5 Temmuz 2012 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28344

YNETMELK

Gmrk ve Ticaret Bakanlndan:

GMRK VE TCARET BAKANLII DNER SERMAYE

LETMES YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Gmrk ve Ticaret Bakanl Dner Sermaye letmelerinin faaliyet alanlarna, gelir kaynaklarna, harcamalarna, idari ve mali ilemlerine ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayl Gmrk ve Ticaret Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 28 inci maddesinin dokuzuncu fkrasna dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakanlk: Gmrk ve Ticaret Bakanln,

b) Blge Mdrl: Gmrk ve Ticaret Blge Mdrlklerini,

c) Eya: 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayl Gmrk Kanunu ile 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayl Kaaklkla Mcadele Kanunu ve dier mevzuata gre tasfiyesi ngrlen eyay,

) Genel Mdrlk: Tasfiye Hizmetleri Genel Mdrln,

d) letme: Dner sermaye ilemlerini yapmakla grevli iletme mdrlklerini,

e) Muhasebe birimi: Muhasebe hizmetlerinin yapld birimi,

f) Muhasebe yetkilisi: Muhasebe hizmetlerinin yrtlmesinden ve muhasebe biriminin ynetilmesinden sorumlu usulne gre atanm sertifikal yneticiyi,

g) Muhasebe yetkilisi mutemedi: Muhasebe yetkilisi adna ve hesabna para ve parayla ifade edilebilen deerleri geici olarak almaya, muhafaza etmeye, vermeye, gndermeye yetkili ve bu ilemlerle ilgili olarak dorudan muhasebe yetkilisine kar sorumlu olan personeli,

ifade eder.

KNC BLM

Faaliyet Alanlar, Sermaye, Sermaye Kaynaklar, Gelir ve Giderler

Faaliyet alanlar

MADDE 4 (1) Dner Sermaye letmesi ile ilgili faaliyetler aada belirtilmitir:

a) Tasfiyelik hale gelen eyann, ilgili mevzuat uyarnca tasfiyesini yapmak,

b) Tasfiyelik eyann sata sunulmasndan nce zelliklerine gre bakm, tamiri ve ambalajlamasn yapmak veya yaptrmak,

c) Yolcu beraberi eya, kaak veya kaak zann ile yakalanan eya ve ara ile zorunlu hallerde gmrk denetimine tabi dier eya iin geici depolama yerleri ve antrepolar iletmek,

) Tasfiyelik eya iin depolar, maazalar ve sat reyonlar amak, iletmek ve ilettirmek,

d) Laboratuvarlar kurmak, laboratuvarlarda yaplan tahlillerin cretlerini tahsil etmek ve bu laboratuvarlarn faaliyetleri iin ihtiya duyulan giderleri karlamak,

e) Gmrk idarelerinin denetimi altndaki alanlarda ykleme, boaltma, nakletme, elleleme, ambarlama, tartm ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptrmak,

f) Bakanln grev alanna giren konulara ilikin bilgi ve belgelerin matbu veya elektronik ortamda almn, satn veya bedelsiz datmn yapmak veya yaptrmak,

g) Gmrk idaresinin ihtiya duyduu sarf malzemesi niteliindeki mhrlerin almn, satmn, bedelsiz datmn yapmak veya yaptrmak,

) Gmrk hizmetlerinin gelitirilmesi ve kaaklkla etkin mcadele edilmesine ynelik faaliyetler kapsamnda, modernizasyon, otomasyon; ara-gere ve teknik cihazlarn temini; kurs, konferans, toplant ve seminer dzenlenmesi; envanter, projelendirme, uygulama, aratrma-gelitirme, yayn, rehberlik, danmanlk, ynetim, iletme, yurtd tekilatnn gelitirilmesi ve benzeri hizmetleri yapmak, yaptrmak veya bunlara katlmak,

h) Bakanlk tarafndan verilen benzeri grevleri yapmak.

Sermaye

MADDE 5 (1) Dner Sermaye letmeleri iin 30.000.000 (otuz milyon) Trk Liras sermaye tahsis edilmitir.

(2) htiya duyulmas halinde tahsis olunan sermaye Bakanlar Kurulu Karar ile be katna kadar artrlabilir. Bu suretle artrlan sermaye elde edilen karlarla karlanr.

(3) Ba ve yardmlar tahsis edilen sermaye miktar ile snrl olmakszn sermayeye ilave olunur.

(4) Dner sermayenin iletmeler arasnda dalm, artrlp azaltlmas veya geri alnmas Genel Mdrlke yaplr.

Sermaye kaynaklar

MADDE 6 (1) letmelerin sermaye kaynaklar unlardr;

a) Dner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek karlar,

b) Ba ve yardmlar,

c) Dner sermaye faaliyetlerinde kullanlmak zere iletmeye verilen mallar.

(2) Dner sermaye faaliyetlerinden elde edilen karlar, denmi sermaye tahsis edilen sermaye tutarna ulancaya kadar sermayeye ilave olunur.

(3) denmi sermaye tahsis edilen sermaye tutarna ulatktan sonra elde edilen karlar, hesap dnemini izleyen Nisan aynn sonuna kadar genel bteye gelir kaydedilmek zere ilgili muhasebe birimine yatrlr.

(4) Faaliyet dnemleri sonunda oluan zararlar, izleyen yllarn net karlarndan mahsup edilir.

(5) Mal yln bitiminden balayarak iki ay iinde hazrlanacak bilano ve ekleri ile btn gelir ve gider belgeleri Saytaya, bilano ve eklerinin birer rnei de ayn sre iinde Maliye Bakanlna gnderilir.

(6) Dner sermayeye ait btn mallar Devlet mal hkmndedir.

(7) Bakanlk hizmetleri iin dner sermayeden temin edilen tanmazlar, tapuda Hazine adna tescil edilerek Bakanlk adna tahsis edilir.

Gelirler

MADDE 7 (1) letmelerin gelirleri unlardr:

a) 4 nc maddede saylan gelir getirici faaliyetlerden elde edilen gelirler,

b) Dier gelirler.

Giderler

MADDE 8 (1) letmelerin giderleri unlardr:

a) 4 nc maddede belirtilen i ve faaliyetlerin gerekletirilmesi iin yaplan gider veya harcamalar,

b) letme kadro ve pozisyonlarnda istihdam edilen personele yaplan aylk, cret ile mali ve sosyal haklarna ilikin demeler,

c) i cretleri ve toplu szlemelerle iilere tannan zlk haklar ile ilgili giderler,

) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayl Harcrah Kanunu uyarnca yaplacak harcrah demeleri,

d) htiya duyulan insan gc, gayrimenkul, ara, tat ve ekipman temini ile inaat ileri iin yaplacak harcamalar.

Bte

MADDE 9 (1) letmelerin gelir ve gider bte tahminleri ile nceki yln kesin hesap cetvelleri Blge Mdrlklerince her yl Temmuz aynn sonuna kadar hazrlanarak Genel Mdrle gnderilir.

(2) letmelerin bteleri Genel Mdrlke incelenerek Bakanlka onaylanr ve mali ylbandan itibaren yrrle girer.

(3) Harcamalar btede yer alan deneklere dayanlarak gerekletirilir. deneksiz ya da denek st harcama yaplamaz.

(4) Kesin hesap cetvelleri, bteyle birlikte Bakanlk onayna sunulur.

NC BLM

Grevler, Yetkiler ve Sorumluluklar

Harcama yetkilisi

MADDE 10 (1) Dner sermaye btesinden yaplacak harcamalarda, harcama yetkilisi Blge Mdrdr. Blge Mdr, bu yetkisini yazl olmak ve snrlar aka belirtilmek kaydyla yardmclarna ksmen veya tamamen devredebilir.

Gerekletirme grevlileri

MADDE 11 (1) Dner sermaye btesinden yaplacak harcamalarda deme emri belgesi iletme mdr tarafndan imzalanr.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Hkm bulunmayan haller

MADDE 12 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hususlarda, 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayl Resm Gazetede yaymlanan Dner Sermayeli letmeler Bte ve Muhasebe Ynetmelii ve ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 13 (1) 11/4/2010 tarihli ve 27549 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tasfiye leri Dner Sermaye letmeleri Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Gmrk ve Ticaret Bakan yrtr.