5 Temmuz 2012 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28344

YNETMELK

Karamanolu Mehmetbey niversitesinden:

KARAMANOLU MEHMETBEY NVERSTES N LSANS VE

LSANS ETMRETM VE SINAV YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1  26/6/2009 tarihli ve 27270 sayl Resm Gazetede yaymlanan Karamanolu Mehmetbey niversitesi n Lisans ve Lisans Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin 8 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 8  (1) Bir yl sreli yabanc dil hazrlk snf hari, kayt olduu programa ilikin derslerin verildii yaryldan balamak zere, her yaryl iin kayt yaptrp yaptrmadna baklmadan n lisans programlarn azami drt yl, lisans programlarn azami yedi yl, lisans ve yksek lisans derecesini birlikte veren programlar azami dokuz yl iinde baar ile tamamlayarak mezun olamayan renciler, 2547 sayl Kanunun 46 nc ve Geici 60 nc maddelerine gre hesaplanan katk pay veya renim cretini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmadan rencilik statleri devam eder.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesinin birinci ve dokuzuncu fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) renciler, her yaryl banda akademik takvimde belirtilen sreler ierisinde, ilgili birimin belirleyecei esaslar erevesinde, 2547 sayl Kanunun 46 nc ve Geici 60 nc maddelerine gre hesaplanan katk pay veya renim cretini demek koulu ile kayt yenileme ilemlerini yaptrmak zorundadrlar.

(9) 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinin birinci fkrasnn (h) ve () bentleri gereince ilk yzde ona girenlerin belirlenmesinde Senatonun % 10 baar listesinin hazrlanmas ile ilgili kararna gre ilem yaplr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesi aadaki ekilde yeniden dzenlenmitir.

MADDE 13 (1) Senatonun belirleyecei hakl ve geerli nedenlere dayal bir mazereti nedeniyle eitim-retime ara vermek zorunda kalan rencilerin, mazeretini belgelendirmesi ve ilgili birim ynetim kurulunun kabul etmesi durumunda en fazla iki yaryl sre iin kayd dondurulabilir. Kayd dondurulan renci bu sreler ierisinde renime devam edemez, rencilik haklarndan faydalanamaz ve bu sreler eitim-retim sresinden saylmaz.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 19 uncu maddesinin ikinci fkrasnn (b) bendinin (1), (2) ve (3) numaral alt bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

1) Devam koulunu yerine getirmeyen veya uygulamadan baarsz olan renciye DZ (devamsz) notu verilir. Katsay deeri F ile ayndr.

2) Senatonun onay ile genel not ortalamasna katlmas uygun grlmeyen derslerden alnan notlar deerlendirmek iin YT (Yeterli) ve YZ (Yetersiz) baar notlar kullanlr.

3) Bu Ynetmeliin 17 nci maddesinin beinci fkrasnda belirtilen muafiyet snav sonucunda baarl olarak deerlendirilen rencilerin baar durumlarn, baka bir yksekretim kurumunda baarlm dersleri, bu Ynetmeliin 16 nc maddesine gre muaf kabul edilen dersler ile kurumlar aras yatay geile gelen rencilerin nceki diploma programlarndan ald derslerin baar notunu gstermek iin MU (muaf) notu kullanlr. Baar notu MU ile deerlendirilen renci o dersi baarm saylr ve bu baar notu genel not ortalamasna katlmaz.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 22 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 22  (1) renciler kaytl olduklar eitim-retim programlarnn gerektirdii bitirme devi, bitirme projesi, bitirme tezi veya staj yapmak zorundadrlar. Tm ders ve uygulamalardan baarl olsalar bile bu ykmllkleri yerine getirmeyen renciler mezun olamaz. Birimlerin sz konusu eitim-retim faaliyetleri ile ilgili esaslar, retim birimi kurullarnca belirlenip Senato tarafndan grlerek karara balanr.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 32 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir..

MADDE 32  (1) Her trl tebligat, rencinin adres kayt sisteminde kaytl olduu adrese ve/veya rencinin bal olduu birimde duyurulmak suretiyle tamamlanm saylr.

(2) Adres deitirdikleri hlde bunu adres kayt sisteminden gncelletmeyen rencilere yaplacak bildirimin eski adreslerine gnderilmesi durumunda kendilerine tebligat yaplm saylr.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 26 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 8 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 9 Bu Ynetmelik hkmlerini Karamanolu Mehmetbey niversitesi Rektr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

26/6/2009

27270

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1

29/7/2010

27656

2

21/10/2010

27736

3

6/3/2011

27866

4

25/8/2011

28036