4 Temmuz 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28343

TEBL

evre ve ehircilik Bakanlndan:

KAMUNUN MLKYETNDE VEYA KULLANIMINDA OLAN YERLERDE

KENTSEL DNM VE GELM ALANI LN EDLMESNN

USUL VE ESASLARINA LKN TEBL

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, kamunun mlkiyetinde veya kullanmnda olan yerlerde kentsel dnm ve geliim alan iln edilmesine ilikin belediye talebine ve bu talebin teklif olarak Bakanlka Bakanlar Kuruluna sunulmasna ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebli, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayl Belediye Kanununun 73 nc maddesi ile 644 sayl evre ve ehircilik Bakanlnn Tekilt ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 33 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Teblide geen;

a) Bakanlk: evre ve ehircilik Bakanln,

b) Gereke raporu: Bir alann kentsel dnm ve geliim alan olarak iln edilebilmesi iin 5393 sayl Kanunun 73 nc maddesinin birinci fkrasnnda belirtilen kriterlerden en az birisine sahip olduunu ve alann mevcut kullanm fonksiyonlar, blgenin nfusu, bina stou ve sosyo ekonomik durumu da dikkate alnmak suretiyle teklifin hangi gerekeye dayanlarak yapldn belirten, teknik ve konusunda uzman kiilerden tekil olunan bir heyet tarafndan tanzim edilen aklayc raporu,

c) Kentsel dnm ve geliim alan: Konut alanlar, sanayi alanlar, ticaret alanlar, teknoloji parklar, kamu hizmeti alanlar, rekreasyon alanlar ve her trl sosyal donat alanlar oluturmak, eskiyen kent ksmlarn yeniden ina ve restore etmek, kentin tarihi ve kltrel dokusunu korumak veya deprem riskine kar tedbirler almak amacyla ilgili belediyenin talebi ve Bakanln teklifi zerine Bakanlar Kurulunca kararlatrlan alan,

ifade eder.

Finansal durum

MADDE 4 (1) Kentsel dnm ve geliim alan olarak iln edilmesi planlanan alandaki gayrimenkullerden bazlarnn kamulatrlmasnn gerekebilecei de gzetilerek, belediye btesinde gerekli tedbirlerin alnmas arttr.

Alan tespitine ilikin hazrlklar

MADDE 5 (1) Belediye tarafndan, kentsel dnm ve geliim alan olarak iln edilmesi planlanan alann snrlar hlihazr harita zerinde koordinatl olarak belirlenir. Alann tespitinde 5393 sayl Belediye Kanununda belirtilen artlar aranr.

(2) Belediye, kentsel dnm ve geliim alan olarak iln edilecek alan ierisinde kamunun mlkiyetinde veya kullanmnda bulunan gayrimenkullere ilikin olarak ilgili kamu kurum ve kuruluuna yazl olarak bilgi verir.

Mevcut durumun tespiti

MADDE 6 (1) Belediye tarafndan, mevcut durumun tespiti iin; gereke raporunu, her biri ayrca CDye de kaydedilmi olmak zere, alann hlihazr yapsna ilikin bilgileri ve haritalar, kadastral bilgileri, kamunun mlkiyetinde veya kullanmnda olan gayrimenkullerin bilgilerini ve bu gayrimenkullere ilikin olarak ilgili kamu kurum ve kuruluuna bilgi verdiine dair yazy, ada-parsel listesini, alan snrlarn gsteren krokiyi ve koordinat listesini, var ise 1/1.000 lekli uygulama imar plann ve 1/5.000 lekli nzm imar plann, milletleraras anlamalardan doan kazanlm haklara ilikin bilgileri, datum ve projeksiyon bilgilerini ve alan ve evresine ait yksek znrlkl ve gncel ortofoto veya uydu grnts gibi raster veriler zerinde izilmi olan plan ihtiva eden bir dosya hazrlanr.

Talebin Bakanla iletilmesi

MADDE 7 (1) Kentsel dnm ve geliim alan ilnna ilikin belediye meclisi karar, 6 nc madde uyarnca hazrlanan dosya ile birlikte Bakanla gnderilir.

(2) Bakanla gnderilen bilgi ve belgelerde eksiklik bulunmas halinde, Bakanlk eksiklerin tamamlanmasn belediyeden ister.

Alann Bakanlar Kuruluna teklif edilmesi

MADDE 8 (1) Bakanlk; kentsel dnm ve geliim alan olarak iln edilmesi talep edilen alann, afet riski altndaki alanlar ve yenileme alanlar gibi dier alanlar ile bir ilikisinin bulunup bulunmad ynnden gerekli incelemeyi yapar.

(2) Bakanlka, talep dosyas zerinde yaplan inceleme neticesinde, herhangi bir eksiklik bulunmadnn tesbit edilmesi zerine, kentsel dnm ve geliim alan olarak iln etmeye ilikin talep teklif olarak Bakanlar Kuruluna sunulur.

Gei hkm

GEC MADDE 1 (1) Bu Tebliin yaym tarihinden nce Bakanla iletilmi ve fakat henz Bakanlar Kuruluna teklif olarak sunulmam olan kentsel dnm ve geliim alan olarak iln etme talebi ilemleri; alan ierisinde kamunun mlkiyetinde veya kullanmnda bulunan gayrimenkullere ilikin olarak ilgili kamu kurum ve kurulularna Bakanlka bilgi verilmek suretiyle, bu Tebli hkmlerine gre tamamlanr.

Yrrlk

MADDE 9 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 10 (1) Bu Tebli hkmlerini evre ve ehircilik Bakan yrtr.