5 Temmuz 2012 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28344

KANUN

TRK AKREDTASYON KURUMU KURULU VE GREVLER HAKKINDA

KANUNDA DEKLK YAPILMASINA DAR KANUN

Kanun No. 6337 Kabul Tarihi: 29/6/2012

MADDE 1 27/10/1999 tarihli ve 4457 sayl Trk Akreditasyon Kurumu Kurulu ve Grevleri Hakknda Kanunun 1 inci maddesinde yer alan laboratuvar, belgelendirme ve muayene ve hizmetlerini yrtecek yurt ii ve yurt dndaki kurulular akredite etmek, bu kurulularn belirlenen ulusal ve uluslararas standartlara gre faaliyetlerde bulunmalarn ve bu suretle rn/hizmet, sistem, personel ve laboratuvar belgelerinin ulusal ve uluslararas alanda kabuln temin etmek amacyla, ibaresi uygunluk deerlendirme kurulularn akredite etmek, bu kurulularn ulusal ve uluslararas standartlara gre faaliyette bulunmalarn ve bu suretle uygunluk deerlendirme kurulularnca dzenlenen belgelerin ulusal ve uluslararas alanda kabuln temin etmek amacyla, eklinde deitirilmi, maddeye tzel kiilii haiz, ibaresinden sonra gelmek zere kr amac gtmeyen, ibaresi eklenmitir.

MADDE 2 4457 sayl Kanunun 2 nci maddesinin birinci fkrasnda yer alan;

a) Belgelendirme: rn/hizmet, laboratuvar, sistem veya personelin belirli bir standart veya teknik dzenlemeye uygun olduunun yazl olarak belirlenmesi faaliyetlerini, ibaresi Uygunluk deerlendirmesi: Bir rne, srece, hizmete, sisteme, kiiye veya kurulua ilikin belirli artlarn yerine getirilip getirilmediini gsteren sreci,,

b) Belgelendirme Kuruluu: Belirlenen standartlara veya teknik dzenlemelere uygunluun belgelendirmesini yapan kuruluu, ibaresi Uygunluk Deerlendirme Kuruluu: Kalibrasyon, test, belgelendirme ve muayene dhil olmak zere uygunluk deerlendirme faaliyeti gerekletiren kuruluu,,

eklinde deitirilmitir.

MADDE 3 4457 sayl Kanunun 3 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 3- Kurumun grev ve yetkileri unlardr:

a) lkemizde uygunluk deerlendirme kurulularna akreditasyon hizmeti sunan tek kurulu olarak Kurum faaliyetleri ile ilgili dzenlemeleri yapmak, akreditasyon ile ilgili gerekli kstas ve tedbirleri belirlemek, bunlar uygulamak ve gerektiinde deitirmek, yrrlkten kaldrmak ve ilgili nlemleri almak.

b) Akredite edilmek zere bavuran kurulularn ilgili standartlara ve ltlere gre denetimini yapmak ve bu denetim sonucunda kuruluun akredite edilip edilmemesine karar vermek, akredite edilen kurulular izlemek, akreditasyonun kapsamn deitirmek, gerektiinde akreditasyonu askya almak veya iptal etmek ve akredite edilen kurum ve kurulular arasnda Kurumun grev alanna giren konularda i birliini salamak.

c) Uluslararas ve blgesel akreditasyon birlikleri ve rgtleri, lkelerin akreditasyon kurulular ve akreditasyon kuruluu bulunmayan lkelerdeki akreditasyonla ilgili kurum ve kurulularla ilikiler kurmak ve i birliinde bulunmak.

) Akreditasyon amacyla bavuran kurulularn mracaat, deerlendirilmesi ve akredite edilmesi ile ilgili olarak elde edilmi bilgilerin gizliliini korumak.

d) Yurt iinde ve yurt dnda, akreditasyonun nemini ve kalite bilincini artrc faaliyetlerde bulunmak, grev alanna giren konularda eitim vermek, aratrma ve yayn yapmak.

e) Kurum faaliyetlerinin icras iin hizmet almak, tanr ve tanmaz mal satn almak, yaptrmak, satmak, kiralamak.

f) yi laboratuvar uygulamalar konusunda ulusal izleme otoritesi olarak hizmet vermek.

g) Faaliyet alanyla ilgili dier grevleri yerine getirmek.

Kurum, uygunluk deerlendirme kurulularnn gerekletirdikleri faaliyetleri icra edemez, verdikleri hizmetleri sunamaz, bir uygunluk deerlendirme kuruluunda hissedar olamaz ve bu kurululara danmanlk hizmeti veremez.

Kurum, uygunluk deerlendirme faaliyetleri yrten kurulularn bal, ilgili veya ilikili olduu bir bakanlk veya kamu kurumu ile ilikilendirilemez.

MADDE 4 4457 sayl Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmi, (c) bendi yrrlkten kaldrlmtr.

a) Danma Kurulu,

MADDE 5 4457 sayl Kanunun 5 inci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Danma Kurulu, grevleri, toplant usul ve esaslar

MADDE 5- Danma Kurulu;

a) Avrupa Birlii Bakanlndan drt; Ekonomi Bakanl, Salk Bakanl, Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl, Gmrk ve Ticaret Bakanl, evre ve ehircilik Bakanl ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlndan er; alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl, Kalknma Bakanl, Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanl, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl, Maliye Bakanl, Orman ve Su leri Bakanl, Milli Eitim Bakanl, Kltr ve Turizm Bakanlndan ikier; Kk ve Orta lekli Sanayi Gelitirme ve Destekleme daresi Bakanl, Rekabet Kurumu, Trk birlii ve Koordinasyon Ajans Bakanl, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Trkiye Bilimsel ve Teknolojik Aratrma Kurumu, Trk Standardlar Enstits ve Yksekretim Kurulundan birer temsilci,

b) Trkiye Odalar ve Borsalar Birliinden iki; en fazla yeye sahip ilk sanayi, ticaret ile sanayi ve ticaret odalarndan birer ve bunlarn dnda her corafi blgeden eksik yeler mevcut odalardan karlanmak kaydyla en fazla yeye sahip varsa ticaret odasndan bir, varsa sanayi odasndan bir, varsa sanayi ve ticaret odasndan bir olmak zere toplam er temsilci; Trkiye hracatlar Meclisi, Trk Mhendis ve Mimar Odalar Birlii, Trkiye Esnaf ve Sanatkrlar Konfederasyonu, Trkiye Teknoloji Gelitirme Vakf, Trkiye Serbest Muhasebeci Mali Mavirler ve Yeminli Mali Mavirler Odalar Birlii, Trkiye Barolar Birlii, Trkiye Ziraat Odalar Birlii ile en fazla yeye sahip ilk iki tketici rgtnden birer temsilci; en fazla yeye sahip ilk iki uygunluk deerlendirme kurulular derneinden ikier temsilci,

olmak zere yllna grev alacak doksan yeden oluur. htiya grlmesi halinde, Ynetim Kurulunca bu fkrada saylanlarn dnda ilgili grlen kurululardan Danma Kurulu toplantlarna temsilci davet edilebilir.

yelii den temsilcinin yerine bal olduu kurulu tarafndan otuz gn ierisinde yeni temsilci grevlendirilir.

Danma Kurulu, her yl nisan ve ekim aylarnda olmak zere en az iki kez toplanr. Toplant ars Ynetim Kurulunca yaplr. Toplantya Ynetim Kurulu Bakan bakanlk eder.

Danma Kurulunun kararlar tavsiye niteliindedir. Kararlar, birinci fkrann (a) ve (b) bentlerinin her birinden ayr ayr olmak zere, toplantda hazr bulunanlarn oy okluu ile alnr.

Danma Kurulunun grevleri unlardr:

a) Akreditasyonla ilgili politika, strateji ve hedeflerin belirlenmesine ynelik tavsiyelerde bulunmak.

b) Kurumun yapm olduu almalar deerlendirerek, yllk alma programnn hazrlanmasna ynelik nerilerde bulunmak.

c) Kurumun tantmna, nceliklerine, sorunlarna ve zm nerilerine ynelik tavsiyelerde bulunmak.

) Kurumun ihtiya duyabilecei alanlarda bilimsel ve akademik almalara destek verilmesine ilikin tavsiyelerde bulunmak.

d) Kurumun tarafszlnn korunmasn teminen Ynetim Kuruluna tavsiyelerde bulunmak.

MADDE 6 4457 sayl Kanunun 8 inci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Ynetim Kurulu, grev ve yetkileri, toplant usul ve esaslar

MADDE 8- Ynetim Kurulu, 5 inci maddenin birinci fkrasnn (a) ve (b) bentlerinde yer alan Danma Kurulu yeleri ierisinden Kurumun ilgili olduu Bakan tarafndan atanacak er ye ve Genel Sekreter ile birlikte toplam yedi yeden oluur. Kurumun ilgili olduu Bakan tarafndan (a) ve (b) bentlerinin her birinden er yedek ye belirlenir.

Herhangi bir kurulutan birden fazla temsilci Ynetim Kurulunda yer alamaz.

Bir uygunluk deerlendirme kuruluu ile idari ve mali ilikisi veya bu kurulularn karar alc mercileri ile birinci dereceden kan ve shr hsml ya da evlilik ilikisi bulunanlar, Ynetim Kurulu yesi olamaz. Bir uygunluk deerlendirme kuruluunun bal, ilgili veya ilikili olduu kurum ve kurulularn temsilcileri Ynetim Kurulunda yer alamaz.

Genel Sekreter dndaki Ynetim Kurulu yelerinin grev sreleri yldr. Grev sresi biten yeler, en fazla iki dnem daha atanabilir.

Bakan ve bakan yardmcs, biri 5 inci maddenin birinci fkrasnn (a) bendinden dieri ise (b) bendinden olmak artyla, Kurumun ilgili olduu Bakan tarafndan atanr. Genel Sekreter dndaki Ynetim Kurulu yeleri, Kurumun srekli personeli deildir. Ynetim Kurulunun alaca kararlar Genel Sekreterlik tarafndan yrtlr.

Genel Sekreterin Ynetim Kurulu toplantlarna katlamad hallerde Genel Sekreterin yetkilendirecei bir Genel Sekreter Yardmcs oy hakk olmakszn toplantya katlr.

Ynetim Kurulu yelerinin;

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 48 inci maddesinin birinci fkrasnn (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaral alt bentlerindeki artlar tamalar,

b) Akreditasyon veya uygunluk deerlendirmesi alanlarnda bilgi sahibi olmalar,

c) Yurt iinde en az drt yllk eitim veren bir yksekrenim kurumundan veya buna denklii Yksekretim Kurulunca onaylanan yurt dndaki bir yksekrenim kurumundan mezun olmalar,

) Kamu ve/veya zel sektrde en az on yl alm olmalar,

arttr.

Kurum, Ynetim Kurulu Bakan tarafndan, onun yokluunda ise Bakan Yardmcs tarafndan temsil edilir.

Ynetim Kurulu toplantlarna, Ynetim Kurulu tarafndan kabul edilen mazeretler dnda herhangi bir nedenle bir ylda st ste veya toplam be kere itirak etmeyenler ile mazeretli olsalar dahi bir yl ierisinde yaplan toplantlarn yarsndan bir fazlasna katlmayanlarn Ynetim Kurulu ve Danma Kurulu yelii kendiliinden der.

Ynetim Kurulu yeliklerinden birinin herhangi bir nedenle boalmas hlinde, boalan yelie 5 inci maddenin birinci fkrasnda yer alan ilgili gruba ait yedek yeler arasndan Kurumun ilgili olduu Bakan tarafndan atama yaplr.

Ynetim Kurulunun toplant usul ve esaslar unlardr:

a) Ynetim Kurulu, Bakann belirleyecei tarihlerde ayda en az bir kez olaan toplantsn yapar. Kurul, yelerinin yardan fazlasnn yazl bavurusu zerine, Bakan tarafndan olaanst toplantya arlr.

b) Bakann bulunmad hllerde toplantlara Bakan Yardmcs bakanlk eder. Hem Bakan hem de Bakan Yardmcsnn bulunmad hllerde Ynetim Kurulu toplanamaz.

c) Ynetim Kurulu toplant yeter says, 5 inci maddenin birinci fkrasnn (a) ve (b) bentlerinden eit sayda temsilci katlmas art ile drttr. Kararlar oy okluu ile alnr. Oylamalarda ekimser oy kullanlamaz. Oylarn eitlii hlinde Bakann, Bakann yokluunda Bakan Yardmcsnn oyu dorultusunda karar alnm saylr.

) Ynetim Kurulu toplantlar, aksi karar alnmadka Kurum merkezinde yaplr.

Ynetim Kurulunun grev ve yetkileri unlardr:

a) Danma Kurulunun tavsiyelerini de dikkate alarak, akreditasyona ilikin politika, strateji ve hedefleri belirlemek ve gerekli gncellemeleri yapmak.

b) Genel Sekreterlik tarafndan hazrlanan alma programn onaylamak, bte teklifini Kurumun ilgili olduu Bakanla sunmak.

c) Kurumun grevleri ile ilgili konularda inceleme, aratrma, soruturma ve proje yaptrmak, bu amala mal ve hizmet satn alnmasna karar vermek, ihtiya duyulmas hlinde belirlenecek bilirkiilerden hizmet satn almak ve bilirkii komiteleri oluturmak.

) Kurumca verilen hizmetler karlnda alnacak cretleri tespit etmek.

d) Kurumun grevlerini yerine getirmesi iin ihtiya duyulan tanmazlarn satn alnmas, yaptrlmas, satlmas ve kiralanmas konularnda izin vermek.

e) Genel Sekreterlike hazrlanan ynetmelikler, tebliler, genelgeler ve benzeri dzenlemeleri grp karara balamak ve bunlardan 24/5/1984 tarihli ve 3011 sayl Resm Gazetede Yaymlanacak Olan Ynetmelikler Hakknda Kanun uyarnca gerekli olanlarnn Resm Gazetede yaymlanmasn salamak.

f) Genel Sekreterin teklifi zerine ekli (1) sayl cetvelde yer alan toplam kadro says geilmemek ve mevcut kadro unvanlar veya 13/12/1983 tarihli ve 190 sayl Genel Kadro Usul Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin eki cetvellerde yer alan kadro unvanlaryla snrl olmak kaydyla, kadro unvanlarnn deitirilmesi ile bo kadrolarn iptali hakknda karar vermek.

g) Yurt iinde ve yurt dnda, akreditasyonun nemini ve kalite bilincini artrmaya ve i ve d kamuoyunun bilgilendirilmesine ynelik faaliyetlerin yaplmasna karar vermek.

) Akreditasyona ynelik kararlara ilikin usul ve esaslar belirlemek.

h) Akreditasyon karar ve karar alma srecini izlemek ve gerekli grd takdirde Kurum iinde denetim yapmak veya yaptrmak.

) ikayet ve itirazlar deerlendirmeye ynelik usul ve esaslar belirlemek.

i) lgili mevzuat erevesinde, uluslararas ve blgesel akreditasyon birlikleri ve rgtleri ile dier lkelerin akreditasyon kurulularyla karlkl tanma anlamalarnn imzalanmasna karar vermek, akreditasyon kuruluu bulunmayan lkelerdeki ilgili kurulularla i birlii yapmak, Kurumun grev alan ile ilgili uluslararas veya blgesel kurululara ye olunmasna ve Kurumun bu kurulular nezdinde temsil edilmesine karar vermek.

Ynetim Kurulu, snrlarn aka belirlemek ve yazl olmak kaydyla, yetkilerinden bir ksmn Genel Sekretere devredebilir.

Genel Sekreter dndaki Ynetim Kurulu Bakan ve yelerine, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayl Kamu ktisadi Teebbsleri Personel Rejiminin Dzenlenmesi ve 233 Sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin Baz Maddelerinin Yrrlkten Kaldrlmasna Dair Kanun Hkmnde Kararnamenin 34 nc maddesine gre kamu iktisadi teebbsleri ynetim kurulu bakan ve yelerine denen miktarda aylk huzur hakk denir.

MADDE 7 4457 sayl Kanunun 12 nci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Genel Sekreterlik, Genel Sekreterin grev ve yetkileri

MADDE 12- Genel Sekreterlik, Genel Sekreter ile Kurum personelinden oluur. Genel Sekretere yardmc olmak zere Genel Sekreter Yardmcs ile says gememek zere Genel Sekreterlik Maviri atanabilir. Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardmclarnda 8 inci maddenin nc ve yedinci fkralarnda ngrlen artlara ilave olarak ngilizce, Almanca ya da Franszca dillerinden en az birisini iyi derecede bilmek art aranr.

Genel Sekreterin grev ve yetkileri unlardr:

a) lgili kurulular arasnda akreditasyon konusunda koordinasyonu salamak.

b) Kurumun tm birimleri arasnda koordinasyonu salamak.

c) Akreditasyona ynelik kararlara ilikin usul ve esaslar belirleyerek Ynetim Kurulunun onayna sunmak ve onaylanan bu usul ve esaslar erevesinde ilemleri sonulandrmak.

) Ynetim Kurulu tarafndan belirlenen temel politika ve stratejilerin uygulanmasn salamak ve izlemek.

d) ikyet ve itirazlar deerlendirmeye ynelik usul ve esaslar hazrlamak ve Ynetim Kurulunun onayna sunmak.

e) Personelin yeterlik ve yetkinliklerinin salanmas, artrlmas ve srdrlebilmesi iin gerekli almalar yapmak ve tedbirleri almak.

f) Kadrolarn hizmet birimlerine dalmn yapmak.

g) Ynetmelikler, tebliler, genelgeler ve benzeri dzenlemeleri hazrlamak ve Ynetim Kuruluna sunmak.

) alma program ile btenin hazrlanmasn salamak ve Ynetim Kurulunun onayna sunmak.

h) Ynetim Kurulu tarafndan verilecek dier grevleri yapmak.

Genel Sekreter, gerektiinde snrlarn aka belirlemek ve yazl olmak kaydyla, yetkilerinden bir ksmn alt kademelere devredebilir.

MADDE 8 4457 sayl Kanunun 14 nc maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Hizmet birimleri

MADDE 14- Kurumun hizmet birimleri ve grevleri aada belirtilmitir:

a) rn, Hizmet ve Muayene Akreditasyon Bakanl: rn, hizmet ve muayene alanndaki akreditasyon bavurularnn incelenmesi ve sonulandrlmas ilemlerini yapar, akredite edilen kurulular izler ve kontrol eder, rn, hizmet ve muayene belgelendirmesi yapan kurulularn akreditasyonu konusunda gr almak zere teknik ve bilirkii komitelerini oluturur, Genel Sekreter tarafndan verilen dier grevleri yapar.

b) Laboratuvar Akreditasyon Bakanl: Laboratuvarlarn akreditasyon bavurularnn incelenmesi ve sonulandrlmas ilemlerini yapar, akredite edilen kurulular izler ve kontrol eder, laboratuvarlarn akreditasyonu konusunda gr almak zere teknik ve bilirkii komitelerini oluturur, Genel Sekreter tarafndan verilen dier grevleri yapar.

c) Sistem Akreditasyon Bakanl: Ynetim sistemi belgelendirmesi yapan kurulularn akreditasyon bavurularnn incelenmesi ve sonulandrlmas ilemlerini yapar, akredite edilen kurulular izler ve kontrol eder, bu kurulularn akreditasyonu konusunda gr almak zere teknik ve bilirkii komitelerini oluturur, Genel Sekreter tarafndan verilen dier grevleri yapar.

) Personel Akreditasyon Bakanl: Personel belgelendirme kurulularnn akreditasyon bavurularnn incelenmesi ve sonulandrlmas ilemlerini yapar, akredite edilen kurulular izler ve kontrol eder, bu kurulularn akreditasyonu konusunda gr almak zere teknik ve bilirkii komitelerini oluturur, Genel Sekreter tarafndan verilen dier grevleri yapar.

d) Hukuk Mavirlii: 26/9/2011 tarihli ve 659 sayl Genel Bte Kapsamndaki Kamu dareleri ve zel Bteli darelerde Hukuk Hizmetlerinin Yrtlmesine likin Kanun Hkmnde Kararname hkmlerine gre hukuk birimlerine verilen grevler ile Genel Sekreter tarafndan verilen dier grevleri yapar.

e) Ynetim Hizmetleri Bakanl: Kurumun insan gc planlamas ile insan kaynaklar sisteminin gelitirilmesi ve performans ltlerinin oluturulmas konusunda almalar yapar, Kurum personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri zlk ilemlerini yrtr, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayl Kamu Mal Ynetimi ve Kontrol Kanunu hkmleri erevesinde, kiralama ve satn alma ileri ile temizlik, gvenlik, aydnlatma, snma, onarm, tama ve benzeri hizmetleri yrtr, Kurumun tanr ve tanmazlarna ilikin ilemleri ilgili mevzuat erevesinde yrtr, Kurumun genel evrak ve ariv faaliyetlerini dzenler ve yrtr, Kurumun sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlar ve yrtr, Kurumun yrrle koyaca dzenleyici ilem almalarnda Genel Sekreterlik ve Ynetim Kuruluna sekretarya hizmeti sunar, akreditasyon alannda btn taraflarla yaplan szlemelerin gereklerini yerine getirir, Genel Sekreter tarafndan verilen dier grevleri yapar.

MADDE 9 4457 sayl Kanunun 20 nci maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Personelin stats, nitelikleri, atanmas ve zlk haklar

MADDE 20- Bu Kanun ve ilgili mevzuat ile Kuruma verilen grev ve hizmetler, ekli (1) sayl cetvelde belirtilen kadrolarda szlemeyle srekli istihdam edilen Akreditasyon Uzmanlar ve Akreditasyon Uzman Yardmclarndan oluan meslek personeli ile dier kadrolarda bulunan personel eliyle yrtlr. Akreditasyon Uzman Yardmclarnn meslee alnmalar, yarma snav, tez hazrlama ve yeterlik snavlar ile Akreditasyon Uzmanlna atanmalar hakknda 657 sayl Kanunun ek 41 inci maddesi hkmleri uygulanr.

Genel Sekreter mterek kararla; Genel Sekreter Yardmclar, Genel Sekreterlik Mavirleri ve hizmet birimlerinin bakanlar Babakan onayyla; dier Genel Sekreterlik personeli Kurumun ilgili olduu Bakan tarafndan atanr. Babakan ve Kurumun ilgili olduu Bakan, atama yetkisini devredebilir.

Kurum kadrolarna atanabilmek iin 657 sayl Kanunun 48 inci maddesinin birinci fkrasnn (A) bendinin (1), (4) ve (5) numaral alt bentlerinde yer alan genel artlar ile ynetmelikle belirlenen zel artlar aranr.

Kurumda istihdam edilecek personelin kadro unvanlar ile kadro saylar ekli (1) sayl cetvelde gsterilmitir.

Kurum personeline, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin ek 11 inci maddesi uyarnca belirlenmi emsali personele mali ve sosyal haklar kapsamnda yaplan demeler ayn usul ve esaslar erevesinde denir. Kurum personeli emeklilik haklar bakmndan da emsali olarak belirlenen personel ile denk kabul edilir. Emsali personele yaplan demelerden vergi ve dier yasal kesintilere tabi olmayanlar, bu Kanuna gre de vergi ve dier kesintilere tabi olmaz.

MADDE 10 4457 sayl Kanunun;

a) 21 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

a) Akredite edilen kurulularn yl iinde akredite olduu kapsamda dzenleyecei belge bana alnacak kullanm creti veya bu kurulularn yl iinde akreditasyon faaliyetleri karlnda elde ettikleri brt gelirlerin yzde birini amamak zere alnacak pay,

b) 21 inci maddesinin (d) bendi yrrlkten kaldrlm ve maddeye birinci fkradan sonra gelmek zere aadaki fkra eklenmitir.

Birinci fkrann (a) bendine gre alnacak akreditasyon kullanm creti veya paylar, Ynetim Kurulu tarafndan sektrn zellii de dikkate alnarak her mali yl banda hazrlanan ve Kurumun ilgili olduu Bakan tarafndan onaylanan tebli ile belirlenir.

MADDE 11 4457 sayl Kanunun 22 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 22- Kurumun para, evrak ve her eit mallar devlet mal hkmndedir.

Kurumun, bu Kanun kapsamnda elde ettii gelirler kurumlar vergisinden, yaplacak ilemler harlardan, dzenlenecek ktlar damga vergisinden mstesnadr. Bu istisnann 31/12/1960 tarihli ve 193 sayl Gelir Vergisi Kanunu ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayl Kurumlar Vergisi Kanunu uyarnca yaplan kesintilere mul yoktur.

Ynetim Kurulu yeleri ile Kurum personeline su tekil eden fiil ve hareketlerinden dolay devlet memurlar hakknda tatbik edilen cezalar uygulanr. Ancak, Ynetim Kurulu yeleri ile Kurum personeli hakknda 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayl Memurlar ve Dier Kamu Grevlilerinin Yarglanmas Hakknda Kanun hkmleri uygulanmaz.

MADDE 12 4457 sayl Kanuna aadaki geici madde eklenmitir.

GEC MADDE 4- Bu maddenin yrrle girdii tarihte grevde bulunan Ynetim Kurulunun grevi sona erer ve bu tarihten itibaren en ge otuz gn iinde Danma Kurulu toplanr.

Bu maddenin yrrle girdii tarihte Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardmcs, Bakan, Mdr, Uzman, Teknik Uzman, Uzman Yardmcs, dari ef ve Teknik ef kadrolarnda bulunanlarn grevleri hibir ileme gerek kalmakszn sona erer. Bunlardan Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardmcs ve Bakan kadrolarnda bulunanlar ekli (2) sayl cetvel ile ihdas edilen Genel Sekreterlik Maviri kadrolarna; Mdr, Uzman, Teknik Uzman ve Teknik ef kadrolarnda bulunanlar Akreditasyon Uzman kadrolarna; Uzman Yardmcs kadrolarnda bulunanlar ise Akreditasyon Uzman Yardmcs kadrolarna hlen bulunduklar dereceleri ile hibir ileme gerek kalmakszn atanm saylrlar. dari ef kadrolarnda bulunanlar bu maddenin yaym tarihinden itibaren bir ay iinde durumlarna uygun idari personel kadrolarna atanrlar. Bu fkra ile ihdas edilen Genel Sekreterlik Maviri kadrolar, herhangi bir sebeple boalmas hlinde hibir ileme gerek kalmakszn iptal edilmi saylr. Bu fkrada belirtilenler, alndklar greve atama yaplncaya kadar eski grevleri ile ilgili i ve ilemleri yerine getirmeye devam ederler. Bunlardan Genel Sekreterlik Maviri, Akreditasyon Uzman ve Akreditasyon Uzman Yardmcs kadrolarna atanm saylanlar srasyla, 15/1/2012 tarihinde Birim Bakan, Uzman ve Uzman Yardmclar iin ngrlm olan mali ve sosyal haklardan 375 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin geici 10 uncu maddesi hkmleri de dikkate alnmak suretiyle ayn usul ve esaslar erevesinde yararlanrlar.

kinci fkraya gre Akreditasyon Uzman Yardmcs kadrolarna atanm saylanlarn yeterlik snavlar ve Akreditasyon Uzmanlna atanmalar, bu maddenin yrrle girdii tarihten nce tabi olduklar mevzuat hkmlerine gre sonulandrlr.

kinci fkrayla kadro unvanlar deienler ile yeni bir kadroya atananlara, yeni kadrolarna atanm sayldklar tarih itibaryla mali haklar kapsamnda ikramiyenin bir aya isabet eden tutar dhil deiik adlar altnda yaplan demelerin toplamnn net tutarnn (bu tutar sabit bir deer olarak esas alnr) atanm sayldklar yeni kadrolar iin ngrlen mali haklar kapsamnda ikramiyenin bir aya isabet eden tutar dhil deiik adlar altnda yaplan demelerin toplamnn net tutarndan fazla olmas hlinde aradaki fark tutar, farkllk giderilinceye kadar atanm sayldklar kadrolarda kaldklar srece herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmakszn tazminat olarak denir. Atanm sayldklar kadro unvanlarnda istee bal olarak herhangi bir deiiklik olanlarla, kendi istekleriyle baka kurumlara atananlara fark tazminat demesine son verilir.

15/1/2012 tarihinde Kurum kadrolarnda grev yapan personel hakknda, anlan tarihten nce yrrlkte bulunan mevzuat hkmlerinin 375 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin geici 10 uncu maddesi hkmleri de dikkate alnmak suretiyle uygulanmasna devam olunur. Uygulanmasna devam olunan hkmlere gre ikramiyelerin bir aya isabet eden tutar da dhil olmak zere hesaplanan toplam demenin bu Kanun hkmlerine gre hesaplanan toplam demeden dk olduu durumda ilgililerin demeleri bu Kanun hkmlerine gre yaplr.

MADDE 13 4457 sayl Kanunun eki kadro cetveli, ekte yer ald ekilde deitirilmi ve Kanuna ekte yer alan (2) sayl cetvel ilave edilmitir.

MADDE 14 4457 sayl Kanunun 6 nc, 7 nci, 9 uncu, 10 uncu, 11 inci, 13 nc, 15 inci, 16 nc, 17 nci, 18 inci ve 19 uncu maddeleri yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 15 19/6/1994 tarihli ve 540 sayl Devlet Planlama Tekilat Kurulu ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin ek 2 nci maddesinin;

a) Beinci fkrasna yeterli sayda uzman, ibaresinden sonra gelmek zere uzman yardmcs, ibaresi eklenmitir.

b) Onikinci fkrasnn altnc cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Rehberler hari olmak zere Merkezde her ne ekilde olursa olsun istihdam edilecek personel says ikiyzyirmiden fazla, uzman ve uzman yardmcs says ise yzotuzdan az olamaz.

c) Ondrdnc fkrasna Planlama Uzmanlar iin ibaresinden sonra gelmek zere, , uzman yardmclarna Planlama Uzman Yardmclar iin ibaresi ve ayn fkradan sonra gelmek zere aadaki fkra eklenmitir.

Merkezde istihdam edilecek uzman yardmclarnn meslee alnmalar, yarma snav, tez hazrlama ve yeterlik snavlar ile uzmanla atanmalar hakknda 657 sayl Kanunun ek 41 inci maddesi hkmleri kyasen uygulanr.

MADDE 16 Bu Kanunun;

a) 10 uncu maddesinin (a) bendi 1/1/2013 tarihinde,

b) Dier hkmleri yaym tarihinde,

yrrle girer.

Yrtme

MADDE 17 Bu Kanun hkmlerini Bakanlar Kurulu yrtr.

4/7/2012

 

(1) SAYILI CETVEL

KADRO UNVANI

KADRO ADED

Genel Sekreter

1

Genel Sekreter Yardmcs

3

Genel Sekreterlik Maviri

3

Bakan

5

Hukuk Maviri

2

Mdr

6

Akreditasyon Uzman

118

Akreditasyon Uzman Yardmcs

35

dari Personel

25

TOPLAM

198

 

(2) SAYILI CETVEL

KADRO UNVANI

KADRO ADED

Genel Sekreterlik Maviri

6

TOPLAM

6