7 Temmuz 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28346

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TAHIL TOHUMU SERTİFİKASYONU VE PAZARLAMASI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/1/2008 tarihli ve 26759 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Tahıl Tohumu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,”

“ğ) Genel Müdürlük: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasındaki “Tarım ve Köyişleri” ibaresi “Gıda, Tarım ve Hayvancılık”  olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek–1, Ek–6, Ek–8 ve Ek–9 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

17/1/2008

26759

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1

14/9/2008

26997

2

21/2/2011

27853

 

 

“Ek-1

YÖNETMELİKTE YER ALAN TÜRLER

 

Avena sativa L.

Yulaf

Hordeum vulgare L.

Arpa

Oryza sativa L.

Çeltik

Phalaris canariensis L.

Kuşyemi

Secale cereale L.

Çavdar

Sorghum bicolor (L.) Moench

Sorgum

Sorghum sudanense (Piper) Stapf.

Sudan otu

Sorghum bicolor x Sorghum sudanense

Sorgum x sudan otu melezi

Triticosecale Wittm.

Tritikale

Triticum aestivum L. 

Ekmeklik buğday 

Triticum durum Desf.

Makarnalık buğday

Triticum spelta L.

Kavuzlu buğday

Zea mays L.

Mısır

Fagopyrum esculentum

Karabuğday

 

Listede yer almayan türlere ait tohumluklar, aynı cinse ait türlere göre sertifikalandırılır.”

 

 “Ek–6

TARLA KONTROL STANDARTLARI

a)        Tohumluklara ait sınıf ve döl kademeleri aşağıdaki gibidir.

 

Türler

Elit

Orijinal

Sertifikalı

Buğday, arpa, yulaf

1

2

3

Çavdar, tritikale

-

2

2

Çeltik

-

2

2

Kuşyemi

-

1

2

Sorgum, sudan otu, sorgum x sudan otu melezi

-

1

1

Mısır

-

1

1

Karabuğday

-

2

3

 

b) Tarla kontrolleri aşağıdaki dönemlerde yapılır. Belirtilen dönemler ve sayılar, yapılması gereken asgari kontrollerdir. Kontrolör gerekli gördüğünde, farklı dönemlerde ve sayılarda kontroller yapabilir.

 

Türler

Tarla kontrol dönemleri

Buğday, yulaf, tritikale, çavdar

Sarı olum devresinde bir defa

Arpa

Süt olum devresinde en az bir defa

Çeltik

Hasattan bir hafta önce balmumu olum zamanında en az bir defa kontrol edilir. Çeltik beyaz uç nematodu (Aphelenchoides besseyi) için kontrol yapılarak numune alınır ve ilgili zirai mücadele kuruluşuna gönderilir.

Sorgum, sudan otu ve 

sorgum x sudan otu melezi

Tam çiçeklenme zamanında bir, tane olgunluk döneminde bir defa olmak üzere iki defa

Mısır

Çiçeklenme öncesi, çiçeklenme ve hasat öncesi olmak üzere üç defa

Kuşyemi

Tam çiçeklenme zamanında bir defa

Karabuğday

%50 çiçeklenme döneminde ve fizyolojik olum döneminde olmak üzere iki defa

c) Tohumluk üretilen bir tarlaya çeşit safiyetini korumak şartıyla aynı çeşidin sınıf ve döl kademesi birbirini izleyen tohumluğu arka arkaya ekilebilir. Türlere göre ön bitki şartları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Türler

Ön bitki şartı

Buğday, arpa, yulaf, tritikale

Bu gruba ait bitki türleri veya bu türlere ait çeşitler değiştirilecekse en az iki yıl bu türlerin ekilmemiş olması gerekir.

Çeltik, çavdar, sorgum, kuşyemi

Aynı türe ait farklı çeşit ekilecekse en az iki yıl aynı türe ait ürün ekilmez.

Sudan otu ve 

sorgum x sudan otu melezi, mısır

Ön bitki şartı yoktur

Karabuğday

Ön bitki şartı yoktur

 

             ç) Tohumluk üretiminde türlere göre izolasyon mesafeleri aşağıdaki gibidir. Zaman izolasyonu başarı ile uygulanmışsa bu değerler dikkate alınmaz.

 

Türler

Tohumluk sınıfı

Elit

Orijinal

Sertifikalı

Buğday, arpa, yulaf,

2 m

2 m

2 m

Tritikale

-

50 m

20 m

Çavdar, kuşyemi

-

300 m

250 m

Melez çavdar

-

1000 m

500 m

Çeltik

-

2 m

2 m

Sorgum, sudan otu ve sorgum x sudanotu melezi

-

300 m

300 m

Mısır

-

300 m

200 m

Karabuğday

-

200 m

100 m

 

d) Türlere göre tarla kontrolünde dikkat edilecek standartları aşağıdaki gibidir.

 

1) Buğday, arpa, yulaf, çavdar ve tritikale türlerinde tarla kontrolüne esas olacak birim saha büyüklüğü 20 m2 ’dir. Birim saha üzerinden yapılacak bu kontrollerde tarla büyüklüğüne göre tekrarlama sayısı ve tarla kontrolünde dikkat edilecek faktörler aşağıda belirlenmiştir.

0 – 100 dekara kadar             en az 5,

101 – 1000 dekar arası en az 10,

1001 dekardan fazla              en az 15 birim saha.

 

Faktörler  (  % )

Elit

Orijinal

Sertifikalı I

Sertifikalı II-III

Diğer tür ve çeşitler       en çok başak 

0,05

0,1

0,2

0,5

Diğer Cins  hububat       en çok başak 

0,1

0,2

0,4

1,0

 Zararlı yabancı otlar      en çok bitki

Delice (Lolium temulentum) ve

Pelemir (Cephalaria cyriaca) 

0

0

0,05

0,1

Tohumla geçen hastalıklar

Sürme (Tilletia caries, T. foetida)

0,1

0,1

0,1

0,5

Rastık (Ustilago tritici, U.hordei)

0,1

0,1

0,5

1,0

 

2) Çeltik türünde tarla kontrolüne esas olacak birim saha büyüklüğü 20 m2’dir. Birim saha üzerinden yapılacak bu kontrollerde tarla büyüklüğüne göre tekrarlama sayısı ve tarla kontrolünde dikkat edilecek faktörler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

0 - 100 dekara kadar              en az 5,

101 – 1000 dekar arası en az 10,

1001 dekardan fazla              en az 15 birim saha.

 

Çeltik beyaz uç nematodu (Aphelenchoides besseyi) için örnek alınacak bitki sayısı;

0-5 dekara kadar 50 salkım,

6-10 dekar arası 100 salkım,

11-50 dekar arası 150 salkım olmalıdır.

50 dekardan büyük alanlarda her 50 dekar için 150 salkım kesilerek paçal yapılır ve bunların arasından 1/5 i alınarak örnekleme ünitesi oluşturulur. Bu örnekler ilgili mücadele enstitüsüne gönderilir. Gelen sonuçlara göre tohumluk üretimleri partilendirilir.

 

  Faktörler   ( % ) 

Orijinal

Sertifikalı I

Sertifikalı II

Diğer çeşitler        salkım                        en çok

0,001

0,05

0,2

Kırmızı çeltik        salkım                        en çok

0,001

0,05

0,1

Çeltik yanıklığı (Pyricularia oryzae)       en çok

0,2

0,5

1,0

Çeltik beyaz uç nematodu   (Aphelenchoides besseyi Christie)                            en çok başak

0,0

0,0

0,0

 

3) Hibrit mısır, melez sorgum, sorgum x sudanotu melezi türlerinde tarla kontrolüne esas olacak birim 100 ana ve 100 baba bitkidir. birim saha üzerinde yapılacak bu kontrollerde tarla büyüklüğüne göre tekrarlama sayısı ve tarla kontrolünde dikkat edilecek faktörler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

0 - 50 dekara kadar en az 5,

51 – 100 dekar arası en az 10,

101 dekardan fazla en az 15 birim saha.

 

Faktörler                                     (en çok %)

Orijinal

Sertifikalı

Çiçek tozu döken ana bitkiler

1

1

Çiçek tozu döken tip dışı baba bitkiler

0,1

0,1

Tip dışı ana bitkiler ve çiçek tozu dökmeyen tip dışı baba bitkiler

1

2

 

4) Açık tozlanan mısır, sorgum, sudan otu, kuşyemi türlerinde ve kendilenmiş hatlarda tarla kontrolüne esas olacak birim 100 bitkidir. Birim saha üzerinde yapılacak bu kontrollerde tarla büyüklüğüne göre tekrarlama sayısı ve tarla kontrolünde dikkat edilecek faktörler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

0 - 50 dekara kadar en az 5,

51 – 100 dekar arası en az 10,

101 dekardan fazla en az 15 birim saha.

 

Faktörler   (en çok %)

Orijinal

Sertifikalı

Tip dışı bitkiler

1

2

 

5) Karabuğday türünde tarla kontrolüne esas olacak birim saha büyüklüğü 20 m2’dir. Birim saha üzerinden yapılacak bu kontrollerde tarla büyüklüğüne göre tekrarlama sayısı ve tarla kontrolünde dikkat edilecek faktörler aşağıda belirlenmiştir.

0 – 100 dekara kadar             en az 5,

101 – 1000 dekar arası en az 10,

1001 dekardan fazla              en az 15 birim saha.

 

Faktörler   (en çok %)

Orijinal

Sertifikalı I

Sertifikalı II-III

Diğer Cins Hububat

0,2

0,4

1,0

                                                                                                                                                                                       ”

 

 

 “Ek–8

TOHUMLUK PARTİLERİNE AİT ASGARİ NUMUNE MİKTARI, 

AZAMİ AMBALAJ VE PARTİ BÜYÜKLÜKLERİ

 

Tür

Azami Parti Büyüklüğü (*)

Ton         

Azami Ambalaj Ağırlığı(**)

kg

Asgari Numune Miktarı

g

Arpa, yulaf, buğday, tritikale, çavdar

30

50

1000

Çeltik

30

50

700

Kuşyemi

10

50

400

Sorgum, sudan otu sorgum x sudan otu melezi

10

50

1000

Mısır (kendilenmiş hat- orijinal tohumlar)

40

50

1000

Mısır (kendilenmiş hat dışında orijinal ve sertifikalı tohumlar)

40

50

1000

Karabuğday

30

50

1000

 

(*) Azami parti büyüklüğü % 5'ten fazla aşılmayacaktır.

(**) Adet olarak ambalajlanan tohumluklarda ağırlık bu miktarların üzerinde olamaz. Ham tohumluk sertifikası ile belgelendirilen tohumluklarda ambalaj büyüklüğü sınırlaması uygulanmaz.”

 

 “Ek–9

LABORATUVAR STANDARTLARI

a) Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar ve Tritikale

 

Faktörler

Elit*

Orijinal

Sertifikalı I

Sertifikalı

II-III

Saf tohum                             (en az %)

-

98

97

97

Cansız yabancı madde          (en çok %)

-

2

3

3

Diğer mahsul tohumları       (en çok adet/kg)

2

2

6

40

Diğer tür ve çeşitler            (en çok adet/kg)

2

4

20

100

Ot tohumları                         (en çok adet/kg)

4

8

16

50

Zararlı ot tohumları                (en çok adet/kg)

Delice (Lolium temulentum),

Pelemir (Cephalaria cyriaca),

Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana,

0

0

0

0

Çavdarmahmuzu                      (en çok %)

(Claviceps purpurea)

0

0,1

0,1

0,2

Tohumla Geçen Hastalıklar   (en çok adet/kg)

Buğday sürmesi (Tilletia caries, Tilletia foetida)

Arpa kapalı rastığı (Ustilago hordei)

Yarı açık arpa rastığı (Ustilago nigra)

Yulaf kapalı rastığı (Ustilago kollei)

Yulaf açık rastığı (Ustilago avenae)

0

2

4

10

Çimlenme                                         (en az %)

-

85

85

85

* Buğday, Arpa ve Yulaf için geçerlidir.

b) Çeltik

Faktörler

Orijinal

Sertifikalı I

Sertifikalı II

Saf tohum                        (en az %)

98

97

97

Cansız Yabancı Madde    (en çok  %)

2

3

3

Diğer Mahsul Tohumları (en çok %)

0

0,1

0,1

Ot tohumları                     (en çok adet/kg)

5

10

20

Kırmızı Çeltik                   (en çok adet/kg)

5

10

20

Çeltik Beyaz Uç Nematodu

 (Aphelenchoides besseyi)

0

0

0

Çimlenme                         (en az %)

85

85

85

c) Hibrit mısır, açıkta tozlanan mısır ve kendilenmiş hat

Faktörler

Orijinal

Sertifikalı I

Saf tohum (en az %)

98

98

Cansız Yabancı Madde (en az %)

2

2

Diğer Mahsul Tohumları (en çok %)

0

0

Diğer Tür ve Çeşitler (en çok adet/kg)

4

6

Ot tohumları (en çok adet/kg)

0

0

Çimlenme (en az %)

90

90

ç) Sorgum, Sudan otu, Melez Sorgum, Sorgum x Sudan otu Melezi ve Kuşyemi

Faktörler

Orijinal

Sertifikalı

Saf tohum (en az %)

98

97

Cansız Yabancı Madde (en az %)

2

3

Diğer Mahsul Tohumları (en çok %)

0

0

Diğer Tür ve Çeşitler (en çok adet/kg)

10

20

Ot tohumları (en çok adet/kg)

0

0

Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana, Lolium temulenttan (*)

0

0

Çimlenme (en az %)

85

85

(*) Bu standart sadece kuşyemi için geçerlidir.

 

d) Karabuğday

Faktörler

Orijinal

Sertifikalı I

Sertifikalı II

Saf tohum (en az %)

98

97

97

Cansız Yabancı Madde (en çok %)

2

3

3

Diğer Mahsul Tohumları (en çok adet/kg)

2

6

40

Diğer tür ve çeşitler(en çok adet/kg)

4

20

100

Ot tohumları (en çok adet/kg)

8

16

50

Çimlenme (en az %)

85

85

85

”