3 Temmuz 2012 SALI

Resm Gazete

Say : 28342

TEBL

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlndan:

SLNDRK HELSEL YAYLAR-YUVARLAK TELDEN MAL EDLM-SOUK SARILMI
SIKI
TIRMA YAYLARI (BASINCA ALIAN YAYLAR)-BOYUTLAR

LE LGL TEBL (TS 1440)

(TEBL NO: MSG-MS-2012/16)

MADDE 1 (1) Bu Tebli, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayl Ticarette Taiin Men'i ve hracatn Murakabesi ve Korunmas Hakknda Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayl Trk Standardlar Enstits Kurulu Kanununa dayanlarak hazrlanmtr.

MADDE 2 (1) 24/10/1975 tarihli ve 15393 sayl Resm Gazetede yaymlanarak Bakanlka mecburi uygulamaya konulan TS 1440 Yaylar, (Basnca alan) Silindirik-Helisel; Yuvarlak Telden, Souk Sarlm standard mecburi uygulamadan kaldrlacaktr. Bu standardn yerine Trk Standardlar Enstits (TSE) tarafndan hazrlanan TS 1440 Silindirik Helisel Yaylar-Yuvarlak Telden mal Edilmi-Souk Sarlm Sktrma Yaylar (Basnca alan Yaylar)-Boyutlar ile ilgili standard, imalat ve sat safhalarnda mecburi olarak uygulanr.

MADDE 3 (1) TS 1440 standardnn kapsam aada verilmitir.

(2) Bu standard, ekil 3 ve ekil 4te gsterilen, ayrca izelge 1 ve izelge 2de boyutlar belirtilen elik veya bakr alam yuvarlak tellerden, souk durumda sarlarak yaplan sktrma yaylarnn boyutlarn kapsar.

MADDE 4 (1) Sz konusu standard kapsamna giren rnleri reten ve satanlarn bu Tebli hkmlerine uymalar zorunludur.

MADDE 5 (1) Sz konusu standard, TSEnin merkez tekilatndan veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSEnin ve il temsilciliklerinin iletiim bilgilerine TSEnin internet sitesinden ulalr.

MADDE 6 (1) Bu Tebli yaym tarihinden itibaren alt ay sonra yrrle girer.

MADDE 7 (1) Bu Tebli hkmlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan yrtr.