5 Temmuz 2012 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28344

KANUN

YARGI HZMETLERNN ETKNLETRLMES AMACIYLA BAZI

KANUNLARDA DEKLK YAPILMASI VE BASIN YAYIN

YOLUYLA LENEN SULARA LKN DAVA VE

CEZALARIN ERTELENMES

HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6352 Kabul Tarihi: 2/7/2012

MADDE 1 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayl cra ve flas Kanununun 1 inci maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

cra daireleri:

MADDE 1 Her asliye mahkemesinin yarg evresinde yeteri kadar icra dairesi bulunur.

Her icra dairesinde Adalet Bakanl tarafndan atanacak bir icra mdr, yeteri kadar icra mdr yardmcs, icra katibi ile adli yarg ilk derece mahkemesi adalet komisyonlar tarafndan grevlendirilecek mbair ve hizmetli bulunur.

cra mdr ve icra mdr yardmclar, Adalet Bakanl tarafndan yaptrlacak yazl snav ve Adalet Bakanl tarafndan yaplacak szl snav sonucuna gre atanrlar. cra katipleri arasndan Adalet Bakanl tarafndan yaptrlacak yazl snav ve Adalet Bakanl tarafndan yaplacak szl snav sonucuna gre de icra mdr veya icra mdr yardmcl kadrolarna atama yaplabilir.

cra katipliine ilk defa atanacaklar, kamu grevlerine ilk defa atanacaklar iin yaplacak merkez snavda baarl olanlar arasndan Adalet Bakanlnn bu konuda yetki verecei adli yarg ilk derece mahkemesi adalet komisyonlar tarafndan yaplacak uygulama ve szl snav sonucuna gre; unvan deiiklii suretiyle atanacaklar ise uygulama ve szl snav sonucuna gre atanrlar. Unvan deiiklii suretiyle icra katipliine atanacaklar tahsis edilen kadronun yzde ellisini geemez.

cra mdr ve icra mdr yardmclar ile icra katiplerinin, yazl snav, szl snav, grevlendirme, nakil, unvan deiiklii, grevde ykselme ve dier hususlar ynetmelikle dzenlenir.

cra dairelerinde, gerektiinde, Adalet Bakanl tarafndan belirlenecek esaslar erevesinde, adli yarg ilk derece mahkemesi adalet komisyonu tarafndan zabt katibi, mbair ve hizmetli grevlendirilir.

cra mdr, icra mdr yardmcs veya icra katibinin herhangi bir nedenden dolay yokluu halinde grev ve yetkileri, adli yarg ilk derece mahkemesi adalet komisyonu tarafndan grevlendirilecek yaz ileri mdr veya zabt katibi tarafndan yerine getirilir.

Adalet Bakanl, icra dairelerini bir arada bulundurmaya ve ayn icra mahkemesine balamaya yetkilidir.

MADDE 2 2004 sayl Kanunun 8 inci maddesinin birinci fkrasndan sonra gelmek zere aadaki fkra eklenmitir.

cra ve iflas dairelerince verilen kararlar gerekeli olarak tutanaklara yazlr.

MADDE 3 2004 sayl Kanunun 8 inci maddesinden sonra gelmek zere aadaki 8/a maddesi eklenmitir.

Elektronik ilemler:

MADDE 8/a cra ve iflas dairelerince yaplacak her trl icra ve iflas i ve ilemlerinde Ulusal Yarg A Biliim Sistemi kullanlr; her trl veri, bilgi, belge ve karar, Ulusal Yarg A Biliim Sistemi vastasyla ilenir, kaydedilir ve saklanr.

Usulne gre gvenli elektronik imza ile oluturulan elektronik veriler senet hkmndedir. Gvenli elektronik imza, elle atlan imza ile ayn ispat gcn haizdir. Gvenli elektronik imza, kanunlarda gvenli elektronik imza ile yaplamayaca aka belirtilmi olan ilemler dnda, elle atlan imza yerine kullanlabilir. Gvenli elektronik imzayla oluturulan belge ve kararlarda, kanunlarda birden fazla nshann dzenlenmesi ve mhrleme ilemini ngren hkmler uygulanmaz.

Zorunlu nedenlerden dolay fiziki olarak dzenlenen belge veya kararlar, yetkili kiilerce gvenli elektronik imzayla imzalanarak Ulusal Yarg A Biliim Sistemine aktarlr ve gerektiinde Ulusal Yarg A Biliim Sistemi vastasyla ilgili birimlere iletilir. Bu ekilde elektronik ortama aktarlarak ilgili birimlere iletilen belge ve kararlarn asllar, gnderen icra ve iflas dairesinde saklanr, ayrca fiziki olarak gnderilmez. Ancak, belge veya kararn aslnn incelenmesinin zorunlu olduu hller sakldr.

Elektronik ortamdan fiziki rnek kartlmas gereken hllerde, icra mdr veya grevlendirdii personel tarafndan belgenin aslnn ayn olduu belirtilerek, imzalanr ve mhrlenir.

Elektronik ortamda yaplan ilemlerde sre gn sonunda biter.

Elektronik ilemlerin Ulusal Yarg A Biliim Sistemi vastasyla yaplmasna dair usul ve esaslar, Adalet Bakanl tarafndan karlan ynetmelikle dzenlenir.

MADDE 4 2004 sayl Kanunun 9 uncu maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Parann denmesi ve deerli eyann muhafazas:

MADDE 9 cra ve iflas dairelerine yaplacak her trl nakd deme, Adalet Bakanl tarafndan uygun grlecek bankalarda icra ve iflas dairesi adna alan hesaba yaplr. Haciz srasnda, borlu veya nc kiiler tarafndan yaplan deme nedeniyle tahsil edilen paralar, en ge tahsilatn yapld gn takip eden ilk i gn alma saati sonuna kadar banka hesabna yatrlmak zere icra veya mahkeme kasalarnda muhafaza edilir.

cra ve iflas dairelerince yaplmas gereken her trl nakd deme, ilgilisinin gsterdii banka hesabna aktarlmak zere, icra mdr tarafndan resen bankaya verilecek talimat gerei yaplr. Talimat, parann icra ve iflas dairesi hesabna yatrlmasn takip eden en ge i gn sonuna kadar verilir.

cra ve iflas daireleri aldklar kymetli evrak ve deerli eyleri kasalarnda, zorunlu hllerde ise kiralanacak banka kasalarnda muhafaza ederler.

MADDE 5 2004 sayl Kanunun 13/a maddesinin birinci fkrasnda yer alan , dier rneinin ise en ge o ayn sonunda Adalet Bakanlna gnderilmesi ibaresi madde metninden karlmtr.

MADDE 6 2004 sayl Kanunun 18 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

cra mahkemesine arzedilen hususlar ivedi ilerden saylr ve bu ilerde basit yarglama usul uygulanr.

MADDE 7 2004 sayl Kanunun 32 nci maddesine aadaki fkra eklenmitir.

Yabanc devlet aleyhine balatlan ilaml icra takiplerine ilikin icra emrinde uluslararas andlamalar sakl kalmak kaydyla, borlu devlete ait olan mallar hakknda cebri icra yaplabilecei hususu ayrca ihtar edilir.

MADDE 8 2004 sayl Kanunun 42 nci maddesine aadaki fkra eklenmitir.

Yabanc devlet aleyhine ilamsz takip yoluna bavurulamaz.

MADDE 9 2004 sayl Kanunun 58 inci maddesinin birinci fkras ile ikinci fkrasnn (1) ve (2) numaral bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

Takip talebi icra dairesine yazl veya szl olarak ya da elektronik ortamda yaplr.

1. Alacaklnn ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin ad, soyad; alacakl veya vekili adna demenin yaplaca banka ad ile hesap bilgileri; varsa Trkiye Cumhuriyeti kimlik numaras veya vergi kimlik numaras; hret ve yerleim yeri; alacakl yabanc memlekette oturuyorsa Trkiyede gsterecei yerleim yeri (Yerleim yeri gsteremezse icra dairesinin bulunduu yer yerleim yeri saylr.);

2. Borlunun ve varsa kanuni temsilcisinin ad, soyad, alacakl tarafndan biliniyorsa Trkiye Cumhuriyeti kimlik numaras veya vergi kimlik numaras, hret ve yerleim yeri;

Bir terekeye kar yaplan taleplerde kendilerine tebligat yaplacak miraslarn ad, soyad, biliniyorsa Trkiye Cumhuriyeti kimlik numaras veya vergi kimlik numaras, hret ve yerleim yerleri;

MADDE 10 2004 sayl Kanunun 60 nc maddesinin birinci fkras ile ikinci fkrasnn (1) ve (2) numaral bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

cra mdr takip talebinin bu Kanunda ngrlen artlar ierdiine karar verirse deme emri dzenler. Talebin kabul edilmemesi halinde verilen karar tutanaa yazlr.

1. Alacaklnn veya vekilinin banka hesap numaras hari olmak zere, 58 inci maddeye gre takip talebine yazlmas lazm gelen kaytlar,

2. Borcun ve masraflarn yedi gn iinde icra dairesine ait deme emrinde yazl olan banka hesabna denmesi, bor, teminat verilmesi mkellefiyeti ise teminatn bu sre iinde gsterilmesi ihtarn,

MADDE 11 2004 sayl Kanunun 67 nci maddesinin ikinci fkrasnda yer alan yzde krkndan ibaresi yzde yirmisinden eklinde deitirilmi ve maddeye aadaki fkra eklenmitir.

Bu Kanunda ngrlen icra inkar tazminat, kt niyet tazminat ve benzeri tazminatlarn tespitinde, takip talebi veya davadaki talep esas alnr.

MADDE 12 2004 sayl Kanunun 68 inci maddesinin yedinci fkrasnda yer alan yzde krktan ibaresi yzde yirmiden eklinde deitirilmitir.

MADDE 13 2004 sayl Kanunun 68/a maddesinin sekizinci fkrasnda yer alan yzde krktan ibaresi yzde yirmiden olarak deitirilmitir.

MADDE 14 2004 sayl Kanunun 69 uncu maddesinin beinci fkrasnda yer alan yzde krkndan ibaresi yzde yirmisinden olarak deitirilmitir.

MADDE 15 2004 sayl Kanunun 72 nci maddesinin drdnc fkrasnda yer alan yzde krktan ibaresi yzde yirmiden ve beinci fkrasnda yer alan yzde krkndan ibaresi yzde yirmisinden olarak deitirilmitir.

MADDE 16 2004 sayl Kanunun 82 nci maddesinin birinci fkrasnn (2), (3) ve (12) numaral bentleri aadaki ekilde deitirilmi, fkraya aadaki (13) numaral bent ile maddeye aadaki fkralar eklenmitir.

2. Ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade beden almasna dayanan borlunun mesleini srdrebilmesi iin gerekli olan her trl eya,

3. Para, kymetli evrak, altn, gm, deerli ta, antika veya ss eyas gibi kymetli eyler hari olmak zere, borlu ve ayn at altnda yaayan aile bireyleri iin lzumlu eya; ayn amala kullanlan eyann birden fazla olmas durumunda bunlardan biri,

12. Borlunun haline mnasip evi,

13. renci burslar.

Birinci fkrann (2), (4), (7) ve (12) numaral bentlerinde saylan mallarn kymetinin fazla olmas durumunda, bedelinden haline mnasip bir ksm, ihtiyacn karlayabilmesi amacyla borluya braklmak zere haczedilerek satlr.

cra memuru, haczi talep edilen mal veya haklarn haczinin caiz olup olmadn deerlendirir ve talebin kabulne veya reddine karar verir.

MADDE 17 2004 sayl Kanunun 88 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 88 Haczolunan paralar, banknotlar, hamiline ait senetleri, polieler ve sair cirosu kabil senetler ile altn, gm ve dier kymetli eyleri icra dairesi muhafaza eder.

Dier tanr mallar, masraf peinen alacakldan alnarak muhafaza altna alnr. Alacakl muvafakat ederse, istenildii zaman verilmek artyla, muvakkaten borlu yedinde veya nc ahs nezdinde braklabilir. nc ahsn elinde bulunan tanr mallar haczedildiinde, nc ahsn kabul hlinde nc ahsa yediemin olarak braklr. Mallar sat mahalline getirilmedii takdirde muhafaza altna alnabilir veya yediemin deiiklii yaplabilir.

Trkiyenin taraf olduu uluslararas andlama hkmleri sakl kalmak kaydyla, yabanc devlet bakan, parlamento bakan, hkmet bakan veya hkmet yelerini tayan ulam aralar, bu kiiler Trkiyede bulunduklar srece, muhafaza altna alnamaz ve yediemine braklamaz.

cra dairesi nc bir ahsa rehnedilmi olan mallar da muhafaza altna alabilir. Ticari iletme rehni kapsamndaki tanrlar ise icra dairesince satlmalarna karar verilmesinden sonra muhafaza altna alnabilir. Bu mallar paraya evrilmedii takdirde geri verilir.

Haczedilen mallar, Adalet Bakanl tarafndan yetki verilen gerek veya tzel kiilere ait lisansl yediemin depolarnda muhafaza edilir. Yetki verilen gerek veya tzel kiiler, bu yetkilerini Adalet Bakanlnn onayyla alt ileticilere ayn standartlar salamak kouluyla devredebilirler. Bu devir, yetki verilen gerek veya tzel kiilerin sorumluluklarn ortadan kaldrmaz. Bu depolarn ynetmelikte belirlenen nitelik ve artlara uygunluunun saptanmas sonucunda iletme belgesi Adalet Bakanl tarafndan verilir. Haczedilen mallarn muhafaza ilemleri; lisansl yediemin depolarnn kuruluuna, bu depolarda bulunmas gereken asgari niteliklere, depo iin alnacak teminata, mallar iin muhtemel rizikolara kar yaplacak sigortaya; iletici olma niteliklerine, iletici lisansna, Adalet Bakanl tarafndan bu lisansn verilmesine; Adalet Bakanlnn lisansl iletmelerle ilgili grev ve yetkilerine; faaliyetin durdurulmas ya da iptali gibi idari tedbir ve tasarruflara; bu depolarn denetimine ve dier hususlara ilikin usul ve esaslar, Adalet Bakanl tarafndan karlan ynetmelikte dzenlenir. Haczedilen mallarn muhafazas aamasndaki cretler Adalet Bakanl tarafndan dzenlenecek tarifeyle belirlenir.

cra dairesi, depo ve garajlarda ve yediemin olarak kendisine haczedilen maln braklm olduu nc kiilerde saklanp da hukuken artk muhafazasna gerek kalmayan mal, verecei uygun sre iinde geri almasn ilgililere resen bildirir. Verilen sre iinde eya geri alnmazsa, icra mdr tetkik merciinin karar ile tanr mal satlarna ilikin hkmler uyarnca bunlar satar. Elde edilen miktardan muhafaza ve sat giderleri denir. Artan miktar 9 uncu madde hkmne gre muhafaza olunur. Bu konuda ortaya kan ihtilaflar tetkik mercii tarafndan basit yarglama usulne gre zlr.

cra mdrlklerinin talebi zerine kolluk kuvvetleri tarafndan yakalanan aralar, en ge i gn iinde en yakn icra mdrlne teslim edilir. Arac teslim alan icra mdrl, aracn yakalanmasn isteyen icra mdrlne bildirimde bulunur.

MADDE 18 2004 sayl Kanunun 89 uncu maddesinin nc fkrasnda yer alan yzde krkndan ibaresi yzde yirmisinden eklinde, yedinci fkras ise aadaki ekilde deitirilmitir.

Haciz ihbarnamesi, borlunun hak ve alacaklarnn bulunabilecei bir tzel kiinin veya messesenin ubesine veya tm ubelerini kapsayacak ekilde merkezine tebli edilir. Haciz ihbarnamesinin tebli edildii merkez, tm ubeleri veya birimlerini kapsayacak ekilde beyanda bulunmakla ykmldr.

MADDE 19 2004 sayl Kanunun 97 nci maddesinin onnc fkrasnda yer alan yzde krkndan ibaresi yzde yirmisinden olarak deitirilmitir.

MADDE 20 2004 sayl Kanunun 99 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 99 Haczedilen ey, borlunun elinde olmayp da zerinde mlkiyet veya dier bir ayni hak iddia eden nc kii nezdinde bulunursa, bu kii yedieminlii kabul ettii takdirde bu mal muhafaza altna alnmaz. cra mdr, nc kii aleyhine icra mahkemesinde istihkak davas amas iin alacaklya yedi gn sre verir. Bu sre iinde icra mahkemesine istihkak davas almaz ise nc kiinin iddias kabul edilmi saylr. Alacakl tarafndan sresinde alan dava sonulanncaya kadar, haczedilen maln sat yaplamaz. Haczin, nc kiinin yokluunda yaplmas ve nc kii lehine istihkak iddiasnda bulunulmas halinde de bu fkra hkm uygulanr.

MADDE 21 2004 sayl Kanunun 106 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Alacakl, haczolunan mal tanr ise hacizden itibaren alt ay, tanmaz ise hacizden itibaren bir yl iinde satlmasn isteyebilir.

MADDE 22 2004 sayl Kanunun 110 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 110 Bir maln satlmas kanuni mddet iinde istenmez veya icra mdr tarafndan verilecek karar gerei gerekli gider onbe gn iinde depo edilmezse veya talep geri alnp da kanuni mddet iinde yenilenmezse o mal zerindeki haciz kalkar. Hacizli maln satlmas ynndeki talep bir defa geri alnabilir.

Haczedilen resmi sicile kaytl mallarn, icra dairesiyle yaplacak yazmalar sonucunda haczinin kalktnn tespit edilmesi hlinde, sicili tutan idare tarafndan haciz erhi terkin edilir ve ilem ilgili icra dairesine bildirilir.

Birinci fkra gereince haczin kalkmasna sebebiyet veren alacakl o mala ynelik olarak, haczin konulmas ve muhafazas gibi tm giderlerden sorumlu olur.

MADDE 23 2004 sayl Kanunun 112 nci maddesinin birinci fkrasnda yer alan bir ay ibaresi iki ay eklinde deitirilmitir.

MADDE 24 2004 sayl Kanunun 114 nc maddesinin nc fkrasna aadaki cmle ve maddeye aadaki fkralar eklenmitir.

Sat ilan elektronik ortamda da yaplr.

Ak artrmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla balanr. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden on gn nce balar, ihalenin tamamlanaca gnden nceki gn sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beinci gn balar, en az on gn sonras iin belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanaca gnden nceki gn sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen maln tahmin edilen kymetinin yzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden nce, haczedilen maln tahmin edilen kymetinin yzde yirmisi nispetinde teminat gsterilmesi zorunludur.

Sata karlan tanr zerinde hakk olan alacaklnn alaca yukardaki fkrada yazl oranda ise artrmaya itiraki halinde ayrca pey akesi ve teminat aranmaz.

MADDE 25 2004 sayl Kanunun 115 inci maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

halenin yaplmas:

MADDE 115 Birinci ve ikinci ihale icra memuru tarafndan, ilanda belirlenen yer, gn ve saatte, elektronik ortamda verilen en yksek teklif zerinden balatlr. Sata karlan mal defa barldktan sonra, elektronik ortamda verilen en yksek teklif de deerlendirilerek, en ok artrana ihale edilir. u kadar ki, artrma bedelinin maln tahmin edilen bedelinin yzde ellisini bulmas ve sat isteyenin alacana rhan olan dier alacaklar o malla temin edilmise bu suretle rhan olan alacaklarn mecmuundan fazla olmas ve bundan baka paraya evirme ve paralarn paylatrlmas masraflarn amas gerekir.

Birinci ihalede, alc kmazsa veya bu maddede yazl miktara ulalmazsa sat icra memuru tarafndan geri braklr.

kinci ihalede, alc kmazsa veya bu maddede yazl artlar gereklemezse sat talebi der.

MADDE 26 2004 sayl Kanunun 118 inci maddesinin birinci fkrasna ikinci cmlesinden sonra gelmek zere aadaki cmle eklenmi ve fkrann son cmlesi yrrlkten kaldrlmtr.

Daire dnda tahsil edilen paralar en ge tahsilatn yapld gn takip eden ilk i gn alma saati sonuna kadar banka hesabna yatrlmak zere, icra veya mahkeme kasalarnda muhafaza edilir.

MADDE 27 2004 sayl Kanunun 123 nc maddesinin birinci fkrasnda yer alan iki ay ibaresi ay eklinde deitirilmitir.

MADDE 28 2004 sayl Kanunun 124 nc maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

artnameye, artrmaya itirak edeceklerin tanmazn tahmin edilen kymetinin yzde yirmisi nispetinde pey akesi veya milli bir bankann teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artrmaya katlacaklarn teminat gstermeleri gerektii ve elektronik ortamda teklif vermeye ilikin hususlar yazlr.

MADDE 29 2004 sayl Kanunun 126 nc maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Artrma ilan, artrma hazrlklar ve ilgililere ihtar:

MADDE 126 Sat, ak artrma ile yaplr. Birinci ve ikinci ihalenin yaplaca yer, gn ve saat nceden ilan edilir.

lan, birinci ihale tarihinden en az bir ay nce yaplr. lan edilen metnin esasa messir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanmas gerektiinde, ihale tarihi deitirilmeksizin hata ilanen dzeltilir. Ancak bu dzeltme ilannn tarihi ile ihale tarihi arasnda yedi gnden az zaman kalm ise daha nce ilan edilen gnden yedi i gn sonras iin tespit edilecek gnde sat yaplaca dzeltme ilannda belirtilir. Bu dzeltme ilan ilgililere ayrca tebli edilmez.

Yaplacak ilana, satlacak eyin cinsi, mahiyeti, nemli vasflar, tahmin edilen kymeti, bulunduu yer; birinci ve ikinci ihalenin yaplaca yer, gn ve saat; artrmaya itirak edeceklerin haczedilen maln tahmin edilen kymetinin yzde yirmisi nispetinde pey akesi veya milli bir bankann teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektii; dier bilgilerin nereden ve ne suretle renilebilecei hususlar yazlr. Ayrca, ipotek sahibi alacakllarla dier ilgililerin tanmaz zerindeki haklarn, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarn evrak msbiteleri ile onbe gn iinde icra dairesine bildirmeleri gerektii yazlr; aksi halde, haklar tapu siciliyle sabit olmadka, sat bedelinin paylamasndan hari kalacaklar da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakk sahiplerine de yaplr.

Ak artrmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla balanr. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gn nce balar, ihalenin tamamlanaca gnden nceki gn sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beinci gn balar, en az yirmi gn sonras iin belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanaca gnden nceki gn sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen maln tahmin edilen kymetinin yzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden nce, haczedilen maln tahmin edilen kymetinin yzde yirmisi nispetinde teminat gsterilmesi zorunludur.

Sata karlan tanmaz zerinde hakk olan alacaklnn alaca yukardaki fkrada yazl oranda ise artrmaya itiraki halinde ayrca pey akesi ve teminat aranmaz.

114 nc maddenin ikinci ve nc fkralar tanmazn sat ilan hakknda da uygulanr.

MADDE 30 2004 sayl Kanunun 127 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 127 lann birer sureti borluya ve alacaklya ve tanmazn tapu siciline kaytl bulunan ilgililerinin tapuda kaytl adresleri varsa bu adreslerine tebli olunur. Adresin tapuda kaytl olmamas hlinde, varsa adres kayt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunlarn dnda ayrca adres tahkiki yaplmaz, gazetede veya elektronik ortamda yaplan sat ilan tebligat yerine geer.

MADDE 31 2004 sayl Kanunun 129 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 129 Birinci ve ikinci ihale icra memuru tarafndan, ilanda belirlenen yer, gn ve saatte, elektronik ortamda verilen en yksek teklif zerinden balatlr. Tanmaz defa barldktan sonra, elektronik ortamda verilen en yksek teklif de deerlendirilerek, en ok artrana ihale edilir. u kadar ki, artrma bedelinin maln tahmin edilen bedelinin yzde ellisini bulmas ve sat isteyenin alacana rhan olan dier alacaklar o malla temin edilmise bu suretle rhan olan alacaklarn mecmuundan fazla olmas ve bundan baka paraya evirme ve paralarn paylatrlmas masraflarn amas gerekir.

Birinci ihalede, alc kmazsa veya bu maddede yazl miktara ulalmazsa sat icra memuru tarafndan geri braklr.

kinci ihalede, alc kmazsa veya bu maddede yazl artlar gereklemezse sat talebi der.

MADDE 32 2004 sayl Kanunun 150/e maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Alacakl, tanr rehnin satn deme veya icra emrinin tebliinden itibaren alt ay iinde, tanmaz rehnin satn da ayn tarihten itibaren bir yl iinde isteyebilir.

MADDE 33 2004 sayl Kanunun 168 inci maddesinin birinci fkrasnn (1) ve (2) numaral bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

1. Alacaklnn veya vekilinin banka hesap numaras hari olmak zere, takip talebine yazlmas lazm gelen kaytlar,

2. Borcun ve takip masraflarnn on gn iinde deme emrinde yazl olan icra dairesine ait banka hesabna denmesi ihtar,

MADDE 34 2004 sayl Kanunun 169/a maddesinin altnc fkrasnn birinci cmlesinde yer alan yzde krktan ibaresi yzde yirmisinden olarak deitirilmitir.

MADDE 35 2004 sayl Kanunun 170 inci maddesinin nc fkrasnda yer alan yzde krkndan ibaresi yzde yirmisinden eklinde deitirilmitir.

MADDE 36 2004 sayl Kanunun 171 inci maddesinin ikinci fkrasnn (1) ve (2) numaral bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

1. Alacaklnn veya vekilinin banka hesap numaras hari olmak zere, takip talebine yazlmas lazm gelen kaytlar,

2. Borcun ve takip masraflarnn be gn iinde deme emrinde yazl olan icra dairesine ait banka hesabna denmesi ihtar,

MADDE 37 2004 sayl Kanunun 243 nc maddesinin ikinci fkrasnda yer alan 116 ve 242 nci maddeler ibaresi 242 nci madde eklinde deitirilmitir.

MADDE 38 2004 sayl Kanuna aadaki geici maddeler eklenmitir.

GEC MADDE 9 9 uncu maddenin ikinci fkras gerei deme yaplabilmesi iin ilgilisi tarafndan, anlan maddenin yrrle girdii tarihten itibaren alt ay iinde banka hesap numarasnn bildirilmesi gerekir.

GEC MADDE 10 Bu Kanunun ilgili hkmlerinin yrrle girdii tarihten nce balatlan takip ilemleri hakknda, deiiklikten nceki hkmlerin uygulanmasna devam edilir.

GEC MADDE 11 Adalet Bakanl, 88 inci maddenin beinci fkras gereince hukuki ve teknik her trl altyapy anlan maddenin yrrle girdii tarihten itibaren bir yl iinde tamamlar. Lisansl yediemin depolar faaliyete geinceye kadar o yerdeki mevcut depo ve garajlarda muhafaza ilemlerine, mevcut ynetmelik ve cret tarifeleri erevesinde devam olunur.

Mevcut depo ve garajlarda muhafaza edilen ancak hukuken muhafazasna gerek kalmayan mallarn, anlan maddenin yrrle girdii tarihten itibaren bir ay iinde teslim alnmas iin icra mdr tarafndan ilgilisine resen bildirim yaplr.

lgilisine tebligat yaplamazsa veya verilen sre iinde mal geri alnmazsa, ay iinde, 88 inci maddenin altnc fkras hkm uyarnca sat ilemi yaplr.

Ancak, sat yaplamazsa Adalet Bakanl tarafndan grevlendirilecek icra mdrnn bakanlnda kaymakamlk, belediye, ilgili yer baro bakanl ve ticaret odas tarafndan bildirilecek birer kiinin katlmyla oluturulacak deer tespit komisyonu tarafndan tespit edilecek deer zerinden, yedieminin alacana mahsup iin maln mlkiyeti yediemine devredilebilir; komisyon, ekonomik bir deerinin kalmadna karar verirse mal bir tutanakla imha edilir.

Satlan veya mlkiyeti devredilen maln bedelinden, muhafaza ve dier giderler mahsup edildikten sonra varsa artan miktar talep halinde ilgilisine denir.

MADDE 39 30/1/1950 tarihli ve 5521 sayl Mahkemeleri Kanununun 1 inci maddesine aadaki fkra eklenmitir.

Birden fazla i mahkemesi bulunan yerlerde, sosyal gvenlik hukukundan kaynaklanan davalarn grlecei i mahkemeleri, Hkimler ve Savclar Yksek Kurulu tarafndan belirlenebilir.

MADDE 40 5521 sayl Kanuna aadaki geici madde eklenmitir.

GEC MADDE 2 Blge adliye mahkemelerinin, 5235 sayl Kanunun geici 2 nci maddesi uyarnca Resm Gazetede ilan edilecek greve balama tarihine kadar, Yargtayn bozma kararlarna kar verilen direnme kararnn temyizi halinde dava dosyas, nce karar veren daireye gnderilir. Direnme kararlar daireler tarafndan ncelikle incelenir. Karar veren daire, direnmeyi yerinde grrse karar dzeltir; yerinde grmezse talebi on gn iinde Yargtay Hukuk Genel Kuruluna iletir.

MADDE 41 15/7/1950 tarihli ve 5683 sayl Yabanclarn Trkiyede kamet ve Seyahatleri Hakknda Kanunun 25 inci maddesinin birinci fkrasnda yer alan bir aydan iki seneye kadar hapis cezasiyle ibaresi mlki amir tarafndan beyz Trk Lirasndan bin Trk Lirasna kadar idar para cezasyla eklinde deitirilmitir.

MADDE 42 5683 sayl Kanunun 26 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 26 Snr d edildikleri veya Trkiyeyi terke davet olunduklar hlde msaadesiz gelmeye mtecasir olan yabanclar mlki amir tarafndan ikibin Trk Lirasndan bebin Trk Lirasna kadar idar para cezas ile cezalandrlr ve snr d edilir.

MADDE 43 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayl Seyahat Acentalar ve Seyahat Acentalar Birlii Kanununun 30 uncu maddesinin birinci fkrasnda yer alan aydan alt aya kadar hapis ve bin gne kadar adl ibaresi mlki amir tarafndan ikibin Trk Lirasndan bebin Trk Lirasna kadar idar, ikinci fkrasnda yer alan bin gne kadar adl ibaresi mlki amir tarafndan beyz Trk Lirasndan ikibin Trk Lirasna kadar idar eklinde deitirilmitir.

MADDE 44 6/1/1982 tarihli ve 2575 sayl Dantay Kanununun 8 inci maddesinin (1) numaral fkrasnn (d) bendine Trkiye Byk Millet Meclisi Genel Sekreterlii, ibaresi ile (e) bendine ile dzenleyici ve denetleyici kurumlarn bakanlklar, ibaresi eklenmi, fkrann (g) bendi aadaki ekilde ve (3) numaral fkrasnda yer alan yirmi yl ibaresi onbe yl eklinde deitirilmitir.

g) Kamu kurum ve kurulularnn bahukuk mavirlii, birinci hukuk mavirlii, hukuk hizmetleri bakanl ve hukuk ileri mdrl,

MADDE 45 2575 sayl Kanunun 24 nc maddesinin (1) numaral fkrasnn (c) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

c) Bakanlklar ile kamu kurulular veya kamu kurumu niteliindeki meslek kurulularnca karlan ve lke apnda uygulanacak dzenleyici ilemlere,

MADDE 46 2575 sayl Kanunun 60 nc maddesinin (1) numaral fkrasnn birinci cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Basavc, ilk derece mahkemesi sfatyla Dantayda grlen dava dosyalarn, esas hakkndaki dncelerini bildirmek zere, uygun grecei grev ayrmna gre savclara havale eder.

MADDE 47 2575 sayl Kanunun 61 inci maddesinin (1) ve (3) numaral fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

1. Savclar, ilk derece mahkemesi sfatyla Dantayda grlen dava dosyalarndan kendilerine havale olunanlar Basavc adna incelerler ve esas hakkndaki dncelerini, bir ay iinde gerekeli ve yazl olarak verirler. Bu sreler geirilirse durumu sebepleriyle birlikte Basavcya bildirirler. Dantay Bakannn ve Basavcsnn verecei dier grevleri yerine getirir; alma dzeninin korunmas ve i veriminin artrlmas iin Basavcnn alaca tedbirlere uyarlar.

3. Dava dairelerince gerekli grld takdirde, Dantay savclar, nceden haber verilmek suretiyle, dncelerini szl olarak da aklarlar.

MADDE 48 2575 sayl Kanuna aadaki geici maddeler eklenmitir.

GEC MADDE 24 1. Bu Kanunun yaym tarihinden itibaren yl sreyle Dantay dari Dava Daireleri Kurulunun oluumu ve alma usul hakknda aadaki hkmler uygulanr.

a) dari Dava Daireleri Kurulu, her idari dava dairesinden en az bir ye olmak kaydyla Bakanlk Kurulu tarafndan grevlendirilen yirmi yeden oluur. Kurula, Dantay Bakan veya vekillerinden biri, bunlarn bulunmamas halinde Kurulun en kdemli yesi bakanlk eder.

b) Bu yeler dari Dava Daireleri Kurulunda srekli olarak grev yaparlar. Ancak, i durumu gz nne alnmak suretiyle yelerin daire almalarna katlmalarna Genel Kurul tarafndan karar verilebilir.

c) Toplant ve grme yeter says onbetir. Kararlar, toplantya katlanlarn oy okluu ile alnr.

GEC MADDE 25 1. Bu Kanunun yaym tarihinden nce ilk derece mahkemesi sfatyla Dantayda alm bulunan ve bu Kanunla idare ve vergi mahkemelerinin grevleri kapsamna alnan davalarn, Dantayda grlmesine devam olunur.

2. Dnce alnmak zere Dantay Basavclna gnderilmekle birlikte, bu Kanunun yaym tarihinden nce gr bildirilmemi yrtmenin durdurulmas istemli dosyalar ile temyiz ve karar dzeltme dosyalar, herhangi bir gr bildirilmeksizin, ilgili daire veya kurullara geri gnderilir.

MADDE 49 6/1/1982 tarihli ve 2576 sayl Blge dare Mahkemeleri, dare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluu ve Grevleri Hakknda Kanunun 3 nc maddesinin (1) numaral fkrasna aadaki cmleler eklenmi ve (3) numaral fkrasnn birinci, nc, drdnc ve beinci cmleleri yrrlkten kaldrlmtr.

Blge dare Mahkemesi bakan ve yeliklerine Hkimler ve Savclar Yksek Kurulunca atama yaplr. Bu mahkemeler gerektiinde birden ok kurul halinde alabilirler. Bu kurullarn oluumu, aralarndaki i blm ile kurullara kimin bakanlk edecei Hkimler ve Savclar Yksek Kurulunca belirlenir.

MADDE 50 2576 sayl Kanunun 7 nci maddesinin (1) ve (2) numaral fkralarnda yer alan birmilyar liray ibareleri yirmibebin Trk Lirasn eklinde deitirilmitir.

MADDE 51 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayl dari Yarglama Usul Kanununun 3 nc maddesinin (2) numaral fkrasnn (a) bendinin sonuna ile gerek kiilere ait Trkiye Cumhuriyeti kimlik numaras, ibaresi eklenmitir.

MADDE 52 2577 sayl Kanunun 4 nc maddesinin (1) numaral fkrasnda yer alan bulunmayan yerlerde ibaresinden sonra gelmek zere bykehir belediyesi snrlar ierisinde kalp kalmadna baklmakszn ibaresi eklenmitir.

MADDE 53 2577 sayl Kanunun 14 nc maddesinin (2) numaral fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

2. Blge idare, idare ve vergi mahkemelerinde dilekeler, evrak brosunca kaydedilerek ilgili mahkemelere havale olunur. Dileke sahibine evrakn tarih ve saysn gsterir cretsiz bir alnd kd verilir.

MADDE 54 2577 sayl Kanunun 16 nc maddesine aadaki fkra eklenmitir.

6. Dantayda ilk derece mahkemesi sfatyla grlen davalarda savcnn esas hakkndaki yazl dncesi taraflara tebli edilir. Taraflar, tebliden itibaren on gn iinde grlerini yazl olarak bildirebilirler.

MADDE 55 2577 sayl Kanunun 17 nci maddesinin (1) numaral fkrasnda yer alan birmilyar liray ibareleri yirmibebin Trk Lirasn eklinde deitirilmitir.

MADDE 56 2577 sayl Kanunun 20 nci maddesine aadaki fkra eklenmitir.

6. dare ve vergi mahkemelerinde heyet halinde grlen davalarda, birinci fkrada belirtilen bilgi ve belgelerin istenmesine ve ek sre verilmesine ilikin ara kararlar, mahkeme bakan veya dosyann havale edildii ye tarafndan da verilebilir.

MADDE 57 2577 sayl Kanunun 27 nci maddesinin (2) numaral fkras aadaki ekilde deitirilmi, maddeye (2) numaral fkradan sonra gelmek zere aadaki (3) numaral fkra eklenmi, dier fkralar buna gre teselsl ettirilmi ve maddeye aadaki fkralar eklenmitir.

2. Dantay veya idari mahkemeler, idari ilemin uygulanmas halinde telafisi g veya imknsz zararlarn domas ve idari ilemin aka hukuka aykr olmas artlarnn birlikte gereklemesi durumunda, daval idarenin savunmas alndktan veya savunma sresi getikten sonra gereke gstererek yrtmenin durdurulmasna karar verebilirler. Uygulanmakla etkisi tkenecek olan idari ilemlerin yrtlmesi, savunma alndktan sonra yeniden karar verilmek zere, idarenin savunmas alnmakszn da durdurulabilir. Yrtmenin durdurulmas kararlarnda idari ilemin hangi gerekelerle hukuka aka aykr olduu ve ilemin uygulanmas halinde doacak telafisi g veya imknsz zararlarn neler olduunun belirtilmesi zorunludur. Sadece ilgili kanun hkmnn iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine bavurulduu gerekesiyle yrtmenin durdurulmas karar verilemez.

3. Dava dilekesi ve eklerinden yrtmenin durdurulmas isteminin yerinde olmad anlalrsa, daval idarenin savunmas alnmakszn istem reddedilebilir.

9. Yrtmenin durdurulmasna dair verilen kararlar onbe gn iinde yazlr ve imzalanr.

10. Ayn sebeplere dayanlarak ikinci kez yrtmenin durdurulmas isteminde bulunulamaz.

MADDE 58 2577 sayl Kanunun 28 inci maddesinin (2) ve (6) numaral fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

2. Konusu belli bir miktar parann denmesini gerektiren davalarda hkmedilen miktar ile her trl davalarda hkmedilen vekalet creti ve yarglama giderleri, davacnn veya vekilinin daval idareye yazl ekilde bildirecei banka hesap numarasna, bu bildirim tarihinden itibaren, birinci fkrada belirtilen usul ve esaslar erevesinde yatrlr. Birinci fkrada belirtilen sreler iinde deme yaplmamas halinde, genel hkmler dairesinde infaz ve icra olunur.

6. Tazminat ve vergi davalarnda idarece, mahkeme kararnn tebli tarihi ile deme tarihi arasndaki sreye 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanunun 48 inci maddesine gre belirlenen tecil faizi orannda hesaplanacak faiz denir. Ancak mahkeme kararnn davacya teblii ile banka hesap numarasnn idareye bildirildii tarih arasnda geecek sre iin faiz ilemez.

MADDE 59 2577 sayl Kanunun 31 inci maddesinin (1) numaral fkrasnn birinci cmlesinde yer alan ilemlerde ibaresi ilemler ile elektronik ilemlerde eklinde deitirilmitir.

MADDE 60 2577 sayl Kanunun 33 nc maddesine aadaki fkra eklenmitir.

4. zel kanunlardaki hkmler sakl kalmak kaydyla, hkim ve savclarn mali ve sosyal haklarna ve sicillerine ilikin konularla, mfetti hal ktlarna kar aacaklar ve idare mahkemelerinin grevine giren davalarda yetkili mahkeme, hkim veya savcnn grev yapt yerin idari yarg yetkisi ynnden bal olduu blge idare mahkemesine en yakn blge idare mahkemesinin bulunduu yer idare mahkemesidir.

MADDE 61 2577 sayl Kanunun 45 inci maddesinin (1) numaral fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

1. dare ve vergi mahkemelerinin;

a) lk ve orta retim rencilerinin snf geme, not tespiti, kayt, nakil, iliik kesme ve disiplin cezalarna ilikin ilemler ile yksekretim rencilerinin snf geme ve notlarnn tespitine ilikin ilemlerden,

b) Valilik, kaymakamlk ve yerel ynetimler ile bakanlklarn ve dier kamu kurum ve kurulularnn tara tekiltndaki yetkili organlar tarafndan kamu grevlileri hakknda tesis edilen geici grevlendirme, ikinci grev, vekaleten atama, grev ve unvan deiiklii iermeyen il ii naklen atama, grevden uzaklatrma, yolluk, lojman ve izinlerine ilikin idari ilemlerden,

c) Kamu grevlilerine uyarma ve knama cezas verilmesine ilikin ilemlerden,

d) Kamu kurumu niteliindeki meslek kurulularnn yeleri hakknda verdii mesleki faaliyeti sona erdirmeyen her trl disiplin ve snav ilemlerinden,

e) Asker ailelerine yardm ile ilgili ilemlerden,

f) 2/7/1941 tarihli ve 4081 sayl ifti Mallarnn Korunmas Hakknda Kanunun uygulanmasndan,

g) 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayl 65 Yan Doldurmu Muhta, Gsz ve Kimsesiz Trk Vatandalarna Aylk Balanmas Hakknda Kanun ile 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayl Sosyal Yardmlama ve Dayanmay Tevik Kanunu gereince kamu kurum ve kurulular tarafndan sosyal yardm amacyla balanan aylk ve yaplan sosyal yardmlarla ilgili uygulamalardan,

h) 4/12/1984 tarihli ve 3091 sayl Tanmaz Mal Zilyedliine Yaplan Tecavzlerin nlenmesi Hakknda Kanunun uygulanmasndan,

) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayl Bilgi Edinme Hakk Kanununun uygulanmasndan,

kaynaklanan uyumazlklarla ilgili olarak verdikleri niha kararlar ile tek hkimle verilen niha kararlara, baka kanunlarda aksine hkm bulunsa dahi mahkemelerin bulunduu yarg evresindeki blge idare mahkemesine itiraz edilebilir.

MADDE 62 2577 sayl Kanuna aadaki geici madde eklenmitir.

GEC MADDE 6 1. Blge idare, idare ve vergi mahkemelerinde evrak brolar oluturuluncaya kadar dilekeler mahkeme bakan veya hkim tarafndan havale edilmeye devam olunur.

2. Bu Kanunun 45 inci maddesinin (1) numaral fkrasnda yazl uyumazlklarla ilgili olarak ilk derece mahkemelerince verilen niha kararlardan, bu maddeyi ihdas eden Kanunun yaym tarihinden nce verilen kararlar ile Dantayn bozma karar zerine karar bozulan mahkemece verilen kararlar, Dantayda temyiz edilebilir.

MADDE 63 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayl Rekabetin Korunmas Hakknda Kanunun 55 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

dari yaptrm kararlarna kar yetkili idare mahkemesinde dava alabilir. Kurul kararlarna kar alan her trl dava ncelikli ilerden saylr.

MADDE 64 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayl Elektrik Piyasas Kanununun 12 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 12 dari yaptrm kararlarna kar yetkili idare mahkemesinde dava alabilir. Kurul kararlarna kar alan her trl dava ncelikli ilerden saylr.

MADDE 65 4/4/2001 tarihli ve 4634 sayl eker Kanununun 11 inci maddesinin onuncu fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

dari yaptrm kararlarna kar yetkili idare mahkemesinde dava alabilir. Kurul kararlarna kar alan her trl dava ncelikli ilerden saylr.

MADDE 66 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayl Doal Gaz Piyasas Kanununun 10 uncu maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

dari yaptrm kararlarna kar yetkili idare mahkemesinde dava alabilir. Kurul kararlarna kar alan her trl dava ncelikli ilerden saylr.

MADDE 67 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayl Petrol Piyasas Kanununun 21 inci maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

dari yaptrm kararlarna kar yetkili idare mahkemesinde dava alabilir. Kurul kararlarna kar alan her trl dava ncelikli ilerden saylr.

MADDE 68 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayl Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanunun 18 inci maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

dari yaptrm kararlarna kar yetkili idare mahkemesinde dava alabilir. Kurul kararlarna kar alan her trl dava ncelikli ilerden saylr.

MADDE 69 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayl Bankaclk Kanununun 105 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

dari yaptrm kararlarna kar yetkili idare mahkemesinde dava alabilir. Kurul kararlarna kar alan her trl dava ncelikli ilerden saylr.

MADDE 70 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayl Elektronik Haberleme Kanununun 62 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) dar yaptrm kararlarna kar yetkili idare mahkemesinde dava alabilir. Kurum kararlarna kar alan her trl dava ncelikli ilerden saylr. Kurulun kararlar, Kurumun idar denetimi srasnda yerindelik denetimine tabi tutulamaz.

MADDE 71 26/9/2011 tarihli ve 660 sayl Kamu Gzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumunun Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 30 uncu maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Kurul kararlar kesindir. dari yaptrm kararlarna kar yetkili idare mahkemesinde dava alabilir. Kurul kararlarna kar alan her trl dava ncelikli ilerden saylr.

MADDE 72 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayl Hkimler ve Savclar Kanununun 37 nci maddesinin birinci fkrasna aadaki bent eklenmitir.

c) Bakanlk i denetiliine, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayl Kamu Mal Ynetimi ve Kontrol Kanunundaki atama artlarna tabi olmakszn, hkimlik ve savclk mesleinde fiilen en az alt yl grev yapm ve stn baars ile i denetim hizmetlerinde yararl olaca anlalm bulunanlar arasndan, muvafakatlar alnarak, Mstearn teklifi zerine Bakan tarafndan atama yaplr. Bu ekilde atananlar Denetim Koordinasyon Kurulu tarafndan en az iki aylk eitime tabi tutulur ve eitim sonunda bunlara kendi idarelerinde geerli Kamu Deneti Sertifikas verilir.

MADDE 73 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayl Kadastro Kanununa 33 nc maddeden sonra gelmek zere aadaki 33/A maddesi eklenmitir.

Kadastro mahkemesinin yarg evresinin deitirilmesi:

MADDE 33/A younluu ve corafi durum dikkate alnarak bir kadastro mahkemesinin kaldrlmasna ve baka bir kadastro mahkemesinin yarg evresine dhil edilmesine, Adalet Bakanlnn teklifi zerine Hkimler ve Savclar Yksek Kurulu tarafndan karar verilebilir.

MADDE 74 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayl Terrle Mcadele Kanununun 2 nci maddesinin ikinci fkrasnda yer alan ve rgt mensuplar gibi cezalandrlrlar ibaresi madde metninden karlmtr.

MADDE 75 3713 sayl Kanunun 10 uncu maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Grev ve yarg evresinin belirlenmesi, soruturma ve kovuturma usul

MADDE 10 Bu Kanun kapsamna giren sular dolaysyla alan davalar; Adalet Bakanlnn teklifi zerine Hkimler ve Savclar Yksek Kurulunca yarg evresi birden ok ili kapsayabilecek ekilde belirlenecek illerde grevlendirilecek ar ceza mahkemelerinde grlr. Bu mahkemelerin bakan ve yeleri adl yarg adalet komisyonunca, bu mahkemelerden baka mahkemelerde veya ilerde grevlendirilemez.

Anayasa Mahkemesi ve Yargtayn yarglayaca kiilere ilikin hkmler ile asker mahkemelerin grevlerine ilikin hkmler sakldr.

Bu Kanun kapsamna giren sularla ilgili olarak;

a) Soruturma, Hkimler ve Savclar Yksek Kurulunca bu sularn soruturma ve kovuturmasnda grevlendirilen Cumhuriyet savclarnca bizzat yaplr. Bu Cumhuriyet savclar, Cumhuriyet basavclnca baka mahkemelerde veya ilerde grevlendirilemez.

b) Trk Ceza Kanununun 302, 309, 311, 312, 313, 314, 315 ve 316 nc maddelerinde dzenlenen sular hakknda, grev srasnda veya grevinden dolay ilenmi olsa bile Cumhuriyet savclarnca dorudan soruturma yaplr. 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayl Devlet stihbarat Hizmetleri ve Milli stihbarat Tekilat Kanununun 26 nc maddesi hkm sakldr.

c) Yrtlen soruturmalarda hkim tarafndan verilmesi gerekli kararlar almak, bu kararlara kar yaplan itirazlar incelemek ve sadece bu ilere bakmak zere yeteri kadar hkim grevlendirilir.

) Ceza Muhakemesi Kanununun 91 inci maddesinin birinci fkrasndaki yirmidrt saat olan gzalt sresi krksekiz saat olarak uygulanr.

d) Soruturmann amac tehlikeye debilecek ise yakalanan veya gzaltna alnan veya gzalt sresi uzatlan kiinin durumu hakknda Cumhuriyet savcsnn emriyle sadece bir yaknna bilgi verilir.

e) Gzaltndaki phelinin mdafi ile grme hakk, Cumhuriyet savcsnn istemi zerine, hkim kararyla yirmidrt saat sre ile kstlanabilir; bu zaman zarfnda ifade alnamaz.

f) Kolluk tarafndan dzenlenen tutanaklara, ilgili grevlilerin ak kimlikleri yerine sadece sicil numaralar yazlr. Kolluk grevlilerinin ifadesine bavurulmas gerektii hallerde karlan davetiye veya ar kd, kolluk grevlisinin i adresine tebli edilir. Bu kiilere ait ifade ve duruma tutanaklarnda adres olarak i yeri adresleri gsterilir.

g) Gvenliin salanmas bakmndan durumann baka bir yerde yaplmasna karar verilebilir.

) Alan davalara adli tatilde de baklr.

h) Ceza Muhakemesi Kanununun 135 inci maddesinin altnc fkrasnn (a) bendinin (8) numaral alt bendindeki, 139 uncu maddesinin yedinci fkrasnn (a) bendinin (2) numaral alt bendindeki ve 140 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinin (5) numaral alt bendindeki istisnalar uygulanmaz.

Trk Ceza Kanununda yer alan;

a) rgt faaliyeti erevesinde ilenen uyuturucu ve uyarc madde iml ve ticareti suu veya sutan kaynaklanan malvarl deerini aklama suu,

b) Haksz ekonomik kar salamak amacyla kurulmu bir rgtn faaliyeti erevesinde cebir ve tehdit uygulanarak ilenen sular,

c) kinci Kitap Drdnc Ksmn Drt, Be, Alt ve Yedinci Blmnde tanmlanan sular (305, 318, 319, 323, 324, 325 ve 332 nci maddeler hari),

dolaysyla alan davalar, birinci fkra hkmne gre grevlendirilen mahkemelerde grlr. nc fkrann (d), (e), (f) ve (h) bentleri hari olmak zere, bu madde hkmleri, bu sulardan dolay yaplan soruturma ve kovuturmalarda da uygulanr.

Trk Ceza Kanununun 305, 318, 319, 323, 324, 325 ve 332 nci maddeleri hari olmak zere, kinci Kitap Drdnc Ksmn Drt, Be, Alt ve Yedinci Blmnde tanmlanan sularda, Ceza Muhakemesi Kanununda ngrlen tutuklama sresi iki kat olarak uygulanr.

ocuklar, bu madde hkmleri uyarnca kurulan mahkemelerde yarglanamaz; bu mahkemelere zg soruturma ve kovuturma hkmleri ocuklar bakmndan uygulanmaz.

MADDE 76 6/8/1997 tarihli ve 4301 sayl Ceza nfaz Kurumlar ile Tutukevleri yurtlar Kurumunun Kurulu ve daresine likin Kanunun 3 nc maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

yurtlar Kurumu Yksek Kurulu; Bakanlk Mstearnn bakanlnda, Ceza ve Tevkifevleri Genel Mdr, Strateji Gelitirme Bakan, dari ve Mali ler Dairesi Bakan ve Teknik ler Dairesi Bakanndan oluur.

MADDE 77 9/6/2004 tarihli ve 5187 sayl Basn Kanununun 26 nc maddesinin birinci fkrasna ceza davalarnn ibaresinden sonra gelmek zere bir muhakeme art olarak, ibaresi eklenmi, fkrada yer alan iki ay ibaresi drt ay, drt ay ibaresi alt ay ve maddenin altnc fkrasnda yer alan iki ay ibaresi drt ay eklinde deitirilmitir.

MADDE 78 5187 sayl Kanuna aadaki geici madde eklenmitir.

GEC MADDE 3 31/12/2011 tarihine kadar mahkemeler, yetkili mlki idari amirlikleri ve dier makamlarca basl yaynlarla ilgili olarak verilmi toplatma, yasaklama, datm ve satn engellenmesi kararlar, bu Kanunun yaym tarihinden itibaren alt ay iinde, yetkili ve grevli mahkemeden bu yasaklln devam niteliinde bir karar alnmam olmas durumunda kendiliinden hkmsz hale gelir. Bu tr kararlarla ilgili mevcut bilgi ve deliller kolluk tarafndan iki ay iinde yetkili Cumhuriyet basavclna iletilir. Mahkemelerce, bu ynde alnm olan kararlarn bir rnei ileri Bakanlna gnderilir.

MADDE 79 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayl Trk Ceza Kanununun 132 nci maddesinin;

a) Birinci fkrasnda yer alan alt aydan iki yla kadar hapis veya adl para ibaresi bir yldan yla kadar hapis ve bir yldan yla kadar hapis cezasna hkmolunur ibaresi ise verilecek ceza bir kat artrlr eklinde deitirilmitir.

b) kinci fkrasnda yer alan bir yldan yla kadar hapis ibaresi iki yldan be yla kadar hapis eklinde deitirilmitir.

c) nc fkrasnda yer alan alt aydan iki yla kadar hapis veya adl para ibaresi bir yldan yla kadar hapis eklinde deitirilmi, fkraya rzas olmakszn ibaresinden sonra gelmek zere hukuka aykr olarak ibaresi ile fkrann sonuna aadaki cmle eklenmitir.

fa edilen bu verilerin basn ve yayn yoluyla yaymlanmas halinde de ayn cezaya hkmolunur.

d) Drdnc fkras yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 80 5237 sayl Kanunun 133 nc maddesinin;

a) Birinci fkrasnda yer alan iki aydan alt aya kadar hapis ibaresi iki yldan be yla kadar hapis eklinde deitirilmitir.

b) kinci fkrasnda yer alan alt aya kadar hapis ibaresi alt aydan iki yla kadar hapis eklinde deitirilmitir.

c) nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Kiiler arasndaki aleni olmayan konumalarn kaydedilmesi suretiyle elde edilen verileri hukuka aykr olarak ifa eden kii, iki yldan be yla kadar hapis ve drtbin gne kadar adl para cezas ile cezalandrlr. fa edilen bu verilerin basn ve yayn yoluyla yaymlanmas halinde de ayn cezaya hkmolunur.

MADDE 81 5237 sayl Kanunun 134 nc maddesinin;

a) Birinci fkrasnda yer alan alt aydan iki yla kadar hapis veya adl para ibaresi bir yldan yla kadar hapis ve cezann alt snr bir yldan az olamaz ibaresi ise verilecek ceza bir kat artrlr eklinde deitirilmitir.

b) kinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Kiilerin zel hayatna ilikin grnt veya sesleri hukuka aykr olarak ifa eden kimse iki yldan be yla kadar hapis cezas ile cezalandrlr. fa edilen bu verilerin basn ve yayn yoluyla yaymlanmas halinde de ayn cezaya hkmolunur.

MADDE 82 5237 sayl Kanunun 142 nci maddesinin birinci fkrasnn (f) bendi yrrlkten kaldrlm, nc fkrasnda yer alan ikinci fkraya gre cezaya ibaresi be yldan oniki yla kadar hapis cezasna, onbe yla kadar hapis ibaresi ise ceza yar orannda artrlr eklinde deitirilmitir.

MADDE 83 5237 sayl Kanunun 163 nc maddesine aadaki fkra eklenmitir.

(3) Abonelik esasna gre yararlanlabilen elektrik enerjisinin, suyun veya doal gazn sahibinin rzas olmakszn ve tketim miktarnn belirlenmesini engelleyecek ekilde tketilmesi halinde kii hakknda bir yldan yla kadar hapis cezasna hkmolunur.

MADDE 84 5237 sayl Kanunun 168 inci maddesinin birinci fkrasnda yer alan ve karlksz yararlanma ibaresi madde metninden karlm ve maddeye aadaki fkra eklenmitir.

(5) Karlksz yararlanma suunda, fail, azmettiren veya yardm edenin pimanlk gstererek madurun, kamunun veya zel hukuk tzel kiisinin urad zarar, soruturma tamamlanmadan nce tamamen tazmin etmesi halinde kamu davas almaz; zararn hkm verilinceye kadar tamamen tazmin edilmesi halinde ise, verilecek ceza te birine kadar indirilir. Ancak kii, bu fkra hkmnden iki defadan fazla yararlanamaz.

MADDE 85 5237 sayl Kanunun 220 nci maddesinin altnc ve yedinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(6) rgte ye olmamakla birlikte rgt adna su ileyen kii, ayrca rgte ye olmak suundan da cezalandrlr. rgte ye olmak suundan dolay verilecek ceza yarsna kadar indirilebilir.

(7) rgt iindeki hiyerarik yapya dahil olmamakla birlikte, rgte bilerek ve isteyerek yardm eden kii, rgt yesi olarak cezalandrlr. rgt yeliinden dolay verilecek ceza, yaplan yardmn niteliine gre te birine kadar indirilebilir.

MADDE 86 5237 sayl Kanunun 250 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmi ve maddeye aadaki fkra eklenmitir.

(1) Grevinin salad nfuzu ktye kullanmak suretiyle kendisine veya bakasna yarar salanmasna veya bu yolda vaatte bulunulmasna bir kimseyi icbar eden kamu grevlisi, be yldan on yla kadar hapis cezas ile cezalandrlr. Kamu grevlisinin haksz tutum ve davranlar karsnda, kiinin hakl bir iinin gerei gibi, hi veya en azndan vaktinde grlmeyecei endiesiyle, kendisini mecbur hissederek, kamu grevlisine veya ynlendirecei kiiye menfaat temin etmi olmas halinde, icbarn varl kabul edilir.

(4) rtikap edilen menfaatin deeri ve madurun ekonomik durumu gz nnde bulundurularak, yukardaki fkralara gre verilecek ceza yarsna kadar indirilebilir.

MADDE 87 5237 sayl Kanunun 252 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 252 (1) Grevinin ifasyla ilgili bir ii yapmas veya yapmamas iin, dorudan veya araclar vastasyla, bir kamu grevlisine veya gsterecei bir baka kiiye menfaat salayan kii, drt yldan oniki yla kadar hapis cezas ile cezalandrlr.

(2) Grevinin ifasyla ilgili bir ii yapmas veya yapmamas iin, dorudan veya araclar vastasyla, kendisine veya gsterecei bir baka kiiye menfaat salayan kamu grevlisi de birinci fkrada belirtilen ceza ile cezalandrlr.

(3) Rvet konusunda anlamaya varlmas halinde, su tamamlanm gibi cezaya hkmolunur.

(4) Kamu grevlisinin rvet talebinde bulunmas ve fakat bunun kii tarafndan kabul edilmemesi ya da kiinin kamu grevlisine menfaat temini konusunda teklif veya vaatte bulunmas ve fakat bunun kamu grevlisi tarafndan kabul edilmemesi hllerinde fail hakknda, birinci ve ikinci fkra hkmlerine gre verilecek ceza yar orannda indirilir.

(5) Rvet teklif veya talebinin kar tarafa iletilmesi, rvet anlamasnn salanmas veya rvetin temini hususlarnda araclk eden kii, kamu grevlisi sfatn tayp tamadna baklmakszn, mterek fail olarak cezalandrlr.

(6) Rvet ilikisinde dolayl olarak kendisine menfaat salanan nc kii veya tzel kiinin menfaati kabul eden yetkilisi, kamu grevlisi sfatn tayp tamadna baklmakszn, mterek fail olarak cezalandrlr.

(7) Rvet alan veya talebinde bulunan ya da bu konuda anlamaya varan kiinin; yarg grevi yapan, hakem, bilirkii, noter veya yeminli mali mavir olmas halinde, verilecek ceza te birden yarsna kadar artrlr.

(8) Bu madde hkmleri;

a) Kamu kurumu niteliindeki meslek kurulular,

b) Kamu kurum veya kurulularnn ya da kamu kurumu niteliindeki meslek kurulularnn itirakiyle kurulmu irketler,

c) Kamu kurum veya kurulularnn ya da kamu kurumu niteliindeki meslek kurulularnn bnyesinde faaliyet icra eden vakflar,

d) Kamu yararna alan dernekler,

e) Kooperatifler,

f) Halka ak anonim irketler,

adna hareket eden kiilere, kamu grevlisi sfatn tayp tamadklarna baklmakszn, grevlerinin ifasyla ilgili bir iin yaplmas veya yaplmamas amacyla dorudan veya araclar vastasyla, menfaat temin, teklif veya vaat edilmesi; bu kiiler tarafndan talep veya kabul edilmesi; bunlara araclk edilmesi; bu iliki dolaysyla bir bakasna menfaat temin edilmesi halinde de uygulanr.

(9) Bu madde hkmleri;

a) Yabanc bir devlette seilmi veya atanm olan kamu grevlilerine,

b) Uluslararas veya uluslarst mahkemelerde ya da yabanc devlet mahkemelerinde grev yapan hkimlere, jri yelerine veya dier grevlilere,

c) Uluslararas veya uluslarst parlamento yelerine,

d) Kamu kurumu ya da kamu iletmeleri de dahil olmak zere, yabanc bir lke iin kamusal bir faaliyet yrten kiilere,

e) Bir hukuki uyumazln zm amacyla bavurulan tahkim usul erevesinde grevlendirilen vatanda veya yabanc hakemlere,

f) Uluslararas bir anlamaya dayal olarak kurulan uluslararas veya uluslarst