5 Temmuz 2012 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28344

YNETMELK

stanbul Teknik niversitesinden:

STANBUL TEKNK NVERSTES ELEKTRONK TASARIM VE METROLOJ

UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; stanbul Teknik niversitesi Rektrlne bal olarak kurulan stanbul Teknik niversitesi Elektronik Tasarm ve Metroloji Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; stanbul Teknik niversitesi Elektronik Tasarm ve Metroloji Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna ve bu organlarn grevlerine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez: stanbul Teknik niversitesi Elektronik Tasarm ve Metroloji Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Faklte Ynetim Kurulu: stanbul Teknik niversitesi Elektrik Elektronik Fakltesi Ynetim Kurulunu,

d) Rektr: stanbul Teknik niversitesi Rektrn,

e) niversite (T): stanbul Teknik niversitesini,

f) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; kamu ve zel sektrn maddi desteini niversitenin yetkin insan kayna ile birletirerek, Trkiyenin yksek baarml tmleik devre ve elektronik sistem alannda gelimesine ortam salamak ve nclk etmektir.

Faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkez, bu Ynetmeliin 5 inci maddesinde belirtilen amalar gerekletirmek iin aadaki faaliyetlerde bulunur:

a) Yurt ii ve yurt dndaki ilgili kamu kurum ve kurulularyla, T Bilimsel Aratrma Projeleri Birimine ve benzeri kurumlara aratrma projeleri oluturmak ve konuyla ilgili kaynak elde edilmesini salayan almalar yapmak,

b) Yurt iinde ve yurt dndaki zel sektr ile ortak almalar yapmak, danmanlk, tasarm ve lm hizmeti vermek, konuyla ilgili kaynaklar elde edilmesini salayan almalar yapmak,

c) Elektronik devre mimarilerinde, en nemli baarm parametrelerinin neler olduunu saptamak, state-of-the-art diye tabir edilen yksek baarmn dnyada hangi seviyede olduunu takip etmek ve bu balamda Merkezin hedeflerini belirlemek,

) Analog ve saysal devreleri beraber ieren, hz ve hassasiyeti dnya apnda olan tmleik devrelerin mimarilerini aratrmak ve daha yksek baarml mimariler gelitirmek,

d) Analog ve saysal devreleri beraber ieren, hz ve hassasiyeti dnya apnda olan tmleik devrelerin lm tekniklerini aratrmak ve daha yksek baarml lm teknikleri ve aletleri gelitirmek,

e) Bask devre zerinde kurulan, hz ve hassasiyeti dnya apnda olan elektronik sistemlerin mimarilerini aratrmak ve daha yksek baarml sistemler gelitirmek,

f) Bask devre zerinde kurulan, hz ve hassasiyeti dnya apnda olan elektronik sistemlerin lm tekniklerini aratrmak ve daha yksek baarml lm teknikleri ve aletleri gelitirmek,

g) Hz ve hassasiyeti dnya apnda olan tmleik ve ayrk devrelerin tasarm ve lm ile ilgili patent bavurular yapmak ve bilimsel yaynlar yapmak,

) Gelitirilen yksek baarml tmleik devre ve sistemleri silikon ve baskl devre kart (PCB) zerinde gereklemek, laboratuvar ortamnda baarm parametrelerini lmek, kalite kontroln yapmak, yksek baarml ve stn kaliteli prototip gelitirmek,

h) Prototipleri kaliteli endstriyel rn haline getirebilmek iin yol haritas izmek,

) Yurt dnda ve yurt iinde, uzman kiiler, irketler, niversiteler, uygulama ve aratrma merkezleri ile ortak alma imkanlar yaratmak,

i) Elektronik, haberleme, mikrodalga, biyomedikal, audio, video, akustik, kalite kontrol, lm, yazlm ve benzeri pek ok disiplinin yksek baarml sistem erevesi ierisinde beraber almasna ortam salamak,

j) Laboratuvar destek, staj projesi, bitirme projesi, yksek lisans tezi, doktora tezi ve doktora st almalar kapsamnda yetkin elemanlar yetitirmek, bu elemanlara maddi destek salamak,

k) Trkiyede ok yksek baarml devre tasarmlarn rnletirecek ve pazarlayacak irketler olumasna destek olmak,

l) Elektronik tasarm ve metroloji alannda giriimcilie destek vermek.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar, Proje Gruplar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr,

b) Ynetim Kurulu,

c) Danma Kurulu.

Mdr ve grevleri

MADDE 8 (1) Mdr; Ynetim Kurulunun nerisi zerine, niversitede grev yapan retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl sre iin grevlendirilir. Sresi biten Mdr tekrar grevlendirilebilir. Mdr, Merkezin almalarnn dzenli olarak yrtlmesi ve gelitirilmesinden Rektre kar sorumludur.

(2) Mdrn nerisi zerine, niversitede alannda uzman retim elemanlarndan bir kii mdr yardmcs olarak Rektr tarafndan yl sre ile grevlendirilir. Mdr Yardmcs, Mdrn kendisine verecei grevleri yapar. Mdr, grevi banda bulunmad zaman yardmcsn vekil brakr. Greve vekalet alt aydan fazla srerse yeni bir Mdr grevlendirilir. Mdrn grevi sona erdiinde yardmcnn da grevi sona erer.

(3) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin almalarnn Ynetim Kurulu tarafndan hazrlanan planlar dorultusunda dzenli ve etkin olarak yrtlmesini ve gelitirilmesini salamak, bu hususta her trl tedbiri almak,

c) Merkezin ilgili yurt ii veya yurt d kii, kurum ve kurulularla ibirlii yapmasn ve/veya egdmn salamak,

) Ynetim Kurulu tarafndan karar verilen konularda gerekli protokol ve anlamalar yapmak,

d) Ynetim Kurulunu toplantya armak, bu toplantlarn gndemini hazrlamak ve toplantlara bakanlk etmek, Ynetim Kurulu kararlarn uygulamak,

e) Danma Kurulunu olaan ve olaanst toplantya armak, bu toplantlarn gndemini hazrlamak ve toplantlara bakanlk etmek,

f) Ynetim Kurulu tarafndan belirlenen Merkezin personel ihtiyac ile ilgili kararlar Rektre sunmak,

g) Hazrlanan planlar Danma Kuruluna ve Rektrle sunmak,

) Merkezin yllk faaliyet raporunu ve bir sonraki yla ait yllk alma programn onaylanm ekli ile Rektrle sunmak.

Ynetim kurulu ve grevleri

MADDE 9 (1) Ynetim Kurulu; Mdr ile niversitede grev yapan retim yeleri arasndan Faklte Ynetim Kurulunun nerecei iki ve Rektrln nerecei iki ye olmak zere toplam be yeden oluur. Ynetim Kurulu yeleri Rektr tarafndan yl sre ile grevlendirilir. Sresi biten yeler yeniden grevlendirilebilir. Sresi bitmeden ayrlan veya alt aydan fazla niversite dnda grevlendirilen yelerin yerine yenileri grevlendirilir.

(2) Ynetim Kurulu en az iki ayda bir toplanr. Ynetim Kurulu tutanaklar Danma Kurulu yelerinin incelemesine ak tutulur, ayrca bu tutanaklarn birer nshas Rektrle ve ilgili akademik birimlere ynlendirilir.

(3) Ynetim Kurulu, salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr. Oylarn eitlii halinde Mdrn oyu ynnde ounluk salanm saylr.

(4) Ynetim kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin alma ve ynetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezin personel ihtiyac konusunda karar almak,

c) Merkezin yllk faaliyet raporunu ve yllk alma programn grerek karara balamak,

) Merkezin bnyesinde kurulacak olan bilimsel alma gruplarn ve komisyonlar belirlemek,

d) Aratrma, yayn, retim ve dier alma alanlarna ilikin konularda karar almak,

e) Merkezin uzun vadeli bilimsel alma plan ve programn hazrlamak,

f) Merkezin byme plann hazrlamak,

g) Merkezin bte plann hazrlamak,

) Merkezin alma alanna giren dier konularda kararlar almak,

h) Merkezin hazrlanm planlara uygun olarak ynetilmesini salamak.

Danma kurulu ve grevleri

MADDE 10 (1) Danma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlar dorultusunda almalar yrten veya alma alanlarnn Merkeze katks olaca dnlen niversite temsilcileri ile istekleri halinde yurtii veya yurtdndaki dier kurum ve kurulularn temsilcileri ve kiiler arasndan Rektr tarafndan yllna grevlendirilen en fazla on yeden oluur. Sresi biten yeler yeniden grevlendirilebilir.

(2) Danma Kurulu ylda iki kez olaan olarak toplanr. Mdr gerekli grd takdirde Danma Kurulunu olaanst toplantya arabilir.

(3) Danma Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin faaliyetlerinin belirlenmi ilkelere uygun olarak yrtlmesini salamak,

b) Ynetim Kurulu tarafndan hazrlanan planlar deerlendirmek ve buna ilikin olarak Ynetim Kuruluna nerilerde bulunmak,

c) Merkezin elektronik endstrisi ile egdm salamak amacyla endstri temsilcileriyle periyodik toplantlar yapmak,

) Merkeze almalarnda bilimsel ve idari adan bilgi, deneyim ve nerilerini aktarmak.

Proje gruplar ve grevleri

MADDE 11 (1) Aratrma, gelitirme ve eitim almalarn i blm erevesinde yrtmek zere Mdrn nerisi ve Ynetim Kurulunun kararyla Merkezin alma alanlarnda proje gruplar kurulabilir. Proje gruplarnn kurulu ve almalar Ynetim Kurulunca belirlenen esaslar erevesinde yrtlr.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 12 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, Mdrn nerisi zerine 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesi uyarnca, Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Ekipman ve demirbalar

MADDE 13 (1) Merkez tarafndan alnan her trl alet, ekipman ve demirbalar Merkez hizmetlerinin kullanmna tahsis edilir.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde; ilgili dier mevzuat hkmleri ile niversite Senatosunun kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini stanbul Teknik niversitesi Rektr yrtr.