3 Temmuz 2012 SALI

Resm Gazete

Say : 28342

TEBL

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

STN DEERLENDRLMESNE YNELK DESTEKLEME

UYGULAMA ESASLARI TEBL

(TEBL NO: 2012/52)

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebli; belirli dnemlerde i stn deerlendirilmesi, lkemiz st retiminin gelitirilmesi, kayt altna alnmas ve i st fiyatlarnda istikrarn oluturulmas amacyla Dahilde leme Rejimi kapsamnda ihracat yapan imalat, imalat-ihracat firmalarn ihtiya duyduklar st tozunun yurt iinde retilmesi ve temin edilmesine ynelik st tozu retiminin desteklenmesi ile ilgili usul ve esaslar kapsar.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebli, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayl Tarm Kanununun 19 uncu maddesi ile 16/4/2012 tarihli ve 2012/3106 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan 2012 Ylnda Yaplacak Tarmsal Desteklemelere likin Karara dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Teblide geen;

a) Bakanlk: Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanln,

b) i st: nek, kei, koyun veya mandann salmasyla elde edilen, 40 oCnin zerine stlmam veya edeer etkiye sahip herhangi ilem grmemi kolostrum dndaki meme bezi salgsn,

c) i st referans birim fiyat: Bakanlk tarafndan aylk olarak belirlenecek olan fatura/mstahsil makbuzlarnda ibraz edilerek st tozu retiminde kullanlacak soutulmu i st fiyatn,

) Dahilde ileme izin belgesi: 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayl Resm Gazetede yaymlanan Dahilde leme Rejimi Tebliine gre, ihra amacyla gmrk muafiyetli ithalata veya yurt ii almlara imkan salayan Ekonomi Bakanlnca dzenlenen belgeyi,

d) Genel Mdrlk: Hayvanclk Genel Mdrln,

e) hracat birlik: hracatlar rgtlendirmek suretiyle ihracat artrmak ve d ticaretin lke menfaatine uygun olarak gelimesini salamak zere, zel bteye sahip ve tzel kiilii haiz olarak kurulan ihracat birliini,

f) l/ile mdrl: l gda tarm ve hayvanclk mdrlkleri ile ile mdrlklerini,

g) malat: Dahilde leme Rejimi kapsamnda kendi imalatnda st tozu kullanan ve/veya sadece st tozu reten sanayicileri,

) malat-ihracat: lem grm rnn tamamn veya bir ksmn reten ve bu rnn ihracatn kendisi ve/veya arac ihracat vastasyla gerekletiren dahilde ileme izin belgesi/dahilde ileme izni sahibi firmay,

h) Komisyon: Bakanlktan bir, ihracat birliklerinden bir, Ekonomi Bakanlndan bir, Konseyden iki yenin katlm ile oluan komisyonu,

) Konsey: 23/9/2008 tarihli ve 27006 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ulusal St Konseyi Kurulu ve alma Esaslar Hakknda Ynetmelik hkmlerine gre kurulmu olan Ulusal St Konseyini,

i) Kota: Desteklemeye esas olacak bir takvim yl iinde veya muayyen bir dnem itibariyle st tozu retilmesine izin verilen toplam st tozu miktarn,

j) Kota dnemi: Bakanlka st retim arz akna gre belirlenecek olan dnemleri,

k) St tozu: 12/4/2005 tarihli ve 25784 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi St tozu Tebliine uygun yal-yasz st tozunu,

l) St tozu reten/rettiren sanayici: Bakanlktan 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gda letmelerinin Kayt ve Onay lemlerine Dair Ynetmelie uygun, Konseye ye olan ve halen bu faaliyetlerini yrten iletmelere sahip olan gerek ve tzel kiileri,

m) retici rgt: Merkez birlii dzeyinde rgtlenmi, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayl Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal, Gda ve Yem Kanununa gre kurulmu slah amal birlii, 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayl Tarmsal retici Birlikleri Kanununa gre kurulmu retici birliini, Bakanlka kuruluuna izin verilen 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayl Kooperatifler Kanununa gre kurulmu hayvanclk faaliyeti yrten tarmsal amal kooperatiflerin merkez birliklerine ortak olan st birlik orta kooperatifi,

ifade eder.

KNC BLM

i Stn Deerlendirilmesine Ynelik Destekleme Uygulama Esaslar

St tozunun yurt iinde rettirilmesi ve temin edilmesi

MADDE 4 (1) Dahilde ileme izin belgesi kapsamnda ihrac taahht edilen ilem grm rnn elde edilmesinde hammadde olarak kullanlan yal-yasz st tozunun yurt iinden temin edilmesi esastr.

(2) Belge kapsamnda st tozu alm Bakanlka st tozu retim kotas tahsis edilen st tozu reten sanayici, imalat, imalat-ihracatlardan temin edilir.

(3) nceden ihracatn gerekletiinin belgelenmesi kaydyla, belge kapsamnda st tozu retim kotas olanlardan yurt ii almn yaplmasna imkn bulunmamas halinde, ilgili hracat Birlikleri Genel Sekreterliinin uygun gr ve Konseyce Yurt inde Temin Edilememitir kaesi olmas kaydyla ithalat yaplmasna izin verilebilir.

Desteklemeden yararlanacaklar

MADDE 5 (1) Gda letmelerinin Kayt ve Onay lemlerine Dair Ynetmelie uygun ve Konseye ye olan st tozu/reten/rettiren iletmeciye; Dahilde leme Rejimi kapsamnda faaliyet gsteren ve standartlara uygun olarak rettii/rettirdii yal-yasz st tozunu kendi iletmesinde kullanmak veya imalat-ihracatlara belgelendirerek satmak artyla ton bana deme yaplr.

Mracaat yeri ve zaman

MADDE 6 (1) Desteklemeden yararlanmak isteyen st tozu reticileri mracaatlarn; bavuru dilekesi ve Ek-1 de yer alan taahhtname ile birlikte st tozu reten/rettiren iletmelerin kurulu bulunduu il/ile mdrlklerine er aylk dnemler halinde yapar. Ocak-Haziran 2012 dneminde Konsey tarafndan Genel Mdrle bildirilen mracaatlar bu kapsamda deildir.

Kota miktar belirlenmesi

MADDE 7 (1) Bu Tebli kapsamnda st tozu reten/rettiren sanayicilerin st tozu retim kota miktarlar kotalarn datm tarih ve kriterleri, yararlanclarn taahht ettikleri asgari ve azami miktarlar ile bir ay nceki ay ierisinde iledikleri st miktarlar dikkate alnarak, Konseyin teklifi zerine Genel Mdrlke belirlenir.

(2) Genel Mdrlk, kotalarn belirlenmesinde aadaki yntemlerden bir veya birkan birlikte veya ayr ayr tebli amacna uygun deerlendirebilir.

a) Kota tahsisinde, dahilde ileme izin belgesine sahip firmalarla szleme yapan imalat-ihracat firmalar ile st tozu reten/rettiren sanayicilere taahhtleri de dikkate alnarak kapasitelerine gre verebilir.

b) Arz fazlal oluan blgelerde st almn gerekletirecek olanlara farkl miktarda kota tahsis edebilir.

c) Kota tahsisi yaplacak aydan nce olmak artyla retici rgtlerinin merkez birliklerince kendilerine ye olan alt birliklerin arz fazlas olarak pazarlayamad soutulmu i stn deerlendirilmesine ynelik talepler Konseye yaplr. Bu talepler kota tahsisinde deerlendirilebilir.

Destekleme birim fiyatnn belirlenmesi

MADDE 8 (1) Destekleme birim fiyat, kota tahsisi yaplan aylar iin komisyonun raporu dikkate alnarak Genel Mdrlke belirlenir.

(2) Kota tahsisinin yapld aydan bir nceki ay iindeki yurt d borsalarnda oluan yal/yasz st tozu ortalama birim fiyat ile soutulmu i stten retilen st tozu yurt ii retim maliyeti fark birim fiyat oluumunda dikkate alnr.

(3) Yurt ii birim fiyat belirlemesinde soutulmu i st iin referans fiyat uygulamas esastr. Konsey teklifi ile kota tahsisi yaplan ay iin referans fiyat Genel Mdrlke belirlenir. St tozu retiminde kullanlan soutulmu i stn, kota tahsisi yaplan ay iin belirlenen referans fiyatn altnda satn alnmas halinde ilgili firma bu ayn desteklemesinden faydalandrlmaz.

(4) St tozu reten/rettirenler maliyetlerin belirlenmesine esas olacak yal/yasz st tozu retim maliyetlerini aylk olarak Konseye bildirirler.

(5) Komisyon her ayn son be i gn iinde Konseyin belirledii gn toplanr.

St tozu retimi iin stn tedarik edilmesi

MADDE 9 (1) St tozu retimi iin gerekli olan soutulmu i stn, retici rgtlerinden tedarik edilmesi esastr. Dorudan iftlik baznda stn tedarik edilmesi halinde reticinin rgtl olmas ve bu durumun rgt tarafndan belgelendirilmesi zorunludur. Bakanlktan, Gda letmelerinin Kayt ve Onay lemlerine Dair Ynetmelie uygun olan st ileme tesisine sahip farkl firmalardan yaplan st almlarnda da ayn madde hkm geerlidir.

Yurtii dahilde ileme izin belgeli iletmelerde st tozu kullanm, sat ve ihracat ilemleri

MADDE 10 (1) Bu Tebli kapsamnda aldklar yal/yasz st tozu retim kotasn kendi ihracatlar karlnda dahilde ileme izin belgesi ithalat sresi ierisinde kendi iletmelerinde kullananlar, ihracat gerekletirdikleri dahilde ileme izin belgelerinin ilgili ihracat birlikleri genel sekreterliince onayl son halinin suretini, her ayn ilk be i gnnde Konseye gnderir ve Konsey bu belgeleri bir liste halinde aylk olarak ihracat birliklerine ve Genel Mdrle bildirir. Ayrca, Konsey bu belgeleri be yl boyunca saklar.

(2) Bu Tebli kapsamnda yaplacak olan st tozu satlar st tozu kotas alm olanlarca yaplr. St tozu sat dahilde ileme izin belgesi kapsamnda ihracat ncesi veya ihracat sonrasnda aada belirtilen kurallara gre yaplabilir.

a) hracat ncesi satlarda; dahilde ileme izin belgesi kapsamndaki yurt ii almlar ilgili Katma Deer Vergisi Genel Teblii hkmlerine istinaden yaplr. Sat faturas zerine dahilde ileme izin belgesinin satr kodu kaydedilir. Sz konusu fatura bilgileri satc tarafndan dahilde ileme izin belgesinin thal Edilen veya Yurt D Sat Yaplan lgili Bilgiler ksmna kae-imza edilmek suretiyle kaydedilir. Bu kapsamdaki satlarda ihracat birlikleri genel sekreterliklerince dzenlenecek hak edi belgesi talep edilmez.

b) hracat sonras satlarda; malat-ihracatlar bnyesinde st tozu kullanlarak retilip ihra edilen eyalara ilikin Dahilde leme Rejimi otomasyon sisteminde ilem grm beyannameler ve hazrlayacaklar sarfiyat tablosu ile bal bulunduklar ihracat birlikleri genel sekreterliklerine mracaat ederler ve ihracat birlikleri genel sekreterlikleri tarafndan hak edi bilgi formu hazrlanr, Genel Mdrle ve Konseye gnderilir.

c) Hazrlanan hak edi bilgi formu; ihracat listesi, sarfiyat tablosu ve st tozu reten/rettiren firmalar arasnda yaplan szlemelerde yer alan bilgilerle, Konsey tarafndan tahsisat belgesi dzenlenir, firmalara gnderilir.

) Birden fazla imalatdan st tozu alnmas durumunda hazrlanan szlemelerle Konseye mracaat edilerek satn alma yaplan firma says kadar tahsisat belgesi dzenlenir.

d) Gnderilen hak edi bilgi formuna istinaden hazrlanan tahsisat belgelerine ilikin bilgiler Konsey tarafndan Genel Mdrle ve ihracat birlikleri genel sekreterliklerine yazl olarak bildirilir.

e) Konsey tarafndan dzenlenecek tahsisat belgelerinde st tozu yal-yasz olarak ayrlmaz. Ancak sata ilikin faturalarda belirtilir.

l/ile mdrlklerince yaplacak ilemler

MADDE 11 (1) St tozu desteklemesinden yararlanmak isteyen firmalardan istenecek belgeler ve desteklemeden yararlanmaya ilikin hususlar aada belirtilmitir.

a) Bavuru dilekesi,

b) Bakanlktan alnan Gda letmelerinin Kayt ve Onay lemlerine Dair Ynetmelie uygun belge,

c) Konseye yelik ve yetki belgesi,

) Dahilde ileme izin belgesi,

d) Bal bulunduu vergi dairesinden vadesi gemi vergi borcu olmadna dair belge (e-bildirgesi),

e) 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanunu uyarnca Trkiye genelinde prim ve idari para cezas bulunmadna veya tecil ve taksitlendirildiine ya da yaplandrldna ve yaplandrmann bozulmadna dair Sosyal Gvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alnacak yaznn asl veya e-bildirgesi,

f) Yetkili kiilerin imza sirkleri ve firmalar arasndaki szlemeler,

g) retilen st tozu sat gereklemeden destekleme demesine mracaat edilemez. Mracaatlar st tozu reten/rettiren iletmelerin kurulu bulunduu il/ile mdrlklerine yaplr.

) 213 sayl Vergi Usul Kanununa uygun, er nsha olarak ve aylk olarak dzenlenen mstahsil makbuzlar/faturalarn asl ve/veya nshalarnn il vergi dairesi veya ile mal mdrl onayl fatura dip koan fotokopisi belgelerinden biri kabul edilir. Destekleme kapsamnda st tozu retimi iin gerekli olan i stn iletmeye alnmas ile ilgili dzenlenen ve ibraz edilme zorunluluu olan mstahsil makbuzu ve/veya faturalar litre olarak dzenlenir, il/ile mdrlklerince 5 yl boyunca ayr bir dosyada tutulur.

h) Dahilde leme Rejimi kapsamndaki imalat-ihracatlar tarafndan ton olarak dzenlenmi sat faturalarnn bir nshas il/ile mdrlklerine ibraz edilir. Onaylanan suret il/ile mdrl tarafndan ilgili dosyaya eklenir.

) malat ve dahilde ileme izin belgesi sahibi imalat-ihracat vasfnda olup rettii st tozu ihracat firmalara tahsisat belgesi karlnda sat yapan firmalardan dahilde ileme izin belgesi gereince st tozu kullanarak ilenmi rnn ihra edildiini gsteren elektronik ortamda veya yazl ekilde gmrk k beyannamelerinin veya dahilde ileme izin belgesi kapama hususlarn teyit eden belgeleri istenmez. Ancak dahilde ileme izin belgesi sahibi imalat-ihracat firmann rettii st tozu kendi dahilde ileme izin belgesi kapsamnda mamul madde ierisinde ihra ediyorsa bu belgeler istenecektir. Onaylanan suret il/ile mdrl tarafndan ilgili dosyaya eklenir.

i) braz edilen gmrk k beyannamelerinin, noter onayl rnei, ilgili gmrk idaresince onaylanm bir sureti veya il/ile mdrlnce aslnn grlmesi suretiyle onaylanm bir sureti kabul edilir.

j) hracat ncesi satlarda fatura bilgileri satc tarafndan dahilde ileme izin belgesinin thal Edilen veya Yurt D Sat Yaplan lgili Bilgiler ksmna kae-imza edilir.

k) hracat sonras satlarda; st tozu reten/rettiren sanayiciden st tozu satn alan dahilde ileme izin belgesi sahibi firmaya ait Konseyden alnm tahsisat belgesi istenir.

cmallerinin hazrlanmas ve destekleme demesi

MADDE 12 (1) Destekleme icmallerinin hazrlanmas ve demesine ilikin hususlar aada belirtilmitir.

a) Destekleme demesine esas olacak belgelerin tamam incelenerek il/ile mdrlklerince en ge mracaat tarihinden itibaren on i gn iinde tamamlanr.

b) Desteklemeye esas olacak sat faturas ve/veya gmrk k beyannamesinde gsterilen st tozu miktar ile belgelendirilen i st miktar, st tozu retimi iin gerekli olan e deer miktar ile uyumlu olacaktr. 1 kg st tozu iin en az 10 litre i st esas alnr.

c) Dahilde ileme izin belgesi kapsamndaki yurt ii almn, belge ithalat sresi ierisinde gerekletirilmesi gerekir. Belge sresi Dahilde leme Rejimi Tebliine gre ayn ayn son gnne kadar geerlidir. Ancak, belge ithalat sresi dolmu olup sre uzatmas alan dahilde ileme izin belgesi kapsamnda alm yaplabilmesi iin dahilde ileme izin belgesinin revize edilmi son halinin ihracat birlikleri genel sekreterliince onayl sureti firma tarafndan Konseye ve il/ile mdrlklerine ibraz edilir. Gemi yllara ait st tozu ithalat hakk bulunan firmalarda destekleme kapsamna alnr.

) Fatura tarihi; imalat, imalat-ihracatlara ait dahilde ileme izin belgesindeki belge ithalat sresi biti tarihinin rastlad ayn son gn olur. 2012 ylna ait destekleme demelerinin 2013 yl iinde yaplabilecei dikkate alnarak 2012 yl ierisinde uygulanan destekleme dnemlerindeki fatura tarihi, dahilde ileme izin belgesindeki ithalat biti tarihindeki ayn son gnne kadar olan satlarda desteklemelerden yararlandrlr.

d) demeye uygun bulunan mracaatlar iin deme icmali dzenlenerek onaylanr ve be i gn iinde Genel Mdrlkte olacak ekilde gnderilir.

e) Desteklemede ngrlen bte miktarn amamak art ile gelen icmaller Genel Mdrlke deerlendirilerek deme yaplmak zere gnderilir.

NC BLM

eitli ve Son Hkmler

Son hkmler

MADDE 13 (1) St tozu reten/rettirenlerce dzenlenen taahhtleri dikkate alarak bteyi amamak artyla retim planlamas yapmaya, bu Teblide yer almayan hususlarla ilgili talimatlar yaynlamaya, 2012 Ylnda Yaplacak Tarmsal Desteklemelere likin Karara bal kalmak koulu ile Genel Mdrlk yetkilidir.

(2) retici rgtlerince, arz fazlal nedeniyle pazarlanamayan i stn, st tozu reten/rettirenlerce pazarlanmasn ve retim iin ihtiya duyduu i stn temin edilmesini salayacak dzenlemelerden Konsey yetkilidir.

(3) Tebliden yararlanmak isteyen imalat, imalat-ihracat firmalar stok bilgilerini aylar baznda Konseye bildirmek zorundadr. Konsey ulusal bazda st tozu retim stoklarn Genel Mdrle, Ekonomi Bakanl ile ihracat birliklerine bildirir ve aylar bazndaki destekleme birim fiyat ile stok durumunu internet sayfasnda yaymlar.

(4) Bakanlk tarafndan kendisine verilmi aylk st tozu kotasn herhangi bir sebeple retmeyen imalat, imalat-ihracat firmalarn kotalarn, bir sonraki ay ierisinde yetkili dier firmalara talepleri dorultusunda verme hususunda Genel Mdrlk yetkilidir.

(5) Bakanlk tarafndan belirlenen kota miktarnda geerli aya ait bir artrm olduunda, artrlan miktar bir sonraki aya Genel Mdrln yazl bildirimi ile aktarlabilir ve aktarlan aya ait destekleme tutar ile i st referans fiyat zerinden deerlendirilir.

(6) l mdrlkleri kendi belirledikleri takvimde, bu Tebli kapsamnda st tozu kullanlarak ihracat yapan firmalarn ihra ettikleri rn/rnlerinden, kendi retim sahalarndan yurt d gmrk k noktasna kadar her noktadan numuneler alarak gerekli analizlerinin yaplmasn salar. Yaplan analizler sonular ile bu Tebli kapsamnda alm yapan firmaya ait kapasite raporunda beyan edilen deerler arasnda uyumazlk durumunda ahit numune analizine devam edilir. Tekrar eden uyumazlk durumunda bu destekleme kapsamnda imalat-ihracat ve imalat bu Teblideki tm desteklemelerden men edilir ve 16 nc maddenin birinci fkras uygulanr.

(7) Yurt ierisinde imalat-ihracatlara satlacak olan st tozu paketleri zerinde Bu rn Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnn destekleme uygulamas kapsamndadr. yazs bulunur.

Desteklemeden yararlanamayacaklar

MADDE 14 (1) Aada belirtilenler bu desteklemeden yararlandrlmazlar:

a) Bu Teblide belirlenen hkmlere uymayanlar,

b) Geree aykr beyanda bulunan ve/veya belge ibraz edenler,

c) Kamu kurum ve kurulular.

Finansman ve demeler

MADDE 15 (1) Destekleme demeleri Bakanln cari yl btesinde hayvanclk desteklemeleri iin ayrlan kaynaktan salanr.

(2) demeler T.C. Ziraat Bankas A.. aracl ile yaplr. Bu Tebliin uygulanmas ile ilgili olarak T.C. Ziraat Bankas A..'ye destekleme tutarnn % 0,2'si orannda hizmet komisyonu denir.

Haksz demelerin geri alnmas ve hak mahrumiyeti

MADDE 16 (1) Haksz yere yaplan destekleme demeleri, deme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zamm oranlar dikkate alnarak hesaplanan kanun faizi ile birlikte geri alnr. Haksz demenin yaplmasnda demeyi salayan, belge veya belgeleri dzenleyen gerek ve tzel kiiler, geri alnacak tutarlarn tahsilinde mtereken sorumlu tutulurlar.

(2) lgili merciler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolnden ve kendi hazrladklar belgelerden sorumlu olacaktr. Bu ykmll yerine getirmeyerek haksz yere demeye neden olanlar ile haksz yere demelerden yararlanmak zere sahte veya ierii itibariyle gerek d belge dzenleyenler hakknda genel hkmler uygulanr.

(3) Bu Tebli ile yaplan destekleme demelerinden, idari hata sonucu dzenlenen belgelerle yaplan demeler hari, haksz yere yararland tespit edilen reticiler, be yl sreyle hibir destekleme programndan yararlandrlmazlar.

Yrrlkten kaldrlan tebliler

MADDE 17 (1) 6/4/2010 tarihli ve 27544 sayl Resm Gazetede yaymlanan i Stn Deerlendirilmesine Ynelik Destekleme Uygulama Esaslar Teblii (Tebli No: 2010/11) ile 4/3/2011 tarihli ve 27864 sayl Resm Gazetede yaymlanan i Stn Deerlendirilmesine Ynelik Destekleme Uygulama Esaslar Teblii (Tebli No: 2011/13) yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 18 (1) Bu Tebli 1/1/2012 tarihinden geerli olmak zere yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 19 (1) Bu Tebli hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

 

Ek-1

TAAHHTNAME

 

 

7/5/2012 tarihli ve 28285 sayl Resm Gazetede yaymlanarak yrrle giren 2012/3106 sayl Tarmsal Desteklemelere likin Bakanlar Kurulu Kararnn 4 nc maddesinin 15 inci fkras ile .. tarihli ve .. sayl Resm Gazetede yaymlanarak yrrle giren i Stn Deerlendirilmesine Ynelik Destekleme Uygulama Esaslar Teblii kapsamnda ... li, .. lesinde faaliyet gsteren . irketine ait ve yllk st tozu retim kapasitesi ton olan iletmede destekleme dnemi ierisinde, aada yer alan tabloda beyan ettiimiz miktarda st tozu retmeyi/rettirmeyi, bu miktardaki st tozu retimi iin gerekli olan i stn dnemi ierisinde alndn, retmi/rettirmi olduumuz st tozunu Dahilde leme Rejimi kapsamnda, kendi iletmemde ve/veya imalat-ihracatlara belgelendirerek satacamza, kararname ve buna bal olarak yaymlanan uygulama esaslar tebliinde istenen belgelerde yer alan bilgilerin doru olduuna ve belirtilen tm hususlara uyacama ve bu belgeleri 5 yl sre ile muhafaza edeceime, Bakanlk ilgili birimlerince istenecek bilgi ve belgeleri zamannda ve eksiksiz vereceimizi, taahhtlerimizi yerine getirmediimiz ve yaplacak incelemeler sonrasnda haksz deme alndnn tespit edilmesi halinde ayn Kararnamenin 13 nc maddesi hkmlerine gre ilem yaplmasn ve her trl hukuki sorumluluun tarafmza ait olacan kabul, beyan ve taahht ederiz. ././.

 

 

 

 

Adres :

Firma Yetkilisinin

 

Ad Soyad, mza ve Kaesi

 

 

Destekleme Talebinde Bulunan

Adres

Vergi/Kimlik Numaras

Kurulu Kapasite (Ton/Yl)

Destekleme Kapsamnda retmeyi/rettirmeyi Taahht Ettii Dnemi ve Miktar (Ton)

 

Firma Ad

ahs Ad