5 Temmuz 2012 Tarihli ve 28344 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

6337     Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

6352     Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2012/3310      Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Kültür ve Turizm Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Kırsal Kalkınma Programı İzleme Komitesinin Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

—  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

—  Sağlık Hizmetlerinde İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynakları ile Çalışan Personelin Radyasyon Doz Limitleri ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

—  İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik Tasarım ve Metroloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/39)

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2012/2)

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2/7/2012 Tarihli ve 2012/6 Sayılı Kararı

 

KURUL KARARI

—  Şeker Kurulunun 25/6/2012 Tarihli ve 255/6 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2011/62, K: 2012/2 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri