5 Temmuz 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28344

TEBLİĞ

             Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

             TARİH                 :   02/07/2012

             KARAR NO        :   2012/101

             KONU                  :   Maliye Hazinesine ait taşınmaz hissesinin

                                               özelleştirme kapsam ve programına alınması.

             Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

             Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 04.05.2012 tarih ve 3110 sayılı yazısına istinaden;

1. İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Ortaköy Mahallesi, Aydınlık Sokağında yer alan ve 2/3 hissesi Sultan Beyazıt Vakfı adına kayıtlı olan 1.382 ada, 15 parsel sayılı, 2.840,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın Maliye Hazinesine ait 1/3 hissesinin özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

2. Söz konusu taşınmaz hissesinin satış yöntemiyle özelleştirilmesine ve satışın varlık satışı suretiyle gerçekleştirilmesine,

3. Bahse konu taşınmaz hissesinin, Vakıflar Meclis Kararı ile İdaremizce satışına izin verilen Vakıf hissesi ile birlikte satılmasına,

4. Bu kararın uygulanması ile ilgili hususların gerek görülmesi halinde Maliye Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı arasında yapılacak protokol/protokollerle belirlenmesine,

5. Özelleştirme işlemlerinin 2 (iki) yıl içerisinde tamamlanmasına

karar verilmiştir.