3 Temmuz 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28342

TEBLİĞ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI

YÖNETMELİĞİNİN ATIFTA BULUNDUĞU STANDARTLARA

DAİR TEBLİĞ (2012/1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği (1999/5/AT)’nde atıfta bulunulan uyumlaştırılmış ulusal standart ve ilgili uyumlaştırılmış Avrupa standartlarının yer aldığı Ek-1’deki listenin yayımlanmasıdır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi ile 24/3/2007 tarihli ve 26472 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği (1999/5/AT)’nin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yetki

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ ile Ek-1’de yer alan listedeki hususlarla ilgili önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 4 – (1) 25/4/2009 tarihli ve 27210 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliğinin Atıfta Bulunduğu Standartlara Dair Tebliğ (2009/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.

 

Ek-1

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİNİN
ATIFTA BULUNDUĞU UYUMLAŞTIRILMIŞ AVRUPA STANDARTLARI İLE
KARŞILIK GELEN UYUMLAŞTIRILMIŞ ULUSAL
STANDARTLARIN YER ALDIĞI LİSTE

SIRA

NO

ULUSLARARASI STANDART  ORGANİZASYONU

UYUMLAŞTIRILMIŞ STANDART NO

UYUMLAŞTIRILMIŞ STANDART İSMİ

UYUMLAŞTIRILMIŞ ULUSAL STANDART NO

UYUMLAŞTIRILMIŞ ULUSAL STANDART İSMİ

1

CENELEC

 

EN 41003:2008

 

Particular safety requirements for equipment to be connected to telecommunication networks and/or a cable distribution system

TS EN 41003   

Haberleşme Ağlarına Bağlanan Cihazlar İçin Özel Güvenlik Kuralları

2

CENELEC

EN 50360:2001

 

Product standard to demonstrate the compliance of mobile phones with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (300 MHz - 3 GHz)

TS EN 50360

İnsanların Maruz Kaldığı Elektromanyetik Alanlara (300 MHz-3 GHz) İlişkin Temel Sınırlamalar İle Seyyar Telefonların Uygunluğunu Gösteren Ürün Standardı

3

CENELEC

EN 50364:2001

 

Limitation of human exposure to electromagnetic fields from devices operating in the frequency range 0 Hz to 10 GHz, used in Electronic Article Surveillance (EAS), Radio Frequency Identification (RFID) and similar applications

TS EN 50364

Elektronik sistem gözetimi (EAS) – Radyo frekans tanımlama (RFID) ve benzer uygulamalara ait sistemlerde kullanılan 0 Hz – 10 GHz frekans aralığında çalışan cihazlardan yayılan elektromanyetik alanlara maruz kalan insanların bu alanlardan korunması

4

CENELEC

EN 50364:2010

 

Limitation of human exposure to electromagnetic fields from devices operating in the frequency range 0 Hz to 300 GHz, used in Electronic Article Surveillance (EAS), Radio Frequency Identification (RFID) and similar applications

TS EN 50364

Elektronik sistem gözetimi (EAS) - Radyo frekans tanımlama (RFID) ve benzer uygulamalara ait sistemlerde kullanılan 0 Hz - 10 GHz frekans aralığında çalışan cihazlardan yayılan elektromanyetik alanlara maruz kalan insanların bu alanlardan korunması

5

CENELEC

EN 50371:2002

 

 

Generic standard to demonstrate the compliance of low power electronic and electrical apparatus with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (10 MHz – 300 GHz) – General public

TS EN 50371

İnsanların Elektromanyetik Alanlara Maruz Kalması İle İlgili Temel Sınırlamalara Sahip Alçak Gerilimli Elektronik ve Elektrikli Cihazların Uyumunu Göstermek Amacıyla Genel Özellik Standardı (10 MHz–300 GHz)-Genel Kullanım

6

CENELEC

EN 50385:2002

 

Product standard to demonstrate the compliance of radio base stations and fixed terminal stations for wireless telecommunication systems with the basic restrictions or the reference levels related to human exposure to radio frequency electromagnetic fields (110 MHz – 40 GHz) – General public

TS EN 50385

İnsanların maruz kaldığı radyo frekans elektromanyetik alanlarla (110 MHz-40GHz) ilgili olarak, kablosuz haberleşme sistemlerinde kullanılan radyo baz istasyonlarının ve sabit terminal istasyonlarının, referans seviyelere veya temel kısıtlamalara uygunluğunu göstermak için mamul standardı – Kamuyla ilgili 

7

CENELEC

 

 

EN 50401:2006

+A1:2011

 

Product standard to demonstrate the compliance of fixed equipment for radio transmission (110 MHz - 40 GHz) intended for use in wireless telecommunication networks with the basic restrictions or the reference levels related to general public exposure to radio frequency electromagnetic fields, when put into service

 

TS EN 50401 

TS EN 50401:2006/A1:2011

Halkın maruz kaldığı Radyo frekans elektromanyetik alanlara ilişkin temel sınırlamalara veya referans seviyelerine sahip olan kablosuz haberleşme şebekeleri çalıştırıldığında; radyo haberleşmesinde (110 MHz - 40 GHz) kullanılan sabit cihazların uygunluğuna ait mamul standardı

 

8

 

CENELEC

 

EN 55022:2006

+ A1:2007

CISPR 22:2005 (Modifiye edilmiş)

+A1:2005

Standartların ve onların değişikliklerinin geçerlilik tarihi: 01/12/2013

 

Information technology equipment - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement

TS EN 55022 

Bilgi teknolojisi cihazları - Radyo bozulma özellikleri - Ölçme metotları ve sınırlar  

9

CENELEC

 

EN 55022:2010

+ A1:2011

CISPR 22:2008 (Modifiye edilmiş)

 

Information     technology    equipment   -   Radio disturbance characteristics -  Limits and methods of measurement
TS EN 55022:2010

Bilgi teknolojisi cihazları – Radyo bozulma karakteristikleri – Sınır değerleri ve ölçme metotları

10

CENELEC

EN 55024:1998

+ A1:2001

+ A2:2003

CISPR 24:1997 (Modifiye edilmiş)

+ A1:2001

+ A2:2002

Standartların ve onların değişikliklerinin geçerlilik tarihi: 01/12/2013

Information technology equipment – Immunity characteristics – Limits and methods of measurement

TS EN 55024   

Bilgi teknolojisi cihazları – Bağışıklık karakteristikleri – Ölçme metotları ve sınırları

11

CENELEC

EN 55024:2010

CISPR 24:2010

Information technology equipment - Immunity characteristics - Limits and methods of measurement

TS EN 55024:2010

Bilgi teknolojisi cihazları – Bağışıklık karakteristikleri – Ölçme metotları ve sınırları

12

CENELEC

 

EN 60065:2002

+A1:2006

+ A11:2008

+ A12:2011

+AC:2006

IEC 60065:2001 (Modifiye edilmiş)

+A1:2005

+ A2:2010 (Modifiye edilmiş)

 

Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements

TS 2127 EN 60065 

TS 2127 EN 60065/A11
TS 2127 EN 60065/A1Güvenlik kuralları - Ses, görüntü ve benzeri elektronik cihazlar  

13

CENELEC

 

EN 60215:1989

+ A1:1992

+A2:1994

IEC 60215:1987

+ A1:1990

+ A2:1993

 

Safety requirements for radio transmitting equipment

TS 2140 EN 60215

Radyo Verici Cihazları İçin – Güvenlik Kuralları

14

CENELEC

 

EN 60825-1:2007

IEC 60825-1:2007

 

Safety of laser products — Part 1: Equipment classification and requirements

TS EN 60825-1  

Güvenlik Kuralları-Laser Mamulleri İçin Bölüm 1: Donanım Sınıflandırması ve özellikler  

15

CENELEC

 

EN 60825-2:2004

+ A1:2007

+ A2:2010

IEC 60825-2:2004

+ A1:2006

+ A2:2010

Safety of laser products – Part 2: Safety of optical fibre communication systems (OFCS)

TS EN 60825-2

TS EN 60825-2/A1

TS EN 60825-2/A2:2010

Güvenlik kuralları - Lâzer mamulleri için Bölüm 2 : Fiber optik haberleşme sistemlerinin (FOHS) güvenliği

16

CENELEC

EN 60825-4:2006

+A1:2008

+ A2:2011

IEC 60825-4:2006

+A1:2008

+A2:2011

Safety of laser products - Part 4: Laser guards

TS EN 60825-4
TS EN 60825-4/A1

TS EN 60825-4:2006/A2:2011

 

Lazer mamullerinin güvenliği – Bölüm 4: Lazer koruyucuları  

17

CENELEC

 

EN 60825-12:2004

 

Safety of laser products -Part 12: Safety of optical communication systems used for transmission of information

TS EN 60825-12

Lazer Ürünlerinin Güvenliği-Bölüm 12: Bilginin iletilmesi için kullanılan serbest uzay optik haberleşme sistemlerinin güvenliği

18

CENELEC

 

EN 60950-1:2006

+ A11:2009

+A12:2011

+ A1:2010

+ AC:2011

IEC 60950-1:2005 (Modifiye edilmiş)

+ A1:2009

 

Information technology equipment - Safety -Part 1: General requirements

TS EN 60950-1

TS EN 60950-1:2006/A12:2011

TS EN 60950-1/A11

TS EN 60950-1/A12

TS EN 60950-1/A1

TS EN 60950-1/AC

Bilgi teknolojisi cihazları – Güvenlik - Bölüm 1: Genel kurallar  

19

CENELEC

 

EN 60950-22:2006

+ AC:2008

IEC 60950-22:2005 (Modifiye edilmiş)

 

Information technology equipment — Safety — Part 22: Equipment installed outdoors

TS EN 60950-22

TS EN 60950-22/A11

 

Bilgi teknolojisi cihazları - Bölüm 22: Dış mekana kurulan cihazlar

20

CENELEC

 

EN 60950-23:2006

+ AC:2008

IEC 60950-23:2005

 

Information technology equipment — Safety — Part 23:Large data storage equipment

TS EN 60950-23

TS EN 60950-23/AC:2008

Bilgi teknolojisi donanımı - Güvenlik - Bölüm 23: Büyük veri depolama aygıtı  

21

CENELEC

 

EN 61000-3-2:2006

+A1:2009

+ A2:2009

IEC 61000-3-2:2005

+ A1:2008

+ A2:2009

 

Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3-2: Limits— Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase)

TS EN 61000-3-2

TS EN 61000-3-2/A1
TS EN 61000-3-2/A2

Elektromanyetik uyumluluk (EMU) - Bölüm 3-2: Sınır değerler - Harmonik akım emisyonları için sınır değerler (Cihazın faz başına giriş akımı ≤ 16 A)

22

CENELEC

EN 61000-3-3:2008

IEC 61000-3-3:2008

 

Electromagnetic compatibility (EMC) -Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current <= 16 A per phase and not subject to conditional connection

TS EN  61000-3-3 

 

Elektromanyetik uyumluluk (EMU) - Bölüm 3-3: Sınırlar - Faz başına beyan akımı ≤ 16 A olan ve şartlı bağlantıya tabi olmayan donanım için genel alçak gerilim besleme sistemlerindeki gerilim değişiklikleri, gerilim dalgalanmaları ve kırpışma ile ilgili sınırlama

23

CENELEC

 

EN 61000-3-11:2000

IEC 61000-3-11:2000

 

Electromagnetic compatibility (EMC) -Part 3-11: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems - Equipment with rated current <= 75 A and subject to conditional connection

TS EN 61000-3-11

Elektromanyetik Uyumluluk (EMU)_Bölüm 3-11:Sınır Değerler-Düşük Gerilimli Şehir Şebekesi Besleme Sistemlerindeki Gerilim Değişimleri, Gerilim Dalgalanmaları ve Kırpışma Sınır Değerleri-Beyan Akımı <75A olan ve Bağlantısı Şarta Dayalı Donanım

24

CENELEC

EN 61000-3-12:2005

IEC 61000-3-12:2004

 

Electromagnetic compatibility (EMC) -Part 3-12: Limits – Limits for harmonic currents produced by equipment connected to public low-voltage systems with input current >16 A and 75 A per phase

TS EN 61000-3-12

Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) -Bölüm 3-12: Sınır Değerler –Faz başına 16 A ve 75 A giriş akımlı alçak gerilim sistemlerine bağlanan cihazın neden olduğu harmonik akımlar için sınırlı değerler

25

CENELEC

EN 61000-6-1:2007

IEC 61000-6-1:2005

Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-1: Generic standards — Immunity for residential, commercial and light-industrial environments

TS EN 61000-6-1

Elektromanyetik uyumluluk (EMU) – Bölüm 6-1: Genel özellik standardı - Mesken, ticari ve hafif sanayi ortamları için bağışıklık

26

CENELEC

EN 61000-6-2:2005

+ AC:2005

IEC 61000-6-2:2005

 

Electromagnetic compatibility (EMC) -Part 6-2: Generic standards - Immunity for industrial environments

TS EN 61000-6-2 

TS EN 61000-6-2/ACElektromanyetik uyumluluk (EMU) - Bölüm 6-2: Genel standardlar - Endüstriyel çevreler için bağışıklık

27

CENELEC

 

EN 61000-6-3:2007

+ A1:2011

IEC 61000-6-3:2006

+ A1:2010

 

Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-3: Generic standards — Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments

TS EN 61000-6-3

TS EN 61000-6-3:2007/A1:2011

Elektromanyetik Uyumluluk (EMU)-Bölüm 6-3: Genel standardlar-Yerleşim Birimleri, Ticari ve Hafif Sanayi Ortamları İçin Emisyon Standardı

28

CENELEC

EN 61000-6-4:2007

+ A1:2011

IEC 61000-6-4:2006

+ A1:2010

 

Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-4: Generic standards — Emission standard for industrial environments

TS EN 61000-6-4

TS EN 61000-6-4:2007/A1:2011


Elektromanyetik Uyumluluk (EMU)-Bölüm 6-4: Genel Standardlar-Endüstriyel Ortamlar İçin Emisyon Standardı

29

CENELEC

EN 62311:2008

IEC 62311:2007 (Modifiye edilmiş)

Assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields (0 Hz-300 GHz)

TS EN 62311

İnsanın elektromanyetik alanlara (0 Hz – 300 GHz) maruz kalmasına dair kısıtlamalara ilişkin elektronik ve elektrik donanımların değerlendirilmesi

30

CENELEC

EN 62479:2010

IEC 62479:2010 (Modifiye edilmiş)

Assessment of the compliance of low power electronic and electrical equipment with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (10 MHz to 300 GHz)

TS EN 62479:2010

İnsanların Maruz Kaldığı Elektromanyetik Alanlara (10 MHz to 300 GHz) İlişkin Temel Sınırlamalar ile düşük güçlü elektronik ve elektriksel cihazların değerlendirilmesi

31

ETSI

EN 300 065-2 V1.2.1

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Narrow-band direct-printing telegraph equipment for receiving meteorological or navigational information (NAVTEX); Part 2: Harmonised EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE directive

TS EN 300065-2 V1.2.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konulari (ERM); Meteoroloji ve Denizcilikle Ilgili Bilgileri (NAVTEX) Almak Icin Dar Bant Dogrudan Yazma Telgraf Cihazlari; Bolum 2:R&TTE Yonetmeliginin Madde 3.2'sinde Belirtilmis Sartlari Kapsayan Uyumlandirilmis EN

32

ETSI

EN 300 065-3 V1.2.1

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Narrow-band direct-printing telegraph equipment for receiving meteorological or navigational information (NAVTEX); Part 3: Harmonised EN covering essential requirements of article 3.3e of the R&TTE directive

TS EN 300065-3 V1.2.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konulari (ERM); Meteoroloji ve Denizcilikle Ilgili (NAVTEX) Almak Icin Dar Bant Dogrudan Yazma Telgraf Cihazlari; Bolum 3:R&TTE Yonetmeliginin Madde 3.3'unde Belirtilmis Sartlari Kapsayan Uyumlandirilmis EN

33

ETSI

 

EN 300 086-2 V1.3.1

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Radio equipment with an internal or external RF connector intended primarily for analogue speech; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 300086-2 V1.3.1

Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM) – Kara seyyar hizmeti – Öncelikli olarak analog konuşma için amaçlanan iç veya dış RF bağlayıcısına sahip radyo donanımı – Bölüm 2: R ve TTE direktifinin 3.2 Maddesindeki temel kuralları kapsayan uyumlaştırılmış EN standardı

34

ETSI

 

EN 300 113-2 V1.4.2

Standardın geçerlilik tarihi: 31/08/2013

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land mobile service; Radio equipment intended for the transmission of data (and/or speech) using constant or non-constant envelope modulation and having an antenna connector; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 300113-2 V1.4.2

Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (ERM); Kara mobil hizmeti; Anten konektörü olan ve sabit veya sabit olmayan zarf modülasyonu kullanılan verilerin (ve/veya konuşma) iletilmesi amaçlanmış radyo cihazları - Bölüm 2: RTTE Direktifinin Madde 3.2 gereğince temel kuralları kapsayan uyumlaştırılmış EN standardı

35

ETSI

EN 300 113-2 V1.5.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land mobile service; Radio equipment intended for the transmission of data (and/or speech) using constant or non-constant envelope modulation and having an antenna connector; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 300113-2 V1.5.1

Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (ERM); Kara mobil hizmeti; Anten konektörü olan ve sabit veya sabit olmayan zarf modülasyonu kullanılan verilerin (ve/veya konuşma) iletilmesi amaçlanmış radyo cihazları - Bölüm 2: RTTE Direktifinin Madde 3.2 gereğince temel kuralları kapsayan uyumlaştırılmış EN standardı

36

ETSI

EN 300 135-2 V1.2.1

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);Land Mobile Service; Citizens' Band (CB) radio equipment; Angle-modulated Citizens' Band radio equipment (PR 27 Radio Equipment);Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 300135-2 V1.2.1

Elektromanyetik uyumlulukve Radyospektrum konuları (ERM); Kara mobil hizmeti; Halk bandı (CB) radyo cihazı; Açı modülasyonlu Halk Bandı radyo cihazı

37

ETSI

EN 300 152-2 V1.1.1

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Maritime Emergency Position Indicating Radio Beacons (EPIRBs) intended for use on the frequency 121,5 MHz or the frequencies 121,5 MHz and 243 MHz for homing purposes only; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive

 TS EN 300152-2 V1.1.1

 

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); Yalnız Ev Amaçları için 121.5 MHz’lik Frekansta veya 121.5 MHz ve 243 MHz Frekanslarda Kullanılması Düşünülen Denize Ait  Acil Durumu Gösteren Radyo Yayın  Kuleleri (EPIRBs); Bölüm 2: R&TTE Direktifinin  Madde 3.2’si  ile  Harmonize edilmiş EN Standardı

38

ETSI

EN 300 152-3 V1.1.1

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Maritime Emergency Position Indicating Radio Beacons (EPIRBs) intended for use on the frequency 121,5 MHz or the frequencies 121,5 MHz and 243 MHz for homing purposes only; Part 3: Harmonized EN under article 3.3e of the R&TTE Directive

TS EN 300152-3 V1.1.1

 

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); Yalnız Ev Amaçları için 121.5 MHz’lik Frekansta veya 121.5 MHz ve 243 MHz Frekanslarda Kullanılması Düşünülen Denize Ait  Acil Durumu Gösteren Radyo Yayın  Kuleleri (EPIRBs); Bölüm 3: R&TTE Direktifinin  Madde 3.3(e)’si  ile  Harmonize edilmiş EN Standardı

39

ETSI

 

EN 300 162-2 V1.2.1

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) — Radiotelephone transmitters and receivers for the maritime mobile service operating in VHF bands — Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of Article 3(2) of the R&TTE Directive

TS EN 300162-2 V1.2.1

Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (ERM); VHF bandlarında çalışan deniz mobil hizmeti; için radyotelefon vericileri ve alıcıları - Bölüm 2: RTTE Direktifinin Madde 3.2 gereğince temel kuralları kapsayan uyumlaştırılmış EN standardı

40

 

EN 300 162-3 V1.2.1

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) — Radiotelephone transmitters and receivers for the maritime mobile service operating in VHF bands — Part 3: Harmonized EN covering essential requirements of Article 3(3)(e) of the R&TTE Directive

TS EN 300162-3 V1.2.1

Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (ERM); VHF bandlarında çalışan deniz mobil hizmeti; için radyotelefon vericileri ve alıcıları - Bölüm 3: RTTE Direktifinin Madde 3.3(e) gereğince temel kuralları kapsayan uyumlaştırılmış EN standardı

41

ETSI

EN 300 219-2 V1.1.1

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Radio equipment with an internal or external RF connector intended primarily for analogue speech; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 300219-2 V1.1.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; Kara Seyyar Hizmeti; Alıcıda Özel Bir Tepkiyi Başlatan İşaretleri Gönderen Radyo Cihazları; Bölüm 2: R&TTE Direktifinin Madde 3.2’sine Göre Temel Şartları Kapsayan Uyumlaştırılmış EN Standardı

42

ETSI

 

EN 300 220-2 V2.3.1

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 25 MHz to 1 000 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mW; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 300220-2 V2.3.1

Elektromanyetik Uyumluluk Ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) - Kısa Erişimli Cihazlar (SRD) - 500 mW' a Kadar Olan Güç Seviyelerine Ulaşabilen Ve 25 MHz İle 1000 MHz Frekans Aralığında Çalışan Radyo Cihazları - Bölüm 2: Uygunluk Maksatlarını Amaçlayan Ek Parametreler

43

ETSI

EN 300 224-2 V1.1.1

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); On-site paging service; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 300224-2 V1.1.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; Yerinde Çağrı Servisi; Bölüm 2: R&TTE Direktifinin Madde 3.2’sine Göre Uyumlaştırılmış EN Standardı

44

ETSI

EN 300 296-2 V1.3.1

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Radio equipment using integral antennas intended primarily for analogue speech; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 300296-2 V1.3.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyospektrum Konuları (ERM); Kara Seyyar Hizmeti; Analog Konuşma İçin Tasarlanmış Dahili Anten Kullanan Radyo Cihazı;Bölüm 2: R ve TTE Direktifinin Madde 3.2’sine Göre Temel Şartları Kapsayan Uyumlaştırılmış EN Standardı

45

ETSI

 

EN 300 328 V1.7.1

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Wideband transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques; Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 300328 V1.7.1 

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); Geniş Bandlı İletim Sistemleri; Yaygın Spektrum Modülasyon Tekniğini Kullanan ve 2,4 GHz ISM Bandında Çalışan Veri İletim Cihazı; Bölüm 2:R ve TTE Direktifinin Madde 3.2'sine Göre Temel Şartları Kapsayan Uyumlaştırılmış EN Standardı  

46

ETSI

 

EN 300 330-2 V1.5.1

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio equipment in the frequency range 9 kHz to 25 MHz and inductive loop systems in the frequency range 9 kHz to 30 MHz; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 300330-2 V1.5.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); Kısa Mesafeli Cihazlar (SRD); 9 KHZ-25 MHZ Frekans Aralığında Radyo Cihazları ve 9 KHZ-30 MHZ Frekans Aralığında Endüktif Döngü Sistemleri; Bölüm 2: R ve TTE Direktifinin Madde 3.2 Temel Gereklerini kapsayan Uyumlaştırılmış EN Standardı

47

ETSI

EN 300 341-2 V1.1.1

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile service (RP 02); Radio equipment using an integral antenna transmitting signals to initiate a specific response in the receiver; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 300341-2 V1.1.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; Kara Seyyar Hizmetleri(RP 02); Alıcıda Özel Bir Tepkiyi Başlatmak İçin İşaret Gönderen Dahili Antenin kullanıldığı Radyo Cihazı;Bölüm 2 :  R ve  TTE Direktifinin Madde 3.2’sine Göre Uyumlaştırılmış EN Standardı

48

ETSI

 

EN 300 373-2 V1.2.1

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Maritime mobile transmitters and receivers for use in the MF and HF bands; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 300373-2 V1.2.1

Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM) - MF ve HF bandlarında mobil deniz sistemlerinde kullanılan verici ve alıcılar; Bölüm 2: RTTE Direktifinin Madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış EN standardı

49

ETSI

 

EN 300 373-3 V1.2.1

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Maritime mobile transmitters and receivers for use in the MF and HF bands; Part 3: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.3(e) of the R&TTE Directive; Equipment with integrated or associated equipment for Class E Digital Selective Calling (DSC)

TS EN 300373-3 V1.2.1

Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM) - MF ve HF bandlarında mobil deniz sistemlerinde kullanılan verici ve alıcılar; Bölüm 3: RTTE Direktifinin Madde 3.3(e)'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış EN standardı50

ETSI

 

EN 300 390-2 V1.1.1

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Radio equipment intended for the transmission of data (and speech) and using an integral antenna; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 300390-2 V1.1.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; Kara Seyyar Hizmeti - Veri (ve Konuşma) İletimi İçin Amaçlanan ve Dahili Anten Kullanan Radyo Cihazları - Bölüm 2 : R ve  TTE Direktifinin Madde 3.2’sine Göre Temel Şartları Kapsayan Uyumlaştırılmış EN Standardı

51

ETSI

 

EN 300 422-2 V1.2.2

Standardın geçerlilik tarihi: 31/05/2013

 

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) — Wireless microphones in the 25 MHz to 3 GHz frequency range — Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of Article 3(2) of the R&TTE Directive

TS EN 300422-2 V1.2.2

Elektromanyetik uyumluluk ve Radyospektrum konuları (ERM);25 MHz - 3 GHz frekans aralığındaki telsiz mikrofonlar; Bölüm 2: RTTE Direktifinin Madde 3.2'si gereğince temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış EN standardı  

52

ETSI

EN 300 422-2 V1.3.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Wireless microphones in the 25 MHz to 3 GHz frequency range; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

*

*

53

ETSI

 

EN 300 433-2 V1.1.2

Standardın geçerlilik tarihi: 30/03/2013

 

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Double Side Band (DSB) Amplitude modulated Citizen’s Band radio Equipment; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 300433-2 V1.1.2

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); Kara Seyyar Hizmeti – Çift yan band (DSB) ve/veya tek yan band (SSB) genlik modülasyonlu halk bandı radyo cihazı- Bölüm 2: RTTE Direktifinin Madde 3.2’sine göre Temel Şartları Kapsayan Uyumlaştırılmış EN Standardı

54

ETSI

EN 300 433-2 V1.3.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Citizens' Band (CB) radio equipment; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

*

*

 

55

 

ETSI

 

EN 300 440-2 V1.3.1

Standardın geçerlilik tarihi: 31/05/2012

 

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short range devices; Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 300440-2 V1.3.1

Elektromanyetik uyumluluk ve Radyospektrum konuları (ERM);Kısa mesafe cihazları; 1 GHz - 40 GHz frekans aralığında kullanılan radyo cihazı; Bölüm 2: RTTE Direktifinin Madde 3.2'si gereğince temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış EN standardı

56

ETSI

EN 300 440-2 V1.4.1

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short range devices; Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 300440-2 V1.4.1

Elektromanyetik uyumluluk ve Radyospektrum konuları (ERM);Kısa mesafe cihazları; 1 GHz - 40 GHz frekans aralığında kullanılan radyo cihazı; Bölüm 2: RTTE Direktifinin Madde 3.2'si gereğince temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış EN standardı

57

ETSI

EN 300 454-2 V1.1.1

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Wide band audio links; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 300454-2 V1.1.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; Geniş Band Ses Hatları; - Bölüm 2: R&TTE Direktifinin Madde 3.2’sine Göre Uyumlaştırılmış EN Standardı

58

ETSI

 

EN 300 471-2 V1.1.1

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Access protocol, occupation rules and corresponding technical characteristics of radio equipment for the transmission of data on shared channels; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 300471-2 V1.1.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; - Kara Seyyar Hizmeti; Ortak Kullanılan  Kanalların EN 300 113 ile Uyumlu Cihazlar Vasıtasıyla Erişim ve Paylaşımı İçin Kurallar - Bölüm 2: R&TTE Direktifinin Madde 3.2’sine Göre Temel Şartları Kapsayan Uyumlaştırılmış EN Standardı

 

59

 

ETSI

 

EN 300 674-2-1 V1.1.1

 

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Road Transport and Traffic Telematics (RTTT); Dedicated Short Range Communication (DSRC) transmission equipment (500 kbit/s / 250 kbit/s) operating in the 5,8 GHz Industrial, Scientific and Medical (ISM) band; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive; Sub-part 1: Requirements for the Road Side Units (RSU)

 

TS EN 300674-2-1 V1.1.1 

Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM) - Karayolu Taşımacılığı ve Trafik Telematik sistemleri (RTTT); 5,8 GHz Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi (ISM) bandda çalışan Tahsisli Kısa Mesafeli Haberleşme (DSRC) gönderme cihazı (500 kbit/s / 250 kbit/s); Bölüm 2: R&TTE Direktifinin Madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış EN standardı 

60

ETSI

EN 300 674-2-2 V1.1.1

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Road Transport and Traffic Telematics (RTTT); Dedicated Short Range Communication (DSRC) transmission equipment (500 kbit/s / 250 kbit/s) operating in the 5,8 GHz Industrial, Scientific and Medical (ISM) band; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive; Sub-part 2: Requirements for the On-Board Units (OBU)

TS EN 300674-2-2 V1.1.1 

Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM) - Karayolu Taşımacılığı ve Trafik Telematik sistemleri (RTTT); 5,8 GHz Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi (ISM) bandda çalışan Tahsisli Kısa Mesafeli Haberleşme (DSRC) gönderme cihazı (500 kbit/s / 250 kbit/s); Bölüm 2: RTTE Direktifinin Madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış EN standardı

61

ETSI

EN 300 676-2 V1.4.1

Standardın geçerlilik tarihi: 31/05/2013

 

Ground-based VHF hand-held, mobile and fixed radio transmitters, receivers and transceivers for the VHF aeronautical mobile service using amplitude modulation;Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 300676-2 V1.4.1

Genlik modülasyonu kullanan VHF hava mobil hizmeti için yer yüzeyindeki VHF el, mobil ve sabit radyo vericileri, alıcı- vericileri ve alıcıları; Bölüm 2: RTTE Direktifinin Madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış EN standardı

62

ETSI

EN 300 676-2 V1.5.1

Ground-based VHF hand-held, mobile and fixed radio transmitters, receivers and transceivers for the VHF aeronautical mobile service using amplitude modulation;Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

*

*

63

ETSI

 

EN 300 698-2 V1.2.1

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Radio telephone transmitters and receivers for the maritime mobile service operating in the VHF bands used on inland waterways; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 300698-2 V1.2.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); VHF Bandlarında Çalışan Seyyar Deniz Hizmeti İçin İç Sularda Kullanılan Radyotelefon Vericileri ve Alıcıları; Bölüm 2: R ve TTE Direktifinin Madde 3.2'sine Göre Temel Şartları Kapsayan Uyumlaştırılmış EN Standardı

64

ETSI

EN 300 698-3 V1.2.1

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Radio telephone transmitters and receivers for the maritime mobile service operating in the VHF bands used on inland waterways; Part 3: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.3 (e) of the R&TTE Directive

TS EN 300698-3 V1.2.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyospektrum Konuları (ERM); VHF Bandlarında Çalışan Seyyar Deniz Hizmeti İçin İç Sularda Kullanılan Radyotelefon Vericileri ve Alıcıları; Bölüm 3: R ve TTE Direktifinin Madde 3.3 (e)'sine Göre Temel Şartları Kapsayan Uyumlaştırılmış EN Standardı

65

 ETSI

 

EN 300 718-2 V1.1.1

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Avalanche Beacons; Transmitter-receiver systems;

Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive of article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 300718-2 V1.1.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; Çığ Radyo Cihazı; verici ve alıcı sistemler; Bölüm 2: R&TTE Direktifinin Madde 3.2’sine göre  temel şartları kapsayan uyumlaştırılmış EN Standardı

66

ETSI

 

EN 300 718-3 V1.2.1

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Avalanche Beacons; Transmitter-receiver systems; Part 3: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive of article 3.3e of the R&TTE Directive

TS EN 300718-3 V1.2.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; Çığ Radyo Cihazı; verici ve alıcı sistemler; Bölüm 3: R&TTE Direktifinin Madde 3.3(e)’sine göre  temel şartları kapsayan uyumlaştırılmış EN Standardı

67

ETSI

EN 300 720-2 V1.2.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) — Ultra-High Frequency (UHF) on-board communications systems and equipment — Part 2: Harmonized EN under Article 3(2) of the R&TTEDirective

TS EN 300720-2 V1.2.1

Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM) Çok yüksek frekanslı (UHF) gemi güvertesine monteli haberleşme sistemleri ve cihazları; Bölüm 2: RTTE Direktifinin Madde 3.2'si gereğince uyumlaştırılmış EN standardı  

68

ETSI

 

EN 300 761-2 V1.1.1

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Automatic Vehicle Identification (AVI) for railways operating in the 2,45 GHz frequency range; Part 2: Harmonized standard covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 300761-2 V1.1.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; Kısa Mesafeli Cihazlar (SRD) 2.45 GHZ Frekans Aralığında Çalışan Demiryolları İçin Otomatik Taşıt Tanıma; Bölüm 2 : R ve  TTE Direktifinin Madde 3.2’sine Göre Temel Şartları Kapsayan Uyumlaştırılmış EN Standardı

69

ETSI

 

EN 301 025-2 V1.4.1

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); VHF radiotelephone equipment for general communications and associated equipment for Class "D" Digital Selective Calling (DSC); Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 301025-2 V1.4.1

Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (ERM); Genel haberleşme için VHF radyotelefon cihazı ve sınıf "D" Sayısal Seçmeli Çağrı (DSC) için ilgili cihazlar; Bölüm 2: RTTE Direktifinin Madde 3.2 gereğince temel kuralları kapsayan uyumlaştırılmış EN standardı

70

ETSI

 

 

EN 301 025-3 V1.4.1

 

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); VHF radiotelephone equipment for general communications and associated equipment for Class "D" Digital Selective Calling (DSC); Part 3: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.3(e) of the R&TTE Directive

TS EN 301025-3 V1.4.1

Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (ERM); Genel haberleşme için VHF radyotelefon cihazı ve sınıf "D" Sayısal Seçmeli Çağrı (DSC) için ilgili cihazlar; Bölüm 3: RTTE Direktifinin Madde 3.3(e) gereğince temel kuralları kapsayan uyumlaştırılmış EN standardı

71

ETSI

 

EN 301 091-2 V1.3.2

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) — Short Range Devices — Road Transport and Traffic Telematics (RTTT) — Radar equipment operating in the 76 GHz to 77 GHz — Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of Article 3(2) of the R&TTE Directive

TS EN 301091-2 V.1.3.2

Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (ERM); Kısa mesafeli cihazlar; Karayolu ulaştırma ve trafik telematiği (RTTT); 76 GHz - 77 GHz aralığında çalışan radar cihazları - Bölüm 2: RTTE Direktifinin Madde 3.2 gereğince temel kuralları kapsayan uyumlaştırılmış EN standardı  

 

72

ETSI

 

EN 301 166-2 V1.2.3

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Radio equipment for analogue and/or digital communication (speech and/or data) and operating on narrow band channels and having an antenna connector; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 301166-2 V1.2.3

Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (ERM); Kara mobil hizmeti; Anten konektörü olan ve dar band kanallarda çalışan ve analog ve/veya sayısal haberleşme (konuşma ve/veya veri) için radyo cihazları - Bölüm 2: RTTE Direktifinin Madde 3.2 gereğince temel kuralları kapsayan uyumlaştırılmış EN standard 

73

ETSI

 

EN 301 178-2 V1.2.2

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) — Portable Very High Frequency (VHF) radiotelephone equipment for the maritime mobile service operating in the VHF bands (for non-GMDSS applications only) — Part 2: Harmonized EN under Article 3(2) of the R&TTE Directive

TS EN 301178-2 V1.2.2

Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (ERM); VHF bandlarında (sadece GMDSS'in haricindeki uygulamalar için) çalışan deniz mobil hizmeti için taşınabilir çok yüksek frekanslı (VHF) radyotelefon cihazları - Bölüm 2: RTTE Direktifinin Madde 3.2 gereğince temel kuralları kapsayan uyumlaştırılmış EN standardı  

 

74

ETSI

EN 301 357-2 V1.4.1

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Cordless audio devices in the range 25 MHz to 2 000 MHz; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 301357-2 V1.4.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum (ERM) 25 MHz-2000 MHz Aralığındaki Kablosuz Ses Cihazları-Tüketici Radyo Mikrofonları ve 863 MHz-865 MHz Cept Uyumlandırılmış Bandında Çalışan Kulak İçi İzleme Sistemleri-Bölüm 2:R ve TTE Direktifinin Madde 3.2'sine Göre Uyumlaştrılmış EN standardı

 

75

ETSI

 

EN 301 360 V1.2.1

 

Satellite Earth Stations and Systems (SES);Harmonized EN for Satellite Interactive Terminals (SIT) and Satellite User Terminals (SUT) transmitting towards geostationary satellites in the 27,5 GHz to 29,5 GHz frequency bands covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 301360 V1.2.1 

Uydu yer istasyonları ve sistemleri (SES); RTTE Direktifinin Madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan 27,5 GHz ilâ 29,5 GHz frekans bandında yer sabit uydulara gönderme yapan Uydu Kullanıcı Terminali (SUT) ve Uydu Etkileşimli Terminaller (SIT) için uyumlaştırılmış EN standardı 

 

 

76

 

ETSI

 

EN 301 406 V2.1.1

 

Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Harmonized EN for Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) covering the essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive; Generic radio

TS EN 301406 V2.1.1

Geliştirilmiş sayısal kablosuz telekomünikasyon cihazı (DECT); R ve TTE Direktifinin Madde 3.2’sine göre temel şartları kapsayan geliştirilmiş sayısal kablosuz telekomünikasyon cihazı (DECT) için uyumlaştırılmış EN standardı; Genel radyo standardı

 

77

 ETSI

 

EN 301 423 V1.1.1

 

Electromagnetic Compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Harmonized Standard for the Terrestrial Flight Telecommunications System under article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 301 423 V1.1.1

 

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); Karasal Uçuş Haberleşme Sistemleri için R&TTE  Madde 3.2’sine Göre Harmonize Edilmiş EN Standardı

 

78

 ETSI

 

EN 301 426 V1.2.1

 

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for low data rate Land Mobile satellite Earth Stations (LMES) operating in the 1,5/1,6 GHz frequency bands covering essential requirements under Article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 301426 V1.2.1

Uydu Yer İstasyonları ve Sitemleri (SES); R ve TT Direktifinin Madde 3.2’sine Göre temel Şartları Kapsayan Düşük Veri Aktarma Hızlı Kara Seyyar Uydu Yer İstasyonları (LMES) ve 1,5/1,6 GHz Frekans Bantlarında Çalışan Tehlike ve Güvenlik Haberleşme Sistemlerine Amaçlamayan Deniz Seyyar Uydu Yer İstasyonları (MMES) için Uyumlaştırılmış EN Standardı

 

79

ETSI

EN 301 427 V1.2.1

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for Low data rate Mobile satellite Earth Stations (MESs) except aeronautical mobile satellite earth stations, operating in the 11/12/14 GHz frequency bands covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive

TS EN 301427 V1.2.1

Uydu Yer İstasyonları ve Sitemleri (SES); R&TTT Direktifinin Madde 3.2’sine göre temel şartları kapsayan 11/12/14 GHz frekans bandlarında çalışan hava mobil uydu yer istasyonları hariç düşük veri hızlı mobil yer uydu istasyonları (MES) için Uyumlaştırılmış EN Standardı

 

80

ETSI

EN 301 428 V1.3.1

 

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for Very Small Aperture Terminal (VSAT); Transmit-only, transmit/receive or receive-only satellite earth stations operating in the 11/12/14 GHz frequency bands covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive

 

TS EN 301428 V1.3.1 

Uydu yer istasyonları ve sistemleri (SES); Çok Küçük Hüzmeli Terminal (VSAT) cihazları için uyumlaştırılmış EN standardı; RTTE Direktifinin Madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan ve 11/12/14 GHz frekans bandında çalışan sadece veriş, verici/alıcı veya sadece alış yapan uydu yer istasyonları 

 

81

 ETSI

 

EN 301 430 V1.1.1

 

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for Satellite News Gathering Transportable Earth Stations (SNG TES) operating in the 11-12/13-14 GHz frequency bands covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive

TS  EN 301430 V1.1.1

 

Uydu Yer İstasyonları ve Sistemleri (SES); R ve TT Direktifinin Madde 3.2’sine göre  temel şartları içeren 11-12/13-14 GHz frekans bantlarında çalışan uydu ile haber toplayan taşınabilir yer istasyonları (SNG TES) için uyumlaştırılmış EN standardı

 

82

 ETSI

 

EN 301 441 V1.1.1

 

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for Mobile Earth Stations (MESs), including handheld earth stations, for Satellite Personal Communications Networks (S-PCN) in the 1,6/2,4 GHz bands under the Mobile Satellite Service (MSS) covering essential requirements under Article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 301441 V1.1.1

 

Uydu Yer İstasyonları ve Sistemleri (SES); R ve TT Direktifinin Madde 3.2’deki  Temel Özellikleri Kapsayan Hareketli Uydu Hizmetleri altında 1,6/2,4 GHz  Bandında  Uydu Kişisel Haberleşme Şebekesinde Kullanılan Yer İstasyonlarını İçeren Hareketli Yer İstasyonları için EN ile Harmonize Edilmiş

 

83

 ETSI

 

EN 301 442 V1.1.1

Standardın geçerlilik tarihi: 31/05/2012

 

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for Mobile Earth Stations (MESs), including handheld earth stations, for Satellite Personal Communications Networks (S-PCN) in the 2,0 GHz bands under the Mobile Satellite Service (MSS) covering essential requirements under Article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 301442 V1.1.1

 

Uydu Yer İstasyonları ve Sistemleri (SES); R ve TT Direktifinin Madde 3.2’deki Temel Özellikleri Kapsayan Hareketli Uydu Hizmetleri için 2,0  GHz  Bandında  Uydu Kişisel Haberleşme Şebekesinde Kullanılan, Yer İstasyonlarını İçeren Hareketli Yer İstasyonları için EN ile Harmonize Edilmiş

 

84

ETSI

 

EN 301 442 V1.2.1

 

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for Mobile Earth Stations (MESs), including handheld earth stations, for Satellite Personal Communications Networks (S-PCN) in the 2,0 GHz bands under the Mobile Satellite Service (MSS) covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive

TS EN 301442 V1.2.1

Uydu yer istasyonları ve sistemleri (SES); RveTTE Direktifinin Madde 3.2’sine göre temel şartları kapsayan seyyar uydu hizmeti (MSS) altındaki 2,0 GHz bandında çalışan kişisel uydu haberleşme şebekelerinde kullanılan avuç içi yer istasyonunu kapsayan seyyar yer istasyonları için uyumlaştırılmış EN standardı

 

85

ETSI

 

EN 301 443 V1.3.1

 

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for Very Small Aperture Terminal (VSAT); Transmit only, transmit and receive, receive only satellite earth stations operating in the 4 GHz and 6 GHz frequency bands covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive

 

TS EN 301443 V1.3.1 

Uydu yer istasyonları ve sistemleri (SES); Çok Küçük Hüzmeli Terminal (VSAT) cihazları için uyumlaştırılmış EN standardı; RTTE Direktifinin Madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan ve 4 GHz ve 6 GHz frekans bandında çalışan sadece veriş, verici/alıcı veya sadece alış yapan uydu yer istasyonları 

 

86

 ETSI

 

EN 301 444 V1.1.1

Standardın geçerlilik tarihi: 30/04/2015

 

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for Land Mobile Earth Stations (LMES) operating in the 1,5 GHz and 1,6 GHz bands providing voice and/or data communications covering essential requirements under Article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 301444 V1.1.1

Uydu Yer İstasyonları ve Sitemleri (SES); R ve TT Direktifinin Madde 3.2’sine göre   Temel Şartları Kapsayan Temel Şartları Kapsayan 1.5 GHz ve 1.6 GHz frekans bantlarında çalışan, Ses ve/veya Veri iletişimi Sağlayan Kara Seyyar Uydu Yer İstasyonları (LMES) için Uyumlaştırılmış   EN Standardı

 

87

ETSI

EN 301 444 V1.2.1

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for Land Mobile Earth Stations (LMES) operating in the 1,5 GHz and 1,6 GHz bands providing voice and/or data communications covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE directive

TS EN 301444 V1.2.1

Uydu Yer İstasyonları ve Sistemleri (SES); R ve TTE Direktifinin Madde 3.2'sine Göre Temel Şartları Kapsayan 1.5 GHz ve 1.6 GHz Frekans Bandlarında Çalışan, Ses ve/veya Veri İletişimi Sağlayan Kara Seyyar Uydu Yer İstasyonları (LMES) İçin Uyumlaştırılmış EN Standardı

 

88

ETSI

 

EN 301 447 V1.1.1

 

Satellite Earth Stations and Systems (SES) — Harmonized EN for satellite Earth Stations on board Vessels (ESVs) operating in the 4/6 GHz frequency bands allocated to the Fixed Satellite Service (FSS) covering essential requirements of Article 3(2) of the R&TTE directive

TS EN 301447 V1.1.1

Uydu yer istasyonları ve sistemleri (SES); RTTE Direktifinin Madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan sabit uydu hizmetine (FSS) tahsis edilen 4/6 GHz frekans bantlarında çalışan gemi güvertesine monteli uydu yer istasyonları (ESV) için uyumlaştırılmış EN standardı  

 

89

ETSI

 

EN 301 449 V1.1.1

 

Electomagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Harmonized EN for CDMA spread spectrum base stations operating in the 450 MHz cellular band (CDMA 450) and 410, 450 and 870 MHz PAMR bands (CDMA-PAMR) covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

 

TS EN 301449 V1.1.1 

Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM) - RTTE Direktifinin Madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan 450 MHz hücresel bandda (CDMA 450) ve 410, 450 ve 870 MHz PAMR bandlarında (CDMA-PAMR) çalışan CDMA yaygın spektrum baz istasyonları için uyumlaştırılmış EN standardı 

 

90

ETSI

 

EN 301 459 V1.4.1

 

Satellite Earth Stations and Systems (SES) — Harmonized EN for Satellite Interactive Terminals (SIT) and Satellite User Terminals (SUT) transmitting towards satellites in geostationary orbit in the 29,5 GHz to 30,0 GHz frequency bandscovering essential requirements under Article 3(2) of the R&TTE Directive

TS EN 301459 V1.4.1

Uydu yer istasyonları ve sistemleri (SES); RTTE Direktifinin Madde 3.2 gereğince temel kuralları kapsayan 29,5 GHz - 30,0 GHz frekans bandlarında yer sabit yörüngede uydulara doğru gönderme yapan uydu etkileşimli terminallar (SIT) ve uydu kullanıcı terminallari (SUT) için uyumlaştırılmış EN standardı  

 

91

ETSI

 

EN 301 489-1 V1.8.1

Standardın geçerlilik tarihi: 30/06/2013

 

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) — ElectroMagnetic Compatibility (EMC)standard for radio equipment and services— Part 1:Common technical requirements

TS EN 301489-1 V1.8.1  

Elektromanyetik uyumluluk ve Radyospektrum konuları (ERM);Radyo cihazı ve hizmetleri için elekttromanyetik uyumluluk (EMU) standardı; Bölüm 1: Ortak tenik kurallar  

 

92

ETSI

EN 301 489-1 V1.9.2

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements

TS EN 301489-1 V1.9.2

Elektromanyetik uyumluluk ve Radyospektrum konuları (ERM);Radyo cihazı ve hizmetleri için elekttromanyetik uyumluluk (EMU) standardı; Bölüm 1: Ortak tenik kurallar

 

93

 ETSI

 

EN 301 489-2 V1.3.1

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 2: Specific conditions for radio paging equipment

TS EN 301489 - 2 V1.3.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; Radyo Cihazı ve Hizmetleri İçin Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Standardı; Bölüm 2: Radyo Çağrı Cihazları için  Özel Şartlar

 

94

 ETSI

 

EN 301 489-3 V1.4.1

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 3: Specific conditions for Short-Range Devices (SRD) operating on frequencies between 9 kHz and 40 GHz

TS EN 301489- 3 V1.4.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; Radyo Cihazı ve Hizmetleri İçin Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Standardı; Bölüm 3:  9 KHz ile 40 GHz Frekans Aralığında Çalışan Kısa Mesafeli Cihazlar (SRD) İçin Özel Şartlar

 

95

 ETSI

EN 301 489-4 V1.4.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 4: Specific conditions for fixed radio links, Broadband Data Transmission System Base stations, ancillary equipment and services

*

*

 

96

 ETSI

 

EN 301 489-5 V1.3.1

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 5: Specific conditions for Private land Mobile Radio (PMR) and ancillary equipment (speech and non-speech)

TS EN 301489-5 V1.3.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; Radyo Cihaz ve Hizmetleri İçin Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) Standardı Bölüm 5: Özel karasal seyyar radyo (PMR) ve yardımcı cihaz (konuşmalı ve konuşmasız)  için özel şartlar

 

97

 ETSI

 

EN 301 489-6 V1.3.1

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 6: Specific conditions for Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) equipment

TS EN 301489-6 V1.3.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); Radyo Cihaz ve Hizmetleri İçin Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Standardları; Bölüm 6: Sayısal Gelişmiş Kablosuz Telekomünikasyon (DECT) Cihazları İçin Özel Şartlar 

98

ETSI

 

EN 301 489-7 V1.3.1

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 7: Specific conditions for mobile and portable radio and ancillary equipment of digital cellular radio telecommunications systems (GSM and DCS)

TS EN 301489-7 V1.3.1 

Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM) - Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (EMU) standardı; Bölüm 7: Sayısal hücresel radyo telekomünikasyon sistemlerinin (GSM ve DCS) mobil ve taşınabilir radyo ve yardımcı cihazlar için özel şartları 

 

99

 ETSI

 

EN 301 489-8 V1.2.1

 

ElectroMagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 8: Specific conditions for GSM base stations

TS EN 301489-8 V1.1.1

 

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; Radyo Cihazı ve Hizmetleri İçin Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Standardı; Bölüm 8:  GSM  baz istasyonları  için   özel şartlar

 

100

ETSI

 

EN 301 489-9 V1.4.1

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) — ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services — Part 9:Specific conditions for wireless microphones, similar Radio Frequency (RF) audio link equipment, cordless audio and in-ear monitoring devices

 

TS EN 301489.09 VI.4.1

 

Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM); Radyo donanımı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (EMU) standardı; Bölüm 9: Telsiz mikrofonlar, benzeri radyo frekans (RF) ses hattı donanımı, kablosuz ses ve kulak içi izleme cihazları için özel şartlar

 

101

 ETSI

 

EN 301 489-10 V1.3.1

 

ElectroMagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 10: Specific conditions for First (CT1 and CT1+) and Second Generation Cordless Telephone (CT2) equipment

TS EN 301489-10 V1.3.1

 

Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM);Radyo cihaz ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (EMC) standardı;  Bölüm 10: Birinci (CT1 ve CT1+) ve ikinci nesil kablosuz telefon (CT’) cihazı için özel şartlar

 

 

102

ETSI

 

EN 301 489-11 V1.3.1

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 11: Specific conditions for terrestrial sound broadcasting service transmitters

TS EN 301489-11 V1.3.1 

Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM) - Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (EMU) standardı; Bölüm 11: Karasal ses yayın hizmeti vericileri için özel şartlar 

 

103

 ETSI

EN 301 489-12 V2.2.2

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services;Part 12: Specific conditions for Very Small Aperture Terminal, Satellite Interactive Earth Stations operated in the frequency ranges between 4 GHz and 30 GHz in the Fixed Satellite Service (FSS)

TS EN 301489-12 V2.2.2

Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM);Radyo cihaz ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (EMC) standardı; Bölüm 12: Sabit Uydu Hizmetlerinde (FSS) 4 GHz İlâ 30 GHz frekans aralıklarında çalışan Uydu Etkileşmeli Yer İstasyonları ve Çok Küçük Açıklıklı Terminaller İçin Özel Şartlar

 

104

 ETSI

 

EN 301 489-13 V1.2.1

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 13: Specific conditions for Citizens' Band (CB) radio and ancillary equipment (speech and non-speech)

TS EN 301489-13 V1.2.1

 

Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM);Radyo cihaz ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (EMC) standardı;  Bölüm 13: Halk bandında çalışan radyo (CB) ve yardımcı cihaz (konuşmalı-konuşmasız özellikli) için özel şartlar

 

105

 ETSI

 

EN 301 489-14 V1.2.1

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 14: Specific conditions for analogue and digital terrestrial TV broadcasting service transmitters

TS EN 301489-14 V1.2.1

Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM) - Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (EMC) standardı - Bölüm 14: Analog ve sayısal yayın yapan karasal TV vericileri için özel şartlar

 

106

 ETSI

 

EN 301 489-15 V1.2.1

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 15: Specific conditions for commercially available amateur radio equipment

TS EN 301489-15 V1.2.1

 

Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM) - Radyo cihazı ve  hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (EMC) standardı - Bölüm 15: Ticari olarak bulunabilen amatör radyo cihazları için özel şartlar

 

107

 ETSI

 

EN 301 489-16 V1.2.1

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 16: Specific conditions for analogue cellular radio communications equipment, mobile and portable

TS EN 301489-16 V1.2.1

 

Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM); Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (EMC) standardı; Bölüm 16: Seyyar ve taşınabilir analog hücreli radyo haberleşme cihazları için özel şartlar

 

108

 ETSI

 

EN 301 489-17 V2.1.1

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment; Part 17: Specific conditions for Broadband Data Transmission Systems

TS EN 301489-17 V2.1.1

Elektromanyetik uyumluluk ve Radyospektrum konuları (ERM);Radyo cihazı için elekttromanyetik uyumluluk (EMU) standardı; Bölüm 17: 2,4 GHz geniş bandlı transmisyon sistemleri, 5 GHz yüksek performanslı RLAN cihazı ve 5,8 GHz geniş bandlı veri iletme sistemleri için özel şartlar

 

109

 

 

EN 301 489-17 V1.3.2

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) — ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment — Part 17: Specific conditions for 2,4 GHz wideband transmission systems, 5 GHz high performance RLAN equipment and 5,8 GHz Broadband Data Transmitting Systems

TS EN 301489-17 V1.3.2

Elektromanyetik uyumluluk ve Radyospektrum konuları (ERM);Radyo cihazı için elekttromanyetik uyumluluk (EMU) standardı; Bölüm 17: 2,4 GHz geniş bandlı transmisyon sistemleri, 5 GHz yüksek performanslı RLAN cihazı ve 5,8 GHz geniş bandlı veri iletme sistemleri için özel şartlar  

 

110

 ETSI

 

EN 301 489-18 V1.3.1

 

ElectroMagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 18: Specific conditions for Terrestrial Trunked Radio (TETRA) equipment

TS EN 301489- 18 V1.3.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; Radyo Cihazı ve Hizmetleri İçin Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Standardı; Bölüm 18 :  Karasal Trank Radyo (Tetra) Cihazları İçin Özel Şartlar”

 

111

 ETSI

 

EN 301 489-19 V1.2.1

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 19: Specific conditions for Receive Only Mobile Earth Stations (ROMES) operating in the 1,5 GHz band providing data communication

TS EN 301489-19 V1.2.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; Radyo Cihazı ve Hizmetleri İçin Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Standardı; Bölüm 19 :  Veri  iletişimi sağlayan 1,5 GHz bandında çalışan sadece alıcı seyyar yer istasyonları (ROMES) İçin Özel Şartlar

 

112

ETSI

 

EN 301 489-20 V1.2.1

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 20: Specific conditions for Mobile Earth Stations (MES) used in the Mobile Satellite Services (MSS)

TS EN 301489-20 V1.2.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; Radyo Cihazı ve Hizmetleri İçin Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Standardı; Bölüm 20: Mobil uydu hizmetlerinde (MSS) kullanılan mobil yer istasyonları (MES) için özel şartlar 

 

113

ETSI

 

EN 301 489-22 V1.3.1

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 22: Specific requirements for ground-based VHF aeronautical mobile and fixed radio equipment

TS EN 301489-22 V1.3.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); Radyo Cihazı ve Hizmetleri İçin Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Standardı; Bölüm 22: Yer Tabanlı  VHF hava ile ilgili seyyar ve sabit radyo cihazları için Özel Şartlar

 

114

ETSI

 

EN 301 489-23 V1.3.1 Standardın geçerlilik tarihi: 30/06/2012

 

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 23: Specific conditions for IMT-2000 CDMA Direct Spread (UTRA) Base Station (BS) radio, repeater and ancillary equipment

TS EN 301489-23 V1.3.1

Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM); Radyo donanımı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (EMU) standardı; Bölüm 23: IMT-200 CDMA Doğrudan Yaygın (UTRA) baz istasyonu (BS) radyo, tekrarlayıcı ve yardımcı cihazlar için özel şartlar

 

115

ETSI

EN 301 489-23 V1.4.1

Standardın geçerlilik tarihi: 31/08/2013

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 23: Specific conditions for IMT-2000 CDMA, Direct Spread (UTRA and E-UTRA) Base Station (BS) radio, repeater and ancillary equipment

TS EN 301489-23 V1.4.1

Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM); Radyo donanımı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (EMU) standardı; Bölüm 23: IMT-2000 CDMA Doğrudan Yaygın (UTRA) baz istasyonu (BS) radyo, tekrarlayıcı ve yardımcı cihazlar için özel şartlar

 

116

ETSI

EN 301 489-23 V1.5.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 23: Specific conditions for IMT-2000 CDMA, Direct Spread (UTRA and E-UTRA) Base Station (BS) radio, repeater and ancillary equipment

*

*

 

117

ETSI

 

EN 301 489-24 V1.4.1

Standardın geçerlilik tarihi: 31/07/2012

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) — ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services — Part 24:Specific conditions for IMT-2000 CDMA Direct Spread (UTRA) for Mobile and portable (UE) radio and ancillary equipment

TS EN 301489-24 V1.4.1    

Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM); Radyo donanımı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (EMU) standardı; Bölüm 23: IMT-200 CDMA Doğrudan Yaygın (UTRA) mobil ve seyyar (UE) radyo ve yardımcı cihazlar için özel şartlar  

 

118

ETSI

 

EN 301 489-24 V1.5.1

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 24:Specific conditions for IMT-2000 CDMA Direct Spread (UTRA and E-UTRA) for Mobile and portable (UE) radio and ancillary equipment

TS EN 301489-24 V1.5.1

Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM); Radyo cihazları ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (EMC) standardı; Bölüm 24: Seyyar ve taşınabilir (UE) radyo ve yardımcı cihazlara ait IMT-2000 CDMA doğrudan yayılmalı (UTRA) için özel şartlar

 

 

 

119

 

 

 

ETSI

 

 

EN 301 489-25 V2.3.2

 

Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM); Electromagnetic compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 25: Specific conditions for CDMA 1x Spread Spectrum Mobile Stations and ancillary equipment

 

 

TS EN 301489-25 V2.3.2 

Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM) - Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (EMU) standardı; Bölüm 25: CDMA 1x yaygın spektrumlu mobil istasyonlar ve yardımcı cihazlar için özel şartlar 

 

120

ETSI

 

EN 301 489-26 V2.3.2

 

Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM); Electromagnetic compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 26: Specific conditions for CDMA 1x spread spectrum base stations, repeaters and ancillary equipment

TS EN 301489-26 V2.3.2 

Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM) - Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (EMU) standardı; Bölüm 26: CDMA 1x yaygın spektrumlu baz istasyonları, tekrarlayıcılar ve yardımcı cihazlar için özel şartlar

 

121

ETSI

EN 301 489-27 V1.1.1

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 27: Specific conditions for Ultra Low Power Active Medical Implants (ULP-AMI) and related peripheral devices (ULP-AMI-P)

TS EN 301489-27 V1.1.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) ; Radyo Cihazı ve Hizmetleri İçin Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Standardı; Bölüm 27: Çok düşük güçlü aktif tıbbi implant (ULP-AMI) ve ilgili çevre devreleri (ULP-AMI-P) için özel şartlar

 

122

ETSI

 

EN 301 489-28 V1.1.1

 

Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 28: Specific conditions for wireless digital video links

TS EN 301489-28 V1.1.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); Radyo Cihazı ve Hizmetleri İçin Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Standardı; Bölüm 28: Telsiz sayısal video hatları için özel şartlar

 

123

ETSI

EN 301 489-29 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 29: Specific conditions for Medical Data Service Devices (MEDS) operating in the 401 MHz to 402 MHz and 405 MHz to 406 MHz bands

TS EN 301489-29 V1.1.1

Elektromanyetik uyumluluk ve Radyospektrum konuları (ERM);Radyo cihazı için elektromanyetik uyumluluk (EMU) standardı; Bölüm 29: 401 MHz ila 402 MHz ve 405 MHz ila 406 MHz bandlarında çalışan Tıbbi Veri Servis Cihazları (MEDS) için özel şartlar

 

124

ETSI

 

EN 301 489-31 V1.1.1

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 31: EMC for radio equipment in the 9 to 315 kHz band for Ultra Low Power Active Medical Implants (ULP-AMI) and related peripheral devices (ULP-AMI-P)

TS EN 301489-31 V.1.1.1 

Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM) - Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (EMU) standardı; Bölüm 31: Oldukça Çok Düşük Güçlü Aktif Tıbbi Amaçlı Vücuda Yerleştirilebilir (ULP-AMI) cihazlar ve bunlara ait çevresel cihazlar (ULP-AMI-P) için 9 kHz ilâ 315 kHz bandındaki cihazlar için özel şartlar 

 

125

ETSI

 

EN 301 489-32 V1.1.1

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 32: Ground and Wall-Probing Radar applications

TS EN 301489-32 VI.1.1

Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM) - Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (EMU) standardı; Bölüm 32: Yer ve Duvar Sonda Radar uygulamaları için özel şartlar 

 

126

ETSI

EN 301 489-33 V1.1.1

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 33: Specific conditions for Ultra Wide Band (UWB) communications devices

TS EN 301489-33 V1.1.1

Elektromanyetik uyumluluk ve Radyospektrum konuları (ERM);Radyo cihazı için elektromanyetik uyumluluk (EMU) standardı; Bölüm 33: Ultra Geniş Band (UWB) iletişim cihazları için özel şartlar

 

127

ETSI

 

EN 301 489-34 V1.1.1

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 34: Specific conditions for External Power Supply (EPS) for mobile phones

TS EN 301489-34 V1.1.1

Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM); Radyo cihazları ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (EMC) standardı; Bölüm 24: Seyyar ve taşınabilir (UE) radyo ve yardımcı cihazlara ait harici güç kaynağı (HGK) için özel şartlar

 

128

ETSI

 

EN 301 502 V8.1.2

Standardın geçerlilik tarihi: 31/07/2012

Harmonized EN for Global System for Mobile communications (GSM); Base Station and Repeater equipment covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive (GSM 13.21 version 8.0.1 Release 1999)

TS EN 301502 V8.1.2 

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); Küresel Sistem Mobil Haberleşmesi (GSM) İçin Uyumlaştırılmış EN; R&TTE Yönetmeliğinin Madde 3.2'sinde Belirtilmiş Şartları Kapsayan Baz İstasyonlar ve Tekrarlayıcı Cihazlar 

 

129

ETSI

 

EN 301 502 V9.2.1

 

Global System for Mobile communications (GSM); Harmonized EN for Base Station Equipment covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 301502 V9.2.1

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); Küresel Sistem Mobil Haberleşmesi (GSM) İçin Uyumlandırılmış EN; R&TTE Yönetmeliğinin Madde 3.2'sinde Belirtilmiş Şartları Kapsayan Baz İstasyonlar ve Tekrarlayıcı Cihazlar 

130

ETSI

 

EN 301 511 V9.0.2

 

Global System for Mobile communications (GSM); Harmonized standard for mobile stations in the GSM 900 and DCS 1800 bands covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive (1999/5/EC)

TS EN 301511 V9.0.2

Seyyar haberleşmeler için küresel sistem (GSM); R ve TTE Direktifinin Madde 3.2’sine Göre Temel Şartları Kapsayan GSM 900 ve GSM 1800 bandlarındaki seyyar istasyonlar için uyumlaştırılmış EN Standardı

 

131

ETSI

EN 301 526 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Harmonized EN for CDMA spread spectrum mobile stations operating in the 450 MHz cellular band (CDMA 450) and 410, 450 and 870 MHz PAMR bands (CDMA-PAMR) covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 301526 V1.1.1

Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM) - RTTE Direktifinin Madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan 450 MHz hücresel bandda (CDMA 450) ve 410, 450 ve 870 MHz PAMR bandlarında (CDMA-PAMR) çalışan CDMA yaygın spektrumlu mobil istasyonları için uyumlaştırılmış EN standardı 

 

132

ETSI

EN 301 681 V1.3.2

Standardın geçerlilik tarihi: 31/08/2013

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for Mobile Earth Stations (MESs) of Geostationary mobile satellite systems, including handheld earth stations, for Satellite Personal Communications Networks (S-PCN) in the 1,5/1,6 GHz bands under the Mobile Satellite Service (MSS) covering essential requirements under Article 3.2 of the R&TTE directive

TS EN 301 681 V1.3.2

Uydu Yer İstasyonları ve Sistemleri (SES); R ve TTE Direktifinin Madde 3.2’sine Göre Temel Şartları Kapsayan Seyyar Uydu Servislerinde (MSS) 1,5/1,6 GHz Bantlarında, Kişisel Uydu Haberleşme Şebekeleri (S-PCN) İçin, Elde Taşınılabilen Yer İstasyonları Dahil Olmak Üzere Yer Durağan Seyyar Uydu Sistemlerine Ait Seyyar Yer İstasyonları

 

133

ETSI

EN 301 681 V1.4.1

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for Mobile Earth Stations (MESs) of Geostationary mobile satellite systems, including handheld earth stations, for Satellite Personal Communications Networks (S-PCN) in the 1,5/1,6 GHz bands under the Mobile Satellite Service (MSS) covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

*

*

 

134

ETSI

EN 301 721 V1.2.1

 

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for Mobile Earth Stations (MES) providing Low Bit Rate Data Communications (LBRDC) using Low Earth Orbiting (LEO) satellites operating below 1 GHz covering essential requirements under Article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 301721 V1.2.1 

Uydu Yer İstasyonları ve Sistemleri (SES): R&TTE Direktifinin Madde 3.2'deki Temel Şartlarını İçeren, 1 GHz'nin Altında Çalışan ve Düşük Yer Yörüngeli (LED) Uyduları Kullanılarak Düşük Basamak Hızlı Veri Haberleşmeleri Sağlayan Mobil Yer İstasyonları (MES) İçin Harmonize Edilmiş EN Standardı 

 

 

135

 

ETSI

 

EN 301 783-2 V1.2.1

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Commercially available amateur radio equipment; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

 

TS EN 301783-2 V1.2.1

Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM); seyyar kara hizmeti; ticarî olarak piyasada bulunan amatör radyo cihazları; Bölüm 2: R ve TTE Direktifinin Madde 3.2.’sine göre temel şartları kapsayan uyumlaştırılmış EN standardı

 

136

ETSI

 

EN 301 796 V1.1.1

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Harmonized EN for CT1 and CT1+ cordless telephone equipment covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive

TS EN 301796 V1.1.1 

Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM); R ve TTE direktifinin Madde 3.2’sine göre temel şartları kapsayan CT1 ve CT1+ kablosuz telefon cihazları için uyumlaştırılmış EN standardı 

 

137

ETSI

 

EN 301 797 V1.1.1

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Harmonized EN for CT2 cordless telephone equipment covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive

TS EN 301797 V1.1.1 

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); CT2 Kablosuz Telefon Cihazları İçin R ve TTE Direktifinin Madde 3.2'sine Göre Temel Şartları Kapsayan Uyumlaştırılmış EN Standardı 

 

138

ETSI

 

EN 301 839-2 V1.3.1

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Ultra Low Power Active Medical Implants (ULP-AMI) and Peripherals (ULP-AMI-P) operating in the frequency range 402 MHz to 405 MHz; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 301839-2 V1.3.1

Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (ERM); Kısa mesafeli cihazlar (SRD); 402 MHz - 405 MHz frekans aralığında çalışan çok düşük güçlü aktif tıbbi amaçlı vücuda yerleştirilebilen cihazlar (ULP-AMI) ve çevre elemanları (ULP-AMI-P) - Bölüm 2: RTTE Direktifinin Madde 3.2 gereğince temel kuralları kapsayan uyumlaştırılmış EN standardı

 

139

ETSI

EN 301 840-2 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Digital wireless microphones operating in the CEPT harmonized band 1785 MHz to 1 800 MHz; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 301840-2 V1.1.1 

Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM); 1785 MHz - 1800 MHz CEPT uyumlaştırılmış bandında çalışan sayısal radyo mikrofonları; Bölüm 2: R ve TTE Direktifinin Madde 3.2’sine göre uyumlaştırılmış EN Standardı 

 

140

ETSI

EN 301 841-3 V1.1.1

VHF air-ground Digital Link (VDL) Mode 2; Technical characteristics and methods of measurement for ground-based equipment; Part 3: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

*

*

 

 

141

 

ETSI

 

EN 301 843-1 V1.2.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for marine radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements

 

TS EN 301843-1 V1.2.1 

Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM); Seyru sefer radyo cihazları ve hizmetleri için Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) standardı; Bölüm 1: Genel Teknik Şartlar 

 

142

ETSI

EN 301 843-2 V1.2.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for marine radio equipment and services; Part 2: Specific conditions for radiotelephone transmitters and receivers

TS EN 301843-2 V1.2.1 

Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM); Deniz radyo cihaz ve hizmetleri için Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) standardı; Bölüm 2: Radyotelefon vericileri ve alıcıları için özel şartlar

 

143

ETSI

EN 301 843-4 V1.2.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for marine radio equipment and services; Part 4: Specific conditions for Narrow-Band Direct-Printing (NBDP) NAVTEX receivers

TS EN 301843-4 V1.2.1 

Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM); Deniz radyo cihaz ve hizmetleri için Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) standardı; Bölüm 4: Dar band doğrudan yazıcı (NBDP) NAVTEX alıcıları için özel şartlar

 

144

ETSI

EN 301 843-5 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for marine radio equipment and services; Part 5: Specific conditions for MF/HF radiotelephone transmitters and receivers

TS EN 301843-5 V1.1.1 

Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM); Deniz radyo cihaz ve hizmetleri için Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) standardı; Bölüm 5: MF/HF radyotelefon vericileri ve alıcıları için özel şartlar

 

145

ETSI

EN 301 843-6 V1.1.1

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for marine radio equipment and services; Part 6: Specific conditions for Earth Stations on board Vessels operating in frequency bands above 3 GHz

TS EN 301843-6 V1.1.1

Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM) - Deniz radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (EMU) standardı; Bölüm 6: 3 GHz'in üzerindeki frekans bandlarında çalışan gemi güvertelerindeki yer istasyonları için özel şartlar 

 

146

ETSI

 

EN 301 893 V1.5.1

Standardın geçerlilik tarihi: 31/12/2012

 

Broadband Radio Access Networks (BRAN);5 GHz high performance RLAN;Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 301893 V1.5.1

Genisband radyo erisim sebekeleri (BRAN);5 GHz'lik yuksek performansli RLAN; R ve TTE direktifi paragraf 3.2'deki temel ozellikleri kapsayan harmonize edilmis EN

 

147

 

ETSI

 

EN 301 893 V1.6.1

Broadband Radio Access Networks (BRAN); 5 GHz high performance RLAN; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

*

*

 

148

ETSI

EN 301 908-1 V4.2.1

Standardın geçerlilik tarihi: 31/01/2013

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrumMatters (ERM) — Base Stations (BS) and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third Generation cellular networks —Part 1: Harmonized EN for IMT-2000, introduction and common requirements of Article 3(2) of the R&TTE Directive

 

TS EN 301908-1 V4.2.1

Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM); üçüncü kuşak hücreli IMT-2000 şebekeleri için baz istasyonları (BS), tekrarlayıcılar ve kullanıcı cihazı (UE); Bölüm 1: R veTTE Direktifinin Madde 3.2’sine göre temel şartları kapsayan IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT) için uyumlaştırılmış EN standardı 

149

ETSI

EN 301 908-1 V5.2.1

IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 1: Introduction and common requirements

*

*

 

150

ETSI

EN 301 908-2 V4.2.1

Standardın geçerlilik tarihi: 30/04/2013

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks; Part 2: Harmonized EN for IMT-2000, CDMA Direct Spread (UTRA FDD and E-UTRA FDD) (UE) covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 301908-2 V4.2.1

Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum hususları (ERM); IMT 2000 üçüncü nesil hücre şebekesi üretimi için kullanıcı cihazı (UE), tekrarlayıcılar ve ana istasyonlar (BS); Bölüm 2: R ve TTE direktifi paragraf 3.2'deki temel özellikleri kapsayan IMT 2000 CDMA doğrudan yaygın spektrum (UTRA TDD) (UE) için harmonize edilmiş EN standardı 

151

ETSI

EN 301 908-2 V5.2.1

 

IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 2: CDMA Direct Spread (UTRA FDD) User Equipment (UE)

TS EN 301908-2 V5.2.1

Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (ERM); IMT-2000 Üçüncü Kuşak hücresel şebekeler için baz istasyonları (BS), tekrarlayıcılar ve kullanıcı cihazları (UE); - Bölüm 2: IMT-2000 için uyumlaştırılmış EN standardı, RTTE Direktifinin Madde 3.2 gereğince temel kuralları kapsayan CDMA Doğrudan yaygın dizgeli (UTRA FDD)(UE) 

152

ETSI

 

EN 301 908-3 V4.2.1

Standardın geçerlilik tarihi: 30/04/2013

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks; Part 3: Harmonized EN for IMT-2000, CDMA Direct Spread (UTRA FDD and E-UTRA FDD) (BS) covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

 

TS EN 301908-3 V4.2.1

Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum hususları (ERM); IMT 2000 üçüncü nesil hücre şebekesi üretimi için kullanıcı cihazı (UE), tekrarlayıcılar ve ana istasyonlar (BS); Bölüm 3: R ve TTE direktifi paragraf 3.2'deki temel özellikleri kapsayan IMT 2000 CDMA doğrudan yaygın spektrum (UTRA TDD) (BS) için harmonize edilmiş EN standardı 

153

ETSI

EN 301 908-3 V5.2.1

 

IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 3: CDMA Direct Spread (UTRA FDD) Base Stations (BS)

TS EN 301908-3 V5.2.1

Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum hususları (ERM); IMT 2000 üçüncü nesil hücre şebekesi üretimi için kullanıcı cihazı (UE), tekrarlayıcılar ve ana istasyonlar (BS); Bölüm 3: R ve TTE direktifi paragraf 3.2'deki temel özellikleri kapsayan IMT 2000 CDMA doğrudan yaygın spektrum (UTRA TDD) (BS) için harmonize edilmiş EN standardı

 

154

ETSI

 

EN 301 908-4 V4.2.1

Standardın geçerlilik tarihi: 30/06/2013

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks; Part 4: Harmonized EN for IMT-2000, CDMA Multi-Carrier (cdma2000) and Evolved CDMA Multi-Carrier Ultra Mobile Broadband (UMB) (UE) covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 301908-4 V4.2.1

Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM); IMT-2000 üçüncü kuşak hücresel şebekeler için tekrarlayıcılar ve kullanıcı cihazı (UE) Bölüm 4: RTTE Direktifinin Madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan IMT-2000 CDMA Çok Taşıyıcılı (cdma2000) (UE) için uyumlaştırılmış EN standardı

 

155

ETSI

EN 301 908-4 V5.2.1

IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 4: CDMA Multi-Carrier (cdma2000) User Equipment (UE)

*

*

 

156

ETSI

EN 301 908-5 V4.2.1

Standardın geçerlilik tarihi: 30/06/2013

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks; Part 5: Harmonized EN for IMT-2000, CDMA Multi-Carrier (cdma2000) and Evolved CDMA Multi-Carrier Ultra Mobile Broadband (UMB) (BS) covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 301908-5 V4.2.1

Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM); IMT-2000 üçüncü kuşak hücresel şebekeler için tekrarlayıcılar ve kullanıcı cihazı (UE) Bölüm 5: RTTE Direktifinin Madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan IMT-2000 CDMA Çok Taşıyıcılı (cdma2000) (BS) için uyumlaştırılmış EN standardı 

157

ETSI

EN 301 908-5 V5.2.1

IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 5: CDMA Multi-Carrier (cdma2000) Base Stations (BS)

*

*

 

158

ETSI

 

EN 301 908-6 V4.2.1

Standardın geçerlilik tarihi: 30/04/2013

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks; Part 6: Harmonized EN for IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD and E-UTRA TDD) (UE) covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 301908-6 V4.2.1

Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM); IMT-2000 üçüncü kuşak hücresel şebekeler için tekrarlayıcılar ve kullanıcı cihazı (UE) Bölüm 6: RTTE Direktifinin Madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan IMT-2000 CDMA TDD (UTRA TDD) (UE) için uyumlaştırılmış EN standardı

 

159

ETSI

 

EN 301 908-6 V5.2.1

 

IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 6: CDMA TDD (UTRA TDD) User Equipment (UE)

TS EN 301908-6 V5.2.1

Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM); IMT-2000 üçüncü kuşak hücresel şebekeler için tekrarlayıcılar ve kullanıcı cihazı (UE) Bölüm 6: RTTE Direktifinin Madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan IMT-2000 CDMA TDD (UTRA TDD) (UE) için uyumlaştırılmış EN standardı

 

160

ETSI

 

EN 301 908-7 V4.2.1

Standardın geçerlilik tarihi: 30/04/2013

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks; Part 7: Harmonized EN for IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD and E-UTRA TDD) (BS) covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

 

TS EN 301908-7 V4.2.1

Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum hususları (ERM); IMT 2000 üçüncü nesil hücre şebekesi üretimi için kullanıcı cihazı (UE), tekrarlayıcılar ve ana istasyonlar (BS); Bölüm 7: R ve TTE direktifi paragraf 3.2'deki temel özellikleri kapsayan IMT 2000 CDMA TDD (UTRA TDD) (BS) için harmonize edilmiş EN standardı

 

161

ETSI

 

EN 301 908-7 V5.2.1

 

IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 7: CDMA TDD (UTRA TDD) Base Stations (BS)

TS EN 301908-7 V5.2.1

Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum hususları (ERM); IMT 2000 üçüncü nesil hücre şebekesi üretimi için kullanıcı cihazı (UE), tekrarlayıcılar ve ana istasyonlar (BS); Bölüm 7: R ve TTE direktifi paragraf 3.2'deki temel özellikleri kapsayan IMT 2000 CDMA TDD (UTRA TDD) (BS) için harmonize edilmiş EN standardı

 

162

ETSI

EN 301 908-8 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base Stations (BS) and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third Generation cellular networks; Part 8: Harmonized EN for IMT-2000, TDMA Single-Carrier (UWC 136) (UE) covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 301908-8 V1.1.1 

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); IMT-2000 Üçüncü Jenerasyon Hücresel Şebekeler İçin Baz İstasyonları (BS) ve Kullanıcı Cihazlar (UE); Bölüm 8:R&TTE Yönetmeliğinin 3.2'sinde Belirtilmiş Şartları Kapsayan ITM-2000, TDMA Tek-Taşıyıcı (UWc 136) (UE) İçin Uyumlaştırılmış EN Standardı 

 

163

ETSI

EN 301 908-9 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base Stations (BS) and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third Generation cellular networks; Part 9: Harmonized EN for IMT-2000, TDMA Single-Carrier (UWC 136) (BS) covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 301908-9 V1.1.1 

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); IMT-2000 Üçüncü Jenerasyon Hücresel Şebekeler İçin Baz İstasyonları (BS) ve Kullanıcı Donanımı (UE); Bölüm 9:R&TTE Yönetmeliğinin 3.2'sinde Belirtilmiş Şartları Kapsayan ITM-2000, TDMA Tek-Taşıyıcı (UWC 136) (BS) İçin Uyumlaştırılmış EN Standardı 

 

164

ETSI

EN 301 908-10 V4.1.1

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks; Part 10: Harmonized EN for IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT) covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 301908-10 V4.1.1

Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum hususları (ERM); IMT 2000 üçüncü nesil hücre şebekesi üretimi için kullanıcı cihazı (UE), tekrarlayıcılar ve ana istasyonlar (BS); Bölüm 10: R ve TTE direktifi paragraf 3.2'deki temel özellikleri kapsayan IMT 2000 FDMA/TDMA (DECT) için harmonize edilmiş EN

 

165

ETSI

 

 

EN 301 908-11 V4.2.1

Standardın geçerlilik tarihi: 30/04/2013

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks; Part 11: Harmonized EN for IMT-2000, CDMA Direct Spread (UTRA FDD and E-UTRA FDD) (Repeaters) covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 301908-11 V4.2.1

Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (ERM); IMT-2000 Üçüncü Kuşak hücresel şebekeler için baz istasyonları (BS), tekrarlayıcılar ve kullanıcı cihazları (UE); - Bölüm 11: IMT-2000 için uyumlaştırılmış EN standardı, RTTE Direktifinin Madde 3.2 gereğince temel kuralları kapsayan CDMA Doğrudan yaygın dizgeli (UTRA FDD) (Tekrarlayıcılar)

 

166

ETSI

EN 301 908-11 V5.2.1

 

IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 11: CDMA Direct Spread (UTRA FDD) (Repeaters)

*

*

 

167

ETSI

 

EN 301 908-12 V4.2.1

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks; Part 12: Harmonized EN for IMT-2000, CDMA Multi-Carrier (cdma2000) (Repeaters) covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 301908-12 V4.2.1

Elektromanyetik uyumluluk ve Radyospektrum konuları (ERM);IMT-2000 3. kuşak hücresel şebekeler için Baz istasyonları (BS), tekrarlayıcılar ve kullanıcı cihazı (UE); ; Bölüm 12: RTTE Direktifinin Madde 3.2'si gereğince temel şartları sağlayan IMT-2000, CDMA Çok taşıyıcılı (cdma 2000) (tekrarlayıcılar) için uyumlaştırılmış EN standardı

 

168

ETSI

EN 301 908-13 V4.2.1

Standardın geçerlilik tarihi: 31/01/2013

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks; Part 13: Harmonized EN for IMT-2000, Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) (UE) covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 301908-13 V4.2.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks; Part 13: Harmonized EN for IMT-2000, Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) (UE) covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive 

169

ETSI

EN 301 908-13 V5.2.1

IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 13: Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) User Equipment (UE)

*

*

 

170

ETSI

EN 301 908-14 V4.2.1

Standardın geçerlilik tarihi: 31/01/2013

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks; Part 14: Harmonized EN for IMT-2000, Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) (BS) covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 301908-14 V4.2.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks; Part 14: Harmonized EN for IMT-2000, Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) (BS) covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive 

171

ETSI

EN 301 908-14 V5.2.1

IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 14: Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) Base Stations (BS)

*

*

 

172

ETSI

EN 301 908-15 V4.2.1

Standardın geçerlilik tarihi: 30/04/2013

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks; Part 15: Harmonized EN for IMT-2000, Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) (FDD Repeaters) covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 301908-15 V4.2.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks; Part 15: Harmonized EN for IMT-2000, Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) (FDD Repeaters) covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive 

173

ETSI

 

EN 301 908-15 V5.2.1

 

IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 15: Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA FDD) (Repeaters)

TS EN 301908-15 V5.2.1

Elektromanyetik uyumluluk ve Radyo spektrum Konuları (ERM); IMT-2000 Üçüncü-Kuşak hücresel şebekeler için Baz İstasyonları (BS) ve Kullanıcı Cihazı (UE); Bölüm 15: IMT-2000 için uyumlaştırılmış EN Evrensel Karasal Telsiz Erişim (E-UTRA) (FDD Tekrarlayıcılar) R & TTE Direktifi Madde 3.2 temel gerekliliklerini kapsayan

 

174

ETSI

EN 301 908-16 V4.2.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks; Part 16: Harmonized EN for IMT-2000, Evolved CDMA Multi-Carrier Ultra Mobile Broadband (UMB) (UE) covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 301908-16 V4.2.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks;Part 16: Harmonized EN for IMT-2000, Evolved CDMA Multi-Carrier Ultra Mobile Broadband (UMB) (UE) covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

 

175

ETSI

 

EN 301 908-17 V4.2.1

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks; Part 17: Harmonized EN for IMT-2000, Evolved CDMA Multi-Carrier Ultra Mobile Broadband (UMB) (BS) covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 301908-17 V4.2.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks;Part 17: Harmonized EN for IMT-2000, Evolved CDMA Multi-Carrier Ultra Mobile Broadband (UMB) (BS) covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

 

176

ETSI

 

EN 301 908-18 V5.2.1

 

IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 18: E-UTRA, UTRA and GSM/EDGE Multi-Standard Radio (MSR) Base Station (BS)

TS EN 301908-18 V5.2.1

Elektromanyetik uyumluluk ve Radyo spektrum Konuları (ERM); IMT-2000 Üçüncü-Kuşak hücresel şebekeler için Baz İstasyonları (BS) ve Kullanıcı Cihazı (UE); Bölüm18: E-UTRA, UTRA ve GSM / EDGE Multi-Standart Radyo (MSR) Baz İstasyonu (BS)

 

177

ETSI

EN 301 908-19 V5.2.1

IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 19: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAX) TDD User Equipment (UE)

*

*

 

178

ETSI

EN 301 908-20 V5.2.1

IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 20: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAX) TDD Base Stations (BS)

*

*

 

179

ETSI

EN 301 908-21 V5.2.1

IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 21: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAX) FDD User Equipment (UE)

*

*

 

180

ETSI

EN 301 908-22 V5.2.1

IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 22: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAX) FDD Base Stations (BS)

*

*

 

181

ETSI

 

EN 301 929-2 V1.2.1

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) — VHF transmitters and receivers as Coast Stations for GMDSS and other applications in the maritime mobile services Part 2: Harmonized EN under Article 3(2) of the R&TTE Directive

TS EN 301929-2 V1.2.1  

Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (ERM); Deniz mobil hizmetindeki GMDSS ve diğer uygulamalar için sahil istasyonları olarak VHF vericileri ve alıcıları - Bölüm 2: RTTE Direktifinin Madde 3.2 gereğince temel kuralları kapsayan uyumlaştırılmış EN standardı

 

182

ETSI

EN 301 997-2 V1.1.1

Transmission and Multiplexing (TM); Multipoint equipment; Radio equipment for use in Multimedia Wireless Systems (MWS) in the frequency band 40,5 GHz to 43,5 GHz; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 301997-2 V1.1.1

İletişim ve Çoklama (TM); Çok noktalı cihaz; 40,5 GHz ilâ 43,5 GHz frekans bandında Çoklu ortam telsiz sistemlerinde (MWS) kullanmak için radyo cihazı; Bölüm 2: RTTE Direktifinin Madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış EN standardı

 

183

ETSI

 

EN 302 017-2 V1.1.1

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Transmitting equipment for the Amplitude Modulated (AM) sound broadcasting service; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 302017-2 V1.1.1

Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM) - Genlik modülasyonlu (AM) ses yayın hizmetleri için verici cihazı; Bölüm 2: RTTE Direktifinin Madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış EN standardı 

 

184

ETSI

EN 302 018-2 V1.2.1

Electromagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Transmitting equipment for the Frequency Modulated (FM) radio broadcast service; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 302018-2 V1.2.1 

Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM) - Frekans modülasyonlu (FM) ses yayın hizmetleri için verici cihazı; Bölüm 2: RTTE Direktifinin Madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış EN standardı 

 

185

ETSI

EN 302 054-2 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Meteorological Aids (Met Aids); Radiosondes to be used in the 400,15 MHz to 406 MHz frequency range with power levels ranging up to 200 mW; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 302054-2 V1.1.1 

Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); Meteorolojik yardım cihazları (Met Aids); 200 mW’a kadar güç seviyelerindeki 400,15 MHz – 406 MHz frekans aralığında kullanılan radyosondalar; Bölüm 2: R ve TTE Direktifinin Madde 3.2’sine göre uyumlaştırılmış EN standardı

 

186

ETSI

EN 302 064-2 V1.1.1

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Wireless Video Links (WVL) operating in the 1,3 GHz to 50 GHz frequency band; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 302064-2 V1.1.1 

Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM) - 1,3 GHz ilâ 50 GHz frekans bandında çalışan telsiz video linkleri (WVL); Bölüm 2: RTTE Direktifinin Madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış EN standardı 

 

187

ETSI

 

EN 302 065 V1.1.1

Standardın geçerlilik tarihi: 30/06/2012

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Ultra WideBand (UWB) technologies for communication purposes; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 302065 V 1.1.1

Elektromanyetik uyumluluk ve Radyospektrum konuları (ERM);Haberleşme amacıyla çok geniş bandlı (UWB) teknolojileri; RTTE Direktifinin Madde 3.2'si gereğince temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış EN standardı  

 

188

ETSI

EN 302 065 V1.2.1

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD) using Ultra Wide Band technology (UWB) for communications purposes; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 302065 V1.2.1

Elektromanyetik uyumluluk ve Radyospektrum konuları (ERM);Haberleşme amacıyla çok geniş bandlı (UWB) teknolojileri; RTTE Direktifinin Madde 3.2'si gereğince temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış EN standardı

 

189

ETSI

 

EN 302 066-2 V1.2.1

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) — Ground- and Wall- Probing Radar applications (GPR/WPR) imaging systems — Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of Article 3(2) of the R&TTE Directive

TS EN 302066-2 V1.2.1

Elektromanyetik uyumluluk ve Radyospektrum konuları (ERM);Yer ve Duvar Sonda radar uygulamaları (GPR/WPR) görüntüleme sistemleri; Bölüm 2: RTTE Direktifinin Madde 3.2'si gereğince temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış EN standardı  

 

190

ETSI

EN 302 077-2 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Transmitting equipment for the Terrestrial - Digital Audio Broadcasting (T-DAB) service; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 302077-2 V1.1.1 

Elektromanyetik uyumluluk ve Radyo spektrum Konuları (ERM)- Karasal sayısal ses yayıncılığı için (T-DAB) verici cihazı; Bölüm 2: RTTE Direktifinin madde 3.2’sine göre uyumlaştırılmış EN standardı

 

191

ETSI

EN 302 186 V1.1.1

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for satellite mobile Aircraft Earth Stations (AESs)operating in the 11/12/14 GHz frequency bands covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 302186 V1.1.1 

Uydu yer istasyonları ve sistemleri (SES); RTTE Direktifinin madde 3.2’sine göre temel kuralları kapsayan 11/12/14 GHz frekans bandlarında çalışan uydu mobil hava yer istasyonları (AES) için uyumlaştırılmış EN standardı

 

192

ETSI

 

EN 302 194-2 V1.1.2

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum

Matters (ERM) — Navigation radar used on inland waterways— Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of Article 3(2) of the R&TTE Directive

TS EN 302194-2 V1.1.2  

Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM); İç sularda kullanılan seyrüsefer radarı Bölüm 2: RTTE Direktifinin Madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan uyumlaştırılmış EN standardı  

 

193

ETSI

EN 302 195-2 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Radio equipment in the frequency range 9 kHz to 315 kHz for Ultra Low Power Active Medical Implants (ULP-AMI) and accessories;Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 302195-2 V1.1.1 

Elektromanyetik uyumluluk ve Radyo spektrum Konuları (ERM)- Çok düşük güçlü aktif implant (ULP-AMI) ve yardımcı devreleri için 9 kHz – 315 kHz frekans aralığındaki radyo cihazı; Bölüm 2: RTTE Direktifinin madde 3.2’sine göre temel kuralları kapsayan uyumlaştırılmış EN standardı

 

194

ETSI

 

EN 302 208-2 V1.3.1

Standardın geçerlilik tarihi: 31/08/2013

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Radio Frequency Identification Equipment operating in the band 865 MHz to 868 MHz with power levels up to 2 W; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 302208-2 V1.3.1

Elektromanyetik uyumluluk ve Radyospektrum konuları (ERM);2 W'a kadar güç seviyelerinde 865 MHz - 868 MHz bandında çalışan radyo tanımlama cihazı; Bölüm 2: RTTE Direktifinin Madde 3.2'si gereğince temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış EN standardı

 

195

ETSI

EN 302 208-2 V1.4.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Radio Frequency Identification Equipment operating in the band 865 MHz to 868 MHz with power levels up to 2 W; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

*

*

 

196

ETSI

EN 302 217-2-2 V1.3.1

Standardın geçerlilik tarihi: 30/09/2012

 

Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas;Part 2-2: Digital systems operating in frequency bands where frequency co-ordination is applied;Harmonized EN covering the essential requirements of Article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 302217-2-2 V1.3.1

Sabit radyo sistemleri; Noktadan noktaya cihaz ve antenler için karakteristikler ve kurallar Bölüm 2-2: Frekans koordinasyonunun uygunlandığı frekans bantlarında çalışan sayısal sistemler için RTTE Direktifinin Madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan uyumlaştırılmış EN standardı

 

197

ETSI

 

EN 302 217-2-2 V1.4.1

 

Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas; Part 2-2: Digital systems operating in frequency bands where frequency co-ordination is applied; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 302217-2-2 V1.4.1

 

Sabit radyo sistemleri; Noktadan noktaya cihaz ve antenler için karakteristikler ve kurallar Bölüm 2-2: Frekans koordinasyonunun uygunlandığı frekans bantlarında çalışan sayısal sistemler için RTTE Direktifinin Madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan uyumlaştırılmış EN standardı

 

198

ETSI

 

EN 302 217-3 V1.3.1

 

Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas; Part 3: Equipment operating in frequency bands where both frequency coordinated or uncoordinated deployment might be applied; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

  TS EN 302217-3 V1.3.1

 

Sabit radyo sistemleri; noktadan noktaya cihaz ve antenler için karakteristikler ve kurallar; Bölüm 3: Koordineli frekansın ya da koordinesiz kullanımın uygulanabildiği frekans bandlarında çalışan cihaz; RTTE Direktifinin Madde 3.2'si gereğince temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış EN standardı 

199

ETSI

 

EN 302 217-4-2 V1.5.1

 

Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas; Part 4-2: Antennas; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 302217-4-2 V1.5.

Sabit radyo sistemleri; Noktadan noktaya cihaz ve antenler için karakteristikler ve kurallar Bölüm 4-2: Antenler için RTTE Direktifinin Madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan uyumlaştırılmış EN standardı

 

200

ETSI

EN 302 245-2 V1.1.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Transmitting equipment for the Digital Radio Mondiale (DRM) broadcasting service; Part 2: Harmonised EN under article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 302245-2 V1.1.1 

Elektromanyetik uyumluluk ve Radyo spektrum Konuları (ERM)- Sayısal dünya radyo (DRM) yayın hizmeti için gönderme cihazı – Bölüm 2: RTTE Direktifinin madde 3.2’sine uyan uyumlaştırılmış EN standardı

 

201

ETSI

EN 302 248 V1.1.2

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);Navigation radar for use on non-SOLAS vessels;Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 302248 V1.1.2

Elektromanyetik uyumluluk ve Radyospektrum konuları (ERM); Denizde can güvenliği sözleşmesine (SOLAS) uygun olmayan gemilerde kullanılan seyrüsefer radarı; R&TTE Direktifi Madde 3.2'deki temel kuralları kapsayan harmonize edilmiş EN standardı 

202

ETSI

 

EN 302 264-2 V1.1.1

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices; Road Transport and Traffic Telematics (RTTT); Short Range Radar equipment operating in the 77 GHz to 81 GHz band; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

 

 

 

TS EN 302264-2 V1.1.1

 

Elektromanyetik uyumluluk ve Radyospektrum konuları (ERM); Kısa mesafeli cihazlar; Karayolları Taşımacılık ve Ulaşım Telematik Sistemleri (RTTT); 77 GHz ila 81 GHz bandında çalışan kısa mesafe radar donanımı; Bölüm 2: R&TTE Direktifi Madde 3.2'deki temel kuralları kapsayan harmonize edilmiş EN standardı

 

203

ETSI

 

EN 302 288-2 V1.3.2

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);Short Range Devices; Road Transport and Traffic Telematics (RTTT); Short range radar equipment operating in the 24 GHz range;Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 302288-2 V1.3.2

Elektromanyetik uyumluluk ve Radyospektrum konuları (ERM);Kısa mesafe cihazlar; Karayolu ulaştırma ve trafik telematik (RTTT); 24 GHz aralığında çalışan kısa mesafe radar cihazı

 

204

ETSI

 

EN 302 291-2 V1.1.1

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Close Range Inductive Data Communication equipment operating at 13,56 MHz; Part 2: Harmonised EN under article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 302291-2 V1.1.1 

Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM) - Kısa Mesafeli Cihazlar (SRD); 13,56 MHz'de çalışan yakın mesafe endüktif veri haberleşme cihazı; Bölüm 2: RTTE Direktifinin Madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış EN standardı 

 

205

ETSI

EN 302 296 V1.1.1

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Transmitting equipment for the digital television broadcast service, Terrestrial (DVB-T); Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive

TS EN 302296 V1.1.1 

Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM) - Karasal, sayısal televizyon yayın hizmeti (DVB-T) için verici cihazı; Bölüm 2: RTTE Direktifinin Madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış EN standardı 

 

206

ETSI

 

EN 302 296-2 V1.2.1

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Transmitting equipment for the digital television broadcast service, Terrestrial (DVB-T); Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive