3 Temmuz 2012 SALI

Resm Gazete

Say : 28342

TEBL

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMES PROGRAMI

KAPSAMINDA MAKNE VE EKPMAN ALIMLARININ

DESTEKLENMES HAKKINDA TEBL

(TEBL NO: 2012/36)

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac; tarmsal faaliyetler iin gelitirilen yeni teknolojilerin reticiler tarafndan kullanmn yaygnlatrarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun retim yaplmasn salamak, zor artlarda ve bedenen alan reticilerimizin ilerini kolaylatrmak ve retim maliyetlerini drerek uluslararas dzeyde rekabet edebilir bir dzeye getirmek iin makine ve ekipman almnn desteklenmesine ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli; krsal alanda ekonomik ve sosyal gelimeye katk salamak iin, belirlenmi makine ve ekipman almlarn ve yerinde montajn desteklemek amacyla yaplmas gerekenlere ilikin hususlar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayl Tarm Kanunu ile 18/11/2011 tarihli ve 2011/1409 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Krsal Kalknma Destekleri Kapsamnda Tarma Dayal Yatrmlar ile Makine ve Ekipman Almlarnn Desteklenmesine likin Karara dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Teblide geen;

a) Bakanlk: Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanln,

b) Bavuru: Bu Tebli kapsamnda makine ve ekipman alm iin yaplan mracaat,

c) Elektronik deme tablosu: l mdrl tarafndan deme talep belgelerine gre veri tabanna girileri yaplarak, doruluu onaylanan aylk deme icmal listeleri,

) Genel Mdrlk: Tarm Reformu Genel Mdrln,

d) Hibe szlemesi: Proje sahipleri ile il mdrl veya valiliin yetkilendirdii ile mdrlkleri arasnda imzalanan ve hibeden yararlanma esaslar ile taraflarn yetki ve sorumluluklarn dzenleyen szlemeyi,

e) l mdrl: l Gda, Tarm ve Hayvanclk Mdrln,

f) l proje yrtme birimi: l mdrl bavuru aamasnda bavuru sahiplerine program hakknda bilgi veren, bavurular inceleyen ve hibe szlemesinin akdinden sonra bavuru kapsamndaki satn almlar bu Tebli hkmleri dorultusunda deerlendiren, kontrol eden, deme icmallerini hazrlayp, onaylayan ve izleyen birimi,

g) Mal almlar: Makine, ekipman ve malzeme almlarn,

) Program: Bu Tebli kapsamnda yrtlecek olan Makine ve Ekipman Almlarnn Desteklenmesi Programn,

h) Referans fiyat: Bakanlk tarafndan hazrlanp internet sitesinde duyurulan, makine ekipman ve alt gruplar iin belirlenen fiyat,

) Uygulama szlemesi: Bavuru sahipleri ile program kapsamnda satn alnan mal, makine, ekipman, malzemeyi salayan ykleniciler arasnda yaplacak akdi,

i) Veri taban: Genel Mdrlk veri taban sorumlusu tarafndan hazrlanan ve takip edilen, il Mdrlkleri tarafndan veri girilerinin yapld internet ortamnda oluturulan elektronik sistemi,

j) Yatrmc: Bu Tebli kapsamnda makine ve ekipman almak iin bavuruda bulunan ve hibe szlemesi imzalayan gerek ve tzel kiileri,

k) Yklenici: Program kapsamnda hibe szlemesi akdedilen bavuru sahipleri tarafndan yaplacak satn almlara mal salayan bamsz kii ve kurulular,

ifade eder.

KNC BLM

Uygulama Birimleri

Genel Mdrlk

MADDE 5 (1) Program ile ilgili olarak tebli ve uygulama rehberini hazrlar, satn alma yntemlerini belirler ve il mdrl tarafndan onaylanan demeler, tahakkuk ilemlerini takiben Genel Mdrlke denmek zere bankaya gnderilir.

(2) Yllk yatrm program ve bte teklifi hazrlklar, bu tekliflerin ilgili Bakanln birimlerine iletilmesi ve bu tekliflerin kabul iin gerekli almalar, Genel Mdrlk tarafndan gerekletirilir.

(3) Program kapsamnda yaplacak almalarn idari, mali, evresel ve teknik uygulamalarla uyumlu bir ekilde yrtlmesine destek verir.

(4) Programn etkin bir ekilde yrtlebilmesi iin, izleme, istatistiki alma ve gerektiinde kontrol ilemlerini yapar.

(5) Programn yrtlmesinde grevli personele ynelik eitim programlarnn hazrlanmas ve dzenlenmesini yrtr.

l mdrl

MADDE 6 (1) l mdrl program kapsamndaki almalarn, Bakanlk adna 29 uncu maddede belirtilen sorumluluklarn idari, mali, evresel ve teknik uygulamalarla uyumlu bir ekilde yrtlmesini ve program kapsamnda yaplacak tm almalarn il baznda sekretarya ve koordinasyonunu salar.

l proje yrtme birimi

MADDE 7 (1) l dzeyinde bavuru hazrlanmas aamasnda bavuru sahiplerine program hakknda bilgi vermek zere il mdrlkleri personelinden oluturulan il proje yrtme birimi aadaki grevleri yerine getirir:

a) Yatrmclarn bavuru hazrlama dnemlerinde kabul edilebilir ve yeterli nitelikleri salayan bavurularnn hazrlanmas konusunda yatrmclara gerekli bilgi, dokman salanmas ve yol gstericilik grevinde bulunur.

b) Bavurularn bu Tebli ve uygulama rehberinde yer alan esaslara gre incelenerek deerlendirilmelerinin yaplmasn, hibe szlemelerinin imzalanmasn, makine ve ekipman datm trenlerinin dzenlenmesini, uygulamalarn takibini salar ve usulne uygun olarak gerekleen deme talebi ilemlerini inceler, onaylar ve Genel Mdrle gnderir.

NC BLM

Yatrm Konular, Uygulama lleri, Tamamlanma Sresi, Bavuracak Kii,

Kurulular ve Bavuru Sahiplerinde Aranacak zellikler

Programn yatrm konular

MADDE 8 (1) Program aadaki yirmi yedi adet yatrm konularn kapsar:

a) Anza dorudan ekim makinesi,

b) Arclk makine ve ekipman,

c) Balya Makinesi,

) Balk gemilerinde souk depo,

d) Bier balar,

e) Canl balk nakil tank,

f) eltik fide dikim makinesi,

g) El traktr,

) File sisteminin kurulmas,

h) Gbre datma makinesi,

) Gne kolektr,

i) Mibzer,

j) Pamuk toplama makinesi,

k) Pancar skm makinesi,

l) Patates skm makinesi,

m) Plverizatr,

n) Sap paralama makinesi,

o) Sap toplamal saman makinesi,

) Silaj makinesi,

p) Sra aras apa makinesi,

r) Su rnlerinde buzlama makinesi,

s) Su rnleri iin kuluka dolab,

) St sam nitesi ve soutma tank,

t) Tambur filtre,

u) Ta toplama makinesi,

) Yem hazrlama makinesi,

v) Zeytin hasat makinesi.

Programn uygulama illeri

MADDE 9 (1) Program erevesinde tm illerde uygulanr.

Yatrmlarn tamamlanma sresi

MADDE 10 (1) Program kapsamnda, kabul edilen bavurular ile il mdrl arasnda hibe szlemesinin imzalanmasndan sonra, mal almlar en fazla altm gn ierisinde tamamlanr. Sresi ierisinde yatrmclar tarafndan usulne uygun olarak alm gerekletirilen makine ve ekipmanlarn montaj, test ilemlerinin bitirilmesi ve il proje yrtme birimince tespiti en ge yirmi be gn ierisinde tamamlanr. Bu sre st sam nitesi ve soutma tank iin otuz gndr.

Bavuracak kii ve kurulular

MADDE 11 (1) Bakanlk tarafndan oluturulan gncel ifti kayt sistemine ve Bakanlk tarafndan oluturulan belgesi istenen dier kayt sistemlerine kaytl olmak artyla;

a) 8 inci maddede belirtilen her bir mal grubu iin gerek ve tzel kiiler,

b) Trk Ticaret Kanununda tanmlanan kollektif irket, limited irket ve anonim irket eklinde kurulmu olan irketler,

c) Tarmsal amal kooperatifler, birlikler ve bunlarn st birlikleri,

programdan yararlanmak zere bavurur.

(2) Birinci fkrann (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kurulular, kurulu tzk ve szlemelerinde belirtilen alma konular ile ilgili yatrm konularnda bavurabilir.

Bavuru sahiplerinde aranacak zellikler

MADDE 12 (1) Bavuru sahibi gerek ve tzel kiiler 8 inci maddede belirtilen yatrm konularndan sadece birisi iin bavuru yapabilir.

(2) Program kapsamnda daha nce hibe desteinden yararlananlar bu Tebli kapsamnda, ayn yatrm konusunda bavuru yapamazlar.

(3) Bavuru tekliflerinde, proje sahipleri kendi paylarna den ve hibeye esas mal alm tutarnn % 50si oranndaki katk payn kendi temin etmekle ykml ve sorumludurlar.

(4) Mal alm tutarnn hibe destei ksm, kamu kaynaklar kullanlarak karland iin gerek ve tzel kiiler tarafndan salanmas gereken katk paynn finansmannda kamu kaynaklar kullanlmaz.

(5) l zel idaresi, belediye bakanl gibi kamu kurum ve kurulular, bunlarn vakf, birlik benzeri teekklleri ile bunlarn iinde bulunduu ortaklklarn bavurular program kapsamnda deerlendirilmez.

DRDNC BLM

Hibe Destei Oran ve Hibe Destei Verilecek Proje Gider Esaslar

Hibe destei oran

MADDE 13 (1) Bakanlk tarafndan belirlenen usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilen proje bavurularnda, hibeye esas yatrm tutarnn % 50sine hibe yoluyla destek verilir.

(2) Hibeye esas yatrm tutar gerek kiiler iin mal bana 50.000 TL ve tzel kiiler iin mal bana 100.000 TLyi geemez. Ancak sadece st retici birlikleri 100.000 TLlik yatrm tutar kadar birden fazla st soutma tank alabilirler.

(3) Mal alm bedellerinin, bu miktarlar amas durumunda aan ksm bavuru sahibi tarafndan ayni katk olarak karlanr.

(4) Bavuru bteleri KDV hari hazrlanr.

Proje kaynaklarndan karlanacak giderler

MADDE 14 (1) 8 inci maddede belirtilen makine ekipman giderleri hibe destei kapsamnda deerlendirilir.

(2) Yatrmclar tarafndan, bu Tebli kapsamnda satn alnacak tm mal almlar yklenicilerle yaplacak szlemeler kapsamnda salanr.

(3) Yatrmclar tarafndan bu Tebli kapsamnda satn alnacak tm mal almlarnn gerekleme bedelleri hibe szlemesinde belirtilen tutar aamaz.

(4) Mal bedeli ile yerinde teslim ve montaj giderleri tek bir mal alm faturas eklinde dzenlenmesi durumunda toplam tutara hibe destei verilir, ayr ayr faturalandrlmas durumunda sadece mal bedeline hibe destei verilir.

(5) Bavuru sahipleri ve ortaklar tarafndan srekli altrlan veya dzenli ya da dnml olarak ie alnm kiiler, kamu alanlar, kamu kurumlar ile kamu tzel kiiliini haiz kurulular yklenici olamaz.

(6) Bavurularda belirtilecek mal alm tutar, deerlendirme aamasnda referans fiyat listelerine dayandrlr ve ayrntl olarak belirtilir. Hibe szlemesine balanan mal alm tutarlar hibe szlemesi sresince artrlmaz.

(7) Bavuru kapsamnda satn alnmas planlanan mal ile ilgili teknik bilgiler artname eklinde dzenlenerek bavuru ekinde sunulur.

Proje kaynaklarndan karlanamayacak giderler

MADDE 15 (1) Hibe destei verilmeyecek olan giderler unlardr:

a) Her trl borlanma giderleri,

b) Faizler,

c) Baka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler,

) Kur fark giderleri,

d) Makine ve ekipman kira bedelleri,

e) Nakliye giderleri,

f) Bankaclk giderleri,

g) Denetim giderleri,

) KDV ve TV dahil iade alnan veya alnacak tm vergiler,

h) kinci el/kullanlm mal alm giderleri,

) Eitim giderleri,

i) retim tarihi 2011 ve 2012 ylndan nceki makine ve ekipmanlar.

BENC BLM

Bavurular, Deerlendirme ve Deerlendirme Nihai Karar

Bavuru zaman

MADDE 16 (1) Bu Teblide belirtilen usul ve esaslara gre hazrlanan mal alm bavurular, bu Tebliin yaym tarihinden balayarak otuz gn ierisinde il mdrlklerine teslim edilir. Bavurularn hibe tutar, illere tahsis edilen btenin altnda kalmas durumunda bu sre il mdrlklerince yirmi gn gemeyecek ekilde bir defaya mahsus uzatlabilir. Bavuru son gn, tatil gnne denk gelmesi halinde takip eden ilk i gn mesai bitimine kadar bavurular kabul edilir.

Bavuracaklara salanacak bilgi

MADDE 17 (1) Bu Tebli kapsamnda bavuracak kii, kurulu ve kurumlar, bavuru konusunda il proje yrtme birimlerine mracaat ederek ihtiya duyulan bilgiyi alabilirler.

(2) l proje yrtme birimlerince verilecek bilgi, bavuru hazrlanmasnda karlalacak sorulara cevap vermekle snrldr. Bu bilgi bavurunun kabul edilmesi konusunda bir taahht nitelii tamaz.

(3) l proje yrtme birimlerinin, yatrmclara bavuru hazrlama sorumluluu yoktur.

(4) Yatrmclar, bu Teblide belirtilen esaslara uygun olarak hazrlanacak uygulama rehberi, bavuru formlarn ve bilgilendirici dokmanlar il mdrl veya Genel Mdrlk internet sayfasndan temin edebilirler.

(5) Bakanlk tarafndan dzenlenecek il altay, bilgilendirme toplantlar ve internet sayfas vastasyla ilgililere bilgi aktarlr.

Bavurulacak yerler

MADDE 18 (1) Bavurular yatrmn gerekleecei il veya ile mdrlklerine yaplr.

Bavuru ekli

MADDE 19 (1) Bavurular, 8 inci maddede belirtilen makine ve ekipman almlarn gerekletirmek amacyla, uygulama rehberinde yer alan bavuru formu ve eklerine uygun olarak hazrlanr.

(2) Yatrmclar tarafndan bavurular, dosya halinde tek nsha olarak elden il veya ile mdrlklerine teslim edilir ve bavuru sahibine tarihli teslim alma belgesi verilir.

Bavurularn idari ynden incelenmesi

MADDE 20 (1) Bavurunun idari ynden incelenmesi il proje yrtme birimi tarafndan yaplr. Gerektiinde il mdrlnce, bu birime konu ile ilgili teknik personel grevlendirilir.

(2) l mdrlkleri ncelikli olarak bavuru evraklarnn ve bavuru sahibinin 11 ve 12 nci maddelerde belirtilen niteliklere sahip olup olmad ynnden inceler. Yaplan bavuru evraklarnn uygunluk kontrollerinde, uygunluk kriterlerini salamayan hususlar ve eksik bavurular bavuru sahiplerine bir tutanakla iade edilir.

Bavurularn deerlendirilmesi

MADDE 21 (1) Referans fiyat, Bakanlk tarafndan program kapsamndaki makine ekipman ve alt gruplar iin belirlenir. Belirlenen bu listeler il proje yrtme birimi deerlendirmesinden nce, Genel Mdrln internet sitesinde yaymlanr.

(2) Bavurularn teknik adan deerlendirilmesi ve incelemesinde, bavuru sahibi tarafndan belirtilmi olan mal almnn kullanm amac, yatrm faaliyetine uygunluk, teknik zellikleri gibi almalar yaplr.

(3) Uygun grlen bavurular, deerlendirme kriterlerine gre her makine iin ayr puanlama yaplarak yatrmc listeleri hazrlanr.

Deerlendirme nihai karar

MADDE 22 (1) Programa ynelik olarak her il iin Genel Mdrlk tarafndan tahsis edilen bte miktar kadar bavuruya hibe destei salanr. llere tahsis edilecek hibe tutar, Bakanlk, Kalknma Bakanl ve Trkiye statistik Kurumunun belirlemi olduu illerin tarm alan, krsal nfus, tarmsal retim deeri ve sosyo-ekonomik gelimilik endeksi kriterleri ve kalan bte denei erevesi dikkate alnarak belirlenir.

(2) Uygun grlen bavurularn hibe tutar, illere tahsis edilmi denek tutarndan fazla olmas durumunda, hibe destei verilecek proje says, uygulama rehberinde belirtilen deerlendirme kriterlerine gre il mdrlnce belirlenir ve bu deerlendirme il mdrlnn onay ile kesinleir.

(3) l proje yrtme birimi, ilinin tarmsal rn potansiyeli ile makine ve ekipman kullanma ihtiyac dorultusunda hangi makine gruplarna hibe destei vereceine karar verir. Hibe destei verilecek gruplar ierisinde yatrmclarn sralanmas bavuru deerlendirme kriterlerine gre yaplr.

(4) l mdrlnn bir bavuruyu reddetme ya da hibe vermeme karar kesindir.

Deerlendirme sonularnn aklanmas

MADDE 23 (1) Son bavuru tarihi mesai bitimine kadar teslim edilen bavurular en fazla yirmi gnde incelenerek il mdrlkleri tarafndan deerlendirilir. Deerlendirme kriterlerine gre asl ve reddedilen yatrmc listeleri onaya sunulur ve il mdrlnn onayndan sonra kesinleen sonulardan; reddedilen bavuru sahiplerine on gn ierisinde yazl olarak tebli edilir. Onaylanan yatrmc listeleri on gn sresince il mdrl internet sitesinde, il ve ile duyuru panolarnda yaymlanr. Listedeki yatrmclara ayrca yazl tebligat yaplmaz.

ALTINCI BLM

Hibe Szlemesi, Uygulama ve Hibe Destei demesi

Hibe szlemesi

MADDE 24 (1) Bavurular kabul edilen yatrmclar deerlendirme sonularnn il mdrl internet sitesinde, il ve ile duyuru panolarnda yaymlanmasndan itibaren on gn ierisinde il veya ile mdrlkleri ile hibe szlemesi imzalamak zorundadr. Son gnn tatil gnne denk gelmesi halinde takip eden ilk i gn mesai bitimine kadar hibe szlemesi imzalanabilir. Hibe szlemesi, il veya ile mdrlkleri ile bavuruda bulunan yatrm sahipleri arasnda akdedilir. Hibe szlemesi ierik ve format Bakanlk tarafndan bu Tebli dorultusunda yaynlanan uygulama rehberinde yer alr.

(2) Referans listeleri, yatrmcnn alaca makine ve ekipmann hibe szlemesi deerini gstermekte olup, hibeye esas yatrm tutarn ifade eder. Referans fiyat listesinde olmayan veya metraj gerektiren makine ve ekipmann hibe szleme deerini belirlemekte l proje yrtme birimi yetkilidir.

(3) Hibe szlemesi, il veya ile mdrl ve bavuru sahipleri arasnda iki adet olarak akdedilir. Hibe szlemesinin taraflarca imzalanm bir sureti il mdrl, bir sureti de bavuru sahibi tarafndan muhafaza edilir.

(4) Sresi ierisinde hibe szlemesi imzalamayan yatrmclar hibe desteinden yararlandrlmazlar.

Hibenin nihai tutar

MADDE 25 (1) Hibenin azami miktar hibe szlemesinde yazlr. Hibe szlemesinde yer alan azami tutar st limit niteliindedir.

(2) Hibenin nihai tutar, 13 nc maddede belirtilen tutar ve oranlar aamaz.

Makine ve ekipman almlarnda ykmllklerin yerine getirilmemesi

MADDE 26 (1) Bavuru sahibi, bu Tebli, uygulama rehberi ve hibe szlemesi koullarna uygun olarak hareket etmedii takdirde, il mdrl, hibe szlemesini fesheder.

(2) Haksz yere yaplan destekleme demeleri, deme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zamm oranlar dikkate alnarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte, il mdrlkleri tarafndan, borlunun ikametgahnn bulunduu yer vergi dairesine bildirilmek suretiyle, defterdarlklar veya vergi dairesi bakanlklar vastas ile geri alnr. Haksz demenin yaplmasnda demeyi salayan, belge veya belgeleri dzenleyen gerek ve tzel kiiler, geri alnacak tutarlarn tahsilinde mtereken sorumlu tutulurlar.

(3) Bu Teblile belirlenen destekleme demelerinden, idari hata sonucu dzenlenen belgelerle yaplan demeler hari, haksz yere yararland tespit edilen yatrmc ve ykleniciler il mdrlklerinin internet sitelerinde ilan edilerek, be yl sreyle Bakanln hibir destekleme programndan yararlandrlmazlar.

Uygulamalarn izlenmesi

MADDE 27 (1) Bavuru sahipleri, hibe szlemesi akdinden sonra, teklif ve kabul edilen mal almna ynelik satn alm ilemlerini hibe szlemesi hkmlerine uygun olarak yapar.

(2) Bavuru uygulamalarnn kontrol, izlenmesi ve deerlendirilmesi il proje yrtme birimlerince gerekletirilir.

(3) Proje uygulamalar Genel Mdrlk tarafndan da izlenir.

Satn alma usul ve esaslar

MADDE 28 (1) Proje sahipleri, proje uygulamasnda yapacaklar her trl mal almn bavuruda belirledii ve ekinde verdii teknik artnameye uygun olarak yapar.

(2) l proje yrtme biriminin onay olmakszn hibeye esas makine ve ekipman deitirilemez. Hibe szlemesindeki miktar amamas ve puanlamay etkilememesi kaydyla ayn makine ve ekipmann bir st modelini il proje yrtme birimi onayyla alabilir.

(3) Referans fiyat listesinde bulunmayan veya metraj gerektiren makine ve ekipmanlar iin, fiyat tespitlerini il proje yrtme birimi bir rapora balayarak hazrlar. Fatura bedeli referans fiyattan fazla olmas durumunda, sadece referans fiyatn %50si zerinden hibe destei denir. Ancak makine ve ekipmann hibeye esas yatrm tutar referans fiyatn altnda olur ise maln satn almada gerekleen fiyat zerinden kesilen fatura bedelinin %50sine hibe destei salanr.

(4) Yatrmc makine ve ekipmann parasn derken, faturasn dzenlettirir. Makinesini teslim aldnda ise yklenici firma ile mal teslim tutana dzenler.

Hibe destei deme talebi

MADDE 29 (1) Bavuru sahipleri, mal almlarna ait fiili gereklemelerden sonra deme taleplerini, 4/1/1961 tarih ve 213 sayl Vergi Usul Kanunu ve ilgili dier mevzuat hkmlerine uygun olarak dzenlenmi fatura ve maln teslim alndna dair belgeyi bir asl bir kopya olmak zere il mdrlne iki nsha halinde teslim eder. Genel Mdrlk ihtiya duyulmas halinde gerekli belgeleri ister.

(2) Mal alm faturas tarihinin hibe szlemesinin taraflarca imzalanmasn takip eden altm gn ierisinde olmak zorunda olup bu sreyi amas durumunda il mdrlnce hibe szlemesi feshedilir. Bavuru sahipleri kendilerine ait T.C. kimlik numaras veya vergi numaralarn gerekli olacak dier bilgileri ve denecek mebla gsteren listeyi de deme talepleri ile birlikte mal alm sresini takiben on gn ierisinde, son gnnn tatil gnne denk gelmesi halinde takip eden ilk i gn mesai bitimine kadar il mdrlne teslim eder.

(3) l proje yrtme birimi, yukarda belirtilen belgeleri bavuru sahiplerinden aldktan sonra makine ve ekipman iin yerinde tespit tutanan ve kabul tutanan yirmi be gn ierisinde dzenler. Bu sre st sam nitesi ve soutma tank iin otuz gndr. Mcbir sebepler haricinde sre uzatm ve askya alnma sz konusu deildir.

(4) Makine ekipman satn alma ve tespit ilemleri tamamlanan deme icmallerinin ayda bir defa en ge o ayn 25ine kadar il mdrlklerindeki yetkili kiilerce, Genel Mdrlk tarafndan oluturulan elektronik deme tablosuna girileri yaplr. Son kontrolleri yaplan elektronik deme tablosu, nceden belirtilecek demelerde kullanlacak olan Genel Mdrlk e-posta adresine elektronik posta ile gnderilir. Onay sorumluluu il mdrlklerine ait olan elektronik deme tablosu, Genel Mdrlk veri taban sorumlusu tarafndan banka deme formatna dntrlp, Tarmsal Desteklemeler Daire Bakanlna iletilir. Bu deme icmalleri imzal ve mhrl olarak bir asl bir kopya olacak ekilde l mdrlklerinde muhafaza edilir. Bu nedenle il mdrlkleri deme yaplacak aya ait yatrmc says ve toplam denecek hibe miktarn, takip eden ayn ilk haftasna kadar bilgi iin Genel Mdrle gnderilir.

(5) l mdrlkleri, aylk deme icmallerinin kontrol onay ve deme ileminden sonra yatrmclarn banka bilgilerinde ve denecek rakamda hata tespit ederse, yetkili kiilerce hata dzeltme ad altndaki doru bilgileri demelerin son ay olan aralk aynn ilk yedi gn iinde Genel Mdrle tablo halinde gnderir. Genel Mdrlk bu hata dzeltmelerini tek liste halinde deme yapan ilgili bankaya yaz ile bildirir.

Uygulama sorumluluu

MADDE 30 (1) Mal almlarnn bavuru amalarna uygun olarak yaplmas, uygulamalarn bu Tebli ve hibe szlemesinde belirtilen usul ve esaslara gre gerekletirilip, belgelendirilmesi ve belgelerin muhafazasndan yatrmclar sorumludur.

(2) Yatrmclar tarafndan gerekletirilecek bavurularn amalarna uygun olarak yaplmasndan, uygulamalarn hibe szlemesinde ve bu Teblide belirtilen usul ve esaslara gre gerekletirilmesinin izlenmesinden, uygulamaya ynelik olarak dzenlenecek tm belgelerin onaylanmasndan ve birer suretinin muhafazasndan il mdrlkleri sorumludur. htiya duyulduunda Genel Mdrlk bu belgeleri ister.

(3) Veri tabanna girilen her trl bilgiden il mdrlkleri sorumludur. statistik asndan yaplacak almalarda, il mdrlkleri istenilen bilgileri ivedilikle ve istenilen zamanda veri tabanna girer.

Hibe destei demeleri

MADDE 31 (1) demeler serbest braklan bte denekleri erevesinde yaplr.

(2) Hibe demesi yatrmc gerek kii ise T.C. kimlik numaras, tzel kii ise vergi numarasna alan T.C. Ziraat Bankasndaki hesabna yaplr.

(3) demeler, Trk Liras olarak yaplr.

(4) demeyle birlikte yatrmclardan vergi dairelerinden alnacak veya il mdrl tarafndan internet ortamndan kartlacak vadesi gemi vergi borcu olmadna dair belge ile sadece tzel yatrmclarn Sosyal Gvenlik Kurumuna vadesi gemi prim borcu olmadna dair belgenin ibraz edilmesi gereklidir.

Projeden salanan mallarn mlkiyeti

MADDE 32 (1) Bavuru sahibi, hibe szlemesi kapsamnda salanm makine ve ekipmanlarn mlkiyetini ve amacn yatrmnn bitiminden iki yl sonrasna kadar deitiremez.

YEDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Denetim

MADDE 33 (1) Bu Tebli kapsamnda yaplan tm ilemler Bakanlk Rehberlik ve Tefti Bakanl tarafndan denetlenir. Bu denetimler srasnda yaplan ilemlere ait talep edilen tm bilgi ve belgeler il proje yrtme birimi elemanlarnca sunulur.

(2) Program kapsamndaki kaynaklarn usulsz kullanlmas, israf veya heba edilmesi durumunda ilgililer hakknda gerekli inceleme ve soruturma Bakanlka yaplr.

Programn uygulanmasna ilikin yaynlar

MADDE 34 (1) Makine ve ekipman almlarnn desteklenmesi program genel uygulama usul ve esaslarna aklk getirmek, destek salamak amac ile Bakanlk tarafndan uygulama rehberi ve genelgeler yaymlanr. Bu yaynlar uygulamada dikkate alnr.

Yrrlkten kaldrlan tebliler

MADDE 35 (1) 14/2/2007 tarihli ve 26434 sayl Resm Gazetede yaymlanan Krsal Kalknma Yatrmlarnn Desteklenmesi Program erevesinde Makina, Ekipman Almlarnn Desteklenmesi Teblii (Tebli No: 2007/4), 2/5/2008 tarihli ve 26864 sayl Resm Gazetede yaymlanan Krsal Kalknma Yatrmlarnn Desteklenmesi Program erevesinde Makine ve Ekipman Almlarnn Desteklenmesi Hakknda Tebli (Tebli No: 2008/20), 30/3/2009 tarihli ve 27185 sayl Resm Gazetede yaymlanan Krsal Kalknma Yatrmlarnn Desteklenmesi Program erevesinde Makine ve Ekipman Almlarnn Desteklenmesi Hakknda Tebli (Tebli No: 2009/34), 18/3/2010 tarihli ve 27525 sayl Resm Gazetede yaymlanan Krsal Kalknma Yatrmlarnn Desteklenmesi Program erevesinde Makine ve Ekipman Almlarnn Desteklenmesi Hakknda Tebli (Tebli No: 2010/5) ve 10/3/2011 tarihli ve 27870 sayl Resm Gazetede yaymlanan Krsal Kalknma Yatrmlarnn Desteklenmesi Program Kapsamnda Makine ve Ekipman Almlarnn Desteklenmesi Hakknda Tebli (Tebli No: 2011/10) yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 36 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 37 (1) Bu Tebli hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.