4 Temmuz 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28343

YNETMELK

Hkimler ve Savclar Yksek Kurulundan:

HKMLER VE SAVCILAR YKSEK KURULU ALIMA USUL VE

ESASLARI HAKKINDA YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Hkimler ve Savclar Yksek Kurulunun alma usul ve esaslarn belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 11/12/2010 tarihli ve 6087 sayl Hkimler ve Savclar Yksek Kurulu Kanununun 7 nci maddesinin ikinci fkrasnn () bendine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmeliin uygulanmasnda;

a) Bakan: Hkimler ve Savclar Yksek Kurulu Bakann,

b) Bakanvekili: Hkimler ve Savclar Yksek Kurulu Bakanvekilini,

c) Daire: Hkimler ve Savclar Yksek Kurulunun birinci, ikinci ve nc dairelerinden her birini,

) Daire bakan: Hkimler ve Savclar Yksek Kurulunun birinci, ikinci ve nc daire bakanlarndan her birini,

d) Genel Kurul: Hkimler ve Savclar Yksek Kurulu Genel Kurulunu,

e) Genel Sekreter: Hkimler ve Savclar Yksek Kurulu Genel Sekreterini,

f) Genel Sekreterlik: Hkimler ve Savclar Yksek Kurulu Genel Sekreterliini,

g) Hkim: 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayl Hkimler ve Savclar Kanununda tanmlanan hkim ile geici yetki veya herhangi bir grevlendirmeyle baka bir kurum veya kuruluta grev yapan hkimi,

) Kurul: Hkimler ve Savclar Yksek Kurulunu,

h) Kurul mfettii: Hkimler ve Savclar Yksek Kurulu Tefti Kurulu Bakanlnda grev yapan Bakan, bakan yardmclar, bamfetti ve mfettileri,

) Kurulun seimle gelen yesi: Hkimler ve Savclar Yksek Kurulunun, Adalet Bakan ve Adalet Bakanl Mstear dndaki asl yelerinden her birini,

i) Kurul yesi: Hkimler ve Savclar Yksek Kurulunun asl yelerinden her birini,

j) Savc: 2802 sayl Kanunda tanmlanan savc ile geici yetki veya herhangi bir grevlendirmeyle baka bir kurum veya kuruluta grev yapan savcy,

k) Tefti Kurulu: Hkimler ve Savclar Yksek Kurulu Tefti Kurulunu,

l) Tefti Kurulu Bakan: Hkimler ve Savclar Yksek Kurulu Tefti Kurulu Bakann,

m) Tetkik hkimi: Kurulda grev yapan hkim ve savclar,

n) UYAP: Ulusal Yarg A Biliim Sistemini,

ifade eder.

KNC BLM

alma Usul

Toplant gn ve yeri

MADDE 4 (1) Genel Kurul ve daireler, Kurulda belirlenen yerde toplanr.

(2) Genel Kurul toplantlar, Bakanvekilinin; daire toplantlar, ilgili daire bakannn uygun grmesi halinde baka bir yerde de yaplabilir.

(3) Genel Kurul, her yln ocak aynn onuncu ign kendiliinden toplanarak, yllk olaan toplant gn ve saatlerini tespit eder. Olaanst sebepler nedeniyle bu tarihte toplant yaplamamas durumunda sebebin ortadan kalkmasn mteakiben Bakann belirleyecei tarihte toplant yaplr.

(4) Daireler, daire bakannn ars zerine her yln ocak aynda yaplan ilk toplantsnda yllk olaan toplant gn ve saatlerini tespit eder. Olaanst sebepler nedeniyle bu tarihte toplant yaplamamas durumunda sebebin ortadan kalkmasn mteakiben daire bakannn belirleyecei tarihte toplant yaplr.

(5) Genel Kurul veya Daireler; Bakan, daire bakan veya Kurul yelerinden birinin talebi zerine daha nce tespit edilen olaan toplant gn ve saatlerinde deiiklik yapabilir.

(6) Gereken hllerde Bakan, Genel Kurulu; daire bakan ise daireyi olaanst toplantya arabilir. Kurul yelerinin tam saysnn salt ounluunun, grlecek konuyu da belirten yazl talebi zerine Bakan, Genel Kurulu; daire bakan ise daireyi olaanst toplantya arr.

Toplant ve karar yeter says

MADDE 5 (1) Genel Kurul, en az onbe yeyle toplanr ve ye tamsaysnn salt ounluuyla karar alr.

(2) Daireler, en az be yeyle toplanr ve ye tamsaysnn salt ounluuyla karar alr.

(3) Genel Kurulun ilk defa verdii kararlara kar yeniden inceleme, Daire tarafndan verilen kararlarn ise itiraznn Genel Kurulda grlmesi srasnda; Bakan, ilgili veya ikyetinin talebi dorultusunda karar verilebilmesi iin 8 inci maddedeki oylarn dalm yntemi de dhil ye tamsaysnn salt ounluuna ulalmas gerekir. Bu sayya ulalmad takdirde talep reddedilmi saylr.

Toplant gndemi ve deiiklik yaplmas

MADDE 6 (1) Genel Kurul toplant gndemi, Bakan tarafndan, Bakanvekilinin de gr alnmak suretiyle, iin nemine, ivedi veya sreli oluuna gre dzenlenir. Gndem, toplantnn yaplaca gn ve saati, Kurulda grlecek ileri ve bunlarn srasn gsterir. Tamamlanmayan gndem maddeleri bir sonraki gndemde ncelikle grlr.

(2) Genel Kurul toplant gndemi, Genel Kurul Brosu tarafndan Genel Sekreterlik ve Tefti Kurulu brolar ile iletiim kurularak hazrlanr ve toplantdan gn ncesinde yelere datlr.

(3) Genel Kurul toplant gndeminde deiiklik yaplmas; ancak gndemin dzenlenmesinden sonra ivedi ve sreli ilerin ortaya kmas hlinde Bakan veya yelerden birinin talebi zerine Genel Kurul karar ile olur. vedi ve sreli olmayan talepler bu suretle ele alnamaz. Gndemdeki ilerden birinin srasndan nce ya da sonra grlmesi, ertelenmesi veya gndemden karlmas ayn usule tbidir.

(4) Dairelerin toplant gndemi, daire bakan tarafndan iin nemine, ivedi veya sreli oluuna gre dzenlenir. Gndem, toplantnn yaplaca gn ve saati, grlecek ileri ve bunlarn srasn gsterir. Tamamlanmayan gndem maddeleri bir sonraki gndemde ncelikle grlr.

(5) Dairelerin toplant gndemi, genel sekreter yardmcsnn gzetim ve kontrolnde ilgili bro ya da brolar tarafndan mtereken koordine edilmek suretiyle hazrlanr ve toplantdan en az bir gn ncesinde yelere datlr.

(6) Daire toplantlarnn gndeminde deiiklik yaplmasnda nc fkrada belirtilen usul izlenir.

Grme usul

MADDE 7 (1) Genel Kurul toplantlarn Bakan veya Bakanvekili aar, ynetir ve gerektiinde toplantya ara verir. Toplant aldktan sonra toplant yeter saysnn bulunduu tespit edilirse gndeme geilir. Toplant yeter saysnn bulunmamas durumunda gndem ertelenir.

(2) Daire toplantlarnda da yukardaki fkrada belirtilen usul uygulanr. Ancak toplant yeter saysnn olumamas durumunda Genel Kurulca her bir daire iin ayr ayr belirlenen tamamlayc yeler srasna gre daire bakannn daveti zerine toplantya katlr.

(3) yeler, toplant sonuna kadar ayrlamazlar. Mazeretlerinin kmas hlinde durumu Genel Kurul toplantlar bakmndan Bakanvekiline; daire toplantlar bakmndan ise daire bakanna bildirmek suretiyle toplantdan ayrlabilirler. Bakanvekili ya da daire bakan, mazeretinin kmas durumunda vekilini belirleyerek toplantdan ayrlabilir.

(4) Gndemdeki iler hakknda, ilgisine gre Genel Sekreter ve yardmclar, Tefti Kurulu Bakan ve yardmclar, Kurul mfettileri ve tetkik hkimleri grlerini aklayabilir.

(5) lgisine gre Bakanvekili ya da daire bakan tarafndan veya onlarn onay ile ihtiya duyulmas halinde belirli bir konuda grlerinden yararlanlmak zere daire ya da genel kurul toplantlarna uzman kiiler davet edilebilir.

(6) Grn belirtmek isteyen yelere bakan tarafndan talep srasna gre sz verilir.

(7) Genel Kurul ve dairedeki iler, gndemdeki sraya gre incelenir ve karara balanr.

Oylama

MADDE 8 (1) Gndeme ilikin konular yeterince tartldktan ve grmeler tamamlandktan sonra oylamaya geilir. Aksine hkm bulunmayan veya karar alnmayan durumlarda oylama ak yaplr.

(2) Seimlerde gizli oy ve ak saym esastr.

(3) nce usule ilikin hususlar oylanr. Usul konusunda aznlkta kalanlar esas hakknda oylamaya katlmak zorundadr. lgisine gre Bakan, Bakanvekili ya da daire bakan, ya itibaryla en gen yeden balayarak oylar toplar ve en sonunda kendi oyunu kullanr.

(4) yeler kabul ve ret eklinde oy kullanrlar. Oylamalarda ekimser oy kullanlamaz.

(5) Disiplin ilemlerinde oylarn dalmas hlinde ilgilinin en fazla aleyhinde olan oy ounluk meydana gelinceye kadar kendisine en yakn olan oya ilave edilir. ndirim ya da artrm sebepleri ayrca deerlendirilir.

(6) Oylarn eitlii veya karar nisabna ulalamamas sebepleriyle karar alnamayan konular, bir sonraki toplant gndeminde ncelikle grlr.

(7) Oylamann sonucu ilgisine gre Bakan, Bakanvekili ya da daire bakan tarafndan tespit edilir ve aklanr.

Yargtay ve Dantay yelii seiminde izlenecek usul ve yntem

MADDE 9 (1) Yargtay ve Dantay yelii seiminde aadaki usul ve yntem izlenir:

a) Yargtay yelerinin niteliklerini ve seimini dzenleyen 4/2/1983 tarihli ve 2797 sayl Yargtay Kanununun 29 uncu maddesinde ngrlen, birinci snfa ayrldktan sonra en az yl sre ile baarl grev yapm ve birinci snfa ayrlmay gerektiren nitelikleri yitirmemi tm adl yarg hkim ve Cumhuriyet savclar aday olarak belirlenir.

b) Dantay yelerinin niteliklerini dzenleyen 6/1/1982 tarihli ve 2575 sayl Dantay Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fkrasnda ngrlen, birinci snfa ayrldktan sonra en az yl sre ile baarl grev yapm ve birinci snfa ayrlmay gerektiren nitelikleri yitirmemi tm idari yarg hkim ve savclar aday olarak belirlenir.

c) Bu ekilde belirlenen aday listeleri Kurulun internet sitesinde yaymlanr.

1) Listede olmas gerektii hlde ad olmayanlarn,

2) Listede ad yer ald hlde, bu seim iin aday olmak istemeyenlerin

buna ilikin taleplerini belirlenecek tarihe kadar Genel Sekreterlie bildirmeleri istenir.

) Seim srecinin sorunsuz bir ekilde yrtlebilmesi, adaylara ait sicillerin daha salkl bir ekilde incelenebilmesi, yrtlen almalarn salkl bir ekilde sonulandrlabilmesi iin seimler sonulanncaya kadar Kurula ziyareti kabul edilemez.

d) Seimler, kademeli olarak eleme sistemi ile yaplr.

e) lk turda, Yargtay yelii seimi iin (a) bendi kapsamna giren tm adl yarg hkim ve Cumhuriyet savclar; Dantay yelii seimi iin ise (b) bendi kapsamna giren idari yarg hkim ve savclar arasndan en ok oy alandan balamak kaydyla bo kadro saysnn bir kat kadar aday belirlenir, son sradaki oylarn eit olmas hlinde eit oy alanlarn tm ikinci tur iin deerlendirme kapsamna alnr.

f) kinci turda, birinci turda belirlenen adaylar arasndan en yksek oy alandan balamak zere en az 12 oyu geen hkim ve savclar yelie seilmi saylr. Ancak;

1) kinci turda yaplan oylama neticesinde bo kadro saysndan daha fazla 12 oy alan adaylarn kmas hlinde bo kadro saysn dolduruncaya kadar en ok oyu alan adaylar Yargtay yesi seilmi saylr.

2) kinci turda yaplan oylama neticesinde seilmek iin zorunlu olan en az 12 oyun alnamamas nedeniyle bo kalan yelikler iin ayn usulle kadrolar dolana kadar seimlere devam edilir.

3) Bu turlarda son sradaki oylarn eit olmas hlinde, eitler arasnda yeniden seim yaplr, bu durumda bo kalan kadro saysnca en ok oy alanlar seilmi saylr.

(2) Bavurusu kabul edilen adaylarn sicili, ad soyad, grev yeri ve unvannn yazl olduu oy pusulalar Genel Sekreterlike baslr, Bakanlk mhr ile mhrlenir ve pusulalarn ka adet basld tutanak altna alnr.

(3) Belirlenen gn, saat ve yerde seim yaplmak zere toplanlr. Seim yaplacak salonda yeteri kadar oy verme yeri dzenlenir.

(4) Oylamaya geilmeden nce Bakan, oy kullanma yntem ve sresine ilikin gerekli aklamalarda bulunur ve oy pusulalar yelere datlr.

(5) Oy kullanma ilemi bittikten sonra oy pusulalar akta bulunan oy sandna atlr.

Yksek mahkeme yelii seimlerinde saym ilemleri

MADDE 10 (1) Genel Kurul tarafndan belirlenen Saym Kurulu, ncelikle oy pusulalarnn oylamaya katlan ye saysna eit olup olmadn tespit eder. Oy pusulalarnn oy veren ye saysndan fazla olmas hlinde oylama yenilenir.

(2) Yntemine uygun olarak verilmemi oy pusulalar hakknda Genel Kurulca oylama ncesinde belirlenen esaslar erevesinde ilem yaplr.

(3) Oy pusulalar, Saym Kurulunca sayldktan sonra oylama sonucu bir tutanak ile saptanr ve Saym Kurulu Bakannca Genel Kurula aklanr.

(4) yeler, Genel Kurulca oylama ncesinden belirlenen sre ierisinde sebeplerini belirtmek suretiyle oylama sonucuna kar Saym Kuruluna itiraz edebilir.

(5) Saym Kurulu, sre bitiminde yaplan itirazlar deerlendirerek yeniden saym yapabilir. Saym Kurulunun bu kararna kar Genel Kurula itiraz edilebilir. tiraz zerine verilen karar kesindir.

(6) Oylama sonularnn kesinlemesi zerine seim sonucu Bakan tarafndan aklanr.

(7) Sonu alnamayacann anlald hallerde seim Genel Kurul karar ile ertelenir.

NC BLM

Tutanaklar ve Kararlar

Grme tutanaklar ve kayt

MADDE 11 (1) Genel Kurul ve dairelerde grlen iler tutanaa balanr ve yaplan ilemler bir kararla tespit edilir.

(2) Grme tutanaklarnda, Bakan, Bakanvekili, daire bakan ve Kurul yeleri ile tetkik hkiminin ad ve soyadlar, grmenin ksaca konusu, karar tarihi, sonucu ve karara muhalif kalanlar gsterilir.

(3) Tutanak sayfalar ilgisine gre Bakan, Bakanvekili veya daire bakannca paraflanr ve son sayfas katlan Kurul yesi, Bakan, Bakanvekili ya da daire bakannca imzalanr.

Kararlar

MADDE 12 (1) Genel Sekreterlik ya da Tefti Kurulu Bakanl tarafndan hazrlanan ve daireler ya da Genel Kurul gndemine sunulan teklif, ilem ya da faaliyetler ile grlen iler; ilgili daire ya da Genel Kurul tarafndan mzakere edilerek karara balanr.

(2) Kararlarda;

a) Karar veren merciin ad,

b) Karar numaras ile karar tarihi, varsa esas numaras,

c) Konunun, varsa iddia ve savunmann zeti,

) Kararn ve varsa kar oyun gerekesi,

d) Kararn oy birlii ya da oy okluu ile verildii,

e) Karara kar bavurulabilecek kanun yollar, mercileri ve sresi,

f) Toplantya katlan bakan ve Kurul yelerinin ad ve soyadlar ile imzalar

gsterilir.

(3) Kararlarn gerekesi, karar tarihinden itibaren en ge onbe gn iinde yazlr.

(4) Hazrlanan karar tasla, ilgili genel sekreter yardmcs tarafndan gzden geirildikten sonra daire bakanna veya daire bakannn uygun grecei bir Kurul yesine sunulur. Daire bakan veya daire bakannn grevlendirdii Kurul yesi, karar geciktirmeksizin inceler, gerekli dzeltmeleri yapar ve kararn imzalanmas iin toplantya katlan dier Kurul yelerine gnderilmesini salar. Kararn Kurul yeleri ve bakan tarafndan imzalanmasn mteakiben sre tamamlanr. Genel Kurul kararlarnda da benzer ekilde hareket edilir. Bakan, Bakanvekili veya onlarn tensibiyle grevlendirilen Kurul yesi tarafndan ilk ilemler yaplr.

(5) Karara muhalif kalan ye kar oy gerekesini en ge be gn ierisinde yazarak karar taslan hazrlayan ilgiliye verir.

(6) Kararn yazld son sayfa, toplantya katlan Kurul yelerinin isimleri yazlmak suretiyle imzalanr, nceki sayfalar ise ilgisine gre bakan ya da Bakanvekili tarafndan paraflanr.

(7) Toplant ve karar numaralar her yl birden balar ve o yln sonuna kadar sra numaras takip eder. Tutanak ve kararlar, tarih ve saysna gre grevli ve yetkili klnan bro tarafndan arivlenir.

(8) Kararlarn onayl rnekleri istekleri halinde, Kurul yelerine verilir.

(9) Belirli bir ilem ya da faaliyete ynelik usul ve ileyie ilikin Genel Kurul ve daireler tarafndan alnan kararlar yaplacak almalarda gz nnde bulundurulur. Bu kararlar, UYAP ortamnda sadece ilgililerin kullanmna alr.

(10) Bakanvekilinin uygun grmesi halinde, Genel Kurul gndem, tutanak ve kararlar her yln sonunda ayr ayr ciltlenir. Ayn ilem, ilgili daire bakannn onayyla daireler bakmndan da yaplabilir.

UYAPn kullanlmas

MADDE 13 (1) Gndem ve grme tutanaklarnn hazrlanmas, kayda alnmas, karar defterine ilenmesi ve kararlarn yazlmas, imzalanmas ile gnderilmesi srecindeki tm ilemler, UYAP ortamnda yerine getirilir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Kararlarn tebli usul

MADDE 14 (1) Genel Kurul ve dairelerin yazma ve tebligatlar Genel Sekreterlike yerine getirilir.

(2) Genel Kurul ve dairelerin;

a) Hkim ve savclarn zlk ve disiplin ileri hakknda verdii kararlar kendilerine,

b) Mracaatlarnn sonular ise ilgilisine

tebli edilir.

c) Kararlarna kar 6087 sayl Kanunun 33 nc maddesinde dzenlenen yeniden inceleme ve itiraz yolunun kullanlabilmesi iin kararlar UYAP ortamnda Bakana gnderilir.

(3) Hkim ve savclara, savunmalar alnm olmadka, haklarndaki ikyet ve ihbar zerine verilen kararlar tebli edilmez.

Yeniden inceleme ve itirazlarda sunum

MADDE 15 (1) Dairelerde bir konu hakknda sunum yapanlar, ayn konunun itiraz sebebiyle Genel Kurulda grlmesi srasnda bu grevi yapamazlar.

Kurul kararlarnn aklanmas ve yaymlanmas

MADDE 16 (1) Genel Kurul ve dairelerdeki mzakereler aklanamaz. Ancak gerekli grlmesi halinde toplantlarda grlen konular ve alnan kararlar hakknda basn ve yayn organlarna ilgisine gre Bakan, Bakanvekili ya da daire bakan ile yetkili klnan Kurul yesi tarafndan aklama yaplabilir.

(2) Kurul tarafndan;

a) Gerekli grlen kararlar Resm Gazetede,

b) Disipline ilikin kararlar, kiisel verilerin korunmas kaydyla Kurulun internet sitesinde

yaymlanr.

(3) Dier kararlar ile gizlilii bulunmayan dzenleyici ve denetleyici nitelikteki kararlar uygun vastalarla kamuoyuna duyurulabilir.

zin

MADDE 17 (1) Kurulun seimle gelen yeleri, adli ara verme sresi kadar yllk izin, yasal sresi kadar mazeret, hastalk ve aylksz izin haklarna sahiptirler.

(2) Yllk ve mazeret izinleri, dairelerin ve Genel Kurulun alma usul ve esaslar ile toplant ve karar says bakmndan olumas muhtemel sakncalar gzetilerek ilgili daire bakannn gr zerine Bakanvekilince verilir.

(3) Yllk izin, ncelikle adli ara verme dneminde kullandrlr.

Dilekelerin verilebilecei yerler

MADDE 18 (1) Dilekeler, Genel Sekreterlie veya Genel Sekreterlie gnderilmek zere Cumhuriyet basavclklarna, adli yarg ilk derece mahkemesi adalet komisyonu bakanlklarna, blge idare mahkemesi bakanlklarna veya yurtdnda Trk konsolosluklarna verilebilir.

(2) Srelerin hesabnda, dilekenin Genel Sekreterlike veya Genel Sekreterlie ulatrlmak zere bu Ynetmelikte belirtilen dilekelerin verilebilecei mercilerce kayt altna alnd tarih esas alnr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 19 (1) 14/7/1981 tarihli ve 17400 sayl Resm Gazetede yaymlanan Hkimler ve Savclar Yksek Kurulu Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 20 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 21 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Hkimler ve Savclar Yksek Kurulu yrtr.