4 Temmuz 2012 Tarihli ve 28343 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM KARARLARI

1022   Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar

1023   Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü Bünyesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin 05.09.2012 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha UNIFIL Harekâtına İştirak Etmesi Hususunda Anayasanın 92’nci Maddesi Uyarınca Hükümete İzin Verilmesine Dair Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

TÜZÜK

2012/3307  Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2012/3286  Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

2012/3178  Hukuki Uyuşmazlık Değerlendirme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

2012/3309  Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasın Dair Yönetmelik

—  Adalet Uzmanlığı Yönetmeliği

—  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

—  Ekonomi Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

—  Tarımsal Üretici Birlikleri ile Tarımsal Üretici Merkez Birliklerinin Denetlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Bruselloz ile Mücadele Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

—  Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Emniyet Genel Müdürlüğü Kurum İçi Bireysel Performans Değerlendirme Yönetmeliği

—  Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Mevlana Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Kamunun Mülkiyetinde veya Kullanımında Olan Yerlerde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı İlân Edilmesinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ

—  2012 Yılı Mayıs Ayına Ait  Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

—  2012 Yılı Mayıs Ayında İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

—  Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 345)

—  Varlık Finansmanı Fonlarına ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: III, No: 47)

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2/7/2012 Tarihli ve 2012/100 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri