5 Temmuz 2012 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28344

YNETMELK

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI ZLEME KOMTESNN TEEKKL VE

ALIMA ESASLARI HAKKINDA YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; ilgili kamu kurum ve kurulular, gerek kiiler, zel hukuk tzel kiileri ve sivil toplum kurulularnn krsal kalknma program ve destekleri ile ilgili izleme, deerlendirme srelerine katk ve katlmlarn salamak zere zleme Komitesinin teekkl ile alma usul ve esaslarn belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Krsal Kalknma Program zleme Komitesinin teekkl ile alma usul ve esaslarn kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 639 sayl Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 11 inci maddesi ile 4/5/2007 tarihli ve 5648 sayl Tarm ve Krsal Kalknmay Destekleme Kurumu Kurulu ve Grevleri Hakknda Kanunun 9 uncu maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Ara Deerlendirme: Avrupa Birlii Komisyonunun uygun grmesi halinde, Programn uygulamasnn ilk sonularn ve n deerlendirmeyle olan tutarlln deerlendirmek amacyla yetki devri karar alnd tarihten yl sonra uygulamann ilk yllarna ynelik olarak gerekletirilen deerlendirmeyi,

b) Bakan: Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakann,

c) Bakanlk: Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanln,

) Bakan: Katlm ncesi Yardm Arac Krsal Kalknma Program iin kurulan zleme Komitesinin Bakann,

d) Denetim Otoritesi: Katlm ncesi Yardm Aracna ilikin oluturulan ynetim ve kontrol sistemlerinin etkin ve doru bir ekilde ilediine dair dorulamay yapmakla sorumlu olan Hazine Kontrolrleri Kurulunu,

e) Devam Eden Deerlendirme: Programn uygulama aamasna bal olarak destek gren eylemlerin ilgililiinin, etkinliinin, verimliliinin, faydasnn ve srdrlebilirliinin deerlendirilmesi amacyla yrtlen n deerlendirme, ara deerlendirme, yllk deerlendirme ve nihai deerlendirme faaliyetlerinin btnn,

f) Katlm ncesi Yardm Arac: Avrupa Birliinin 2007-2013 yllarn kapsayan ve be bileenden oluan katlm ncesi desteini,

g) Katlm ncesi Yardm Arac zleme Komitesi: Ulusal Katlm ncesi Yardm Koordinatr ile Avrupa Komisyonunun e bakanlnda, Ulusal Yetkilendirme Grevlisi, Ynetim Otoritesi, Kurum ve dier ilgili kurumlarn temsilcilerinden oluan ve temel grevi Katlm ncesi Yardm Arac bileenleri arasnda uyum ve koordinasyonu salamak olan Komiteyi,

) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,

h) Komite: Krsal Kalknma Program zleme Komitesini,

) Kurum: Tarm ve Krsal Kalknmay Destekleme Kurumunu,

i) Mstear: Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl Mstearn,

j) Program: Katlm ncesi Yardm Arac Krsal Kalknma bileeni kapsamnda hazrlanan Krsal Kalknma Programn,

k) Ulusal Katlm ncesi Yardm Koordinatr: Katlm ncesi Yardm Arac kapsamndaki bileenlere ynelik genel koordinasyonu salamakla sorumlu Avrupa Birlii Bakanl Mstearn,

l) Ulusal Yetkilendirme Grevlisi: Katlm ncesi Yardm Arac kapsamndaki ynetim ve kontrol sistemlerinin etkin ileyii ile Ulusal Fonun bakan olarak Trkiyede Avrupa Birlii fonlarnn mali ynetiminden ve bu erevede yaplan ilemlerin mevzuata ve usulne uygunluundan btnyle sorumlu Hazine Mstearn,

m) Yetkili Akreditasyon Grevlisi: Ulusal Yetkilendirme Grevlisi ve Ulusal Fonun akredite edilmesi, akreditasyonunun izlenmesi ve askya alnmas veya kaldrlmasyla yetkili Hazine Mstearlndan sorumlu Bakan,

n) Ynetim Otoritesi: Programn hazrlanmas, uygulanmasnn izlenmesi, deerlendirilmesi, raporlanmas, koordinasyonu ve tantmndan sorumlu Bakanlk tarafndan grevlendirilen Tarm Reformu Genel Mdrln,

o) Yllk Uygulama Raporu: Bir nceki yla ait program faaliyetleriyle ilgili bilgileri ieren ve her yl Haziran ay sonuna kadar Avrupa Komisyonuna gnderilmesi gereken raporu,

) Nihai Uygulama Raporu: Program uygulama dnemindeki faaliyetlere ait bilgileri ieren ve programn bitiminden sonra alt ay iinde Avrupa Komisyonuna gnderilmesi gereken raporu,

ifade eder.

KNC BLM

Komitenin Oluturulmas ve Yaps

Komite yelerinin belirlenmesi

MADDE 5 (1) Komitede yer alan kamu ve sivil toplum kurulular tarafndan bir asil ve bir yedek yelik iin adaylar Ynetim Otoritesine teklif edilir.

(2) Komite, teklif edilen asil ve yedek yeleri kapsayacak ekilde Mstear onay ile oluturulur.

(3) Aada belirtilen durumlarda asil ve yedek yelerin yerine geecek yeni yeler belirlenir.

a) yelikten ekilme talepleri dorultusunda.

b) yeliklerine ilikin grev ve sorumluluklarn bir yldan fazla sreyle yerine getirmemeleri veya kasten iledikleri bir sutan dolay hkm giymeleri durumunda.

c) lm ya da haklarnda kstlama karar verilmesi durumlarnda.

(4) Komitenin Bakan Bakanlk Msteardr. Komitenin Bakan Yardmcs Komite yeleri ierisinden dorudan Mstear onay ile belirlenir. Komite Bakan Kurumda bir grev alamaz.

(5) Bakan ve Komite yelerinin her biri eit oy hakkna sahiptir.

(6) Kurum Bakan, Komisyon ve Ynetim Otoritesi temsilcileri Komite almalarna oy hakk olmadan katlabilirler.

(7) Komite asil ve/veya yedek yelerinin, bal bulunduklar kamu ve sivil toplum kurulular tarafndan deitirilmesinin sz konusu olmas durumunda, toplant tarihinden en ge yirmi be i gn ncesinde yeni ye teklifi Ynetim Otoritesine bildirilir.

Komitenin yaps

MADDE 6 (1) Komitede aadaki kamu kurumlarnn temsilcileri yer alr:

a) Bakanlk,

b) ileri Bakanl,

c) Maliye Bakanl,

) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl,

d) Gmrk ve Ticaret Bakanl,

e) Kltr ve Turizm Bakanl,

f) Orman ve Su leri Bakanl,

g) evre ve ehircilik Bakanl,

) Kalknma Bakanl,

h) Avrupa Birlii Bakanl,

) Hazine Mstearl.

(2) Komitede aadaki ekonomik, sosyal ve ilgili dier konulara ynelik sivil toplum kurulularnn temsilcileri yer alr:

a) Trkiye Odalar ve Borsalar Birlii,

b) Trkiye St, Et, Gda Sanayicileri ve reticileri Birlii,

c) Et reticileri Birlii,

) Trkiye Milli Kooperatifler Birlii,

d) Trkiye Tarm Kredi Kooperatifleri Merkez Birlii,

e) Su rnleri Yetitiricileri retici Merkez Birlii,

f) Trkiye Damzlk Sr Yetitiricileri Merkez Birlii,

g) Trkiye Tarmsal St reticileri Merkez Birlii,

) Trkiye Tabiat Koruma Dernei,

h) Trkiye Kalknma Vakf,

) Trkiye Ziraat Odalar Birlii.

(3) Komitede kamu kurumlarndan en az Genel Mdr dzeyinde, sivil toplum kurulularndan ise ynetici seviyesinde birer temsilci yer alr.

(4) Sivil toplum kurulular Komitede kamu kurumlar ye saysna eit sayda ye ile temsil edilir.

(5) Komite almalarna;

a) Kurum temsilcisi,

b) Ulusal Yetkilendirme Grevlisi temsilcisi,

c) Ulusal Katlm ncesi Yardm Koordinatr temsilcisi,

) Bakanlk Avrupa Birlii ve D likiler Genel Mdrlnden bir temsilci, Gda ve Kontrol Genel Mdrlnden bir temsilci, Bitkisel retim Genel Mdrlnden bir temsilci, Hayvanclk Genel Mdrlnden bir temsilci ve Balklk ve Su rnleri Genel Mdrlnden bir temsilci,

d) Denetim Otoritesi temsilcisi,

e) alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl temsilcisi,

f) Trkiye statistik Kurumu temsilcisi,

g) Ankara l Gda, Tarm ve Hayvanclk Mdrl temsilcisi,

) Gneydou Anadolu Projesi Blge Kalknma daresi Bakanl temsilcisi,

h) Ziraat Bankas Genel Mdrl temsilcisi,

) Ankara niversitesi Ziraat Fakltesi temsilcisi,

i) Ankara niversitesi Veteriner Fakltesi temsilcisi,

j) Ankara niversitesi Mhendislik Fakltesi Gda Mhendislii blm temsilcisi,

k) Dnya Bankas Trkiye Temsilcilii temsilcisi,

l) Birlemi Milletler Gda ve Tarm Tekilat temsilcisi,

gzlemci olarak katlrlar.

(6) Bakan Komite toplantlarna ve almalarna, beinci fkrada belirtilenler haricinde, Program uygulama alanlarna ilikin olarak ihtiya duyulmas halinde ilgili kurum ve kurulular, gerek kiileri, zel hukuk tzel kiilerini ve sivil toplum kurulularn gzlemci olarak davet edebilir.

Komitenin Sekreterya hizmetleri

MADDE 7 (1) Komitenin sekreterya hizmetleri 22/6/2012 tarihli ve 28331 sayl Resm Gazetede yaymlanan Krsal Kalknma Program Ynetim Otoritesinin Grevleri ve alma Esaslar Hakknda Ynetmelik uyarnca Ynetim Otoritesi tarafndan yrtlr.

NC BLM

Komitenin Grev ve Sorumluluklar ile alma Esaslar

Komitenin grev ve sorumluluklar

MADDE 8 (1) Komite, aadaki grevleri yerine getirir:

a) Programn belirlenen strateji, ama ve hedeflerine ulalmasnn temini amacyla uygulamalarn etkinlii ve kalitesini salar.

b) Katlm ncesi Yardm Arac zleme Komitesine rapor verir. Katlm ncesi Yardm Arac zleme Komitesine;

1) Program uygulamalarnn iyiletirilmesi amacyla, ncelik eksenleri ve tedbir veya faaliyetler baznda Programn uygulanmasnda ulalan sonular ve mali gstergeler de dahil, kaydedilen ilerleme,

2) Denetim Otoritesi, Ulusal Yetkilendirme Grevlisi veya Yetkili Akreditasyon Grevlisinin gndeme getirdii, ynetim ve kontrol sisteminin ileyiine ilikin hususlar,

konusunda bilgi verir.

c) Programn, Komisyon tarafndan onaylanma kararnn ardndan drt ay ierisinde proje ve faaliyet bavuru artlar, seim ve deerlendirme kriterlerinin Program hedeflerine uygunluunu inceler ve gr oluturur. Program ihtiyalar dorultusunda kriterlerin deitirilmesi sz konusu olduunda Komitenin gr alnr.

) Program ierisinde yer alan tedbirler ve alt tedbirler iin belirlenen hedeflere ulalmas ve sz konusu tedbirler ve alt tedbirlere tahsis edilen kaynaklarn kullanmndaki ilerleme bata olmak zere, programn sonularn gstergeler dzeyinde inceler ve gr oluturur. Bu kapsamda Ynetim Otoritesi, Programn tedbirleri ve alt tedbirlerinin uygulanmas ve ilerlemesine ynelik gerekli bilgiyi Komiteye ve Ulusal Katlm ncesi Yardm Koordinatrne salar.

d) Programda belirlenen hedeflere ulalmas asndan, uygulama ve gelimeleri izler. Bu amala;

1) Programn kapsad sektrlerde uygulamada karlalan glkler,

2) Yaplan kontrollerin sonular,

3) Kabul edilen ve edilmeyen projelerin listesi ve zellikleri

hakknda bilgi alr.

e) Komisyona sunulacak Program deiiklik nerilerini inceler ve uygun olduu takdirde onaylar.

f) Program hedeflerine ulalmas, ynetim ve uygulamann etkinletirilmesi ile verilen yardmn etkinliini artrma konusunda Programa ynelik gerekli grlen deiiklik nerilerini, Ynetim Otoritesi, Kurum ve Ulusal Yetkilendirme Grevlisi ile ortak gr oluturduktan sonra Komisyona ve Ulusal Katlm ncesi Yardm Koordinatrne sunar, bir rneini de Ulusal Yetkilendirme Grevlisine gnderir.

g) Yllk uygulama raporlarn ve nihai uygulama raporunu, Komisyona, Ulusal Katlm ncesi Yardm Koordinatrne, Ulusal Yetkilendirme Grevlisine ve Denetim Otoritesine gnderilmeden nce inceler ve onaylar.

) Programn srekli ve ara deerlendirme raporlarn inceler.

h) Denetim Otoritesi tarafndan sunulan denetim raporlarn ve grlerini deerlendirir.

) Programla ilgili bilgilendirme ve tantm faaliyetlerinin etkinliini deerlendirir. letiim plann ve bu planla ilgili gncellemeleri inceler ve onaylar.

i) Programn teknik destek faaliyetleri konusunda oluturulan eylem plann onaylar.

j) Program veya Avrupa Birlii ile yaplan ikili anlamalar erevesinde ihtiya duyulan konularda gerekli almalar yrtr.

Toplantlarn dzenlenmesi

MADDE 9 (1) Komite toplantlar, ylda en az iki kez olmak zere Bakann daveti ile nceden belirlenen yerde yaplr.

(2) Komite; Bakann, Komite ye tam saysnn te birinin veya Komisyonun talebiyle olaanst toplanabilir.

(3) Bakan, toplant tarihini Komiteye teklif eder. Komite, ileride dzenlenecek toplant tarihini belirler.

Toplant daveti, gndemi ve belgeleri

MADDE 10 (1) Ynetim Otoritesi, tm yelere toplant tarihinden en ge on i gn ncesine kadar toplant davetini ve teklif edilen gndemi, destekleyici belgelerle birlikte elektronik posta ve/veya resmi yaz ile iletir. Komisyona da tm belgeler ngilizce olarak gnderilir.

(2) Toplant tarihinden on i gn ncesinde yelere gnderilen gndem ieriinde yer almayan ve gndeme yeni teklif edilen husus ancak Komitede oy birlii salanrsa gndeme dahil edilir.

(3) Komite toplantlar ile ilgili belgelerin zamannda Komite yelerine ulamad durumlarda, Komite yeleri gndemde yer alan karar maddesinin bir sonraki toplantda ele alnmasn talep edebilir ya da resmi yazma ileminin yaplmasn nerebilir.

(4) Gndem ierisinde, Komitenin karar almas gereken gndem maddeleri ile Komiteye bilgi veya gr alverii yapmak zere sunulan gndem maddeleri aka belirtilir.

(5) Komite yelerinin gndeme yeni bir madde eklenmesi ynnde talepleri olursa, bu taleplerini ve ilgili belgeleri toplant tarihinden en az yedi i gn ncesinde Ynetim Otoritesine iletmeleri durumunda, gndeme eklenmesi hususunda grme yaplr.

(6) Gndem, Komite toplants balangcnda yelerin onayna sunulur.

(7) Komite, gndemde yer alan ve karar verilmesi gereken bir karar teklifinin yelerin oy okluu ile bir sonraki toplantya ertelenmesi veya konu ile ilgili resmi yazma ileminin yaplmas ynnde karar verebilir. Oylarda eitlik halinde Bakann bulunduu taraf ounluu salam saylr.

Komite toplantlar

MADDE 11 (1) Toplantlar kamuoyuna kapal olarak yaplr.

(2) Komite yeleri, Komite almalarn bilginin gizlilii ilkesini gzeterek yrtr.

(3) Komite tarafndan alnan tm kararlar ve kabul edilen belgeler Ynetim Otoritesi tarafndan hazrlanr ve Komiteye sunulur.

(4) Komitenin ald kararlar, Ynetim Otoritesi tarafndan kamuoyunun bilgisine sunulur.

Komite toplantlarna katlm

MADDE 12 (1) Komite toplantlarn Bakan ynetir. Bakann bulunmad zamanlarda bakan yardmcs toplantlara bakanlk yapar.

(2) Toplantnn sonlandrlmas, bir sonraki toplantnn alma plan ve Komite toplantlarndaki almann detaylar Bakan tarafndan belirlenir.

(3) Komite toplantlarna asil yelerin katlm esastr. Ancak asil yenin olmad durumlarda toplantya yedek ye katlr.

(4) Komite, komite yelerinin ve yedek yelerin toplantlara devam etme durumunu inceler ve almalarn aksamamas asndan kurum ve kurulularn konu ile ilgili tedbir almalarn talep eder.

Kararlarn alnmas ve oylama

MADDE 13 (1) Toplantda kararlar, Bakan da dahil olmak zere tm yelerin en az te ikisi mevcut ise alnr.

(2) Komite kararlar, 10 uncu maddenin yedinci fkrasnda belirtilen karar hari, toplantya katlan yelerin oy birlii ile alnr. Oy birliinin salanamamas halinde, konunun incelenmesi ve zme kavuturulmas amacyla bir alma grubu oluturulur. alma grubunun yapt deerlendirmelerin sonucu hakknda bir sonraki toplantda Komite bilgilendirilir ve oy birlii salanmaya allr. Komitede tekrar oy birliinin salanamamas durumunda, bir kez daha oylama yaplr. Bu durumda, toplantda bulunan yelerin drtte nn nerinin lehinde oy vermesi halinde karar alnr. Kar oy kullanan her yenin gr toplant tutanaklarna kaydedilir.

Resmi yazma ilemi

MADDE 14 (1) Bakan, Komite yelerine acil durumlarda veya karar almak iin Komitenin toplanmasn gerektirmeyen hallerde resmi yazma ilemi ile karar alnmas iin teklif sunabilir.

(2) Bakan, karar taslan aklayc not ile birlikte Komite yelerine gnderir.

(3) Komite yeleri, karar tasla ile ilgili grlerini gnderilme tarihinden itibaren on i gn iinde bildirir.

(4) Hibir yeden itiraz gelmemesi durumunda karar tasla kabul edilir.

(5) lem bittiinde, Bakan Komite yelerini sonu hakknda bilgilendirir.

(6) Karar taslana itiraz eden ye gerekesini belirtmek zorundadr. Resmi yazma ilemi kapsamnda itiraz edilen karar ve gerekesi bir sonraki toplantda tartlr.

alma gruplar

MADDE 15 (1) Bakan, Komite toplantsnda karara varlamayan veya ihtiya duyulacak dier konularda zme ulaabilmek iin alma gruplar oluturabilir.

(2) alma gruplar, Komite yelerinden veya Komitenin uygun grecei dier kurum ve kurulu temsilcilerinden oluturulur.

(3) alma gruplar, almalarnn sonularna dayanarak Komiteye teklif ve tavsiyeler sunar.

(4) Komite tarafndan baka bir ekilde karar alnmadka, 18 inci maddede belirtilen hkmler alma grubu iin de uygulanr.

Toplant kaytlar

MADDE 16 (1) Komitenin her toplants iin tutanak tutulur.

(2) Tutanaklar Ynetim Otoritesi tarafndan hazrlanr.

(3) Tutanaklar, toplant gndemini, oturumlarda yaplan tm grmelerin zetini, oylama sonularn, alnan kararlar ve Komite tarafndan yaplan nerileri ierir.

(4) Her toplantnn tutanak tasla toplant tarihinden sonra yirmi i gn iinde tm Komite yelerinin grlerine sunulur. Komite yeleri gr, gzlem ve nerilerini belgenin gnderildii tarihten itibaren on i gn ierisinde Ynetim Otoritesine gnderirler.

(5) Toplant tutanak tasla, bir sonraki toplantnn davet ars ekinde btn yelere gnderilir.

(6) Bir nceki toplantnn tutanak tasla, bir sonraki toplant balangcnda grlr ve kabul edilir. Tutanaklarn bir kopyas Ynetim Otoritesi arivinde saklanr.

Komite kararlarnn takibi

MADDE 17 (1) Bakan, Komite kararlarnn uygulanmasn izler ve gerekli durumlarda Komitenin bir sonraki toplantsna kadar kararlarn uygulanmasna ynelik gerekli tedbirleri alr.

(2) Bakan ilgili kurululardan, Komite kararlarnn yerine getirilmesi konusunda rapor talep edebilir ve Komitenin bir sonraki toplantsnda faaliyetlerin izlenmesi kapsamnda ksa bir rapor sunar.

(3) Komite raporlar, Komitenin onaylad alma plan ve zaman izelgesine gre hazrlanr.

Tarafszlk ve gizlilik ilkesi

MADDE 18 (1) Komitenin tm yeleri tarafszlk ve gizlilik ilkesi kurallarna riayet edeceklerine dair bir bildirim imzalar.

(2) Tarafszlk ve gizlilik ilkesi kurallar aadaki hususlar ierir:

a) Komite yeleri, Komite yeliini yaparken tarafszlk ve gizlilik ilkesini etkileyecek kiilerle ticari iliki veya menfaat ilikisi ierisinde olamaz. Komite yeliini kendisine ya da bakalarna yarar salayacak ekilde kullanamaz.

b) Komite yeleri, kendilerine ya da bakalarna yarar salamak zere karar alma srecini etkileyecek ekilde davranamaz.

c) Komite yeleri, kiisel karlar veya geldikleri kurulularn karlarndan ziyade Programn nceliklerini gzetir.

(3) Herhangi bir Komite yesinin tarafszlk ve gizlilik ilkesine aykr hareket etmesi durumunda, Bakan sz konusu yeye Ynetim Otoritesi kanalyla yazl uyar gnderir. Sz konusu hareketin devam etmesi durumunda Ynetim Otoritesi yeyi aday gsteren ilgili kurulua, yirmi i gn ierisinde baka bir yenin aday gsterilmesi iin talep yazs gnderir.

(4) Komite yesinin, Program konusunda yaplan tartma esnasnda bir karnn ortaya kt durumlarda, sz konusu ye, Bakan ve dier yeleri durumdan haberdar etmek zorundadr. Bu durumda Bakan sz konusu yenin gndem maddesiyle ilgili kiisel karnn olduunun toplant tutanaklarna geirilmesi talimatn verir. Sz konusu ye, ilgili gndem maddesinde oylamaya katlamaz.

(5) kar atmas ile ilgili, Bakann ve Komite yelerinin bilgilendirilmediinin ortaya kmas durumunda, Bakan, Komite yesinin azlini talep edebilir. Sz Konusu yenin alnan kararla ilgili oyu geersiz saylr. Bu ilemden sonra, eer yenin oyu, karar etkiliyorsa konu ile ilgili oylama tekrarlanr.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Komitenin alma dili

MADDE 19 (1) Komitenin alma dili Trkedir. Komite almalarnda gerekli grldnde simltane eviri ve belgelerin evirisinin yaplmas salanr.

Uzman talebi

MADDE 20 (1) Bakan gerekli grd takdirde kendi yetkisi dahilinde veya Komite yelerinin teklifi zerine kamu kurumlarndan temsilcileri veya dier yerli ve yabanc uzmanlar almalarda yer almalar iin davet edebilir.

(2) Uzmanlarn bilginin gizlilii ve tarafszl ilkesini gzetmeleri zorunludur ve sz konusu uzmanlar tarafszlk ve gizlilik ilkesi kurallarna riayet edeceklerine dair bir bildirim imzalar.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 21 (1) Bu Ynetmelik ile 1/9/2009 tarihli ve 27336 sayl Resm Gazetede yaymlanan Krsal Kalknma Program zleme Komitesinin Teekkl ile alma Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelik yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 22 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 23 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Bakan yrtr.