3 Temmuz 2012 SALI

Resm Gazete

Say : 28342

YNETMELK

Mehmet Akif Ersoy niversitesinden:

MEHMET AKF ERSOY NVERSTES KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Mehmet Akif Ersoy niversitesi Rektrlne bal olarak kurulan Kadn Sorunlar Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyetlerine, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Mehmet Akif Ersoy niversitesi Rektrlne bal olarak kurulan Kadn Sorunlar Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma esaslarna ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez: Mehmet Akif Ersoy niversitesi Kadn Sorunlar Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: Mehmet Akif Ersoy niversitesi Rektrn,

d) niversite: Mehmet Akif Ersoy niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; yurt iinde ve yurt dnda, toplumsal cinsiyet duyarlln ve eitliini gerekletirme hedefi dorultusunda kadnn sosyo-ekonomik stats ve sorunlar ile ilgili her alanda bilimsel aratrma ve incelemeler yapmak, bunlarn uygulanmasn salamak ve kadn almalar ile toplumsal cinsiyet alann ilgilendiren her konuda duyarll, bilgi ve yeterlilii artrmaya ynelik eitim faaliyetleri ve almalarnda bulunmaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Yurt iinde ve yurt dnda kadn sorunlar ile ilgili her konuda aratrma, inceleme yapmak ve yaplmakta olan bu gibi almalara katlmak ve desteklemek,

b) Atatrk ilke ve devrimleri ile kazanlm ve evrensel bildirgelerde de tanmlanan kadn haklarnn korunmasn, yaygnlatrlmasn, gelitirilmesini salamak ve bu alanda ulusal ve uluslararas dzeyde uygulanabilir projeler retmek, eitim program, kongre, sempozyum, konferans, seminer, kurs ve benzeri faaliyetler dzenlemek,

c) niversitelerde lisans, yksek lisans ve doktora dzeyinde toplumsal cinsiyet konusu ve kadn sorunlar ile ilgili ders, tez ve seminer verilmesini salamak, rencilerin bu konulara ynelmesini zendirici eitsel almalarda bulunanlar desteklemek,

) Yurt iinde ve dndaki benzer merkezlerle ibirlii yapmak ve bu amala bilimsel toplantlar dzenlemek, ilgili mevzuat hkmlerine uygun olarak renci ve retim yesi alveriinde bulunmak,

d) Kadn sorunlar ile ilgili btn kamu kurum ve kurulularnn faaliyet ve etkinliklerini izlemek, kamu kurulular ve dier tzel kiiler ile zel kiilerin talebi dorultusunda proje retmek, bilimsel veri salamak, inceleme ve aratrma yapmak, danmanlk hizmeti vermek,

e) Merkezin amalar dorultusunda kadn sorunlar ile ilgili konularn yer ald sreli yayn karmak, kitaplk ve ariv oluturmak,

f) Gerek insan haklar, gerekse kadn haklar alannda Trkiyenin taraf olduu uluslararas szlemeler konusunda kamuoyunu bilgilendirmek,

g) Ynetim Kurulunun kararlatraca dier faaliyetlerde bulunmak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar, alma Gruplar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr,

b) Ynetim Kurulu,

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr, niversite retim yeleri arasnda Rektr tarafndan yl sre ile grevlendirilir. Grev sresi biten Mdr yeniden grevlendirilebilir. Sresi bitmeden ayrlan Mdrn yerine, kalan sreyi tamamlamak zere ayn usulle yeniden grevlendirme yaplr.

(2) Mdr, kendisine almalarnda yardmc olmak zere, Ynetim Kurulu yeleri arasndan en ok iki kiiyi mdr yardmcs olarak grevlendirir. Mdr yardmclarnn grev sresi Mdrn grev sresiyle ayndr. Mdr, grevi banda bulunmad zaman yardmclarndan birisini vekil brakr. Greve vekalet etme alt aydan fazla srerse yeni bir Mdr grevlendirilir. Grev sresi bitmeden ayrlan mdr yardmcs yerine, kalan sreyi tamamlamak zere ayn usulle yeniden grevlendirme yaplr.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin almalarnn dzenli olarak yrtlmesini ve gelitirilmesini salamak,

c) Ynetim Kurulunu toplantya armak, gndemi hazrlamak, toplantlara bakanlk etmek,

) Merkezin mekan ve donanm alt yapsn gelitirmek ve Merkezde grev yapacak akademik, teknik ve idari personel ihtiyacn belirlemek iin gerekli almalar yapmak,

d) Ulusal ya da uluslararas kurulularla veya gerek ya da tzel kiilerle Merkezin amalar dorultusunda ibirlii protokolleri hazrlayp, Rektrn onayna sunmak,

e) Merkezin almalaryla ilgili faaliyet raporunu Ynetim Kurulunun grn aldktan sonra Rektre sunmak,

f) Merkez almalarnn dzenli ekilde yrtlmesini ve gelitirilmesini salamak,

g) Merkez personelinin dzenli ve etkin almasn salamak,

) Personelin grevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektre sunmak.

Ynetim kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr ve Mdrn nerisi ile niversitenin ilgili akademik birimlerinden seilen, Rektr tarafndan yl sre ile grevlendirilen toplam be yeden oluur. Grev sresi biten yeler yeniden grevlendirilebilir. Sresi bitmeden yelikten ayrlan yelerin yerine, kalan sreyi tamamlamak zere ayn usulle yeniden grevlendirme yaplr.

(2) Ynetim Kurulu, Mdrn ars zerine ayda en az bir kez toplanr. Ynetim Kurulu, ye tam saysnn salt ounluu ile toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr. Oylarn eitlii halinde Mdrn oyu ynnde ounluk salanm saylr.

(3) Ynetim Kuruluna Mdr bakanlk eder.

(4) Mdr, gerekli hallerde olaanst olarak Ynetim Kurulunu toplantya arabilir.

(5) Mazereti olmakszn ve izinsiz olarak st ste defa Ynetim Kurulu toplantsna katlmayan yenin yelii sona erer.

Ynetim kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin faaliyetlerini gzden geirerek bu Ynetmelikte belirtilen amalar dorultusunda Merkezin alma ve ynetimi ile ilgili konularda karar almak,

b) Mdrn her alma dnemi sonunda dzenleyecei faaliyet raporu hazrlanmasna ilikin esaslar belirlemek, sunulan raporu ve bir sonraki dneme ilikin alma programn deerlendirmek,

c) Merkezin dzenledii kurs, seminer, konferans gibi eitim almalar sonunda baar belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koullarn tespit etmek,

) Merkezde grev alanlarn eitim, uygulama, aratrma, hizmet retimi ve yaym konularndaki isteklerini deerlendirip nerilerde bulunmak,

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programlarn hazrlamak,

e) Merkezin faaliyetleri ile ilgili geici alma gruplarn ve komisyonlarn kurmak ve bunlarn grevlerini dzenlemek,

f) Merkezin alma alanna giren dier konularda kararlar almak.

Danma kurulu

MADDE 12 (1) Danma Kurulu; Ynetim Kurulunun nerisi zerine, Merkezin faaliyet alanlarna ilikin konularda ve istekleri halinde ilgili kamu ve zel sektr kurum ve kurulu temsilcileri ve uzmanlar arasndan, yllk sre ile Rektr tarafndan grevlendirilen en az drt en fazla on yeden oluur. Sresi dolmadan grevinden ayrlan yelerin yerine kalan sreyi doldurmak iin ayn yntemle yenileri seilir. Sresi biten ye tekrar seilebilir. Merkezin faaliyetleri hakknda istiari nitelikte gr bildiren Danma Kuruluna Mdr bakanlk eder. Danma Kurulu ylda en az bir kez Mdrn ars ile toplanr.

Danma kurulunun grevleri

MADDE 13 (1) Danma Kurulunun grevi; Ynetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik danmanlk yapmak ve kendisine sunulan konularda inceleme yaparak gr bildirmektir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 14 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Mdrn talebi ile Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektrdr. Rektr bu yetkisini Mdre devredebilir.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde; ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

Yrrlk

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Mehmet Akif Ersoy niversitesi Rektr yrtr.