi rettikleri sebze ve meyvelerin satn yapabilir. Beinci fkra hkm sakldr. reticilerin, pazar yerlerinde yapacaklar satlar hakknda ilgili ynetmelik hkmleri uygulanr.

(4) retici rgtleri, toptanc halinde ortak veya yelerine ait mallar ile faaliyet merkezinin bulunduu yerdeki dier reticiler ile retici rgtlerine ait mallarn alm ve satmn yapabilir. Beinci fkra hkm sakldr. retici rgtlerinin, toptanc hali dnda yapacaklar satlar hakknda ilgili ynetmelik hkmleri uygulanr.

(5) reticiler ve retici rgtleri hari ayn toptanc halindeki dier satclar, kendi aralarnda mal alamaz, satamaz veya devredemez.

(6) Komisyoncular, alc ve satc arasnda araclk etmek, onlarn haklarn gzetmek, meslek bilgi ve deneyimlerine dayanarak piyasann durumu hakknda en doru bilgileri aktarmak ve piyasann oluumuna katk salamakla grevlidir.

(7) Komisyoncular araclk faaliyetleri srasnda kendi kusurlarndan kaynaklanan veya kt niyete dayanan her trl eylemlerinden sorumludur. Komisyoncularn sorumluluklarn dzenleyen dier mevzuat hkmleri sakldr.

(8) Komisyoncular teslim aldklar mallar cinslerine, doal zelliklerine, standartlarna, gda gvenilirliine ve kalitesine ilikin artlara gre zenle korumak ve gerekli bilgileri vermek, kanun kesintileri sat bedelinden dtkten sonra mal bedelini sat tarihinden itibaren on be i gn iinde reticiye veya retici rgtne demek zorundadr.

(9) Komisyoncularca, teslim alnan mallarn sat bedelinden kanuni kesintiler dnda baka bir kesinti yaplamaz.

(10) Komisyoncularca, maln miktar, sat deeri, komisyon oran veya creti ya da kanun kesintiler, alc ve satcya geree aykr olarak intikal ettirilemez.

(11) Toptan veya perakende satmak zere retici, retici rgt, komisyoncu veya tccardan mal satn alanlar, satn alnan mallarn al bedelinden kanuni kesintiler dnda reklm, stant, zayi ve dier gerekelerle herhangi bir kesinti yapamaz.

(12) Toptan veya perakende satmak zere mal satn alanlar, satn ald mallarn bedelini ilgili mevzuatla ngrlen sre iinde ilgililere demek zorundadr.

(13) Mal bedelinin tam ve zamannda reticiye ve retici rgtne denmesine ilikin ispat ykmll komisyoncu, tccar, perakendeci ve dier meslek mensuplarna aittir.

(14) Komisyoncular, kendi adna ve hesabna, retici, retici rgt ve tccarlar ise kendi adna ve bakas hesabna toptan mal alm ve satm yapamaz. Araclk faaliyetine ilikin beinci fkra hkm sakldr.

Komisyon oran

MADDE 35 (1) Komisyoncularn sat bedeli zerinden alacaklar komisyon oran, yzde sekizi amamak zere taraflarca serbeste tespit edilir. Bakanlk bu oran yarya kadar indirmeye yetkilidir.

(2) Fiilen araclk hizmeti verilmedike komisyon creti alnamaz.

Mallarn sat

MADDE 36 (1) Mallarn toptan alm ve satm, toptanc hallerinde yaplr. kinci ve nc fkra hkmleri sakldr.

(2) Toptanc haline bildirimde bulunmak kaydyla;

a) Sna retimde kullanlmak zere sanayicilerce satn alnan mallar,

b) hra edilmek zere ihracatlarca satn alnan mallar,

c) lgili mevzuat erevesinde ithalatlarca ithal edilen mallar,

) Toptanc hali dnda retici rgtlerince satlan mallar,

d) 1/12/2004 tarihli ve 5262 sayl Organik Tarm Kanunu kapsamnda organik tarm faaliyetleri esaslarna uygun olarak retilen ham, yar mamul veya mamul haldeki sertifikal rnler,

e) yi tarm uygulamalar kapsamnda sertifikalandrlan rnler

toptanc hali dnda toptan alnp satlabilir.

(3) Perakende olarak ya da toptanc halinde toptan olarak satmak veya mnhasran kendi tketiminde kullanmak zere fatura veya mstahsil makbuzuyla dorudan reticilerden yaplan toptan almlar, toptanc haline bildirimde bulunmak kaydyla toptanc hali dnda yaplabilir.

(4) Elektronik ticaret yoluyla yaplan satlar da birinci fkra kapsamndadr.

(5) Mallarn toptan veya perakende satn yapanlar ile mallar tayanlar ve depolayanlar, bunlarn toptanc halinden satn alndn veya toptanc haline bildirildiini belgelemek zorundadr.

(6) Toptanc halinden satn alnd veya toptanc haline bildirildii belgelenen mallarn sat engellenemez ve bunlar toptanc haline girmeye zorlanamaz.

(7) Bu maddeye gre toptanc haline yaplacak bildirim, bu Ynetmelik hkmlerine gre sistem zerinden yaplr.

(8) Fiyatlarn, mallarn arz ve talebine bal olarak serbest rekabet artlarna gre olumas esastr.

(9) Meslek mensuplar, serbest rekabeti engellemek amacyla kendi aralarnda veya reticilerle ticar anlamalar yapamaz, uyumlu eylemde bulunamaz ve hkim durumlarn ktye kullanamaz.

(10) Belediyeler, serbest rekabetin ortadan kaldrlmasna, engellenmesine ve bozulmasna ynelik eylemleri nlemek ve mallarn toptan ve perakende alm satmna ilikin Kanun ve bu Ynetmelik hkmlerinin uygulanmasn salamak iin gereken tedbirleri almakla grevli ve yetkilidir.

(11) Mallarn toptan veya perakende ticaretinde; piyasada darlk oluturmak, fiyatlarn ykselmesine sebebiyet vermek veya fiyatlarn dmesine engel olmak iin mallar belirli ellerde toplanamaz, satndan kanlamaz, stoklanamaz, yok edilemez, bu amala propaganda yaplamaz veya benzeri davranlarda bulunulamaz.

Mallarn satnda uyulacak esaslar

MADDE 37 (1) Mallarn toptanc hallerinde satnda aadaki esaslara uyulur:

a) Mallar, gda gvenilirliine, kalite ve standardna, teknik ve hijyenik artlara uygun olarak sata sunulur.

b) Hileli olarak kark veya standartlara aykr mal satlmaz.

c) Ayn kap veya ambalaj iine deiik kalitede ve/veya zerinde yazl olan miktardan az mal konulmaz.

) evreyi rahatsz edecek ekilde sat yaplmaz, alcya kar szl veya fiil kt muamelede bulunulmaz.

d) yerleri veya hal ynetim birimince belirlenen mzayede alanlar dnda kalan dier yerlerde mallarn sat yaplmaz.

e) Mallar, sata arz ekli blnmeden bulunduu kasa, uval, sandk ve benzeri kaplarda satlr.

f) Mal atklar ayklanarak satlmaz.

g) Mallara ilikin geree aykr analiz raporu dzenlenemez veya bu raporun dzenlenmesi salanamaz.

(2) Birinci fkrann (a), (b), (c), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen esaslar, toptanc hal dnda yaplan mal satlarnda da uygulanr.

Alm satm ilemlerini dzenleyen szlemeler

MADDE 38 (1) Bakanlk, gerekli grlmesi hlinde, taraflarn haklarnn korunmas ve ykmllklerinin tespit edilmesi, szlemelerin taraflarn aleyhine dengesizlie yol amayacak ve iyi niyet kurallarna uygun decek biimde dzenlenmesinin salanmas amacyla, reticiler ile meslek mensuplar arasnda veya meslek mensuplarnn kendi aralarnda yapt alm satm ilemlerini dzenleyen szlemelerde bulunmas gerekli asgar artlar ve bilgileri belirlemeye yetkilidir.

(2) Alm satm ilemlerini dzenleyen szlemelerde, Bakanlka belirlenen asgar artlara ve bilgilere yer verilir.

Elektronik tartlar

MADDE 39 (1) Toptanc halinde faaliyet gsterenlerce, 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayl ller ve Ayar Kanunu hkmlerine gre gerekli muayeneleri yaplm olan elektronik tartlar kullanlr.

(2) Damgalanmam, damgas kopmu, bozulmu, periyodik muayene zamannda mracaat edilmemi veya damga sresi geirilmi ya da damgalar iptal edilmi l ve tart aletleri kullanlamaz.

(3) Tartlar, alcnn satn ald maln arln grmesini salayacak ekilde, iyerinin uygun bir yerine konulur.

(4) l ve tart aletleri hileli bir ekilde kullanlamaz.

YEDNC BLM

Sisteme Kayt, Bildirim ve Hal Rsumu

Bildirimci ve dier kiiler ile bunlarn sisteme kayd

MADDE 40 (1) Bildirimciler, organik ve iyi tarm uygulamalar kapsamnda retilen sertifikal rnler dhil bildirim miktar veya zerindeki sebze ve meyvelerin her ne ekilde olursa olsun alm, satm ve devrini yapan gerek veya tzel kiilerdir. Bu kiiler unlardr:

a) S