3 Temmuz 2012 SALI

Resm Gazete

Say : 28342

TEBL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlndan:

ENERJ VERMLL DESTEKLER HAKKINDA TEBL

(SIRA NO: 2012/3)

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebli, endstriyel iletmelerin mevcut sistemlerinde verimliliin artrlmasna dair proje ve uygulamalarnn desteklenmesi ile ilgili usl ve esaslarn belirlenmesini amalar.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli, 27/10/2011 tarihli ve 28097 sayl Resm Gazetede yaymlanan Enerji Kaynaklarnn ve Enerjinin Kullanmnda Verimliliin Artrlmasna Dair Ynetmeliin 9 uncu maddesinin altnc fkrasnn (a) bendi uyarnca yaplan hesaplamalar neticesinde yllk toplam enerji tketimleri bin Ton Edeer Petrol ve zeri olan, ticaret ve sanayi odas, ticaret odas veya sanayi odasna bal olarak faaliyet gsteren ve her trl mal retimi yapan iletmelere ynelik destek uygulamalar ile ilgili usl ve esaslar kapsar.

(2) Asl faaliyet alan elektrik retimi olan, elektrik retim lisans sahibi tzel kiiler bu Tebliin kapsam dndadr.

Dayanak

MADDE 3 (1) Enerji Kaynaklarnn ve Enerjinin Kullanmnda Verimliliin Artrlmasna Dair Ynetmeliin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (ii), (kk) ve (ss) bentlerine, 15 inci maddesinin birinci ve drdnc fkralarna, 16 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) ve (c) bentleri ile nc fkrasna, 17 nci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendine ikinci fkrasna, 19 uncu maddesinin birinci fkrasna ve 34 nc maddesine dayanarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Tebliin uygulanmasnda;

a) Atk: evre ve ehircilik Bakanl tarafndan yakt olarak kullanlmas uygun grlen kullanlm lastikler, boya amurlar, solventler, plastikler, atk yalar ve dier atklar,

b) Bakanlk: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanln,

c) Bavuru dosyas: Proje dosyas ile birlikte bavuru yazs ve bu yaznn ekindeki belgelerden oluan ve Genel Mdrle kapal zarf iinde sunulan dosyay,

) Bileen enerji kazanc (BEK): Proje verimlilik bileeni kapsamna bal olarak, ekipman birim enerji tasarrufu veya sistem birim enerji tasarrufu ile birim atk enerji geri kazancnn toplamndan elde edilen kWh cinsinden enerji miktarn,

d) Bileen elektrik enerjisi kazanc (BEEK): Bileen enerji kazanc ierisindeki kWh cinsinden elektrik enerjisi kazancn,

e) Bileen yllk iletme sresi (BYS): Endstriyel iletmenin yllk toplam alma sresinden fazla olmayacak ekilde, proje sahibi tarafndan beyan edilen saat cinsinden yllk ortalama alma srelerini,

f) Bileen yllk enerji kazanc: Bileen enerji kazancnn BYS ile arpmndan elde edilen enerji miktarn,

g) Bileen mali tasarrufu: Bileen yllk enerji kazancnn proje verimlilik bileeninde kullanlan enerjinin birim fiyat ile arpmndan elde edilen, Trk Liras cinsinden yllk tasarrufu,

) Birim atk enerji geri kazanc: zerinde atk enerji geri kazanm nlemi alnm ekipmann iletme yknde ve rejim halinde bir saatte rettii kWh cinsinden s enerjisi miktarn,

h) Danmanlk: Projelerin uygun ekilde gerekletirilmesini salamak zere verilen hizmetleri,

) Destek denei (D): Genel Mdrln btesine, proje destekleri ve gnll anlamalar iin konulan Trk Liras cinsinden denek miktarn,

i) Ekipman: Elektrik motoru, kazan, frn, soutucu, klima, pompa, fan, kompresr, asansr, bantl tayc, aydnlatma apareyleri ve dier proses veya imalat ekipmanlar gibi yakt, elektrik enerjisi veya akkan zerinden s enerjisi kullanan ve her biri bir proje bileeninin konusunu oluturan cihazlar,

j) Ekipman birim enerji tketimi: Ekipmann iletme yknde ve rejim halinde bir saatte tkettii kWh cinsinden enerji miktarn,

k) Ekipman birim enerji tasarrufu: Ekipmann, proje ncesi ve uygulamas sonrasndaki birim enerji tketimleri arasndaki kWh cinsinden fark,

l) Elektrikli ev aleti: Elektrik enerjisi kullanan buzdolab, dondurucu, klima, amar makinas, kurutmal amar makinas, frn, bulak makinas, termosifon, elektrikli stc, ampul ve floresan, t, televizyon, bilgisayar, mzik aleti gibi rnleri,

m) Endstriyel iletme: Elektrik retim faaliyeti gsteren lisans sahibi tzel kiiler dndaki yllk toplam enerji tketimleri bin TEP ve zeri olan ticaret ve sanayi odas, ticaret odas veya sanayi odasna bal olarak faaliyet gsteren ve her trl mal retimi yapan iletmeleri,

n) Enerji verimlilii: Binalarda yaam standard ve hizmet kalitesinin, endstriyel iletmelerde ise retim kalitesi ve miktarnn dne yol amadan birim hizmet veya rn miktar bana enerji tketiminin azaltlmasn,

o) Enerji verimlilii hizmetleri: Enerji verimliliini artrmak zere enerji yneticisi eitimi, ett ve verimlilik arttrc proje hazrlama, proje uygulama ve danmanlk hizmetlerini,

) Enerji younluu: Bir birim ekonomik deer retebilmek iin tketilen enerji miktarn,

p) Enerji yneticisi: Kanun kapsamna giren endstriyel iletmelerde veya binalarda enerji ynetimi ile ilgili faaliyetlerin yerine getirilmesinden ynetim adna sorumlu, enerji yneticisi sertifikasna sahip kiiyi,

r) Enerji ynetimi: Enerji kaynaklarnn ve enerjinin verimli kullanlmasn salamak zere yrtlen eitim, ett, lm, izleme, planlama ve uygulama faaliyetlerini,

s) Enerji ynetim birimi: Enerji ynetimi uygulamalarn gerekletirmek zere enerji yneticisinin sorumluluunda, endstriyel iletmenin veya organize sanayi blgesinin ynetimine dorudan bal faaliyet gsteren birimi,

) Ett: Enerji verimliliinin artrlmasna ynelik imkanlarn ortaya karlmas iin yaplan ve bilgi toplama, lm, deerlendirme ve raporlama aamalarndan oluan; enerji tasarruf potansiyellerini ve bu potansiyellerin geri kazanlmasna ynelik nlemleri lm, hesap ve piyasa aratrmalar ile belirleyen ve Bakanlk tarafndan tebli olarak yaymlanan usul ve esaslara uygun ekilde yaplan almalar,

t) Ett-proje sertifikas: Bina ve/veya sanayi sektrlerinde eitim, ett, danmanlk ve verimlilik artrc proje hizmetlerini yrtebilmeleri iin Genel Mdrlk veya yetkilendirilmi kurumlar tarafndan verilen belgeyi,

u) Genel Mdr: Yenilenebilir Enerji Genel Mdrn,

) Genel Mdrlk: Yenilenebilir Enerji Genel Mdrln,

v) Geri deme sresi: Proje verimlilik bileeni bedelinin (PVBB) proje mali tasarrufuna blnmesinden elde edilen ay cinsinden sreyi,

y) Hizmet anlamas: Ett ve danmanlk hizmetlerinin verilmesinde enerji verimlilii danmanlk irketleri ile endstriyel iletmelerin veya binalarn ynetimleri arasnda yaplan anlamalar,

z) letme yk: Ekipmann kW cinsinden, iletmede kullanlan kapasitesini,

aa) Kamu kesimi: Kamu kurum ve kurulular ile bal ortaklklarn, kamu kurumu niteliindeki meslek kurulularn, niversiteleri ve mahalli idareleri,

bb) Kanun: 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayl Enerji Verimlilii Kanununu,

cc) Kojenerasyon: Is ve elektrik ve/veya mekanik enerjinin ayn tesiste e zamanl olarak retimini,

) Kurul: Enerji Verimlilii Koordinasyon Kurulunu,

dd) Meslek odalar: Trk Mhendis ve Mimar Odalar Birliine bal Elektrik Mhendisleri Odasn ve/veya Trk Mhendis ve Mimar Odalar Birliine bal Makina Mhendisleri Odasn,

ee) Proje: Enerji verimli ekipman ve sistem kullanm, onarm, yaltm, modifikasyon, rehabilitasyon ve proses dzenleme gibi yollarla; gereksiz enerji kullanmnn, atk enerjinin, enerji kayp ve kaaklarnn nlenmesi veya en aza indirilmesi ile birlikte atk enerjinin geri kazanlmas gibi konulardaki zmleri iine alan ve bu tebli ile belirlenen usul ve esaslara uygun olarak, bileenler baznda hazrlanan verimlilik artrc projeyi,

ff) Proje bedeli (PB): Projenin hazrlanmasnda ve uygulanmasnda ihtiya duyulan harcamalarn projede belirtilen, Katma Deer Vergisi hari, Trk Liras cinsinden toplam bedelini,

gg) Proje dosyas: Bu Tebli ile belirlenen usul ve esaslara uygun olarak bileenler baznda hazrlanan ve desteklenmesi iin Genel Mdrle sunulan dosyay,

) Proje elektrik enerjisi kazanc (PEEK): Proje kapsamndaki proje verimlilik bileenlerinin elektrik enerjisi kazanlarnn kWh cinsinden toplamn,

hh) Proje elektrik kazanc puan (PEKP): Proje elektrik enerjisi kazancnn proje enerji kazancna blnmesinden elde edilen deeri,

) Proje enerji kazanc (PEK): Proje kapsamndaki proje verimlilik bileenlerinin enerji kazanlarnn kWh cinsinden toplamn,

ii) Proje mali tasarrufu: Proje kapsamndaki proje verimlilik bileenlerinin yllk mali tasarruflarnn Trk Liras cinsinden toplamn,

jj) Proje maliyet etkinlik puan (PMEP): Proje enerji kazancnn proje verimlilik bileeni bedeline (PVBB) blnmesinden elde edilen deeri,

kk) Proje verimlilik bileeni: Projeyi oluturan her bir ekipman, ayn zelliklerdeki ekipman grubunu veya sistemi,

ll) Proje verimlilik bileenleri bedeli (PVBB): Proje bedelinden proje yerinden retim bileeni (PYB) bedelinin karlmasndan elde edilen deeri,

mm) Proje yerinde inceleme: Proje kapsamndaki uygulama ncesi ve sonras durumlarn tespiti iin, Genel Mdrln personeli veya tayin ettii gerek veya tzel kiiler tarafndan Genel Mdrlk tarafndan tebli olarak yaymlanan usul ve esaslara gre yerinde yaplan incelemeyi,

nn) Proje yerinden retim bileeni (PYB): Endstriyel iletmenin enerji ihtiyacnn bir blmn karlamak maksadyla endstriyel iletmenin tesislerine en fazla on kilometre mesafe ierisinde kurulan, yenilenebilir enerji kaynaklarna dayal elektrik retim sistemlerini veya toplam evrim verimi en az yzde seksen ve zeri olan kojenerasyon veya mikrokojenerasyon sistemlerini,

oo) Proje yerinden retim bileeni bedeli (PYBB): Proje yerinden retim bileeni bedelini,

) Referans enerji younluu: Endstriyel iletmelerin son be yldaki enerji younluklarnn ortalamasn,

pp) Sistem: Enerji datm veya kontrolu uygulamalarn,

rr) Sistem birim enerji tasarrufu: Sistemin, proje ncesi ve uygulamas sonrasndaki birim enerji tketimleri arasndaki kWh cinsinden fark,

ss) irket: Genel Mdrlk veya yetkilendirilmi kurumlar ile yaptklar yetkilendirme anlamas erevesinde, enerji verimlilii hizmetlerini yrtmek zere yetki belgesi verilen enerji verimlilii danmanlk irketlerini,

) TEP: Ton Edeer Petrol,

tt) TSE: Trk Standartlar Enstitsn,

uu) Uygulama raporu: Proje uygulamasnn tamamlanmasndan sonra hazrlanan ve uygulama ncesi ve sonras bilgi ve grntleri ihtiva eden raporu,

) Yetki belgesi: Dzenlenen yetkilendirme anlamalar erevesinde, niversitelere ve meslek odalarna eitim, yetkilendirme ve izleme faaliyetlerini yrtmek zere Kurul onay ile Genel Mdrlk tarafndan, irketlere ise eitim, ett, danmanlk ve proje hazrlama ve uygulama faaliyetlerini yrtmek zere Genel Mdrlk, meslek odalar veya niversiteler tarafndan verilen belgeyi,

vv) Yetkilendirilmi kurumlar: Dzenlenen yetkilendirme anlamas erevesinde eitim, yetkilendirme ve izleme faaliyetlerini yrtmek zere Genel Mdrlk tarafndan Kurul onay ile yetkilendirilen meslek odalarn ve niversiteleri,

yy) Ynetim: Malik, varsa intifa hakk sahibi veya bunlar adna ynetimden sorumlu olan ynetici kiiyi,

zz) Ynetmelik: Enerji Kaynaklarnn ve Enerjinin Kullanmnda Verimliliin Artrlmasna Dair Ynetmelii,

ifade eder.

Projelerin hazrlanmas

MADDE 5 (1) Proje, enerji atklarnn, kayplarn ve verimsizliklerin giderilmesi iin gerekli nlemlerin uygulanmas amacyla hazrlanr.

(2) Proje kapsamnda; projenin gerekletirilmesini ynlendirecek yeterlilikteki teknik bilgi ve izimler, projede satn alnacak mallarn teknik zellikleri ve kullanm klavuzlar, tedarik kaynaklarna ilikin bilgiler, proje bitiminde ortaya konulan yeniliklerin iletme tarafndan en iyi ekilde kullanlmasn kolaylatrabilecek eitim program ve iletme prosedrleri, bakm/onarm ve yedek para bilgileri, uygulama ncesi ve sonras lm yntemleri ve lm cihazlar, ekipman garantilerine ilikin bilgiler, proje termin program ve proje maliyet kalemleri projelerin deerlendirilebilmesini salayacak ekilde yer alr. Bunlardan verilemeyenler hakknda aklama yaplr.

(3) Proje dosyas Ek-1de, proje ise Ek-2de yer alan formata uygun olarak hazrlanr ve sunulur. Ek-2de yer alan formlar Genel Mdrln internet sayfas zerinden doldurulduktan ve Genel Mdrln veri tabanna kaydedildikten sonra yazl kts alnr ve proje dosyas kapsamnda sunulur. Proje dosyasnn her bir sayfasnda endstriyel iletmenin ve projeyi hazrlayan irketin kaesi ve yneticilerinin imzas yer alr.

Bavuru

MADDE 6 (1) Endstriyel iletmeler, 5 inci maddede tanmlanan usul ve esaslara uygun olarak, irketlere hazrlattklar projelerini her yl Ocak ay iinde Genel Mdrle sunar.

a) Bavuru yazsnda yer almas istenen hususlar ve bu yaz ekinde istenen belgeler unlardr:

1) Bavuru yazsnda yer almas istenen hususlar:

i) letmenin ve sahibinin veya yneticisinin kimlik ve adres bilgileri, iletmenin faaliyet konular,

ii) Bavuru tarihinden nceki yln ortalamas itibariyle iletmenin yllk toplam enerji tketimi,

iii) Projenin teknik ve mali bilgilerini iine alan ksa zeti.

(2) Herhangi bir endstriyel iletmesi iin yl ierisinde enerji younluunu ortalama olarak en az yzde on orannda azaltmay taahht ederek gnll anlama yapmak isteyen tzel kiiler, Ek-5te yer alan ve Genel Mdrln internet sayfasnda yaynlanan bavuru formu ile birlikte her yl Ekim aynda Genel Mdrle bavurur.

(3) Bavuru yazs ekinde istenen belgeler;

a) Ticaret odas ve/veya sanayi odasna bal olduunu gsteren belgeler,

b) letmenin Kanun kapsamndaki enerji yneticisi grevlendirilmesi veya enerji ynetim birimi kurulmas ve Genel Mdrle yllk bildirimde bulunulmas ile ilgili ykmllklerini bavuru tarihi itibariyle yerine getirmi olduunu gsteren belgeler,

c) Desteklere ilikin yrrlkteki mevzuatn, szleme dneminde Bakanlk tarafndan yrrle konulacak mevzuatn veya yaplacak mevzuat deiikliinin kabul edildiini beyan eden taahhtname.

(4) En az otuz takvim gn ncesinden Genel Mdrln internet sayfas zerinden ilan edilmek suretiyle, birinci ve ikinci fkrada belirtilen bavuru dnemlerinde bavuru alnmayabilecei gibi bavuru dnemi ertelenebilir, uzatlabilir veya farkl dnemlerde ilave bavurular alnabilir.

nceleme ve deerlendirme

MADDE 7 (1) Bavuru dosyalarnn incelenmesi neticesinde aadaki artlar salamad grlen tzel kiilerin ve/veya endstriyel iletmelerin bavurularnn deerlendirmeye alnmayaca, bavuru tarihini takip eden otuz takvim gn iinde bavuru sahibine yazl olarak bildirilir.

a) Bavuru tarihi itibariyle, endstriyel iletmenin Genel Mdrln veri tabannda kaytl olunmas,

b) Ynetmeliin 9 uncu maddesinin birinci fkras ile 32 nci maddesinin birinci fkras kapsamnda belirtilen ykmllklerin yerine getirilmi olmas,

c) TS EN ISO 50001 Enerji Ynetim Sistemi-Kullanm Klavuzu ve artlar Standard belgesine sahip olunmas.

(2) n incelemede, projenin 5 inci maddede tanmlanan usul ve esaslara uygun ekilde hazrlanmadnn tespit edilmesi halinde, projenin sz konusu madde hkmlerine uygun hale getirilmesi iin tespit edilen eksiklikler Genel Mdrlk tarafndan ilgili endstriyel iletmeye yazl olarak bildirilir ve en fazla otuz takvim gn iinde sz konusu eksikliklerin giderilmesi istenir.

(3) Gnll anlama yaplan bavurular kapsamnda, Ek-5te yer alan bavuru formunda istenen bilgilerden deerlendirme komisyonu tarafndan eksik olduu tespit edilenler, bavuru dneminin bitimini takip eden on i gn iinde Genel Mdrlk tarafndan yazl olarak ilgili tzel kiiye bildirilir ve en fazla otuz takvim gn iinde sz konusu eksikliklerin giderilmesi istenir.

(4) Aadaki durumlarda bavurular deerlendirmeye alnmaz.

a) kinci fkrada belirtilen eksikliklerin sresi iinde giderilmemesi,

b) Genel Mdrlk ile daha nce yapt gnll anlama kapsamnda taahhtlerin yerine getirilmi olmasna ramen, daha sonraki yllarda daha nce gnll anlama yaplan endstriyel iletmede enerji younluunun artm olmas,

c) Mcbir sebep hallerinin olumas dnda, Genel Mdrlk ile yaplan gnll anlama kapsamnda taahhtlerin yerine getirilmemi olmas.

(5) Drdnc fkrann (a) bendi kapsamndaki kusurdan dolay deerlendirmeye alnmama yaplan bavuru dnemi ile, (c) bendi kapsamndaki kusurdan dolay deerlendirmeye alnmama be yl sre ile snrldr. (b) bendi kapsamndaki kusurdan dolay deerlendirmeye alnmama ise sresizdir.

(6) Projeler, her yl Ocak aynda Genel Mdr onay ile kurulan ve en az be kiiden oluan bir komisyon tarafndan aadaki tanmlanan usul ve esaslar erevesinde deerlendirilir.

a) Projede yer alan lm metotlar, lm aletleri, hesap metotlar, formlleri, hesaplarda lm sonular dnda kullanlan verileri 5 inci madde hkmlerine uygun olan proje bileenleri komisyon tarafndan belirlenir. Bunlar dndaki proje bileenleri deerlendirmeye alnmaz.

b) Komisyonun uygun bulduu proje bileenleri zerinde yerinde inceleme yaplr. Yerinde yaplan inceleme kapsamnda, projede belirtilen ekipman veya sistemlerden mevcut olmayanlar inceleme raporunda belirtilir ve bunlara ilikin proje bileenleri de deerlendirmeye alnmaz.

c) Yerinde inceleme raporu kapsamnda yerinde yaplan lm sonular projedeki deerlerinden farkl olan proje bileenleri bavuru sahibine yazl olarak bildirilir. Yerinde lm sonularn, bu bildirim tarihinden itibaren on i gn iinde projesine yanstan bavuru sahibinin bu bildirim kapsamndaki proje bileenleri deerlendirmeye dahil edilir.

) Komisyon, deerlendirmeye alnan proje bileenleri kapsamnda aadaki almalar yaparak, Genel Mdrn onayna sunulmak zere, bavuru ve deerlendirme srelerindeki gelimeleri de iine alan bir rapor hazrlar.

1) Proje maliyet etkinlik puann (PMEP), proje elektrik kazanc puann (PEKP) ve proje geri deme sresini hesaplar. Proforma fatura bilgilerine gre, Katma Deer Vergisi hari, toplam bedeli en fazla bir milyon Trk Liras ve geri deme sresi be yldan az olan projeleri aday projeler olarak belirler.

2) Aday projeleri aadaki forml ile hesaplanan toplam puanlarna gre en yksek puanldan balayarak sralamak suretiyle desteklenebilecek projeleri belirler.

P = 0,6 x MEP + 0,4 x EP

P: Toplam puan

MEP: 100 puan zerinden, en yksek proje maliyet etkinlik puanna (PMEP) gre normalize edilmi puan,

EP: 100 puan zerinden, en yksek proje elektrik kazanc puanna (PEKP) gre normalize edilmi puan.

3) Projelere salanabilecek destek miktarn aadaki formle gre belirler:

D = 0,3 x DP x [PVBB + PYBB]

D: Destek miktar (Trk Liras)

DP: Projenin toplam puan (P), aday projelerin toplam puanlarnn ortalamasna (POR) eit veya bundan fazla olan projede 1,0 ve dierlerinde ise (P/POR) kabul edilir.

Proje bedelinin en fazla yzde ellisini oluturan proje yerinden retim bileeni bedeline enerji depolama sistemi bedeli ve endstriyel iletme ile elektrik retim tesisi arasndaki iletim hatt yatrmnn endstriyel iletme tarafndan yaplmas halinde bu hattn yatrm bedeli dahil edilmez. Bu bedeller destek kapsam dndadr. Bir baka tzel kiilie ortak olmak suretiyle, ortaklaa kurulan elektrik retim tesisleri veya destekten yararlanacak endstriyel iletmenin sahip olduu veya olaca elektrik retim tesisleri iin yaplan yatrmn endstriyel iletme payna den ksmnn proje bedelinin en fazla yzde ellisine karlk gelen ksm destek kapsamna dahildir ve PYBB olarak kabul edilir. PYB kapsamnda kurulacak tesisin endstriyel iletmeye olan uzakl ku uuu on kilometreden fazla olan tesisler desteklenmez.

d) Desteklenmek zere Kurul onayna sunulacak projeler Genel Mdr onay ile belirlenir.

(7) Gnll anlama bavurular aadaki ekilde deerlendirilir.

a) Genel Mdrlk bavurular deerlendirmek zere, Genel Mdrln en az personelinden oluan gnll anlama deerlendirme komisyonu kurar.

b) Gnll anlama bavurusunda bulunan tzel kiilerin bavuru tarihinden nceki yllara ait enerji younluklar aadaki forml kullanlarak hesaplanr.

Enerji younluu = E/D

E = TEP cinsinden iletmenin yllk toplam enerji tketimi

D = (1/ FE) x (Pi x Fi)

D = 2000 yl fiyatlar ile bin (1000) Trk Liras cinsinden, yllk mal retiminin ekonomik deeri.

FE = lgili sektrn retici fiyat endeksi

Pi = Yl ierisinde retilen mal miktarlar

Fi = Bin (1000) Trk Liras cinsinden, yl ierisinde retilen mallarn fabrika sat fiyatlar.

c) Gnll anlama deerlendirme komisyonu, anlama yapmaya deer olan bavurular referans enerji younluu deerinin ve taahht edilen enerji younluu azaltma orannn yksek olmas kriterlerini dikkate alarak, aadaki forml ile hesaplanan toplam puanlarna gre en yksek puandan balamak suretiyle sralar.

P = 0,6 x REY + 0,4 x EYA

P: Toplam puan

REY: 100 puan zerinden, en yksek deerine gre normalize edilmi referans enerji younluu puan,

EYA: 100 puan zerinden, en yksek deerine gre normalize edilmi, taahht edilen enerji younluu azaltma oran puan,

d) Gnll anlama yaplmak zere Kurul onayna sunulacak olan endstriyel iletmeler Genel Mdr onay ile belirlenir.

Desteklenecek projelerin ve gnll anlama yaplacak endstriyel iletmelerin belirlenmesi, sonularn duyurulmas ve szleme yaplmas

MADDE 8 (1) Genel Mdr onay ile desteklenmesi uygun grlen projeler ve/veya gnll anlama yaplmas uygun grlen endstriyel iletmeler Kurul onayna sunulur.

(2) Gnll anlama yaplacak tzel kiiler ve/veya endstriyel iletmeler 7 nci maddenin yedinci fkrasnda belirtilen usul ve esaslara gre yaplan hesaplamalar neticesinde, toplam puanlarna gre yaplan sralamaya gre en yksek puandan balamak suretiyle Kurul karar ile belirlenir.

(3) Kurulda desteklenmesi ve/veya gnll anlama yaplmas karar verilenler, Kurulun onay tarihinden itibaren be i gn iinde bavuru sahibine yazl olarak bildirilir ve Genel Mdrln internet sayfas zerinden ilan edilir. Genel Mdrln yazl bildirimini takip eden yedinci takvim gn tebli tarihi olarak kabul edilir.

(4) Bavuru sahipleri tebli tarihinden itibaren en ge on i gn iinde Genel Mdrle szleme yapmak zere bavurur. Sresi iinde yaplmayan bavurular kabul edilmez.

(5) Gnll anlama uygulamalar kapsamndaki szlemeler, Genel Mdrlk ile endstriyel iletmenin bnyesinde bulunduu tzel kiiler arasnda, projeler ile ilgili szlemeler ise Genel Mdrlk ile ilgili endstriyel iletme ynetimi arasnda imzalanr. Gnll anlama uygulamalar kapsamnda tzel kiinin ilgili endstriyel iletme ynetimini szleme imzalamak zere yetkili klmas halinde, sz konusu szleme Genel Mdrlk ile ilgili endstriyel iletme ynetimi arasnda imzalanabilir. Ancak, bu durum tzel kiinin sorumluluunu ortadan kaldrmaz.

(6) Bir olayn mcbir sebep hali saylabilmesi iin olaydan etkilenen tarafn gerekli zen ve dikkati gstermi ve tm nlemleri alm olmasna karn nlenemeyecek, kanlamayacak veya giderilemeyecek olmas ve bu durumun etkilenen tarafn ykmllklerini yerine getirmesini engellemesi gerekir. Aada belirtilen haller mcbir sebepler olarak kabul edilir:

a) Doal afetler ve salgn hastalklar,

b) Sava, nkleer ve kimyasal serpintiler, seferberlik halleri, halk ayaklanmalar, saldr, terr hareketleri ve sabotajlar,

c) Grev, lokavt veya dier memur ve ii hareketleri,

) Genel ekonomik kriz,

d) Taraflarn rzas ile belirlenen ve szlemelerde belirtilen dier veya zel mcbir sebep halleri,

e) Taraflarn rzas ile belirlenecek zel mcbir sebebler.

(7) Endstriyel iletmelerin projelerinin desteklenmesi ile ilgili szleme taslaklar Ek-3te de ve gnll anlama ile ilgili szleme taslaklar ise Ek-6da yer alan formatlara gre Genel Mdrlk tarafndan hazrlanr.

Gnll anlamalar kapsamnda enerji younluklarnn izlenmesi

MADDE 9 (1) Enerji younluklarn gnll anlamalarla drmek isteyen tzel kiilerle yaplan szlemenin yrrlk tarihi, bavuruyu takip eden mali yln ba olan Ocak aynn birinci gn olarak kabul edilir ve gnll anlama kapsamndaki taahhtlerin yerine getirilmesi bu tarihten itibaren izlenir.

(2) Genel Mdrlk gnll anlamaya konu olan endstriyel iletmenin enerji younluunu her yl Mart ay sonuna kadar ilgili tzel kii tarafndan salanan bilgiler erevesinde izler. Genel Mdrlk, gnll anlamaya taraf olanlardan bnyesinde birden fazla endstriyel iletme bulunanlarn gnll anlama yapmadklar endstriyel iletmelerindeki enerji younluu deiimlerini de izler. Gnll anlamaya taraf olan tzel kiiler inceleme ve izleme iin Genel Mdrln ihtiya duyaca bilgileri vermekle ve gerektiinde yerinde yapaca incelemeler iin gerekli artlar salamakla ykmldr. Genel Mdrlk ve onun adna hareket eden grevlileri bu bilgileri gizli tutmakla ykmldr.

Proje desteklerinin uygulanmas

MADDE 10 (1) Szleme yaplan projelere ilikin desteklerin uygulanmasnda aadaki usul ve esaslara gre hareket edilir:

a) Szleme tarihinden itibaren iki yl iinde szleme kapsamndaki projeyi uyguladn Genel Mdrle yazl olarak bildiren endstriyel iletmede, bildirim tarihini takip eden altm i gn iinde, 12 nci maddede belirtilen usul ve esaslar erevesinde, endstriyel iletme ve Genel Mdrlk veya Genel Mdrlk adna yetkilendirilmi tzel kiilerin temsilcilerinin katlm ile yerinde inceleme yaplr. Sz konusu yerinde inceleme kapsamnda her bir bileen iin uygulamann projesine uygunluu kontrol edilir. Genel olarak projesine uygun yapld grlen bileenler iin projede ngrlen tasarruflarn salanp salanmadnn belirlenmesine ynelik olarak, projede tanmlanan lmler yaplr.

b) Uygulama ile ilgili bilgileri, yeminli mali mavir tarafndan onaylanm faturalar, yerinde yaplan lm ve hesaplamalar iine alan uygulama raporu proje sahibi endstriyel iletme tarafndan hazrlanr ve Genel Mdrle sunulur.

c) Uygulama raporu Genel Mdrlk tarafndan incelenir. Uygulama raporunda yer alan hesaplamalarda herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmesi halinde, bu uygunsuzluklar proje sahibi endstriyel iletmeye yazl olarak bildirilir. Uygunsuzluklar bildirim tarihini takip eden on takvim gn iinde giderilir.

) Uygulama raporu kapsamnda, uygulamalarn projede belirtilenlerden farkl yaplmasndan dolay, uygulama sonundaki bileen enerji kazancnn projedeki miktarnn altnda gerekletii tespit edilen proje bileenleri desteklenmez. Bu durumda uygulanacak destek miktar; kabul edilmeyen proje bileeninin Kurul onay alan projede yer alan bedelinin proje bedelinden (PB) karlmas ile 7 nci maddenin altnc fkrasnn () bendindeki formle gre komisyon tarafndan yeniden yaplan hesaplamalara gre belirlenir. Destek miktarnn belirlenmesine ilikin hesaplamalarda bavurularn deerlendirilmesi aamasnda belirlenen DP deeri aynen kullanlr.

d) Komisyon, desteklemeden kartlan ve desteklenecek proje bileenlerini, hesab ile birlikte projelere uygulanacak destek miktarlarn belirten, bavuru dosyasn ve yerinde inceleme raporunu ekine alan bir rapor hazrlar. Bu rapor, uygulamann tamamlandnn Genel Mdrle bildirildii tarihten itibaren krk be i gn iinde Genel Mdre sunulur. Genel Mdr bu raporu mteakip ilk toplantsnda Kurulun bilgisine sunar.

e) Cari yl iinde yaplacak destek demelerinde nceki yllarda tamamlanan projelerin destek bedelleri ncelikle denir. Mevcut denein yetersiz olmas halinde, mevcut denein projelere uygulanacak toplam destek miktarna oran nispetinde deme yaplr. Bu ekilde yaplan demelere ilikin herhangi bir hak ve faiz talebinde bulunulamaz.

f) Yerinde inceleme iin gerekli koullar salamayan veya uygulama raporu ile ilgili olarak (c) bendi kapsamnda Genel Mdrlk tarafndan bildirilen uygunsuzluklar gidermeyen endstriyel iletmeye destek demesi yaplmaz.

(2) Genel Mdrle desteklenmesi iin sunulan projelerin hazrlanmas ile ilgili hizmet bedellerinin Ek-2de yer alan proje bileenleri icmal tablosunda proje hazrlama bedeli olarak gsterilebilmesi iin, hizmetin bavuru sahibi endstriyel iletmenin faaliyette bulunduu alt sektr iin B snf yetki belgesi olan irketten alnmas arttr. Bu ekilde alnmayan hizmet bedeli Ek-2de yer alan proje bileenleri icmal tablosunda proje hazrlama bedeli olarak belirtilmi olsa bile, Genel Mdrlk tarafndan yaplan deerlendirmelerde yok hkmnde saylr ve proje bedelinden dlr.

(3) Uygulanacak destek miktarnn hesaplanmasnda yeminli mali mavir tarafndan onaylanm fatura bilgileri esas alnr. Gerekleen proje bedeli hi bir surette bir milyon Trk Lirasn aamaz.

Gnll anlama desteklerinin uygulanmas

MADDE 11 (1) Gnll anlama yapan tzel kiilerin endstriyel iletme iinde tkettikleri enerjiden; atklar modern yakma teknikleri ile s ve/veya elektrik enerjisine dntren tesislerinde, toplam evrim verimi yzde seksen ve zeri olan ve yurt iinde imal edilen kojenerasyon tesislerinde veya hidrolik, rzgar, jeotermal, gne veya biyoktle kaynaklarn kullanarak rettikleri enerji, bu tesislerin anlama dnemi iinde iletmeye alnmas halinde, bir defaya mahsus olmak zere enerji younluu hesabnda endstriyel iletmenin yllk toplam enerji tketimi miktarndan dlr. Toplam maliyetinin yzde yetmiden fazlasn oluturan ksmlarnn yurt iinde yaplan imalatlarla karland yeminli mali mavir tarafndan onaylanm belgelerle ortaya konulan kojenerasyon tesisleri, yurt iinde imal edilmi saylr.

(2) Gnll anlama bavurusunda bulunan tzel kiilerin anlama dnemi boyunca enerji younluklar aadaki forml kullanlarak hesaplanr.

Enerji younluu = E / D

E = Et Eyk

Et = TEP cinsinden iletmenin yllk toplam enerji tketimi

Eyk = Birinci fkra kapsamnda TEP cinsinden yl ierisinde retilen enerji

D = (1/ FE) x (Pi x Fi)

D = 2000 yl fiyatlar ile bin (1000) Trk Liras cinsinden, yllk mal retiminin ekonomik deeri

FE = lgili sektrn retici fiyat endeksi

Pi = Yl ierisinde retilen mal miktarlar

Fi = Bin (1000) Trk Liras cinsinden, yl ierisinde retilen mallarn fabrika sat fiyatlar.

(3) Enerji younluundaki azalma orannn hesaplanmasnda referans enerji younluuna gre her yl gerekleen farklarn aritmetik ortalamas esas alnr. Bununla birlikte, anlamann bittii yla ait enerji younluu deerinin taahht edilen enerji younluu azaltma oranndan az olmamak zere, referans enerji younluundan dk olmas arttr.

(4) Genel Mdrlk ile gnll anlama yapan ve taahhdn yerine getiren tzel kiilerin ilgili endstriyel iletmesinin anlamann yapld yla ait enerji giderinin yzde yirmisi, Genel Mdrlk deneklerinin yeterli olmas durumunda ve ikiyzbin Trk Lirasn gememek kaydyla Genel Mdrlk btesinden karlanr.

(5) Uygulanacak destein deme plan gnll anlama dnemi sonunda Genel Mdrlk denekleri ile snrl kalmak kaydyla Genel Mdrlk tarafndan belirlenir. Gemi yldan kalan desteklerin denmesine ncelik verilmek suretiyle, cari yla ait toplam kullanlabilir denein o yla ait toplam destek miktarna oran nispetinde deme yaplr. Bu ekilde yaplacak demeler ve demelerdeki gecikmeler iin herhangi bir hak veya faiz talebinde bulunulamaz.

(6) demenin yaplmasnda anlamann yapld yla ait ve yeminli mali mavir, defterdarlk, vergi mdrl gibi kurum veya kurulular tarafndan onaylanm olan enerji giderlerine ait faturalar ve deme belgeleri esas alnr.

(7) Gnll anlama yaplan endstriyel iletmeler ile enerji younluklarn azaltan ve artran endstriyel iletmelere ilikin bilgiler Genel Mdrln internet sayfas zerinden yaynlanr.

Projelerin yerinde incelenmesi

MADDE 12 (1) Bavuru sahiplerinin bavurusu ile ilgili olarak; proje kapsamndaki uygulama ncesi ve sonras durumlarn tespiti iin Genel Mdrln personeli veya tayin ettii gerek veya tzel kiiler tarafndan yaplan yerinde inceleme almalar aadaki usl ve esaslara gre yrtlr:

a) Uygulama ncesi yerinde inceleme esaslar unlardr:

1) Uygulama ncesi yerinde inceleme almalar, 7 nci maddenin altnc fkrasna gre yaplan almalar kapsamnda komisyon tarafndan uygun bulunan proje bileenleri zerinde yaplr.

2) ncelenen projenin proje bileenlerinde yer alan ara veya sistemlerin iletmede mevcudiyeti kontrol edilir ve fotoraflar ile tespit edilir.

3) Gerektiinde proje bileenlerinin birim enerji tketimleri llr. Bu lmlerde, projesinde kabul edilmi olan lm metodu ve kalibre edilmi lm aletleri kullanlr.

b) Uygulama sonras yerinde inceleme esaslar unlardr:

1) Uygulama sonras yerinde inceleme almalar, 10 uncu maddenin birinci fkrasnn (a) bendine gre destek szlemesi tarihinden itibaren iki yl ierisinde projeyi uyguladn Genel Mdrle yazl olarak bildiren projeler iin yaplr.

2) Her bir proje bileenindeki uygulamalarn projede belirtilenlerden farkl olup olmadklar kontrol edilir ve fotoraflar ile tespit edilir.

3) Gerektiinde proje bileenlerinin birim enerji tketimleri ve/veya birim enerji kazanlar llr. Bu lmlerde, projesinde kabul edilmi olan lm metodu ve kalibre edilmi lm aletleri kullanlr.

Sreler

MADDE 13 (1) Sreler, taraflara tebli tarihini izleyen gnden itibaren ilemeye balar.

(2) Sreler gn olarak belirlenmi ise tebli edildii gn hesaba katlmaz ve sre son gnn alma saati bitiminde biter.

(3) Sre; hafta, ay veya yl olarak belirlenmi ise balad gne son hafta, ay veya yl iindeki karlk gelen gnn alma saati bitiminde biter. Srenin bittii ayda, balad gne karlk gelen bir gn yoksa, sre bu ayn son gn alma saati bitiminde biter.

(4) Resm tatil gnleri, sreye dhildir. Srenin son gnnn resm tatil gnne rastlamas hlinde, sre tatili takip eden ilk i gn alma saati bitiminde biter.

lk bavurular

GEC MADDE 1 (1) 6 nc maddenin birinci fkras uyarnca, Bu Tebliin yrrle girdii ay mteakip nc ayn birinci gn alma saati balangcndan, son gn alma saati bitimine kadar olan sre, ilk bavuru dnemi olarak kabul edilir.

TS EN ISO 50001 Enerji Ynetim Sistemi-Kullanm Klavuzu ve artlar Standard

GEC MADDE 2 (1) 7 nci maddenin birinci fkrasnn (c) bendinde yer alan TS EN ISO 50001 Enerji Ynetim Sistemi-Kullanm Klavuzu ve artlar Standard belgesine sahip olma art 1/1/2014 tarihine kadar aranmaz.

Devam eden destek uygulamalar

GEC MADDE 3 (1) Bu Tebliin yrrle girdii tarihten nce, proje destekleri ve gnll anlama uygulamalarna ilikin imzalanan szleme ve anlamalar, srelerinin bitimine kadar aynen geerlidir. Bunlara ilikin destek demeleri ve uygulamalar szlemenin veya anlamann imzaland tarihte yrrlkte olan mevzuata gre yaplr.

Yrrlk

MADDE 14 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 15 (1) Bu Tebli hkmlerini Bakan yrtr.

 

E K L E R

Ek-1

Ek-2

Ek-3

Ek-4

Ek-5

Ek-6

Ek-7