4 Temmuz 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28343

TEBL

Maliye Bakanlndan:

MLL EMLAK GENEL TEBL

(SIRA NO: 345)

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Genel Tebliin amac, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayl Orman Kanununun 2 nci maddesinin (B) bendine gre Hazine adna orman snrlar dna karlan ve karlacak yerlerin deerlendirilmesine ilikin esas ve usullerin belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Genel Tebli; 6831 sayl kanunun 20/6/1973 tarihli ve 1744 sayl Kanunla deiik 2 nci maddesi ile 23/9/1983 tarihli ve 2896 sayl, 5/6/1986 tarihli ve 3302 sayl Kanunlarla deiik 2 nci maddesinin birinci fkrasnn (B) bendine veya kesinlemi mahkeme kararlarna gre Hazine adna orman snrlar dna karlan ve karlacak yerlerde uygulanr.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Genel Tebli; 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayl Orman Kyllerinin Kalknmalarnn Desteklenmesi ve Hazine Adna Orman Snrlar Dna karlan Yerlerin Deerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarm Arazilerinin Sat Hakknda Kanuna dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Genel Teblide geen;

a) 2/B alanlar: 6831 sayl Kanunun 1744 sayl Kanunla deiik 2 nci maddesi ile 2896 ve 3302 sayl kanunlarla deiik 2 nci maddesinin birinci fkrasnn (B) bendine veya kesinlemi mahkeme kararlarna gre Hazine adna orman snrlar dna karlan ve karlacak yerleri,

b) Akdi halef: Dorudan sat ilemlerinde tanmaz kullanclarndan satn aldn Kanunun yrrle girdii tarihten sonra noter tarafndan dzenlenen muvafakatnameyle belgeleyen kiileri,

c) Bakanlk: Maliye Bakanln (Milli Emlak Genel Mdrl),

) Emlak vergi deeri: Tanmazn, 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayl Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine gre belirlenen asgar metre kare birim deeri zerinden hesaplanacak bedelini,

d) Gncelleme listesi: 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayl Kadastro Kanununun ek 4 nc maddesine gre dzenlenen ve 2/B alanlarndan daha nce kullanm kadastrosu yaplan yerler hakkndaki fiili kullanm durumlarn, varsa zerindeki muhdesatn kime veya kimlere ait olduunu ve kim veya kimler tarafndan ne zamandan beri kullanldn gsteren ve tescil edilen listeleri,

e) Hak sahibi: Kanunda belirtilen ykmllklere uyulmas artyla dorudan satn alma ve iade hakkna sahip olanlar,

f) dare: llerde defterdarlklar, ilelerde mal mdrlklerini,

g) Kadastro tutana: 3402 sayl Kanuna gre dzenlenen ve 2/B alanlarnn fiili kullanm durumlarn gsteren ve kesinleen tutanaklar,

) Kanun: 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayl Orman Kyllerinin Kalknmalarnn Desteklenmesi ve Hazine Adna Orman Snrlar Dna karlan Yerlerin Deerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarm Arazilerinin Sat Hakknda Kanunu,

h) Proje alan: 2/B alanlarn ve proje btnln salamak amacyla gerektiinde bu alanlarn dnda kalan yerleri de kapsayan ve snrlar evre ve ehircilik Bakanl, Toplu Konut daresi Bakanl veya ilgili bykehir ya da dier belediyelerce belirlenen ve evre ve ehircilik Bakanlnca onaylanan gecekondu veya kentsel dnm projesi uygulanacak alanlar,

) Rayi bedel: Tanmazn, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayl Devlet hale Kanunu veya 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayl Hazineye Ait Tanmaz Mallarn Deerlendirilmesi ve Katma Deer Vergisi Kanununda Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanun hkmlerine gre tespit ve takdir edilen bedelini,

i) Sat bedeli: Rayi bedelin yzde yetmiini,

j) Sat ilemleri: Pein satlarda bedelin tahsilinden fera dahil dier ilemlere, taksitli satlarda ise szlemenin dzenlenmesine kadar olan sreci,

k) Tahsil edilecek bedel: Sat bedeline; pein satlarda yzde yirmi, sat bedelinin en az yarsnn pein denmek istenildii taksitli satlarda yzde on indirim uygulanarak belirlenen tutarlardan ve dier taksitli satlarda ise sat bedelinden bavuru bedeli ve varsa ecrimisil bedellerinin dlmesiyle hesaplanan bedeli,

ifade eder.

KNC BLM

Dorudan Sat lemleri

Dorudan satn alma hakkndan yararlanacak kiilerin belirlenmesi ve ilan edilmesi

MADDE 5 (1) 2/B alanlar kullanclarnn hak sahibi olabilmesi iin;

a) Kanunun yrrle girdii tarihten nce 3402 sayl Kanun hkmleri uyarnca dzenlenen gncelleme listeleri veya kadastro tutanaklarna gre oluturulan ya da Kanunun yrrle girdii tarihten sonra 3402 sayl Kanun hkmleri uyarnca dzenlenecek gncelleme listeleri veya kadastro tutanaklarna gre oluturulacak tapu ktklerinin beyanlar hanesinde isimlerinin yer almas ve bu kiilerin 31/12/2011 tarihinden nce kullanc ve/veya muhdesat sahibi olduklarnn belirtilmesi,

b) Kanunun yrrle girdii tarihten itibaren alt ay iinde, Kanunun yrrle girdii tarihten sonra hak sahiplii tespit edileceklerin ise kadastro tutanaklarnn kesinletii veya gncelleme listelerinin tescil edildii tarihten itibaren sekiz ay iinde dareye bavurmas,

c) darece tebli edilen sat bedelinin itiraz ve dava konusu edilmeksizin kabul edilmesi,

gerekmektedir.

(2) Kesinlemi mahkeme kararlarna gre 31/12/2011 tarihinden nce kullanc ve/veya muhdesat sahibi olduklar tapu ktnn beyanlar hanesinde belirtilenler de darece tebli edilen sat bedelini itiraz ve dava konusu etmemeleri halinde hak sahibi olarak kabul edilecektir.

Buna gre mahkemelerce;

-Orman daresince orman olduu iddiasyla alan davalar sonucunda tanmazn ksmen 2/B olduuna ve kullancs bulunduuna ilikin tapu ktne belirtme konulmasna,

-2/B kapsamnda kalp tapu ktnde yer alan kullanc belirtmelerinin dzeltilmesine,

-Kullancs bulunmasna ramen buna ilikin belirtme konulmam tanmazlarn mevcut kullanclar tarafndan alan dava sonucunda tanmazn tapu ktne belirtme konulmasna,

ilikin verilmi kararlar ile vb. kararlar bu kapsamda kabul edilecektir.

darece yaplan inceleme sonucunda; tapu ktnde, kullanc ve/veya muhdesat sahiplerinin tanmaz 31/12/2011 tarihinden nceki kullanmlar konusunda bilgi bulunmamas halinde; 31/12/2011 tarihinden nce kesinleen mahkeme kararlarnda kullanc ve/veya muhdesat sahibi olarak gsterilen kiilerin bu tarih itibariyle kullanc ve/veya muhdesat sahibi olduklar kabul edilecektir. Ancak, 31/12/2011 tarihinden sonra kesinleen mahkeme kararlarnda ve bu karara istinaden tapu ktne konulan belirtmelerde, kullanc ve/veya muhdesat sahiplerinin tanmaz bu tarihten nceki kullanmlar konusunda dava dosyasnda bulunan bilgi ve belgelere (bilirkii raporlar vb.) baklacaktr. Dava dosyasnda buna ynelik bilgi bulunmamas durumunda ise; hava fotoraf, tespit tutana, yap tatil veya kaak inaat zapt, adli ve idari yarg mercilerince verilmi kararlar, semen ktk kaytlar, tanmaz zerindeki yapya ait elektrik, su, telefon, doalgaz faturalar veya benzeri aboneliklerin tesis tarihlerini gsteren ve ilgili birimlerden alnacak yazlar, ecrimisil ihbarnamesi vb. belgeler kullanc ve/veya muhdesat sahibinden istenilecek ve buna gre ilem yaplacaktr.

(3) kinci fkra kapsamndaki satn alma bavurular, mahkeme kararlar kesinleen tanmazlar iin Kanunun yrrle girdii tarihten itibaren alt ay, Kanunun yrrle girdii tarihten sonra kesinleeceklerde ise kesinleme tarihinden itibaren sekiz ay iinde yaplacaktr.

(4) Tapu ve kadastro veya imar mevzuatna gre kiiler adna oluturulan veya zel kanunlar gereince Devlet tarafndan kiilere satlan, datlan, trampa edilen, bedelli veya bedelsiz olarak devredilen veya isknen verilen ya da zelletirme suretiyle satlanlar ile hisseleri devredilen zel hukuk tzel kiileri adna kaytl olan ve alan davalar sonucunda Hazine adna tescil edilen tanmazn, iadesinden yararlanabilecek kiiler ile mevcut kullanclarnn farkl kiiler olmas durumunda, kullanclarn dorudan satn alma hakk ancak iade hakkndan yararlanacak kiilerin bu hakkndan yararlanmamalar durumunda doabilecektir.

(5) Kadastro tutanaklarnda veya gncelleme listelerinde kullanc ve/veya muhdesat sahibi olarak bildirilen kiilerin haklarn, Kanunun yrrle girdii tarihten sonra noterde dzenlenecek muvafakatnameyle kendisine devrettiini belgeleyen akdi haleflerin bavurular darece kabul edilecektir. Kullanclar ve/veya muhdesat sahipleri, dareye bavuru yaptktan sonra da haklarn noterde dzenlenen muvafakatnameyle akdi haleflere devredebileceklerdir. Kullanclarn ve/veya muhdesat sahiplerinin, bavuru bedeli yatrmamalar halinde, bu bedel akdi haleflerden tahsil edilecektir. darece, tebligat ve sat ilemi akdi halefe yaplacaktr.

(6) Gncelleme listelerinde veya kadastro tutanaklarnda belirtilen kullanclarn kimlik bilgileri ile tanmaz bilgilerini ve bavuru bedelini gsteren rnei bu Genel Tebliin ekinde (EK-1) yer alan 2/B Alanlar Kullanc Listesi dzenlenerek defterdarlk, malmdrl ve ilgili muhtarlk binalarnn grlebilir yerleri ile defterdarlk ve malmdrl web sitelerinde ilan edilecektir. Bu ilan, Kanunun yrrle girdii tarihten sonra tescil edilecek gncelleme listeleri veya kesinleecek kadastro tutanaklarnn dareye bildirilmesini mteakip on i gn iinde yaplacaktr. Listelerin ilan edildii mutad vastalarla duyurulacaktr.

rnek-1: Mula linde bulunan ve Hazine adna orman snrlar dna karlan 1453 parsel numaral tanmazn 2010 ylnda yaplan gncelleme almasnda (A) adl kii tarafndan kullanld belirlenmitir. Ancak, darece yaplan tespitte tanmaz (B) adl kiinin kulland ve kendisinden ecrimisil tahsil edildii anlalmtr. (A) ve (B) sresi iinde dareye satn alma talebinde bulunmutur. Ayrca (C) de, dareye 2008 ylnda tanmaz (A)dan satn aldna ilikin aralarnda dzenledikleri szlemeyi ibraz ederek satn alma talebinde bulunmutur.

Buna gre, Kanunda hak sahiplii gncelleme listeleri veya kadastro tutanaklarnda ismi geen kiilere tanndndan (B)nin talebi, Kanunun yrrle girdii tarihten sonra noterde dzenlenecek muvafakatnameyi getirmemesi nedeniyle (C)nin talebi reddedilecektir.

Bu durumda tanmaz, Kanunda yer alan dier artlar tamas kouluyla (A)ya satlacaktr.

rnek-2: Aydn linde bulunan ve Hazine adna orman snrlar dna karlan tanmazn tapu ktnde (B) tarafndan kullanld belirtilmektedir. (B)nin Kanunun yrrle girdii tarihte hayatta olmad, (C), (D) ve (E) isminde kanuni miraslar bulunduu anlalmtr. Miraslardan (C) ve (D) sresi iinde bavuruda bulunmu, ancak (E) bavuruda bulunmayp hakkndan (C) ve (D) lehine vazgetiine ve haklarn bunlara devrettiine ilikin noterde dzenlenen muvafakatname vermitir.

Buna gre tanmaz, (C) ve (D)nin veraset ilamndaki hisselerine, (E)nin hissesi de eklenmek suretiyle hisseleri orannda (C) ve (D)ye satlacaktr.

Sat yetkisi ve ilemlerin tamamlanma sresi

MADDE 6 (1) Tanmazlarn dorudan satna defterdarlklar veya malmdrlkleri yetkilidir. Ayrca, 2/B alanlarnda bulunan tanmazlarn 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayl mar Kanununun 11 inci maddesine gre terkininin gerekmesi halinde, bu ksmlarnn yzlmne baklmakszn terkinini yapmaya ve sat bedelini terkedilen ksm da dikkate alarak uyarlamaya defterdarlklar yetkilidir.

(2) Kanun yrrle girdii tarihten itibaren en ge ay iinde ilgili kamu kurum ve kurulularnca, tanmazlarn zel kanunlar kapsamnda kalp kalmadnn bildirilmesi ve proje alanlarnda kalmas nedeniyle proje sahibi idareye tahsisi/devri Bakanlka uygun grlen tanmazlarn belirlenmesi gerektiinden; bu srelerin tamamlanmasn mteakip sat ilemlerine balanlacaktr. Ancak, bu sreler iinde de bavurularn alnmasna devam edilecektir.

(3) Kullanclara dorudan satlacak tanmazlarn iade kapsamnda olup olmad darece incelenecek ve iade kapsamnda olmadnn anlalmas halinde, sat ilemi yaplacaktr.

(4) Bu Genel Tebliin 9 uncu maddesi gereince sata konu edilemeyen tanmazn yerine baka tanmaz satlmasna ilikin ilemler Bakanlka sonulandrlacaktr.

Bavuruda istenilecek belgeler

MADDE 7 (1) Bavuru sahiplerinden;

a) Satn alma talebini ieren rnei bu Genel Tebliin ekinde (EK-2/A) yer alan dileke,

b) Nfus czdannn fotokopisi,

c) Bavuru bedeli yatrlmsa buna dair belge veya makbuz,

) Varsa ecrimisil bedeli dendiine ilikin belge rnei,

d) Kanuni miraslardan veraset ilamnn onayl rnei,

e) Akdi haleflerden, hak sahibi veya miraslarnn Kanunun yrrle girdii tarihten sonra noterde dzenlenmi muvafakat,

f) Tzel kiiler iin ayrca, tanmaz tasarrufuna izinli olduunu ve temsilcisini gsterir yetki belgesi ile imza sirkleri,

istenilecektir.

Bavuru bedeli, tebligat, sat bedelinin tespiti ve tahsili

MADDE 8

A. Bavuru bedeli

(1) Bavuru sahiplerinden sat bedellerine mahsup edilmek zere; belediye ve mcavir alan snrlar iinde olan tanmazlar iin 2.000.-TL, dnda olan tanmazlar iin ise 1.000.-TL bavuru bedeli alnacaktr. Bu bedel ilgilileri adna emanet nitelikli hesaplara kaydedilecektir. Tahsil edilen bavuru bedellerinin tanmazn sat bedelinden fazla olmas durumunda aradaki fark, fera ileminin gerekletirilmesinden itibaren otuz gn iinde ilgilinin bavurusu zerine iade edilecektir. Bavuru bedellerini yatrmadan bavuru yapan kiilerin dilekeleri reddedilmeyecek ve ilgilinin dilekesine; bavuru bedelini yatrmadan bavuru yaptn, bavuru sresinin bitimine kadar bu bedeli demesi gerektiini, aksi halde herhangi bir bildirime gerek kalmakszn tm haklarnn deceini bildiini ierir ifade konulacak ve bavuru sahibi tarafndan imzalanmas salanacaktr. Bu ekilde bavuru yapan kiilerin kullancs ve/veya muhdesat sahibi olduklar tanmazn sat bedelinin bavuru bedelinin altnda olmas halinde ve sat bedelini bavuru sresi ierisinde yatrmalar artyla bu kiilerden ayrca bavuru bedeli alnmayacaktr.

(2) Hak sahibi olmad belirlenen bavuru sahiplerine Kanundan yararlanamayacaklar gerekeleriyle birlikte rnei bu Genel Tebliin ekinde (EK-3/A) yer alan yazyla bildirilecek ve bavuru bedeli aynen ve faizsiz olarak tebli tarihinden itibaren otuz gn iinde ilgilisinin bavurusu zerine iade edilecektir.

rnek-3: Denizli linin belediye ve mcavir alan snrlar iinde bulunan 102 ada 10 parsel numaral 12.200 m2 yzlml tanmazn (B), (C) ve (D) adl kullanclar bulunmaktadr. Buna gre, (B), (C) ve (D) adl kullanclardan ayr ayr bavuru bedeli olarak 2.000.-TL alnacaktr. (B), (C) veya (D)den herhangi birisinin bavurmam olmas dier bavuru sahiplerinin hak sahipliinden yararlanmasna engel tekil etmeyecektir.

rnek-4: Balkesir linde belediye ve mcavir alan snrlar iinde iki adet, dnda ise bir adet tanmazn kullancs olan (E) adl kiiden bavuru bedeli olarak; her bir tanmaz iin ayr ayr makbuz dzenlenmek suretiyle, belediye ve mcavir alan snrlar iinde toplam 4.000.-TL, dnda ise 1.000.-TL olmak zere 5.000.-TL tahsil edilecektir.

B. Tebligat

(1) Sresi iinde yaplan bavurular deerlendirilerek hak sahiplii tespit edilenlerin adreslerine darece sat ilemlerinin tamamlanma sresi de dikkate alnarak bir rnei ekte (EK-4/A) yer alan yazyla;

a) Tanmazn sat bedelini, pein veya taksitle denmesi halinde tahsil edilecek bedeli, deme koullarn ve deme sresini,

b) Sat bedelinin itiraz veya dava konusu edilmesinin hak sahipliini ve dorudan satn alma hakkn dreceini,

c) Sat bedelinin yatrlaca yeri,

) Ykmllklerini yerine getirmemesi durumunda karlaaca yaptrmlar,

d) stenilen belgeleri (tapuda fera ilemleri iin T.C. kimlik numarasn ieren nfus czdannn onayl rnei, adet vesikalk fotoraf, tzel kiiler iin ayrca, tanmaz tasarrufuna izinli olduunu ve temsilcisini gsterir yetki belgesi ile imza sirkleri),

gsteren tebligat yaplacaktr.

C. Sat bedeli ve tahsili

(1) Sat bedeli rayi bedelin yzde yetmiidir.

(2) Sat bedeli pein veya taksitle denebilecektir. Pein demelerde sat bedeline yzde yirmi orannda indirim uygulanacak ve bu bedel darece yaplacak tebligat tarihinden itibaren en ge ay iinde denecektir. Taksitli satlarda; sat bedeline yzde on indirim yaplmasndan yararlanmak istenilmesi halinde, bu ekilde belirlenen tutarn en az yars, en az yarsnn pein denmek istenilmemesi halinde ise, sat bedelinin yzde onu yaplacak tebligat tarihinden itibaren en ge ay iinde denecektir. Kalan ise, belediye ve mcavir alan snrlar iinde en fazla ylda alt eit taksitle, dnda en fazla drt ylda sekiz eit taksitle faizsiz olarak denecektir. Taksit dnemleri, hak sahiplerinin talebi dikkate alnarak belirlenecek ve (EK-5) de yer alan 2/B tanmazlar taksitli sat szlemesi dzenlenecektir.

(3) Taksitli satlarda, tahsil edilen bedeller dldkten sonra kalan miktar karlayacak tutarda kesin ve sresi son taksit tarihini alt ay geecek ekilde banka teminat mektubu verilmesi veya sat yaplan tanmazn zerinde 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayl Trk Meden Kanunu hkmleri uyarnca Hazine lehine kanun ipotek tesis edilmesi halinde; tanmaz, tapuda hak sahibi adna devredilecektir.

(4) dare tarafndan yaplan tanmaz mlkiyetinin devrini amalayan tanmaz sat szlemeleri ile kanuni ipotek szlemelerinde resmi ekil art aranmayacaktr. darece; hak sahibinin satn ald tanmaza ilikin bilgiler ile T.C. kimlik numaras, nfus bilgileri, fotoraf ve imzasn ierecek ekilde dzenlenen rnei bu Genel Tebliin ekinde (EK-6) yer alan Dorudan Sat Hak Sahiplii Belgesi dzenlenecek, rnei ekte (EK-7/A) yer alan yazyla tapu idaresine bildirilecektir. Devir ve kanuni ipotek tapu siciline resen tescil edilecektir.

(5) potek tesis edilerek devredilen tanmazlar iin (EK-6) da yer alan Dorudan Sat Hak Sahiplii Belgesi, kalan taksit tutarn da gsterecek ekilde dzenlenecektir. Bu tanmazlarn nc kiilere satlmas halinde borcun kalan tutarndan alclarn sorumlu olacana ynelik tapu ktnde gerekli belirtmenin konulmas rnei ekte (EK-7/B) yer alan yazyla tapu idaresine bildirilecektir.

(6) Bedelin yetkili kredi kurulularndan kredi temin edilerek denmek istenilmesi halinde, hak sahibi tarafndan ilgili kredi kuruluu ile yaplan kredi szlemesi veya kredi aldna dair kredi kuruluunun resmi yazs verilecek ve kredi kuruluu tarafndan bedel ilgili muhasebe biriminde alacak emanet hesabna aktarlacaktr. darece, (EK-6) da yer alan Dorudan Sat Hak Sahiplii Belgesi dzenlenerek tapu sicil mdrlklerine kredi kuruluu lehine ipotek tesis edilmesi ve alc adna tescil ileminin yaplmas hususunda rnei bu Genel Tebliin ekinde (EK-7/C) yer alan yazyla bildirilecektir. Fera ve ipotek tesisi ilemi yapldktan sonra emanet hesabnda tutulan bedel bte hesabna aktarlacaktr.

(7) Mlkiyet devredilmeden yaplan taksitli satlarda, iki taksidin denmemesi halinde 15 gn iinde hak sahibine yaplacak tebligatta; iki taksidin sresi iinde denmedii ve bu taksit bedellerinin szleme sresinin sonuna kadar denebilecei ancak izleyen taksitlerden herhangi birinin denmemesi durumunda szlemenin feshedilecei bildirilecektir. dare, bu durumlarn tespitini mteakip en ge onbe gn iinde tahsil edilen tutar, tebli tarihinden itibaren otuz gn iinde bavuru zerine aynen ve faizsiz olarak ilgilisine iade edecektir.

(8) Pein satlarda sat bedelinin tamamn, taksitli satlarda ise peinat sresi iinde demeyenler ile hak sahibi adna mlkiyet devredilmeden yaplan taksitli satlarda ykmllklerini sresi iinde yerine getirmeyenlerin dorudan satn alma haklar decektir. Vadesinde denmeyen taksit tutarlarna 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanunun 51 inci maddesine gre belirlenen oranda gecikme zamm uygulanacaktr.

rnek-5: Antalya linin belediye ve mcavir alan snrlar iinde bulunan 102 ada 10 parsel numaral 2.200 m2 yzlml rayi bedeli 100.000.-TL olan tanmaza (B) tarafndan sresi iinde bedele itiraz edilmeksizin satn alma talebinde bulunulmutur. darece yaplan inceleme sonucunda tanmazn (B) tarafndan 1985 ylndan beri kullanld kadastro tutanandan tespit edilmitir.

Buna gre;

Bavuru bedeli 2.000.-TL (tanmazn belediye ve mcavir alan snrlar iinde bulunmas nedeniyle);

Sat Bedeli = Rayi Bedel x % 70

= 100.000.-TLx%70=70.000.-TL

Pein demede Tahsil Edilecek Bedel = Sat Bedeli-(Sat Bedeli x % 20) - Bavuru Bedeli

= 70.000.-TL-(70.000.-TLx% 20)-2.000.-TL=54.000.-TL

En Az Yarsnn Pein denmesi

Halinde Tahsil Edilecek Bedel = Sat Bedeli (Sat Bedeli x % 10) - Bavuru Bedeli

= 70.000.-TL (70.000.-TL x % 10) - 2.000.-TL = 61.000.-TL

Taksitle deme Halinde Tahsil Edilecek Bedel = Sat Bedeli - Bavuru Bedeli

= 70.000.-TL - 2.000.-TL = 68.000.-TL

Olacaktr.

Dier taraftan, Bden son 5 yl iin 10.000.-TL ecrimisil tahsil edilmitir. Bu bedel sat bedelinden mahsup edileceinden sat bedeli;

Pein demede Tahsil Edilecek Bedel = 54.000.-TL - 10.000.-TL = 44.000.-TL

En Az Yarsnn Pein denmesi

Halinde Tahsil Edilecek Bedel = 61.000.-TL-10.000.-TL = 51.000.-TL

Taksitle deme Halinde Tahsil Edilecek Bedel = 68.000.-TL - 10.000.-TL = 58.000.-TL

Olacaktr.

(58. 000.-TLnin 5.800.-TLsi pein alnarak 52.200.-TLsi en fazla 3 ylda 6 eit taksitle faizsiz olarak tahsil edilecektir.)

(En az yars pein denerek % 10 indirimli taksitlendirme seeneinden yararlanmak istenilmesi halinde; 51.000.-TLnin en az yars olan 25.500.-TL pein, kalan 25.500.-TL ise taksitler halinde tahsil edilecektir.)

Sat mmkn olmayan tanmazlar

MADDE 9 (1) 2/B tanmazlarndan;

a) Aalandrlmak zere Orman Genel Mdrlne tahsis edilenler,

b) Kamu hizmetlerine ayrlan veya bu amala kullanlanlar,

c) lgili kamu kurum ve kurulularnca Kanunun yrrle girdii tarihten itibaren en ge ay iinde dareye bildirilmesi artyla zel kanunlar gereince deerlendirilmesi gerekenler,

) En ge ay iinde ilgili kamu kurum ve kurulularnca bildirilmesi artyla ime ve kullanma suyu havzalarnda maksimum su seviyesinden itibaren 300 metrelik bant iinde kalanlar,

d) Bakanlka belirlenenler (Bakanlk tarafndan talimat verilmedii srece tanmazlar bu kapsamda deerlendirilmeyerek sat ilemlerine devam edilecektir.),

sata konu edilmeyecektir.

(2) Dier taraftan, 3402 sayl Kanunun ek 4 nc maddesinde yer alan; Kadastro almalarna balanlmadan nce, Hazine adna orman snrlar dna karlan yerlerin iinde zel kanunlarna gre deerlendirilmesi gereken alanlar bulunup bulunmad kadastro mdrlnce ilgili kurum ve kurulularna yaz ile sorulur. lgili idarelerce onbe gn iinde kadastro mdrlne bilgi verilir. Bu sre iinde cevap verilmedii takdirde, sz konusu alanlarn bulunmad ynnde cevap verilmi saylr. hkm gereince; daha nce yaplan gncelleme ve kadastro almalarnda ilgili kamu kurum ve kurulularndan gr sorulduundan ve ayrca, Kanunun 11 inci maddesinin sekizinci fkrasnda; Bu Kanun kapsamnda kalan tanmazlara ilikin deerlendirme ve tasarruf ilemleri, zel kanunlar gereince ilgili idarelerden gr alnmakszn yaplr. hkmne yer verildiinden; darece bu kapsamda kamu kurum ve kurululardan gr sorulmayacaktr. Ancak, Kanunun yrrle girdii tarihten itibaren en ge ay iinde dareye bildirilen zel kanunlar gereince deerlendirilmesi gereken yerler ile Tapu ve Kadastro Genel Mdrlnn yapm olduu almalar sonucunda zel kanunlar kapsamnda kald belirlenen yerlerde sat ilemi gerekletirilmeyecektir. Bunlarn dnda, tapu ktnde veya dosyasnda tanmazn sata konu edilemeyeceine dair bilgi ve belge bulunmas durumunda sat ilemi gerekletirilmeyecektir.

(3) Hak sahiplii kesinleen ancak sat mmkn olmayan tanmazlara karlk olmak zere hak sahipleri tarafndan talep edilmesi halinde, genel hkmlere gre deerlendirilecek 2/B tanmazlarndan ncelikle ayn il snrlar iinde bulunanlardan bedeli hak sahibi olduklar tanmazn rayi bedeline edeer baka bir tanmazn dorudan satlabilecei rnei bu Genel Tebliin ekinde (EK-8/A) yer alan yazyla bildirilecektir. Sata konu edilemeyen tanmazn zerinde kiiye ait muhdesat bulunmas durumunda, muhdesata ilikin olarak bu Genel Tebliin Dier lemler balkl 17 nci maddesinin ikinci fkras kapsamnda belirlenecek bedel zemin bedeline eklenecektir. Sata konu edilemeyen tanmaz ile nerilen tanmazn rayi bedelleri arasnda en fazla yzde yirmi fark olabilecektir. Bu orana kadar Hazine lehine olan farklar ilgilisi tarafndan denecektir. darenin teklifini kabul etmeyenler dorudan sat hakkndan yararlanamayacak, bakaca talepte bulunamayacak, hak ve tazminat talep edemeyecek ve dava aamayacaklardr.

NC BLM

ade lemleri

ade edilecek tanmazlar

MADDE 10 (1) Daha nce;

a) Tapu ve kadastro veya imar mevzuatna gre ilgilileri adna oluturulan,

b) zel kanunlar gereince Devlet tarafndan kiilere satlan, datlan, trampa edilen, bedelli veya bedelsiz olarak devredilen veya isknen verilen ya da zelletirme suretiyle satlanlar ile hisseleri devredilen zel hukuk tzel kiileri adna kaytl olan (karlnda daha nce tanmaz verilen ya da bedel denenler ile mahkemelerce verilen kararlara gre tazminat denenler hari),

tanmazlardan alan davalar sonucunda mahkemelerce kiiler adna olan tapular iptal edilerek; orman vasfyla tapuda Hazine adna tescil edilen ve daha sonra Hazine adna orman snrlar dna karlan veya dorudan Hazine adna orman snrlar dna karlan yerlerden olduu gerekesiyle Hazine adna tapuya tescil edilenler ilgililerine iade edilecektir.

(2) ade ilemi, birinci fkrann (a) bendinde belirtilen tanmazlar iin nceki kayt malikleri veya kanuni miraslarna, (b) bendi kapsamndaki tanmazlar iin ise nceki kayt maliklerine veya kanuni ya da akdi haleflerine bedelsiz olarak yaplacaktr.

(3) dare, iadeye ilikin bavurularla ilgili olarak taraflarca sunulan belgeleri de dikkate alarak yapaca inceleme ve aratrma sonucunda talebin doruluunu tespit etmesi halinde iade ilemini gerekletirecektir.

(4) Birinci fkra kapsamnda kalan tanmazlarn kadastro veya gncelleme almalar sonucunda belirlenen kullancs ile iade hakkndan yararlanabilecek kiilerin farkl kiiler olmalar ve iade hakkndan yararlanabilecek kiilerin bu haklarndan yararlanmak istemeleri halinde, kullanclar bu Kanunda belirtilen artlar tasalar dahi dorudan satn alma hakkndan yararlanamayacaklardr. Bu kapsamda bavuru yapan kullanclara, rnei bu Genel Tebliin ekinde (EK-3/B) yer alan yazyla; iade hakkndan yararlanabilecek kiilerin bavuru srelerinin sona erdii tarihten itibaren en ge alt ay iinde bavurarak dorudan satn alma talebinde bulunmalar gerektii bildirilecektir.

rnek-6: stanbul linde bulunan 100.000 m2 yzlml tanmaz 1988 ylnda yaplan kadastro almalar sonucunda (B) adna tapuya tescil edilmitir. Hazinece bu tanmazn orman olduu iddiasyla alan dava sonucunda mahkemece; bu tanmazn (B) adna olan tapusunun iptali ile 60.000 m2lik ksmnn orman olarak, 40.000 m2lik ksmnn ise orman snrlar dna karlan yer olarak Hazine adna tesciline karar verilmitir. 2010 ylnda yaplan gncelleme almalar sonucunda bu tanmazn orman snrlar dna karlan ksmnn (C) adl kii tarafndan kullanld ve zerinde muhdesat bulunduu belirlenerek bu durum tanmazn tapu ktne yazlmtr. (C) sresi iinde satn alma talebinde bulunmutur.

Buna gre srasyla;

-darece (C)ye; tanmazn 40.000 m2lik ksmnn (B)ye iade kapsamnda devredilmesi gerektii, (B)nin iki yl iinde bavurmamas ve kendisinin bu srenin sona erdii tarihten itibaren en ge alt ay iinde yeniden satn alma talebinde bulunmas durumunda talebinin deerlendirilebilecei ynnde tebligat,

-Kanunun yrrle girdii tarihten itibaren iki yl iinde (B)nin dareye bavurmas durumunda tanmazn 40.000 m2lik ksmnn (B)ye bedelsiz olarak iade ilemi,

-(B)nin iki yl iinde bavurmamas ve (C)nin sresi iinde dareye bavurmas durumunda 40.000 m2lik ksmnn (C) ye sat ilemi,

yaplacaktr.

rnek-7: 2886 sayl Devlet hale Kanununa gre zmir linde bulunan tanmaz 1998 ylnda (B)ye satlmtr. 2003 ylnda tanmazn tapu ktne 2/B belirtmesi konulmutur. (B)nin Hazine adna tesciline muvafakat vermemesi zerine 2004 ylnda alan dava sonucunda tanmaz tapuda Hazine adna tescil edilmi, ancak kiiye bedel iadesi yaplmamtr.

Buna gre, (B)nin Kanunun yrrle girdii tarihten itibaren iki yl iinde iade hakkndan yararlanmak amacyla bavurmas durumunda, bedel iadesi yaplmad gz nnde bulundurularak tanmazn iadesi gerekletirilecektir.

Dier taraftan, 2004 ylnda dava devam ederken tanmazn (B) tarafndan (C)ye noterde satnn yaplmas durumunda ise, bavuru yapan ve bu durumu ispatlayan (C)ye bedelsiz olarak tanmaz devredilecektir.

ade ilemlerinde yetki ve ilemlerin tamamlanma sresi

MADDE 11 (1) Tanmazlarn iadesine defterdarlklar veya malmdrlkleri yetkilidir.

(2) Kanun yrrle girdii tarihten itibaren en ge ay iinde ilgili kamu kurum ve kurulularnca, tanmazlarn zel kanunlar kapsamnda kalp kalmadnn bildirilmesi ve proje alanlarnda kalmas nedeniyle proje sahibi idareye tahsisi/devri Bakanlka uygun grlen tanmazlarn belirlenmesi gerektiinden; bu srelerin tamamlanmasn mteakip iade ilemlerine balanlacaktr. Ancak, bu sre iinde de bavurularn alnmasna devam edilecektir.

(3) ade ilemi, tanmazn iade kapsamnda deerlendirilmesinde bir engel olmadnn belirlenmesini mteakip en ge alt ay iinde tamamlanacaktr.

(4) ade edilemeyen tanmazn yerine ncelikle baka tanmaz verilmesine, bunun mmkn olmamas halinde, iade edilemeyen tanmazn rayi bedelinin denmesine ilikin ilemler Bakanlka sonulandrlacaktr.

adeden yararlanacaklardan istenilecek belgeler

MADDE 12 (1) Bavuru sahiplerinden;

a) ade talebini ieren, rnei bu Genel Tebliin ekinde (EK-2/B) yer alan dileke,

b) Kanuni miraslarn miras olduklarn gsterir veraset ilamnn onayl rnei,

c) Tapu fera ilemleri iin T.C. kimlik numarasn ieren nfus czdannn onayl rnei, adet vesikalk fotoraf, tzel kiiler iin ayrca, tanmaz tasarrufuna izinli olduunu ve temsilcisini gsterir yetki belgesi ile imza sirkleri,

istenilecektir.

Bavuru sresi ve idarece yaplacak ilemler

MADDE 13 (1) ade hakkndan yararlanacaklarn Kanunun yrrle girdii tarihten itibaren iki yl iinde dareye bavurmas gerekmektedir. darece yaplan deerlendirme sonucunda iade hakkndan yararlanacaklar tespit edilenlere rnei bu Genel Tebliin ekinde yer alan (EK-4/B) tebligat yaplacaktr. darece hak sahibinin Trkiye Cumhuriyeti kimlik numaras, kimlik bilgileri, fotoraf ve imzasn ierecek ekilde dzenlenen rnei bu Genel Tebliin ekinde (EK-6) yer alan ade Hak Sahiplii Belgesi dzenlenecek ve rnei ekte (EK-7/A) yer alan yazyla tapu idaresine bildirilecektir.

(2) ade kapsamndaki tanmazlarn ilgililerinden sresi iinde idareye bavurmayanlarn iade haklar sona erecektir. Bu kiiler idareden bakaca talepte bulunamayacak, hak ve tazminat talep edemeyecek ve dava aamayacaklardr.

ade kapsamnda deerlendirilmeyecek tanmazlar

MADDE 14 (1) ade edilmesi gereken ancak;

a) Orman olduu iddiasyla Orman Genel Mdrlnce alan davalar sonucunda orman niteliiyle Hazine adna tescil edilen,

b) Fiilen orman niteliinde olan ya da bu sebeple dava almas gereken,

c) Aalandrlmak zere Orman daresine tahsis edilen,

) Kamu hizmetlerine ayrlan veya bu amala kullanlan,

d) zel kanunlar gereince deerlendirilmesi gereken,

e) Bakanlka belirlenen (Bakanlk tarafndan talimat verilmedii srece tanmazlar bu kapsamda deerlendirilmeyerek sat ilemlerine devam edilecektir.),

tanmazlar iade edilmeyecektir.

(2) Bu tanmazlarn yerine, darece belirlenen ve ilgililerince itiraz ve dava konusu edilmeksizin kabul edilen;

a) ncelikle rayi bedeline uygun baka bir tanmazn teklif edileceini,

b) Teklif edilecek tanmazn bulunmamas veya teklif edilen tanmazn kabul edilmemesi durumunda ise iadeye konu edilemeyen tanmazn rayi bedelinin deneceini,

c) ade edilemeyen tanmazn zerinde kiiye ait muhdesat bulunmas durumunda muhdesata ilikin olarak bu Genel Tebliin Dier lemler balkl 17 nci maddesinin ikinci fkras kapsamnda belirlenecek bedelin zemin bedeline ekleneceini,

ieren ve rnei bu Genel Tebliin ekinde (EK-8/B) yer alan yaz yazlacaktr. nerilecek tanmazn bedeli, iade edilemeyen tanmazn bedelinin yzde yz yirmisini amayacaktr. Bu orana kadar Hazine lehine olan farklar ilgilisi tarafndan denecektir.

(3) Kanunda belirtilen artlar tamamas nedeniyle iade hakkndan yararlanamayan bavuru sahiplerine rnei bu Genel Tebliin ekinde (EK-3/C) yer alan yaz yazlacaktr.

DRDNC BLM

Proje Alanlar, Belirtmelerin Terkini ve Dier lemler

Proje alanlarndaki ilemler

MADDE 15 (1) evre ve ehircilik Bakanl, Toplu Konut daresi (TOK) Bakanl veya ilgili bykehir ya da dier belediyelerce Kanunun yrrle girdii tarihten nce kadastro tutanaklar kesinleen veya gncelleme listeleri tescil edilen alanlarda Kanunun yrrle girdii tarihten itibaren otuz gn iinde, Kanunun yrrle girdii tarihten sonra kadastro tutanaklar kesinleecek veya gncelleme listeleri tescil edilecek alanlarda ise kesinleme ve tescil tarihinden itibaren ay iinde gecekondu veya kentsel dnm projesi uygulanacak olan alanlar tespit edilebilecektir.

(2) Proje sahibi idare tarafndan tespit edilen bu alanlara ait uydu fotoraflar, varsa her tr ve lekteki plan, parselasyon plan, mlkiyet bilgileri, kadastral paftalar ve halihazr haritalaryla birlikte proje alan snr onaylanmak zere belediyeler tarafndan valilikler araclyla evre ve ehircilik Bakanlna yukarda belirtilen sreler iinde gnderilecektir. Bu alanlar, ad geen Bakanlk tarafndan talebin intikal tarihinden itibaren otuz gn iinde aynen veya deitirilerek onaylanacak veya reddedilecek ve sonucu teklif sahibi idareye bildirecektir.

(3) Teklif sahibi idare tarafndan onay tarihinden itibaren en ge otuz gn iinde onaylanan proje alan Bakanla gnderilerek, proje alan iinde kalan 2/B alanlarndaki tanmazlarn devrinin talep edilmesi zerine, bu tanmazlardan Bakanlka uygun grlenler, hak sahipleri ve mevcut haklar da belirtilmek suretiyle emlak vergi deeri zerinden devredilecektir. Devir bedeli pein veya taksitle denebilecektir. Devredilen tanmazlar iin tahsil edilen ve emanet hesaplarnda bulundurulan bavuru bedelleri devredilen idare nezdindeki emanet nitelikli hesaplara aktarlacaktr.

(4) Devredilen tanmazlardan imar planlar yaplmas sonucunda eitim, salk ve benzeri resm tesis alanlar iin ayrlan yerler ile zel kanunlar gereince korunmas gereken tanmazlar, imar uygulamas sonucunda bedelsiz ve mstakil parsel eklinde Hazine adna tapuya resen tescil edilecek ve bu hususta tapu ktne belirtme yaplacaktr. mar uygulamasn mteakip imar planlarnda yukarda saylan kullanmlara ayrlmayan parsellere belirtmeler tanmayacaktr. Buna ilikin ilemler darece Bakanlktan gr alnmakszn gerekletirilecektir.

(5) evre ve ehircilik Bakanl tarafndan proje alan belirlenmesi halinde, onaylanan proje alan iinde kalan 2/B alanlarndaki tanmazlar, hak sahipleri ve mevcut haklar da belirtilmek suretiyle ad geen Bakanla tahsis edilecektir.

(6) Proje alanlarnda ihdas edilecek tanmazlar, tapuda devralan idare adna tescil edilecektir. Devredilen tanmazlarn tapu ktklerinde bulunan Hazine adna orman snrlar dna karld ynndeki belirtmeler ile kullanc ve muhdesata ilikin belirtmeler devralan idarenin talebi zerine terkin edilecektir.

(7) Tahsis edilen/devredilen tanmazlarn hak sahiplerine bu Genel Tebliin ekinde yer alan dier tebligatlar yaplmayacak, dorudan sat hakkndan yararlanamayan hak sahiplerine rnei ekte yer alan (EK-9/A), iade hakkndan yararlanamayan hak sahiplerine ise rnei ekte yer alan (EK-9/B) tebligat yaplacaktr.

2/B belirtmelerinin terkini ilemleri

MADDE 16 (1) Dorudan satlan, tapu kaytlar geerli kabul edilerek devredilen veya iade edilen tanmazlarn tapu ktklerindeki Hazine adna orman snrlar dna karld ynnde konulmu belirtmelerin terkini darece sat, devir ve iade ilemleriyle e zamanl olarak tapu idaresinden talep edilecektir.

(2) Hak sahibi bulunmayan tanmazlar ile dorudan satn alnmak zere hak sahipleri tarafndan sresi iinde bavuruda bulunulmayan veya bavuruda bulunulmasna ramen sat bedelini sresi iinde dememek suretiyle ykmllklerini yerine getirmemesi sebebiyle dorudan satn alma haklar den ya da hak sahiplii koullarnn bulunmamas sebebiyle dorudan satlmas mmkn olmayan tanmazlarn tapu ktklerinde yer alan Hazine adna orman snrlar dna karld ynnde konulmu belirtmeler ile kullanc ve muhdesat belirtmelerinin terkini, bu hususlarn tespiti zerine darece en ge otuz gn iinde tapu idaresinden talep edilecektir.

(3) Proje kapsamnda TOK Bakanl, bykehir belediyeleri ve dier belediyelere devredilen tanmazlarn tapu ktklerinde bulunan Hazine adna orman snrlar dna karld ynndeki belirtmeler ile kullanc ve muhdesata ilikin belirtmeler devralan idarenin talebi zerine terkin edileceinden; bu nitelikteki tanmazlarn tapu kaydnda bulunan belirtmeler hakknda darece herhangi bir ilem yaplmayacaktr.

(4) Halen tapuda gerek ve zel hukuk tzel kiileri adna kaytl olan tanmazlardan Hazineye intikal etmemi olanlarn tapu kaytlar geerli kabul edilecektir. Alan davalar sonucunda kesinleerek Hazine adna tesciline karar verilen ancak henz uygulanmam mahkeme kararlar uygulanmayarak, bu tanmazlarn nceki kayt malikleri adna olan tescilleri aynen devam edecektir. Bu kapsamda tapuda halen kiiler adna kaytl olan tanmazlarn varsa tapu ktklerinde yer alan Hazine adna orman snrlar dna karldna ilikin belirtmelerin terkin edilmesi resen veya ilgililerin bavurusu zerine rnei bu Genel Tebliin ekinde (EK-10/A-B) yer alan yaz ve eki liste ile tapu idaresinden istenilecek, bu hususta konulmas gereken belirtmeler ise konulmayacaktr.

rnek-8: Samsun linde yaplan kadastro almalar sonucunda (B) adna kaytl tanmazn tapu ktne Hazine adna orman snrlar dna karldna ynelik belirtme konulmutur.

Bu durumun (B)nin bavurusu zerine veya darece tespit edilmesi halinde, bahse konu belirtmenin terkini bedelsiz olarak salanacaktr. Belirtmenin terkini ilemi iin herhangi bir sre kstlamas bulunmamaktadr.

Dier ilemler

MADDE 17 (1) Kanunda yer alan ykmlklerin yerine getirilmesi durumunda tanmazlarn zerinde bulunan yaplar ve tanmazlar hakknda 4706 sayl Kanunun 5 inci maddesi uygulanmayacaktr.

(2) lgilisi tarafndan sresi iinde bavuruda bulunulmamas veya ykmllklerinin yerine getirilmemesi durumunda tanmazlar genel hkmlere gre deerlendirilecektir. Bu tanmazlar zerinde 19/7/2003 tarihinden nce yaplan yap ve eklentiler, ykmn yaplaca yla ait evre ve ehircilik Bakanl yap birim fiyatlarndan eksik imalat bedelleri ve ypranma pay dldkten sonra kalan bedeli ilgililerine denmek suretiyle idarece yktrlabilecei gibi, bu ekilde belirlenen bedel tanmazn deerine eklenerek son mracaat tarihinden itibaren en ge yl iinde satlarak sattan elde edilen gelirden yap ve eklenti tutar ilgilisine denecek ve dare tarafndan yaplarn tahliyesi salandktan sonra fera ilemleri gerekletirilecektir.

(3) Elde edilen gelirlerden 4706 sayl Kanunun 5 inci maddesinin beinci fkras kapsamnda belediyelere ve il zel idarelerine pay verilmeyecektir.

(4) 2/B alanlarndaki tanmazlar hakknda Kanuna gre yaplacak ilemler sonulanncaya kadar, bu alanlarda bulunan tanmazlar hakknda kiiler aleyhine almas gereken davalar almayacak, alm ve devam eden davalar durdurulacaktr. Tapu ve Kadastro Genel Mdrl tarafndan yaplan almalar sonucunda; gncelleme listelerinde veya kadastro tutanaklarnda belirtilen kiilerin kullanc olmadklarna ynelik olarak darece alm davalar bu kapsamda deerlendirilmeyecektir. Sresi iinde gerekli bavurularn yaplmamas veya bavuru yaplmasna ramen ykmllklerin yerine getirilmemesi halinde almayan davalarn almas ve durdurulan davalara devam edilmesi hususunda gerekli ilemler darece yerine getirilecektir. Tescil edilen gncelleme listelerine veya kesinleen kadastro tutanaklarna ynelik kiiler tarafndan alan davalarda mahkemelerce verilen ihtiyati tedbir kararnn dareye bildirilmesi veya ihtiyati tedbir kararn tapu ktne erh edilmesi halinde, dava konusu tanmazlar hakknda nihai karar verilinceye kadar sat veya iade ilemi gerekletirilmeyecek, ihtiyati tedbir karar verilmemesi halinde ise darece ilemlere devam edilecektir.

(5) Hak sahiplerine dorudan satlan, tapu kaytlar geerli kabul edilen ve iade edilen tanmazlardan ecrimisil alnmayacak, tahakkuk ettirilen ecrimisiller terkin edilecektir. Dorudan sata konu edilecek tanmazlardan bavuru tarihi itibariyle son be yl iin tahsil edilen ecrimisiller sat bedelinden mahsup edilecektir. Sat bedelinden fazla olan ecrimisil bedelleri ise iade edilmeyecektir. Ecrimisil bedelleri gecikme zamm ile tahsil edilmise gecikme zamm miktar mahsuplamada dikkate alnmayacaktr. Akdi halefler ecrimisil mahsuplamasndan; varsa dedikleri ecrimisil tutarlarna akdi halefi olduklar kiilerden tahsil edilen ecrimisil tutarlar da eklenmek suretiyle yararlanacaklardr. Kullanc olarak belirlenen kiilerin yzde elli ve daha yukar hissesine sahip olduklar tzel kiilerden ayn tanmaz iin tahsil edilen ecrimisil bedelleri mahsuplamada dikkate alnacaktr. Mahsup edilecek ecrimisil bedelleri, bavuru sahiplerinin verecei belgelerin yan sra darece yaplacak incelemeyle de tespit edilecektir. Bu Genel Tebliin 10 uncu maddesinin birinci fkrasnn (a) ve (b) bentleri kapsamnda kalan tanmazlardan tahsil edilen ecrimisil bedellerinin iadesi sz konusu olmayacaktr.

rnek-9:

Tahsil edilen ecrimisil bedelleri dnemler itibariyle aadaki gibidir.

Ecrimisil Dnemi Ecrimisil Bedeli Tahsilat Tarihi

2005 1.000.-TL 2006

2006 1.100.-TL 2007

2007 1.500.-TL 2010

2008 2.000.-TL 2010

2009 2.300.-TL 2011

2010 2.500.-TL 2011

2011 3.000.-TL Tahsil edilememitir.

Tanmazn sresi ierisinde kullancs tarafndan sat talep edilmitir.

darece aadaki ekilde ilem yaplacaktr.

Kanunda yer alan hkmlere gre, bavuru tarihi itibariyle son be yl iin tahsil edilen ecrimisil bedelinin sat bedelinden mahsup edilmesi gerekmektedir.

Buna gre, 2005 ve 2006 (tahsil edildii dnem son be yl iinde olmasna ramen) dnemlerine ilikin ecrimisil bedelleri sat bedelinden mahsup edilmeyecektir.

2007, 2008, 2009 ve 2010 dnemleri iin tahsil edilen toplam 8.300.-TL ecrimisil bedeli sat bedelinden mahsup edilecektir.

Kanuna gre tahakkuk ettirilen ancak tahsil edilmeyen ecrimisil bedelleri terkin edileceinden; 2011 yl iin tahsil edilmeyen 3.000.-TL ise terkin edilecektir.

(6) Tanmazlarn hak sahiplerine dorudan satlmas, ilgililerine devredilmesi veya iade edilmesi, Hazine adna orman snrlar dna karldna ynelik konulmu belirtmeler ile kullanc ve muhdesat belirtmelerinin kaldrlmas; bu tanmazlarn zerindeki imar mevzuatna aykr yaplar bakmndan kazanlm hak oluturmayacak, Hazineden herhangi bir ekilde hak veya tazminat talebinde bulunulamayacaktr.

(7) Satn alma veya iade talebinde bulunulan tanmazn ksmen bu Genel Tebliin Sat Mmkn Olmayan Tanmazlar ve ade Kapsamnda Deerlendirilmeyecek Tanmazlar kapsamnda kalmas halinde; bu ksmlar mmkn olmas halinde ifraz edilerek, kalan dier ksmlar hakknda bu Genel Tebliin iade ve sata ilikin hkmlerine gre ilem tesis edilecektir. Sata konu edilemeyen ksm hakknda, bu Genel Tebliin 6 nc maddesinin drdnc fkras ile 9 uncu maddesinin nc fkras, iadeye konu edilemeyen ksm hakknda ise, 11 inci maddesinin drdnc fkras ile 14 nc maddesinin ikinci fkrasna gre ilem yaplacak, ifrazen oluan tanmaz kullanclarn satn almak istememeleri durumunda bu hkmler uygulanmayacaktr.

(8) fraz edilerek mstakil parsel olarak satlmas mmkn olmayan tanmazlar payl olarak, zerinde ok katl bina bulunan tanmazlar ise kat mlkiyeti tesis edilmek suretiyle, bunun mmkn olmamas halinde ise payl olarak satlabilecektir.

(9) 2/B alanlarnda kalan ve tarmsal amala kullanlan tanmazlarn kullanclar tarafndan ksmen satnn talep edilmesi durumunda talep, 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayl Toprak Koruma ve Arazi Kullanm Kanunu kapsamnda deerlendirilecektir. Buna gre;

-Blnemez bykln zerinde yzlme sahip olan tanmazlarn bu bykln altna dmemesi kaydyla ifraz mmkn olduundan ksmi satn alma talepleri karlanabilecektir.

-Birden fazla kullancs olan tanmazlarn blnemez bykln altna dmemesi ve dier kullanclarn Kanunun yrrle girdii tarihten sonra noterde dzenlenecek muvafakat vermeleri kaydyla, talep eden kullanclarna sat gerekletirilebilecektir.

-Yzlm blnemez bykln zerinde ve birden fazla kullancs olan tanmazlarda, tanmaz blnemez bykln altna decek ekilde ifraz edilmemek artyla oranna baklmakszn hisselendirilerek satlabilecektir.

-Ancak, tanmazn ksmen bu Genel Tebliin Sat Mmkn Olmayan Tanmazlar balkl 9 uncu maddesi ve ade Kapsamnda Deerlendirilmeyecek Tanmazlar balkl 14 nc maddesi kapsamnda kalmas durumunda hisselendirilerek sat ilemi yaplmayacak, kullanclar hakknda, bu Genel Tebliin 6 nc maddesinin drdnc fkras ile 9 uncu maddesinin nc fkras veya 11 inci maddesinin drdnc fkras ile 14 nc maddesinin ikinci fkrasna gre ilem yaplacaktr.

-Ayrca, 5403 sayl Kanunun 5578 sayl Kanunla deiik 8 inci maddesinde; ay, fndk, zeytin gibi zel iklim ve toprak istekleri olan bitkilerin yetitii yerler ile seralarn bulunduu alanlarda, yrenin arazi zellikleri daha kk parsellerin olumasn gerekli kld takdirde, Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnn uygun gr ile daha kk parseller oluturulabilecei hkm bulunduundan; bu nitelikteki tanmazlarn ifrazlarnn gerekmesi durumunda Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl l Mdrlklerinin grleri dorultusunda ilem tesis edilecektir.

rnek-10: Karabk linde bulunan tarmsal nitelie sahip 1923 parsel numaral 50.000 m2 yzlml tanmaz be kii tarafndan kullanlmaktadr. 20.000 m2lik ksmnn (A) tarafndan, kalan ksmlarn ise (B), (C), (D) ve (E) adl kiiler tarafndan kullanld ve bu kiilerin dorudan sat hakkndan yararlanabilecekleri belirlenmitir. Kullanclar tanmazn mstakil parseller halinde dorudan satn talep etmitir.

Buna gre, 5403 sayl Kanun uyarnca darece;

Tanmazn ve (A)nn kulland miktarn (20.000 m2) blnemez bykln zerinde olduu dikkate alnarak kullanlan ksmn ifraz yaplacak ve mstakil parsel olarak (A)ya sat yaplabilecektir.

(B), (C), (D) ve (E) adl kiilerin kullandklar miktarlarn blnemez bykln altnda olmas nedeniyle, tanmazn bu ksmnn ifraz edilerek mstakil parsel halinde sat yaplamayacandan, kullandklar miktarlar da dikkate alnarak hisseli olarak dorudan sat yaplabilecektir.

(10) Hak sahiplerine satlmamas, ilgililerine devredilmemesi veya iade edilmemesi gerektii halde bu tasarruflara konu edilenlerden; bu hususlarn darece belirlenmesini mteakip en ge onbe gn iinde tahsil edilen bedel kanuni faiziyle iade edilecek, devir ve iade edilenler ise bedelsiz olarak geri alnacaktr. Ecrimisil bedelleri mahsup edilerek sat bedeli tahsil edilmise iade edilecek bedelden ecrimisil miktar kadar dlecektir.

(11) Tekrar orman olarak deerlendirilmesi gereken ve tahsisi talep edilen tanmazlar darece Orman Genel Mdrlne tahsis edilecektir. zerinde kullancsna ait muhdesat bulunmas halinde, muhdesata ilikin darece herhangi bir ilem tesis edilmeyecektir.

(12) Kanunun yrrle girdii tarihten nce gncelleme listeleri tescil edilen veya kadastro tutanaklar kesinleen tanmazlarn sat ilemleri, 1/5/2010 tarihinden itibaren tespit edilen bedeller zerinden yaplacaktr. Tespit tarihi ile kymet takdir tarihi arasnda zaman fark olmas halinde rayi bedel gncellemeye tabi tutulmayacak, tespit tarihinde belirlenen bedeller zerinden kymet takdir kararlar alnarak sat ilemi gerekletirilecektir. Ayrca, bu kapsamda henz kymet takdiri yaplmam tanmazlarn bulunduu mahalle veya kylerin bitiiinde bulunan 2/B alanlarnda daha nce takdir edilen bedeller dikkate alnarak yaplacak kymet takdirlerinin blgesel olarak tutarl olmas salanacaktr.

(13) Kanunun 14 nc maddesinin ikinci fkrasnda; 2924 sayl Kanun hkmlerine gre hak sahibi olduu tespit edilenler hakknda yaplan ve tamamlanamayan ilemler, mali ykmllklerini ksmen veya tamamen yerine getiren kiilerin haklar korunarak bu Kanun hkmlerine gre Maliye Bakanlnca sonulandrlr. hkm bulunmaktadr. Buna gre;

-2924 sayl Kanun hkmlerine gre hak sahiplii tespit edilenlerden sat bedelini deyen ancak adlarna tapuda devir ilemi yaplamayan ve Orman daresi tarafndan dareye bildirilen kiilere tanmazlar bedelsiz olarak devredilecektir. Bu kapsamda kalan tanmazlarn devir ilemleri, bu Genel Tebliin ade lemleri balkl nc blmnn ilgili maddelerine gre yaplacaktr.

-Tanmazn 2924 sayl Kanuna gre belirlenmi ve ksmen tahsil edilmi bedeli ise oransal olarak hesaplanacaktr. Bu Genel Tebliin 8 inci maddesinde belirtildii ekilde belirlenen sat bedeline, bu oran uygulanarak kalan ksm tahsil edilecektir.

-Bu kapsamdaki hak sahiplerinden bavuru bedeli alnmayacaktr.

-Yaplan gncellemeler sonucunda kullanc olarak belirlenen kiiler ile 2924 sayl Kanuna gre belirlenen ve bu Kanuna gre mali ykmllklerini ksmen veya tamamen yerine getirenlerin farkl kiiler olmas durumunda gncelleme listelerinde belirtilen kiilere sat ilemi gerekletirilmeyecektir.

rnek -11: Yozgat linde bulunan ve rayi bedeli 500.-TL olan 4072 parsel numaral tanmaz 2924 sayl Kanun kapsamnda 1998 ylnda (A) adl kiiye satlarak ksmen 300.-TL tahsil edildii, ancak sat ileminin tamamlanamad ve bedel iadesinin de yaplmad Orman daresince bildirilmitir. Sz konusu tanmazn yaplan gncelleme almalar sonucunda (B), (C) ve (D) adl kiiler tarafndan kullanld belirlenmitir. Tanmazn 2011 ylnda darece rayi bedelinin 20.000.-TL olduu tespit edilmitir.

Buna gre, 2924 sayl Kanuna gre hak sahiplii tespit edilenlerden mali ykmllklerini ksmen veya tamamen yerine getirenlerin haklar korunacandan; (B), (C) ve (D) adl kiilerin talebi dikkate alnmayacaktr.

Tanmazn tahsil edilen bedelinin rayi bedeline (300/500=0,6) oran hesaplanarak 2011 ylnda belirlenen (20.000 x % 70=14.000.-TL) sat bedelinden ayn oranda (14.000 x 0,6=8.400.-TL) indirim yaplacak ve kalan ksm (14.000-8.400=5.600.-TL) sat bedeli olarak dikkate alnacaktr. Belirlenen bu sat bedelinin pein veya taksitli denmesi durumunda bu Genel Tebliin deme koullarna ilikin hkmlerine gre ilem tesis edilecektir.

(14) darece resen veya ilgilisinin bavurusu zerine, kadastro tutanaklar veya gncelleme listelerinde kullanclara ilikin bilgilerde hata olduunun tespit edilmesi halinde, kullanclar, ilgili tapu idarelerine ynlendirilerek bu hatalarn dzeltilmesi salanacaktr.

(15) Kanuni miraslardan;

a) Dorudan sat hakkndan yararlanacaklarn tamamnn imzasn ieren tek bavuru dilekesiyle bavurmalar esastr; ancak, herhangi birinin tek bana bavurmas durumunda dier miraslarla birlikte deerlendirilecektir. Yetki ieren vekletname vermeleri durumunda miraslardan birinin bavurmas yeterli saylacaktr. Bavuru bedeli, kanuni miraslarn tek kullanc olduklar varsaylarak alnacaktr. Miraslardan birinin bavuru bedelini yatrm olmas yeterli kabul edilecektir. Bavuru yapan miraslarn her birine rnei bu Genel Tebliin ekinde (EK-4/C) yer alan tebligat yaplacaktr. Yaplan tebligat sonucunda, bavurmayan kanuni miraslarn bulunmas durumunda sresi iinde noter tarafndan dzenlenecek muvafakatnameyi vermeleri kouluyla hisseleri, veraset belgesinde gsterilen hisselerine eklenmek suretiyle bavuran ve muvafakat verilen dier miras/miraslara satlacaktr.

b) ade hakkndan yararlanacak her bir mirasnn dareye ayr ayr bavurmas mmkndr. Sresi iinde bavurmayan ve noter tarafndan dzenlenecek muvafakatname veren miraslarn hisseleri veraset belgesinde gsterilen hisselerine eklenmek suretiyle bavuran ve muvafakat verilen dier miraslara devredilecektir.

rnek-12: Tokat linde belediye ve mcavir alan snrlar iinde bulunan 2215 parsel numaral 20.000 m2 yzlml tanmazn yaplan kadastro almalar sonucunda (A) ve (K) adl kiiler tarafndan kullanld tespit edilerek bu hususta tapu ktne belirtme konulmutur. Vefat eden (A)nn (B), (C), (D) ve (E) adl kanuni miraslar bulunmaktadr.

(K), Kanunun yrrle girdii tarihten bir ay sonra kendisine den 2.000.-TL bavuru bedelini yatrarak dareye bavurmutur.

(A)nn miraslar olan (B), (C), (D) ve (E) adl kanuni miraslar veraset belgelerini ve kendilerine den toplam 2.000.-TL bavuru bedelinin yatrldna ilikin belgeyi de ekleyerek Kanunun yrrle girdii tarihten iki ay sonra dareye birlikte bavurmulardr.

Buna gre;

-(K)nn darece yaplan tebligat mteakip sat bedelini yatrarak dareye bavurmas halinde, dier kullanclarn ilemleri beklenilmeksizin 10.000 m2lik ksmn tapuda fera ilemi gerekletirilecektir.

-(B), (C), (D) ve (E)ye yaplacak tebligat sonucunda; miraslardan (B) ve (E)nin haklarndan vazgetiklerine ynelik noterde dzenlenecek muvafakatnameyi de getiren (C) ve (D), sat bedelinin tamamn yatrarak birlikte dareye bavurmulardr. darece, (B) ve (E)nin hisseleri de eklenmek suretiyle tanmazn kalan ksm (C) ve (D)ye satlacaktr.

(16) Bu Genel Tebli kapsamndaki ilemlerin vekil tayin etmek suretiyle yrtlmesinin istenilmesi durumunda, vekaletnamede verilen yetkilere gre ilem yaplacaktr.

(17) Kanunun 6 ve 7 nci maddeleri kapsamnda bavuruda bulunmas gereken ilgililerin Kanunun 12 nci maddesi kapsamnda yapacaklar bavurular kabul edilmeyecektir.

BENC BLM

Son Hkmler

Yrrlk

MADDE 18 (1) Bu Genel Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 19 (1) Bu Genel Tebli hkmlerini Maliye Bakan yrtr.

 

Tebliin eklerini grmek iin tklaynz