3 Temmuz 2012 SALI

Resm Gazete

Say : 28342

YNETMELK

Mehmet Akif Ersoy niversitesinden:

MEHMET AKF ERSOY NVERSTES SALIK BLMLER ENSTTS

LSANSST ETM-RETM VE SINAV YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Mehmet Akif Ersoy niversitesi Salk Bilimleri Enstitsnde yrtlen lisansst eitim-retim ve snavlara ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Mehmet Akif Ersoy niversitesi Salk Bilimleri Enstitsnde yrtlen tezli yksek lisans, tezsiz yksek lisans ve doktora programlarndan oluan lisansst eitim-retim ve snavlara ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 nc ve 44 nc maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Akademik Takvim: Lisansst eitimde bir eitim-retim ylndaki retim faaliyetlerinin planland Senato tarafndan belirlenen takvimi,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) ALES: Akademik Personel ve Lisansst Eitimi Giri Snavn,

) Baar Puan: rencinin ALES saysal puan, lisans ve/veya yksek lisans not ortalamas, yabanc dil puan ile yazl bilim snav veya mlakat puannn belirli oranlarda katks ile hesaplanan puan,

d) Bilimsel Hazrlk: Lisansst programlara kabul edilen rencilerin gerektiinde eksiklerini gidermek iin en ok bir takvim yl sren tamamlama eitimini,

e) Danman: Enstitye kaytl renciye ders, dnem projesi ve tez dnemlerinde rehberlik yapmak zere enstit ynetim kurulu (EYK) tarafndan atanan retim yesini,

f) Dnem Projesi: Tezsiz yksek lisans eitimi srasnda aratrlan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun, bilimsel bir aratrma raporu halinde sunulmu eklini,

g) Enstit: Mehmet Akif Ersoy niversitesi Salk Bilimleri Enstitsn,

) Enstit Anabilim Dal (EABD): Enstitde program bulunan ilgili anabilim daln,

h) Enstit Anabilim Dal Akademik Kurulu (EABDAK): lgili Enstit Anabilim Dalnn lisansst eitim programlarnda grev alan kadrolu profesr, doent ve yardmc doent unvanl retim yelerinden oluan kurulu,

) Enstit Anabilim Dal Bakan: Enstitde; eitimin yrtlmesinden sorumlu olan, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayl Resm Gazetede yaymlanan Lisans st Eitim retim Enstitlerinin Tekilat ve leyi Ynetmeliinin 5 inci maddesinde tanmlanan anabilim dal bakann,

i) Enstit Kurulu (EK): Enstit Mdrnn bakanlnda, mdr yardmclar ve enstitde programlar bulunan ve/veya ortak retim program yrten anabilim dal bakanlarndan oluan kurulu,

j) Enstit Mdr: Salk Bilimleri Enstits Mdrn,

k) Enstit Ynetim Kurulu (EYK): Enstit Mdrnn bakanlnda, mdr yardmclar ile EK tarafndan yl iin seilen retim yesinden oluan kurulu,

l) GRE: Uluslararas snavlardan olan Graduate Record Examination snavn,

m) GMAT: Uluslararas snavlardan olan Graduate Management Admission Test snavn,

n) IELTS: Uluslararas ngilizce dil snavlarndan olan International English Language Testing System snavn,

o) kinci Tez Danman: Tezli yksek lisans ve doktora yapan rencinin tez veya uygulama konusunun zellii gerei EYKca atanan, Mehmet Akif Ersoy niversitesinde ya da baka bir yksekretim kurumunda grevli bulunan retim yesini,

) Yk: Bir dersin baaryla tamamlanmas iin ders saatlerinin yan sra laboratuar, klinik, dev, uygulama, proje, seminer, sunum, snava hazrlk, snav, staj ve i yeri eitimi gibi eitim-retim etkinliklerinde harcanan btn zaman,

p) KPDS: Kamu Personeli Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavn,

r) Kredi Sistemi: Bir saat teorik ders veya iki saat uygulama veya laboratuvar saatinin karl bir kredi olan ulusal kredi sistemini ya da AKTSye gre bir dersin hedeflenen renim ktlarn kazanmak amacyla planlanan renim aktivitelerini baaryla tamamlamak iin gerekli zaman temel alarak belirlenen i ykne dayanan kredi sistemini,

s) renci: Lisansst eitim-retim iin normal veya zel renci statsnde kaytl olan renciyi,

) Rektr: Mehmet Akif Ersoy niversitesi Rektrn,

t) Seminer: Lisansst rencilerinin danman tarafndan belirlenmi bir konuyu szl ve yazl olarak sunduu bilimsel almay,

u) Senato: Mehmet Akif Ersoy niversitesi Senatosunu,

) Tez: Yksek lisans/doktora eitiminin amacna uygun olarak hazrlanan bilimsel bir almay,

v) Tez zleme Komitesi (TK): Doktora rencisinin tez nerisini deerlendirmek, tez almalarna rehberlik etmek, ynlendirmek grevini stlenen biri tez danman olmak zere en az retim yesinden oluan komiteyi,

y) Tez Savunma Snav: Lisansst rencilerinin tez almasn savunduklar snav,

z) TOEFL: Test of English as a Foreign Language ngilizce dil snavn,

aa) TMER: Trke retim Merkezini,

bb) TUS: Tpta uzmanlk snavn,

cc) AK: niversiteleraras Kurulu,

) DS: niversiteleraras Kurul Yabanc Dil Snavn,

dd) niversite: Mehmet Akif Ersoy niversitesini,

ee) niversite Ynetim Kurulu: Mehmet Akif Ersoy niversitesi Ynetim Kurulunu,

ff) Yaryl: Senato tarafndan kabul edilen bir akademik takvim yaryln,

gg) Yeterlik Snav: Lisansst rencisinin bilimsel dnme, bilimsel yntemleri zmseme, bamsz bir aratrmay yrtebilme yeterliliini deerlendirmeye ynelik snav,

) YK: Yksekretim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Eitim ve retimle lgili Esaslar

Lisansst programlarn almas

MADDE 5 (1) Lisansst programlar; Salk Bilimleri Enstitsnn anabilim dallar esas alnarak alr ve yrtlr.

(2) Salk Bilimleri Enstitsnde EKnn nerisi, Senatonun onay ve YKn karar ile lisansst eitim yapmak zere, bir faklte, blm veya anabilim dalndan farkl bir ad tayan, disiplinler aras bir Enstit anabilim dal kurulabilir. Bu tr bir EABDnn bakan, ilgili birim amirinin gr alnarak, Enstit Mdr tarafndan yl sre ile atanr ve Rektrle bilgi verilir.

(3) Yksek lisans program tezli veya tezsiz olmak zere iki ekilde yrtlebilir. Bu programlar EABDAKnn nerisi, EKnn teklifi, Senatonun onay ve YKn izniyle alr.

(4) kinci retimde, YKn belirledii esaslar erevesinde EKnn nerisi, Senatonun onay ve YKn kararyla tezsiz yksek lisans program alabilir. kinci retimde tezli yksek lisans ve doktora program alamaz.

(5) Doktora programlar, ilgili mevzuat hkmlerine aykr olmamak koulu ile yurtii ve yurtdndaki niversitelerle birbirini tamamlayan ortak doktora programlar eklinde de dzenlenebilir. Bu programlarn uygulama usul ve esaslar, enstitnn teklifi, Senatonun onay, retim yesi ve Aratrc Yetitirme Kurulunun uygun gr zerine YK tarafndan belirlenir.

Kontenjanlarn belirlenmesi ve ilan

MADDE 6 (1) lan edilmesi dnlen renci kontenjanlar, ilgili EABDAK tarafndan nerilir, Enstit Kurulunca belirlenen kontenjanlar karara balanmak zere Senatonun onayna sunulur ve Rektrlk tarafndan ilan edilir. landa programlarn adlar, son bavuru tarihi, bavuru koullar, istenen belgeler, var ise dier aklayc bilgiler yer alr. Sz konusu ilan her yaryl banda verilebilir. Snav ile ilgili tm ilemler, Enstit Mdrlnce yrtlr.

(2) lgili EABDAKnn nerisi ve EYKnn onayyla ayn niversitede grev yapmakta olan aratrma grevlileri, retim grevlileri ve uzmanlar iin de ngrlen sayda yksek lisans veya doktora kontenjan ayrlabilir. Bu adaylar bavuru ve kabul koullarn yerine getirmek zorundadr. Bu tr bavurularda adaylar kendi aralarnda baar puanlarna gre sralanr, baar puanlarnn eit olmas halinde srasyla ALES veya TUS puan, lisans veya yksek lisans mezuniyet notu ve yabanc dil puan yksek olan adaya ncelik tannr.

(3) Yeni kurulan ve gelimekte olan niversitelere veya yksek teknoloji enstitlerine lisansst eitim yaptrmak amacyla alnan aratrma grevlileri, ilgili niversite veya yksek teknoloji enstitsnn teklifi, retim yesi Aratrmac Yetitirme Kurulunun gr ve YKn karar ile ilgili EYKnn belirleyecei koullara gre niversitede lisansst eitime snavsz olarak kabul edilirler. Bu aratrma grevlilerinin tez projeleri, kendi niversite veya yksek teknoloji enstitlerinin aratrma fonlarndan veya bulunduklar niversitelerde kamu kurulular tarafndan bu amaca zel olarak tahsis edilmi projelerden desteklenir.

(4) Yabanc uyruklu rencilerin bavurular ve kabul Senato tarafndan belirlenen esaslara gre yaplr.

Derslerin almas, retim planlar ve ders grevlendirmeleri

MADDE 7 (1) Bir sonraki eitim-retim yl iin yaplacak ders deiiklikleri ile alacak derslerin ve ders ieriklerinin yer ald retim planlar ilgili EABDAKnn teklifi, EKnn nerisi ve Senatonun onay ile her yl Mays aynda belirlenir.

a) Ders program btnl ierisinde, bilime yenilik getirme, yeni bilimsel yntem gelitirme, bilinen bir yntemi yeni bir alana uygulama niteliklerini kazandrma gibi hususlar dikkate alnr ve bu zelliklerin salanmasnda uluslararas kabul grm ulusal ve uluslararas niversitelerin lisansst ders programlarndan yararlanlr.

b) Bir yaryllk eitim-retim sresi ierisinde, haftalk bir saatlik teorik ders veya iki saatlik uygulama, laboratuar veya problem zm bir ulusal kredi saat olarak ya da AKTSye gre ders, uygulama ve dier renim etkinliklerinin kredilendirilmesi olarak deerlendirilir.

(2) retim planlar; zorunlu ve semeli dersler ile alan d semeli derslerden oluur.

(3) retim planlarnda yer alan derslerin hangi retim yeleri tarafndan verilecei ilgili EABDAKnn teklifi, EYKnn nerisi ve niversite Ynetim Kurulunun onay ile karara balanr. Lisansst dersler retim yeleri tarafndan verilir. Gerekli durumlarda niversite dndan retim yesi grevlendirmesi de yaplabilir.

Uzmanlk alan dersi

MADDE 8 (1) Uzmanlk alan dersleri yksek lisans ve doktora rencileri iin danmanlar tarafndan alan ulusal kredisiz derslerdir. Danman, yksek lisans rencileri iin yksek lisans uzmanlk alan dersi ve doktora rencileri iin de doktora uzmanlk alan dersi olmak zere iki ayr uzmanlk alan dersi aar. kinci danmann olduu durumlarda, uzmanlk alan dersi, birinci danman tarafndan alr. Bir danman farkl enstitlerde danmanlk yapyor olsa dahi renci ve program saysna baklmakszn en fazla 8 teorik saat olarak uzmanlk alan dersi aabilir.

(2) Uzmanlk alan dersleri, ilgili rencilerin tez konularnn EYKca onaylanmasndan itibaren danmann uzmanlk dersi ama formunu Enstitye teslim ettii dnem banda balar ve EYKnn rencinin mezuniyetine karar verdii tarihe kadar ara ve yaz tatillerini de kapsayacak ekilde devam eder.

(3) Haftalk ders programnda yer alan, gn, saati, ierii ve yeri belirlenmi olan bu ders danman retim yesi tarafndan fiilen yaplmak zorundadr.

(4) lgili renci uzmanlk alan dersine kayt yaptrmak ve devamn almak zorundadr. Danman, dersi alan rencinin notunu dnem sonunda baarl veya baarsz olarak deerlendirerek Enstitye yazl olarak bildirir.

(5) Uzmanlk alan dersine ilikin esaslar, Senato tarafndan belirlenir ve EYKca uygulanr.

(6) Uzmanlk alan dersi alan rencinin azami renim sresi iinde baarsz olmas durumunda, baarl oluncaya kadar dersi tekrar etmesi zorunludur, bu sreden sonra renci 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinde belirtilen koullara gre ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimine devam etmek iin kayt yaptrabilir.

retim dili

MADDE 9 (1) Salk Bilimleri Enstitsnde dersler Trke olarak verilir. Ancak EKnn teklifi ve Senatonun karar ile belirli bir eitim-retim programnda yer alan ders, uygulama ve snavlarn tamam veya bir ksm Enstitnn uygun grecei yabanc bir dilde yaplabilir. Yabanc dilde tez yazlmas durumunda, tezin hem Trke hem de uygun grlen yabanc dilde yazlarak Enstitye teslim edilmesi gerekir.

Yabanc dil hazrlk program

MADDE 10 (1) Enstit; EKnn teklifi, Senatonun karar, Rektrn nerisi ve YKn onay ile yabanc dil hazrlk snf aabilir. Hazrlk snfndaki eitim-retimde uygulanacak usul ve esaslar Senato tarafndan belirlenir.

(2) rencinin hazrlk program ile ilgili faklte veya yksekokullara kaytlar, YK ve AK tarafndan belirlenen esaslara gre yaplr.

NC BLM

Programlara Bavuru, Kabul ve Kayt Esaslar

Yksek lisans programna bavuru koullar ve kabulne ilikin esaslar

MADDE 11 (1) Tezli ve tezsiz yksek lisans programlarna bavuruda bulunacak adaylarda aadaki koullar aranr:

a) Bir lisans diplomasna veya YK tarafndan edeerlii kabul edilen yurtd faklte veya yksekokul diplomasna sahip olmalar gerekir. Lisans mezuniyet notunun yzlk sistemdeki karl olmayan adaylarn notu iin YK dnm tablosu kullanlr.

b) ALES snavndan saysal puan trnden en az 55 tam puan alm olmalar veya niversiteleraras Kurulca kabul edilen GRE veya GMAT snavlarndan edeer puan almas gerekir.

c) niversiteleraras Kurul Yabanc Dil Snav (DS) veya niversiteleraras Kurul tarafndan edeerlii kabul edilen KPDS, TOEFL, IELTS snavlarndan birine girmi olmas gerekir. Tezsiz yksek lisans programlarnda yabanc dil snav zorunlu deildir; ancak ilgili EABDAK nerisi EKnn onay ile baz programlarda yabanc dil koulu da aranabilir.

) Bavurusu kabul edilen adaylar deerlendirecek snav jrisi, ilgili EABDAK karar dikkate alnarak, en az asil ve iki yedek ye olmak zere EYK karar ile belirlenir.

(2) Adaylar mlakatta 100 puan zerinden deerlendirilir. Mlakatta talep edilmise, adayn sunduu referans mektubu, neden yksek lisans yapmak istediini belirten kompozisyonu ve uluslararas standart snavlar dikkate alnarak szl deerlendirme yaplr.

(3) Tezli yksek lisans programlarna renci kabulnde; ALES puan, lisans not ortalamas, yabanc dil puan ve mlakat sonucu deerlendirilir. Deerlendirmede ALES puannn %50si, lisans not ortalamasnn %20si, yabanc dil puannn %10u ve mlakat puannn %20si dikkate alnarak EABDAKnn nerisi ve EYKnn kararyla en az toplam 60 puan alanlar arasnda sralama yaplr. Mlakat snavndan en az 50 alamayan veya mlakat snavna girmeyen adaylarn baar notu hesaplanmaz. Mlakat snavna girmeyen adaylarn baar notu hesaplanmaz. Baar notlarnn eit olmas halinde srasyla ALES puan, lisans mezuniyet notu, yabanc dil puan yksek olan adaya ncelik tannr.

(4) Yksek lisans programlarna ilan edilen kontenjan dahilinde kabul edilen rencilerin listeleri ilgili EABD bakanlnca gn ierisinde Enstitye bildirilir. Kazanan adaylarn listesi EYK kararyla kesinleir ve Enstit Mdrl tarafndan ilan edilir.

(5) Tezsiz yksek lisans programlarna renci kabulnde yabanc dil koulu aranmaz. Bu programlara bavuran adaylarn baar notu; ALES standart puannn %50si, lisans not ortalamasnn %25i ve mlakat sonucunun %25i alnarak hesaplanan notun toplamnn 60 puandan az olmamas gerekir. Mlakat snavndan en az 50 alamayan veya mlakat snavna girmeyen adaylarn baar notu hesaplanmaz. Deerlendirme sonucunda en yksek puandan balayarak ilan edilen kontenjanlara adaylar yerletirilir. Baar notlarnn eit olmas halinde srasyla ALES puan, lisans mezuniyet notu veya yabanc dil puan yksek olan adaya ncelik tannr.

(6) lgili EABDnn nerisi, EKnn karar ve Senatonun onay ile yukarda belirtilen koullarn dnda tezsiz yksek lisans programna kabul iin zel koullar konulabilir.

(7) Bavuruya ilikin dier artlar ile bavuru srasnda istenecek dier belgeler EK tarafnda belirlenir. Adaylardan istenen sz konusu belgelerin asl, mezun olduu okul veya Enstit tarafndan onayl rnei kabul edilir. Askerlik durumuna ilikin olarak ise adaylarn yazl beyanna dayanlarak ilem yaplr.

Doktora programna bavuru ve kabul esaslar

MADDE 12 (1) Doktora programna bavuracak adaylarn kabulne ilikin esaslar unlardr:

a) Doktora programna bavurabilmek iin adaylarn; bir lisans veya yksek lisans diplomasna, hazrlk snflar hari en az on yaryl sreli tp, di hekimlii ve veteriner fakltesi diplomasna, eczaclk, fen ve salk bilimleri faklteleri, salk yksekokulu ve beden eitimi ve spor yksekokulu lisans veya yksek lisans derecesine veya ilgili mevzuta gre bir laboratuvar dalnda kazanlan uzmanlk yetkisine sahip olmalar gerekir. Ayrca yabanc lkelerde lisans ve yksek lisans programlarn bitirmi Trkiye Cumhuriyeti uyruklu rencilerin YKten denklik belgesi almalar gerekir. Lisans diplomas ile bavuranlarn not ortalamalarnn 100lk sistemde en az 80 veya 4.00lk sistemde en az 3.00, yksek lisans diplomasna sahip olanlarn yksek lisans not ortalamasnn 4.00lk sistemde en az 2.50, 100lk sistemde en az 75 olmas gerekir. Lisans/yksek lisans mezuniyet notunun yzlk sistemdeki karl olmayan adaylarn notu iin YK dnm tablosu kullanlr.

b) Yksek lisans diplomas ile bavuranlardan ALESten 55 saysal puan, lisans diplomas ile bavuranlardan ALESden saysal puan trlerinde en az 70 standart puan alm olmalar veya niversiteleraras Kurulca kabul edilen GRE veya GMAT snavlarndan edeer puan alm olmalar gerekir. Temel Tp Bilimlerinde doktora programna bavurabilmek iin Tp Fakltesi mezunlarnn lisans diplomasna ve 50 puandan az olmamak artyla Temel Tp Puan veya ALESin Saysal ksmndan en az 55 standart puan almalar gerekir. Temel Tp Puan, TUS, Temel Tp Bilimleri Testi-I blmnden elde edilen standart puann 0,7; Klinik Tp Bilimleri Testinden elde edilen standart puann 0,3 ile arplarak kan deerlerin toplanmas ile elde edilir.

c) Doktora programna bavuranlarn DSden en az 55 puan veya niversiteleraras Kurul tarafndan edeerlii kabul edilen KPDS, TOEFL, IELTS snavlarndan birinden en az 55 veya edeer puan almas zorunludur. Yabanc uyruklu renciler iin ana dilleri dnda ngilizce, Franszca ve Almanca dillerinden birinden DSden en az 55 puan veya niversiteleraras Kurulca kabul edilen bir snavdan bu puan muadili bir puan almas zorunludur. Bu asgari puanlarn girilecek programlarn zelliklerine gre ykseltilmesine Senato tarafndan karar verilir.

) Yabanc uyruklu renci olmas durumunda, bavurunun Senatoca belirlenen usul ve esaslara uygun olmas gerekir.

d) Bavurusu kabul edilen adaylar deerlendirecek snav jrisi, ilgili EABDAK karar dikkate alnarak, en az asil ve iki yedek ye olmak zere EYK karar ile belirlenir.

e) Adaylar, mlakatta 100 tam puan zerinden deerlendirilir. Mlakatta talep edilmise, adayn sunduu referans mektubu, neden doktora yapmak istediini belirten kompozisyonu ve uluslararas standart snavlar dikkate alnarak jri tarafndan belirlenen kriterlere gre deerlendirme yaplr.

(2) Deerlendirmede ALES ve TUS puannn %50si, lisans ve/veya yksek lisans not ortalamasnn %20si, yabanc dil puannn %10u ve mlakat puannn %20si dikkate alnarak EABDAK nerisi ve EYK kararyla en az toplam 65 puan alanlar arasnda sralama yaplr.

(3) Mlakat snavndan en az 50 alamayan veya mlakat snavna girmeyen adaylarn baar notu hesaplanmaz. Baar notlarnn eit olmas halinde srasyla ALES veya TUS puan, lisans/yksek lisans mezuniyet notu, yabanc dil puan yksek olan adaya ncelik tannr.

(4) Doktora programlarna ilan edilen kontenjan dahilinde kabul edilen rencilerin listeleri ilgili EABD bakanlnca gn ierisinde Enstitye bildirilir. Kazanan adaylarn listesi EYK kararyla kesinleir ve Enstit Mdrl tarafndan ilan edilir.

(5) Bavuruya ilikin dier artlar ile bavuru srasnda istenecek dier belgeler EK tarafndan belirlenir. Adaylardan istenen sz konusu belgelerin asl, mezun olduu okul veya Enstit tarafndan onayl rnei kabul edilir. Askerlik durumuna ilikin olarak ise adaylarn yazl beyanna dayanlarak ilem yaplr.

Bavurularn deerlendirilmesi

MADDE 13 (1) Yksek lisans ve doktora bavurularn deerlendirmek ve mlakat yapmak zere, EABDAKca nerilen retim yeleri arasndan EYK en az asil ve iki yedekten oluan snav jrilerini oluturur. Jri bu Ynetmelikte yer alan deerlendirme kriterlerini gz nne alarak adaylar arasnda sralamalar oluturur, kontenjana gre hangi adaylarn lisansst programa kabul edilebileceini Enstitye bildirir.

(2) Adaylarn kabul EYKca kesinletirilerek kayt hakk kazanan asl ve yedek adaylar Enstit Mdrl tarafndan ilan edilir.

(3) 2547 sayl Kanununun 35 inci maddesi uyarnca bir baka niversiteden geici kadro tahsisi ile lisansst eitim yapmak zere niversiteye mracaat eden renci adaylarnn bavurularnn deerlendirilmesi bu Ynetmelik hkmlerine gre yaplr.

Bilimsel hazrlk programna renci kabul

MADDE 14 (1) Yksek lisans ve doktora programlarnda, nitelikleri aada belirtilen adaylarn eksikliklerini gidermek amacyla Bilimsel Hazrlk Program uygulanabilir:

a) Lisans derecesini bavurduklar yksek lisans veya doktora programndan farkl alanlarda alm olanlar,

b) Lisans veya yksek lisans derecesini bavurduklar niversite dndaki yksekretim kurumlarndan alm olanlar,

c) Lisans veya yksek lisans derecesini bavurduklar doktora programndan farkl alanlarda alm olanlar.

(2) Bilimsel hazrlk programnda alnacak dersler; yksek lisans rencileri iin lisans dzeyinde, doktora rencileri iin lisans ve/veya yksek lisans dzeyinde ve iki yaryl (bir takvim yl) olmak zere danmann teklifi, EABDnin nerisi ve EYKnn karar ile belirlenir.

(3) Bilimsel hazrlk programnda geirilecek sre en ok bir takvim yldr. Bu sre Senatoca belirlenmi hakl ve geerli nedenlere bal sreler dnda uzatlamaz. Bu programda geirilen sre, bu Ynetmelikte belirtilen yksek lisans veya doktora program srelerine dahil edilmez. Ancak, bilimsel hazrlktaki bir renci, bilimsel hazrlk derslerinin yan sra EABAKnn nerisi ve EYKnn onay ile lisansst programa ynelik dersler de alabilir.

(4) Bilimsel hazrlk snfna dahil edilen renciler, bir takvim yl ierisinde en ok 60 AKTS kredilik bilimsel hazrlk derslerini alabilir.

(5) Devamn alm olmak kaydyla bilimsel hazrlk programnn sonunda en fazla drt ders iin ek snav hakk verilir. Ek snavda baarsz olan renciler iin 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesi hkmleri uygulanr.

(6) Bilimsel hazrlk program ile ilgili devam, ders snavlar, ders notlar, derslerden baarl saylma koullar, ders tekrar ve dier eitim-retim konularnda rencinin ders ald programn tabi olduu ilgili mevzuat hkmleri uygulanr.

zel renci bavuru ve kabul

MADDE 15 (1) zel renci kabulnde uygulanacak esaslar unlardr:

a) Bir yksekretim kurumu lisans mezunu veya son snf rencileri, belirli bir konuda bilgisini artrmak iin bir yksek lisans program dersine, yksek lisans mezunlar veya bir edeer diplomaya sahip olanlar bir doktora program dersine akademik takvimde belirtilen srelerde zel renci statsnde devam edebilmek iin bavurabilirler. Bavuran adaylar ilgili EABDAKnn nerisi ve EYKnn onay ile zel renci olarak kabul edilirler.

b) zel rencilerin kabulnde not dzeyi aranmaz ve giri snav yaplmaz. zel renci stats iki yaryldan fazla sremez ve bu statde ders alan renciler rencilik haklarndan yararlanamazlar. Ancak eitim-retim baladktan sonra en ge bir hafta ierisinde mracaat edebilirler. zel renciler lisansst programlarda alan derslerden bir dnemde en fazla 15 AKTS kredilik derse kayt yaptrabilirler.

c) zel renciler, derslere devam ve baar durumlar hakknda Enstitde uygulanan usul ve esaslara uymak zorundadrlar.

) zel rencilerin asl renci olmalar durumunda, zel renci iken baardklar lisansst derslerden izledikleri programlardaki kredi toplamnn yarsn gememek koulu ile kendi anabilim veya bilim alanlar ile ilgili olanlardan aldklar krediler, danmann nerisi ve EABDAKnn teklifi ve EYKnn onay ile rencinin devam etmekte olduu program iin geerli saydrabilir.

d) zel rencilerden EYKnn belirleyecei miktarda katk pay alnr.

e) zel rencilere, diploma ve unvan verilmez. Ancak, zel renci statlerini belirten, takip ettikleri derslerin kredisini ve baar durumunu gsteren bir belge verilebilir.

Lisansst programlar aras gei

MADDE 16 (1) Tezli ve tezsiz yksek lisans programlar arasnda gei izni EABDAK nerisi zerine EYKca verilir.

(2) Tezli yksek lisans programndan tezsize geen renci tezsiz yksek lisans programlar iin gerekli kredileri tamamlamak zorundadr.

(3) Her iki halde de renci gei yapt program tamamlamak iin bu Ynetmelikte verilen azami sreyi aamaz.

(4) Bu programlardan birinden dierine geebilmek iin, EABDAKnn nerisi ve EKnn onay ile not ortalamas baraj da konulabilir. Yksek lisans veya doktora programlar arasnda gei yapacak rencinin bir seminer ve en az 60 AKTS kredilik derslerini baaryla tamamlam olmas gerekir.

(5) Tez almasna balam olan renci lisansst programlar aras gei yapamaz.

(6) Tezsiz yksek lisans programlarndan tezli yksek lisans programlarna yatay gei yaplmaz.

(7) Lisansst programlar arasnda gei bir kez yaplabilir.

Yatay gei yoluyla renci kabul

MADDE 17 (1) Yatay geilere ilikin esaslar unlardr:

a) Yksekretim kurumlar lisansst programlar veya niversitenin yksek lisans programlar arasnda baka bir EABDda en az bir yaryl tamamlam, geldii programda devam ettii derslerin tamamn baarm ve derslerden baar notu ortalamasnn yksek lisans iin 100 tam puan zerinden en az 70, doktora iin 100 tam puan zerinden en az 75 veya edeeri puan alm olan renciler yatay gei yapabilir.

b) Yatay gei yapacak rencinin Enstit programlarnn bavuru koullarn salamas gerekir.

c) Tez aamasndaki renciler yatay gei yapamaz.

) Tezsiz yksek lisans programlarndan tezli yksek lisans programlarna yatay gei yaplmaz.

d) YK tarafndan denklii kabul edilen niversiteler hari, yurt dndaki lisansst programlardan yatay gei yaplamaz.

e) Yatay gei iin, akademik takvimde belirtilen tarihler iinde Enstit Mdrlne yaplan bavurular rencinin geldii Enstitde alm olduu GANOsuna gre yksek puandan ke doru sralama yaplr ve kontenjan saysnca renci alnr.

f) Yatay gei bavurular ve deerlendirme, ilgili EABDAKnn olumlu ve gerekeli gr alnarak EYKca karara balanr.

g) Yatay geile bir programa kaydolan rencinin programn tamamlanabilmesi iin kullanaca sreye daha nce kulland sre de dahil edilir.

) Daha nce alnm olan derslerin kredi edeerlii ile rencinin derslerden muafiyeti ilgili EABDAKca oluturulan komisyonca deerlendirilir ve komisyonun nerisi EABDAKnn gerekeli gr, EYK tarafndan karara balanr. Komisyon gerekli grmesi halinde ilgili rencinin mracaat ettii programa intibak iin ek dersler almasn nerebilir.

h) Yatay geii kabul edilen rencinin muaf tutulduu derslerin notu geerli saylr, not dnm gerektiinde YKn dnm tablosu kullanlr.

Kesin kayt

MADDE 18 (1) Lisansst rencilik hakk kazanan Trk ve yabanc uyruklu adaylar, akademik takvimde belirtilen tarihlerde aadaki belgeleri teslim ederek kesin kaytlarn yaptrmak zorundadrlar. Belirtilen tarihlerde kesin kayt yaptrmayan veya eksik evrak ve benzeri nedenlerle kayt artlarn yerine getirmedii iin kayd yaplamayanlarn daha sonra hibir ekilde kayd yaplmaz. Kesin kaydn yaptrmayan adayn yerine yedek adaylardan baar puanna gre eksik kontenjan kadar aday kayt hakk kazanr.

(2) Kayt iin istenen belgelerin asl, mezun olduu okul veya niversite tarafndan onayl rnei kabul edilir. Askerlik durumuna ilikin olarak ise adaylarn yazl beyanna dayanlarak ilem yaplr.

(3) Kayt iin sahte veya tahrif edilmi belge kullanan veya giri snavlarnda sahtecilik yapt belirlenen kiilerin kaytlar iptal edilir.

(4) Kesin kaydn yaptran renci, ilk be i gn ierisinde kendi istei ile kaydn sildirmesi halinde, yedek renciler sras ile arlr.

(5) Kendi istei ile kaydn sildirmek isteyen renci, dileke ile Enstit Mdrlne bavurur. Kayt, EYK kararyla silinir. Bu durumda denmi olan har ve kayt cretleri iade edilmez.

retim yl

MADDE 19 (1) Bir retim yl, her biri en az 70 i gn olmak zere gz ve bahar yaryllarndan oluur.

Danman atanmas

MADDE 20 (1) Enstit anabilim dal akademik kurulu her renci iin EABDnda grevli retim yeleri arasndan rencinin nceki bilimsel almalarn, almak istedii alan ve rencinin danman tercihini de dikkate alarak Enstitye danman nerir. Danman, EYK karar ile yaryl balangcndan itibaren en ge onbe gn iinde atanr. Tez almasnn nitelii birden fazla danman gerektirdii durumlarda ikinci tez danman; danmann istei ve EABD bakanlnn nerisi ile EYK tarafndan atanr.

(2) Ders aamasnda, danmann alt aydan fazla yurt iinde baka bir kurumda grevlendirilmesi durumunda sz konusu retim yesi ikinci danman olarak atanabilir. Ancak, ilgili danmann alt aydan fazla yurt dnda baka bir kurumda grevlendirilmesi veya atanmas halinde danmanlk grevi sona erer ve renciye yeni bir danman atanr.

(3) Tez dneminde kabul edilmi bir tez projesini yrten danman baka bir kurumda alt aydan fazla bir sre ile grevlendirildii veya baka bir kuruma atand durumda, isterse EYK onay ile danmanln ikinci danman olarak devam ettirebilir. Aksi durumda EYK onay ile yeni bir danman atanr.

(4) Enstitye bal anabilim dallarnda doktora ve yksek lisans tez danman olabilmek iin ikinci retim dhil n lisans ve lisans ders yk toplam en fazla yllk ortalama haftada 25 ulusal kredi saat olmaldr.

(5) renci veya danmann bavurmas halinde EABDAKnn nerisi ve EYKnn onay ile danman deitirilebilir ve ayn yntemle EABD retim yeleri arasndan yeni bir danman atanr.

DRDNC BLM

Kayt Yenileme, Ders Kaytlar, Deerlendirme Esaslar, Kayt Dondurma, zin, Kayt Silme ve liik Kesme

Kayt yenileme

MADDE 21 (1) Lisansst programlara kaytl renciler, gz ve bahar yaryllar balarnda, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, ilgili mevzuatla belirlenen katk pay veya renim cretini demek ve Enstit Mdrlnce gerekli kayt yenileme ilemlerini yerine getirmekle ykmldrler. Katk pay veya renim cretini demeyenlerin kayd yenilenmez; katk pay demedikleri sre iinde kendilerine not izelgesi, renci belgesi, staj yazs ve askerlik belgesi gibi belgeler verilmez. Azami renim sresi sonunda ders ve tez dnemlerinde kayt yenileme ilemlerini sresi iinde yaptrmayan, mazeretli kayt yenileme sresi bitimine kadar mazeretini Enstitye bildirmeyen ve mazereti EYK tarafndan kabul edilmeyen renciler iin 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinde belirtilen koullara gre ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir.

(2) Kaydn yenilemeyen renciler o yaryl ders seemezler. Tez aamasnda ise, tez danman/tez izleme komitesi tarafndan o yaryl deerlendirme d braklarak baarsz saylrlar. Bu durumlarda geen sreler renim sresine dhil edilir.

Ders seimi ve ders kayd

MADDE 22 (1) rencilerin, her yarylda alan dersler arasndan danmanlarnca uygun grlen derslere kayt yaptrmalar gerekir.

(2) Lisansst programlara kayt yaptran rencilerin ders seimleri tezsiz yksek lisans, tezli yksek lisans ve doktora tez danmalar tarafndan, tez danman atanmayan renciler iin ise, bu grev tez danman atanncaya kadar ilgili EABD bakan veya EABDnn Enstitye bildirdii retim yesi tarafndan yrtlr.

(3) Bu dersler EABD bakanlnn teklifi ve EKnn karar ile n artl dersler olarak uygulanabilir.

(4) Ders aamasnda yksek lisans rencisi bir, doktora rencisi ise iki seminer vermek zorundadr. Seminerler ulusal kredisiz olup baarl veya baarsz olarak deerlendirilir. Seminerin baarsz olmas halinde seminer tekrarlanr. Baarl bulunan seminer metni dnem sonunda ilgili EABD bakanl aracl ile Enstitye gnderilir.

Ders alma ve alnan derslerin kabul

MADDE 23 (1) Lisansst rencilerin ders programlarnda gerekli grlmesi halinde ilgili EABDAKnn teklifi ve EYKnn karar ile niversite enstitlerinden birinde veya bir baka yksekretim kurumunun lisansst programndan en fazla iki ders almalar salanabilir. Alnd programn zorunlu derslerinden olmamak kayd ile bu derslerden baarl olma art aranr ve kredi ykne saylr.

(2) Lisansst programlara kayt yaptran renciler, kayt yaptrd programn gerektirdii toplam kredinin en az yarsn kendi programndan almak zorundadrlar.

Ders saydrma

MADDE 24 (1) renciler yaz dnemi, zel rencilik ve daha nce lisansst programlarda aldklar derslerin kabul edilme ve rencinin almas gereken toplam krediden dlmesi koullar danman veya yetkili retim yesinin gr, ilgili EABDAKnn nerisi zerine EYK tarafndan belirlenir. Bu rencilerin aldklar krediler, izledikleri programlardaki kredi toplamnn yarsn gememek koulu ile danman ve EABD bakannn nerisi ve EYKnn onay ile rencinin devam etmekte olduu program iin geerli saylabilir.

(2) Ders muafiyeti talepleri her yaryln balangcndan itibaren ilk iki hafta iinde yaplr ve takip eden bir hafta iinde sonulandrlr.

Ders ekleme, brakma ve deitirme

MADDE 25 (1) renciler, setii dersleri, kaytl olduklar programn kredi snrlarn dikkate alarak akademik takvimde belirtilen mazeretli kayt yenileme sresi iinde danmann onay ve EYK karar ile ders brakabilir veya deitirebilir.

Bir alt programdan ders alma

MADDE 26 (1) Lisans programnda almam olmak artyla tezli yksek lisans rencileri en fazla iki dersi, tezsiz yksek lisans rencileri en fazla dersi danmann onay ile lisans programndaki derslerden seebilir. Doktora rencilerinin yksek lisans programndan almas gereken dersleri danmann uygun gr, EABDAKnn teklifi ile EYK tarafndan belirlenir. Doktora programlarnda lisans veya bilimsel hazrlk programlarndan alnan dersler kredi ykne saylmaz.

Devam zorunluluu

MADDE 27 (1) renciler; kayt yaptrdklar ders, dnem projesi ve seminerde teorik derslerin %70ine, uygulamal derslerin %80ine devam etmek zorundadr. Devam artn yerine getirmeyen renci yaryl sonu snavna giremez. Devamszlk nedeniyle tekrar alnan dersler iin devam art aranr; baarszlk nedeniyle tekrarlanan dersler iin devam art aranmaz.

Snavlar ve deerlendirme

MADDE 28 (1) Snavlar; ara snav ve yaryl sonu snavlarndan ibarettir. rencinin yaryl sonu snavna girebilmesi iin; teorik derslerin en az % 70ine, laboratuar ve uygulamalarn ise en az % 80ine katlm olmas gerekir.

(2) Snavlarda tam not 100 puandr. Snavlar yazl, szl, yazl-uygulamal, szl-uygulamal veya proje eklinde yaplabilir. Baar notu; ara snav puannn %40na yaryl sonu snav puannn %60nn eklenmesi ile hesaplanr. Baar notunun hesaplanmasnda, kesirli say en yakn tam sayya tamamlanr. Yaryl sonu snavlarnda baarsz olan renciler iin btnleme snav almaz. Bir dersten baarl olabilmek iin baar notunun 100 tam puan zerinden yksek lisans iin en az 70 (CC), doktora iin en az 75 (CB), 4.00lk sisteme gre yksek lisansta en az 2.00, doktora iin en az 2.50 olmas gerekir.

(3) Ara ve yaryl sonu snavlarndan herhangi birine, bu Ynetmeliin 33 nc maddesinde belirtilen mazeretleri nedeniyle katlamayan renciler iin mazeret snav alr. Mazeret snav almas ve tarihinin belirlenmesi ilgili EABD bakanlnn nerisi zerine EYK tarafndan karara balanr. Bu snavlarn deerlendirilmesinde aadaki puanlama sistemi kullanlr:

Puan Harf Notu Katsaylar

------------------------------------------------------------------------------------

90-100 AA 4.00

85-89 BA 3.50

80-84 BB 3.00

75-79 CB 2.50

70-74 CC 2.00

65-69 DC 1.50

60-64 DD 1.00

50-59 FD 0.50

0-49 FF 0.00

a) Yksek lisans ve bilimsel hazrlk programlarnda AA, BA, BB, CB ve CC notlar; doktora programlarnda ise AA, BA, BB ve CB notu alan renci o dersi baarm saylr.

b) Ayrca yukarda belirtilen harf notlar dnda aadaki harflerde kullanlr:

1) FF1 notu: Bu Ynetmelikte ngrlen koullar yerine getirerek, ders, yeterlik, tez ve benzeri snavlara girme hakk olduu halde snava girmeyen rencilere verilir. Bu not, yaryl ve genel akademik baar not ortalamas hesaplanrken (FF) notu (baarsz) olarak ileme alnr.

2) FF2 (D) (Devamsz): Derse devam ykmlln ve/veya ders uygulamalarna ilikin koullar yerine getirmedii iin snava girme hakkn elde edemeyen renciye verilir. Not ortalamas hesabna FF notu (baarsz) olarak geer.

3) G (Geer): Kredisiz derslerden baarl olan renciye verilir. Bu ders/dersler renci durum belgesinde grnr, ancak alnan not genel akademik baar not ortalamalarna katlmaz.

4) K (Kalr): Kredisiz derslerden baarsz olan renciye verilir.

5) E (Eksik): lgili dersin n koullarn yerine getirmi olma artna bal olmak kaydyla, ilgili EYKca kabul edilebilir bir gereke ile dnem sonu snav, seminer, laboratuvar, dev ve benzeri ykmlln yerine getiremeyen renciye verilir. E notu alan renci, notlarn Enstitye tesliminden itibaren onbe gn iinde eksikliklerini tamamlamak zorundadrlar. Ancak mazeretin uzamas halinde EYKnn karar ile eksik tamamlama sresi, bir sonraki kayt dnemine kadar uzatlabilir. Aksi halde E notu, K veya FF notuna dnr.

6) MZ notu: EYK tarafndan kabul edilen hakl ve geerli mazereti nedeniyle ders, yeterlik, tez ve benzeri snavlara giremeyen rencilere verilir. renciler (MZ) notu verilen bir dersin yaryl sonu snavna dersin ilk ald yarylda girerler ve alnan notu, yaryln akademik baar not ortalamasna ve genel akademik baar not ortalamasna katlarak deerlendirilir.

7) S (Sren alma): Tezini baaryla srdrmekte olan renciye verilir.

8) M (Muaf): rencinin muaf olduu dersler iin verilen nottur. Muaf (M) Yatay gei ile intibak ilemini tamamlayan rencinin mracaat zerine, daha nceki retim kurumunda alp da, baarl olduu dersin EABD bakanlnca belirlenen denklik nerisi zerine EYKnn onay sonucu verilen nottur. Baka bir lisansst eitim kurumundan yatay gei yoluyla gelen ve bu Ynetmelik hkmlerine gre dersi tekrarlayacak renciye M notu verilmez. M notu yaryl ortalamalarna dahil edilir.

9) (ptal) notu: Programdan kaldrlmas ve karl gsterilmemesi nedeniyle rencilerin sorumlu tutulmayaca dersler iin verilir.

(4) Tez almas, seminer ve uzmanlk alan derslerinin deerlendirmesi baarl (B), veya baarsz (BZ) notu ile deerlendirilir. Devam eden tez almalarnda, tez baar deerlendirmesi doktora eitiminde TK raporlarna ve yksek lisansta ise danmannn deerlendirmelerine dayanlarak yaplr.

(5) Sresinde gelmeyen TK raporlar iin baarsz notu verilir. Yabanc dilde hazrlanan not belgelerinde bu harf notlar, sras ile satisfactory (S), unsatisfactory (US) olarak yazlr.

(6) B ve BZ notlar genel akademik baar not ortalamalarna katlmaz.

(7) Anabilim dal bakanlar, lisansst programlarda yer alan derslerin snav sonularn, snav evrak ve protokoln snavlarn tamamlanmasn takip eden be gn iinde Enstit Mdrlne gnderir.

(8) Bir lisansst dersin kredileri ulusal kredi veya rencilerin ders yk dikkate alnarak belirlenen AKTS kredileri olup EYK tarafndan belirlenecek izelgeye gre notlandrma yaplr.

(9) Snav sonu belgeleri, Enstit Mdrl tarafndan saklanr. Deerlendirme belgeleri (snav evraklar) ise ilgili EABD bakanl tarafndan be yl sre ile saklanr ve be yln sonunda, ilgili EABD bakanl tarafndan bir tutanakla imha edilir.

Snav sonularna itiraz

MADDE 29 (1) renciler ve derslerden sorumlu retim yeleri, snav sonularnn otomasyon sistemine girilmesinden itibaren be i gn iinde Enstit Mdrlne bir dileke ile bavurarak snav katlarnn ve baar notunun maddi hata ynnden yeniden incelenmesini isteyebilirler. Enstit Ynetim Kurulunca oluturulan komisyon tarafndan incelenir, gerektiinde dersin sorumlu retim eleman/elemanlarnn gr alnarak en ge onbe gn iinde sonulandrlr. Snav katlarnda ve snav not izelgelerinde maddi hata belirlenirse EYK karar ile dzeltilir. Sonu yazl olarak renciye bildirilir.

Akademik baar not ortalamalar

MADDE 30 (1) rencilerin akademik baar not ortalamalar, her yaryl sonunda Enstit tarafndan hesaplanarak belirlenir.

(2) rencinin bir yarylda alm olduu tm derslerin baar notu Yaryl Akademik Not Ortalamasn (YANO), rencinin lisansst programa giriten itibaren, kaytl olduu EABDnn ders programndaki derslerinin tm gz nne alnarak ders dnemi sonunda hesaplanan notu Genel Akademik Not Ortalamasn (GANO) ifade eder.

(3) Bir rencinin bir dersten ald arlkl puan, dersin kredisi ile baar notu katsaysnn (dersten alnan harf notlarnn edeer arlk katsays) arpm sonucunda bulunur.

(4) rencinin bir yarylda ald tm derslerin arlkl puanlarnn toplam tm derslerin kredi toplamna blnerek yaryl akademik baar not ortalamas hesaplanr. Elde edilen ortalama, virglden sonra iki basamak yrtlr ve kesirli say en yakn tam sayya tamamlanr.

(5) Genel akademik baar not ortalamas ise, yaryl akademik baar not ortalamasnn hesaplanmasndaki yol izlenerek, rencinin lisansst programa kabul ediliinden itibaren alm olduu derslerin tm dikkate alnarak hesaplanr. Genel akademik baar not ortalamas hesaplanmasnda tekrar edilen derslerden alnan en son not geerlidir. Btn notlar renci durum belgesine ilenir. Btn yaryllarn ortalamas olan genel akademik baar not ortalamas 3.75in stnde olan renciler stn baarl saylr.

Ders tekrar

MADDE 31 (1) renciler baarsz olduklar dersleri ncelikle tekrarlamak zorundadr. Baarsz olunan dersin almamas veya programdan kaldrlmas halinde, danmann nerisi, EABD bakanlnn teklifi ve EYKnn karar ile baka bir ders alnabilir.

(2) renciler, genel not ortalamalarn ykseltmek amacyla baarl olunan dersleri tekrar alabilirler. Tekrarlanacak derslerle ilgili bavuru, ders kaytlar sresi iinde rencinin dilekesi, danman onay ve EABD bakanlnn teklifi ile EYKda karara balanr. rencinin not ortalamasnn hesaplanmasnda herhangi bir dersten en son alnan ders notu dikkate alnr.

(3) Tekrarlamak zorunda olduu ya da yerine alaca derse kayt yaptrmayan veya tekrarlad ya da yerine ald dersten baarsz olan ve azami renim sresini tamamlam olan renciler iin 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinde belirtilen koullara gre ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir.

Kayt dondurma

MADDE 32 (1) renciler; YK tarafndan belirlenen hakl ve geerli mazeretleri ile askerlik veya eitim ve retimlerine katkda bulunacak burs, staj ve aratrma gibi imkanlarn domas halinde, danmann ve ilgili EABD bakanlnn uygun gr alnmak suretiyle EYK kararyla bir veya iki yaryl sreyle kayt dondurabilir. Ayn lisansst programda yalnzca bir defa kayt dondurulabilir. Kayt dondurma taleplerinin yaryln balangcndan itibaren en ge bir ay iinde yaplmas gerekir. Kayt dondurma sresi eitim-retim sresinden saylmaz. Kayt dondurma sresinin bitimini takiben yaryln banda renci kaydn yeniler ve renimine kald yerden devam eder. Sresi iinde kaydn yenilemeyenler rencilik haklarndan yararlanamazlar.

(2) Kayt dondurma ve izin dneminde renci derslere devam edemez ve snavlara giremez. Bu sre iinde girilen snavlar geersiz saylr.

Mazeretler

MADDE 33 (1) Lisansst rencilerin kayt dondurmak iin hakl ve geerli mazeretleri unlardr:

a) Meslekleri ve lisansst almalar ile ilgili olarak retim amacyla sreli olarak yurt dnda veya ayn amala sreli olarak yurt ii bir kuruluta grevlendirilmesi,

b) Zorunlu olarak askere gitmesi,

c) Salk kurulularndan alnan ve alma tarih ve saati belirtilen salk raporu ile belgelenmi bulunan salkla ilgili mazeretlerin olmas,

) Mahallin en byk mlki amirince verilecek bir belge ile belgelenmi olmas koulu ile doal afetler nedeniyle rencinin renimine ara vermek zorunda kalm olmas,

d) Birinci derece yaknnn hastal veya lm,

e) 2547 sayl Kanunun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendinin nc paragraf uyarnca retiminin aksamas sonucunu douracak olaylar dolays ile renime YK karar ile ara verilmesi,

f) Kesinlemi bir mahkumiyet hali veya 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmlerine gre yksekretim kurumundan sreli uzaklatrma veya karma cezas dndaki hallerin bulunmas,

g) EYKnn kabul edecei dier hallerin ortaya kmas.

(2) Mazereti EYK tarafndan kabul edilen renci, bu sre iinde derslere devam edemez ve snavlara giremez. Bu sre iinde girilen snavlar geersiz saylr.

(3) Mazeretlerini belgelendirmek ve Enstitye yazl olarak bavurmak kouluyla;

a) retim dnemini kapsayan en az iki aylk salk raporu olan rencilere, en ok iki yaryla kadar,

b) rencilerden; eitim, retim, aratrma, hastalk, refakat ve benzeri nedenlerle en az iki aylk sre ile yurt dna kmak durumunda olanlara, en ok iki yaryla kadar,

c) renim sresi iinde askere giden rencilere, askerlik sresince

EYK karar ile kayt dondurma hakk verilebilir ve renci bu srede izinli saylr.

(4) Verilen izin sresi iinde, rencilerin istei zerine, verilen iznin kalan ksm iptal edilebilir. Ancak, izin nedeninin geerli olmadnn EYKca belirlenmesi halinde de, verilen izin iptal edilir ve o tarihe kadar izinde geen sre renim sresinden saylr.

(5) renimine ara veren renciler; srenin bitiminden itibaren on gn iinde pasaport kaytlar, dil, eitim, belge ya da sertifika, diploma, terhis belgesi ve benzeri belgelerle birlikte, Enstitye yazl olarak bavururlar. Bavurunun sresi iinde yaplmamas ya da belgelerin ilgili EYKca yeterli grlmemesi durumunda renime ara verme sresi iptal edilir ve bu sre renim sresinden saylr.

(6) Ulusal veya uluslararas sosyal, sportif, bilimsel, kltrel, sanatsal ve retim amal etkinliklere katlan rencilerin ulusal takm veya niversite adna grevli olduklar sreler, belgelendirmeleri halinde mazeret olarak kabul edilir ve bu sreler devamszlktan saylmaz.

Kayt silme ve iliik kesme

MADDE 34 (1) Kendi istei ile kaydn sildirmek isteyen renci, dileke ile Enstit Mdrlne bavurur. Kayt, EYK kararyla silinir.

(2) niversiteden Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmeliine gre karma cezas alan renciler ile baka bir niversiteye yatay gei yoluyla giden rencilerin kaytlar silinir.

(3) ngrlen kayt kabul koullarn yerine getirmediinin sonradan anlalmas ve sunduklar belgelerin veya verdikleri bilgilerin yanl, eksik veya belgelerde tahrifat olduunun anlalmas sonucunda rencinin kayd silinerek niversite ile iliii kesilir.

(4) Kaytlar silinen rencilerin denmi olan har ve kayt cretleri iade edilmez. Kayt sildiren rencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

BENC BLM

Tezli Yksek Lisans Program

Ama ve kapsam

MADDE 35 (1) Tezli yksek lisans programnn amac; rencinin bilimsel aratrma yaparak bilgilere erime, bilgiyi deerlendirme ve yorumlama yeteneini kazanmasn salamaktr. Tezin Enstitnn belirledii tez yazm esaslarna uygun olarak yazlmasn, tezin veya tez konusunda tam metin zgn bir makalenin ulusal ve/veya uluslararas indekslere giren bilimsel dergilerden birinde yaymlanmasdr.

Sre

MADDE 36 (1) Tezli yksek lisans programnn tamamlanma sresi en az , en fazla alt yaryldr. Programn en fazla alt yarylda baar ile tamamlayamayan renciler iin 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinde belirtilen koullara gre ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir.

(2) Kredili derslerini ve seminerini baar ile bitiren, ancak tez snavna drt yaryl sonuna kadar giremeyen renciye, ilgili danmann ve EABDAKnn teklifi ve EYKnn onay ile tezini jri nnde savunmas iin her seferinde en az alt ay olmak zere yeni ek sreler verilir.

Dersler ve krediler

MADDE 37 (1) Tezli yksek lisans rencileri, renim sreleri iinde aldklar dersler ile bir seminer ve bir tez almas olmak zere toplam 120 AKTS kredisi almak ve baarl olmak zorundadr. Bir seminer dahil iki dnemde 60 AKTS krediyi baaryla tamamlam olan renciler ders aamasn tamamlam saylr ve tez aamasna geebilir. renci her bir dnem iin toplam 30 AKTS, ylda toplam 60 AKTS kredi alabilir.

(2) rencinin alaca derslerin en ok ikisi, lisans renimi srasnda alnmam olmas kouluyla, lisans derslerinden seilebilir. Ayrca dersler EABDAKn nerisi ve EYKnn onay ile iki dersten fazla olmamak art ile dier yksekretim kurumlarnda verilmekte olan derslerden de seilebilir.

(3) EABDAKnn nerisi, EKnn teklifi ve Senatonun onayyla disiplinler aras nitelikte zorunlu veya semeli birbirini tamamlayan dersler alabilir.

(4) Uzmanlk alan dersi; danman retim yesi tarafndan, danmanln yapt renci saysna baklmakszn haftalk olarak 8 teorik saati gemeyecek ekilde alr. Uzmanlk alan dersine ilikin esaslar, Senato tarafndan belirlenir ve EYKca uygulanr.

(5) Seminer sunum duyurusu EABD bakanl tarafndan ilan edilir. Seminer sunumunu takip eden i gn iinde seminer deerlendirme formu ile Enstitnn belirledii esaslara gre yazlm bir kopyasn ve CDsini EABD bakanlnca Enstitye teslim edilir.

Tez konusunun belirlenmesi

MADDE 38 (1) Yksek lisans tez konusu, kredili dersler ile seminer almasnn baaryla tamamlanmasndan sonra, gerekesi ile birlikte en ge bir sonraki dnem bana kadar danmann teklifi, EABDAKnn nerisi ve EYKnn karar ile kabul edilir.

(2) Tez nerisi konusu itibar ile etik kurulun onayn gerektiriyorsa ilgili etik kurulun onay alndktan sonra EYKya sunulur.

(3) Tez konusu danmann teklifi, EABDAKnn nerisi ve EYKnn karar ile deitirilebilir. Tez konusu deiikliine gidilmesinden dolay ek sre verilmez.

(4) Azami renim sresi ierisinde tez nerisini vermeyen veya tez nerisi kabul edilmeyen renciye 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinde belirtilen koullara gre ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir.

(5) Danman, rencisinin kayt tarihinden itibaren her yaryln sonunda tez almalaryla ilgili birer gelime raporu hazrlayarak Enstit Mdrlne sunar. Danman, gelime raporunda rencinin almasn baarl veya baarsz olarak deerlendirir. Tezin yazmna balanmas halinde bu durum son gelime raporunda belirtilir.

Yksek lisans tezinin sonulanmas

MADDE 39 (1) Tezli yksek lisans programndaki bir renci, Enstitnn tez yazm klavuzuna uygun biimde hazrlad tezi, akademik takvimde belirtilen srede, ciltlenmemi alt kopya olarak, danmannn hazrlad tez teslim raporuyla birlikte EABDye teslim eder. EABD tezleri ve jri neri formunu yaz ile Enstitye bildirir. Tezini teslim eden renci tezini jri nnde szl olarak sunmak zorundadr.

(2) Azami renim sresi dnda bir mazereti olmadan tezini teslim etmeyen renciye 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesi hkmleri uygulanr.

(3) Yksek lisans tez jrisi ve tez savunma snav tarihi, danmann teklifi EABDAKnn karar ile Enstitye yazl olarak bildirilir. EYKnn onay ile yksek lisans tez jrisi ve tez savunma snav tarihi kesinleir. EYKnn karar tarihinden itibaren renci en ge bir ay iinde tez savunma snavna alnr.

(4) Yksek lisans tez jrisi, ilgili EABDAKnn nerisi ve EYKnn onay ile atanr. Jri yelerinin seiminde, jri yelerinin uzmanlk alanlarnn savunulacak tez konusuna uygunluu dikkate alnr.

(5) Anabilim dal bakanl jriye seilecek yelerin iki kat kadar ye ismini Enstitye bildirir. Jri, biri rencinin tez danman ve en az biri Enstitnn ilgili ABDdan veya Enstitnn dier ABDlarndan veya niversitenin baka bir ABDdan ya da baka bir yksekretim kurumundan olmak zere asil ve iki yedek yeden oluur. kinci tez danman olmas halinde, her iki tez danmannn yer ald jri be kiiden oluur. Jrinin kiiden olumas halinde, varsa, ikinci tez danman tez jri yesi olamaz. EYK nerilen bu isimleri dikkate alarak biri danman retim yesi olmak zere asil ve yedek jri yelerini belirler. Enstit grevlendirme yazlarn ve tezleri asil ve yedek jri yelerine, Enstit Ynetim Kurulu kararn ve snav ile ilgili belgeleri EABD bakanlna gnderir. renci de konuyla ilgili yazl olarak bilgilendirilir.

(6) Enstit, tez almasnn yazm kurallarna uygunluunu belirler, gerekirse dzeltilmek zere iade eder.

(7) Anabilim dal bakanl, bitmi olan tezi Enstit Mdrlne teslim eder. EYKnn karar tarihinden itibaren renci en ge bir ay iinde tez savunma snavna alnr. Snav, EABD bakanlnca belirlenen yer ve zamanda dinleyicilere ak olarak yaplr.

(8) Jri yelerinden herhangi birinin snava katlmamas halinde snav, EABD bakannn ars zerine yedek yenin katlm ile yaplr. Baka anabilim dal veya yksekretim kurumundan seilen jri yesinin snava katlmamas durumunda dardan arlacak yedek ye greve davet edilir.

(9) Jri, aralarnda bir bakan seer. Dinleyicilere ak olan tez savunma snav tezin takdimi ve soru-cevap ksmlarndan oluur ve en az krkbe, en ok doksan dakikadr. Jri, dinleyicilere kapal olarak tez hakknda oy birlii veya salt ounlukla kabul, ret veya dzeltme karar verir. Bu karar, EABD bakanlnca tez savunma snavn izleyen gn iinde jri yelerinin kiisel ve ortak raporlar ve dier snav evraklar ile birlikte EABD bakanl tarafndan Enstitye tutanakla bildirilir.

(10) Geerli bir mazeret nedeniyle EYK tarafndan belirlenen tarihler arasnda jrinin toplanamamas halinde, danman tarafndan toplanamama nedenleri ilgili EABD bakanlna ve EABD bakanl tarafndan da ayn gn yazl olarak Enstitye bildirilir. Yeni tez savunma tarihi, snavn yaplamad tarihi izleyen onbe gnlk sreyi gememek zere, Enstit tarafndan belirlenerek jri yelerine yazl olarak bildirilir.

(11) Tez savunma snavna, geerli bir mazereti olmadan gelmeyen renci, tez savunma snav hakkn kaybeder.

(12) Tezi hakknda dzeltme karar verilen renci snav tarihinden itibaren en ge ay iinde gereini yaparak tezini zorunlu haller dnda ayn jri nnde yeniden savunur.

(13) Tezi reddedilen renci, yeni bir danman ve tez konusu seme hakkna sahiptir. Ayn danmanla devam etmek isteyen bir renci, ay iinde; danman ve tez konusunu deitiren bir renci ise alt ay iinde tekrar tez savunmasna alnr.

(14) Kabul edilen tezin onay sayfasnda jri yelerinin imzalar bulunur. Salt ounlukla kabul edilen tezlerde, muhalif ye/yeler kabul onay sayfasn imzalar, isterse onay sayfasna olumsuz ibaresini koyabilir.

Yksek lisans diplomas

MADDE 40 (1) Tez savunmasnda baarl olmak ve dier koullar da salamak kaydyla, yksek lisans tezinin ciltlenmi en az kopyasn ve elektronik ortamda yazlm bir kopyasn ve Enstit tarafndan istenen dier belgeleri tez snavna giri tarihinden itibaren bir ay ierisinde Enstitye teslim eden ve tezi ekil ynnden uygun bulunan yksek lisans rencisine yksek lisans diplomas verilir. Yksek lisans diplomas dzenleninceye kadar, diploma yerine gemek zere, rencinin yazl talebiyle geici mezuniyet belgesi verilir.

(2) Yksek lisans diplomas zerinde rencinin izlemi olduu EABDdeki programn onaylanm ad bulunur.

(3) Diplomalar Senato tarafndan belirlenen usul ve esaslara gre dzenlenir.

ALTINCI BLM

Tezsiz Yksek Lisans Program

Ama ve kapsam

MADDE 41 (1) Tezsiz yksek lisans programnn amac; mesleki konularda derin bilgi kazandrmak ve mevcut bilginin uygulamada nasl kullanlacan gstermektir. Tezsiz yksek lisans program ikinci retim olarak da alabilir.

(2) Tezsiz yksek lisans program, her dnem 30 AKTS kredi ve yllk 60 AKTS kredi olmak zere toplam en az 120 AKTS krediden oluan dersler ve dnem projesinden oluur.

(3) Dnem projesinin kapsam ve koullar EYK tarafndan belirlenir. Bu proje rencinin yksek lisans ders programnda edindii bilgilerin etkin olarak kullanlmasn kapsar. Dnem projesi bir yaryl srecek ekilde nc yaryldan itibaren, danman retim yesi gzetiminde verilir. renci, dnem projesinin alnd yarylda kayt yaptrmak ve yaryl sonunda yazl bir rapor vermek zorundadr.

(4) rencinin alaca derslerin en ok ikisi, lisans renimi srasnda alnmam olmas kouluyla, lisans derslerinden seilebilir.

Sre

MADDE 42 (1) Tezsiz yksek lisans programnn tamamlama sresi drt yaryl olarak planlanr, tamamlama sresi en fazla alt yaryldr. Azami renim sresi iinde dnem projesini sonulandramayan rencilere 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinde belirtilen koullara gre ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir.

(2) Kredili derslerini ve seminerini baar ile bitiren, ancak tez snavna drt yaryl sonuna kadar giremeyen renciye, ilgili danmann ve EABDAKnn teklifi ve EYKnn onay ile tezini jri nnde savunmas iin her seferinde en az alt ay olmak zere yeni ek sreler verilir.

Yeterlik snav

MADDE 43 (1) Yeterlik snavnn amac, rencinin temel konular ve yksek lisans almasyla ilgili konularda bilgi dzeyinin snanmasdr.

(2) Yeterlik snav; derslerini ve dnem projesini baaryla tamamlam rencilere, EABDAKnn nerisi ve EYKnn onay ile seilen kiilik bir jri tarafndan yaplr. Proje danman bu jrinin doal yesidir. yelerden biri, o niversitenin dndaki niversite retim yelerinden veya Enstitnn farkl bir EABDden tayin edilir. Bu snav, rencinin derslerinden baarl olmasndan sonra en ge ay iinde ve en az 45 en ok 90 dakika olmak zere szl olarak yaplr. Jrinin karar, ounlukla alnr ve bir tutanakla Enstitye bildirilir. Baarsz olma halinde ay iinde yeterlik snav tekrarlanr.

Yksek lisans diplomas

MADDE 44 (1) Kredili derslerini ve dnem projesini baaryla tamamlayan ve Enstit tarafndan istenen dier belgeleri Enstitye teslim eden tezsiz yksek lisans rencisine yksek lisans diplomas verilir. Yksek lisans diplomas dzenleninceye kadar, diploma yerine gemek zere, rencinin yazl talebiyle geici mezuniyet belgesi verilir.

(2) Yksek lisans diplomas zerinde rencinin izlemi olduu EABDdaki programn onaylanm ad bulunur.

(3) Diplomalar Senato tarafndan belirlenen usul ve esaslara gre dzenlenir.

YEDNC BLM

Doktora Program

Ama ve kapsam

MADDE 45 (1) Doktora programnn amac; renciye bamsz aratrma yapmak, bilimsel olaylar geni ve derin bir bak as ile irdeleyerek yorum yapmak ve yeni sentezlere ulamak iin gerekli bilimsel yntemleri uygulayabilme becerisi ve yetenei kazandrmaktr.

(2) Doktora almas srasnda hazrlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yntem gelitirme ve bilinen bir yntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini salamas gerekir.

Sre

MADDE 46 (1) Doktora programn tamamlama sresi; yksek lisans derecesi ile kabul edilen renciler iin oniki yaryl (alt yl), lisans derecesi ile kabul edilenler iin onsekiz yaryldr (dokuz yl). Yksek lisans derecesi ile kabul edilen renciler en erken alt, lisans derecesi ile kabul edilen renciler ise en erken sekiz yarylda mezun olabilirler.

(2) Kredili derslerini ve seminerlerini baaryla bitiren, yeterlik snavnda baarl bulunan ve tez nerisi kabul edilen, ancak tez almasn birinci fkrada belirtilen srelerin sonuna kadar tamamlayamad iin tez snavna giremeyen renciye; EABDAKnn teklifi ve EYK onay ile tezini jri nnde savunmas iin her seferinde en az alt ay olmak zere yeni ek sreler verilir.

(3) Doktora programn azami sre sonunda tamamlayarak mezun olamayanlara 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinde belirtilen koullara gre ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir.

Ders yk

MADDE 47 (1) Doktora program; dersler, uzmanlk alan dersi, iki seminer, yeterlik snav ile tez nerisi ve tez almas olmak zere toplam drt yllk programlarda en az 240 AKTS kredi, be yllk programlarda ise en az 300 AKTS krediden oluur. Her dnem iin 30 AKTS olmak zere yllk 60 AKTS kredi eklinde hesaplanr.

(2) ki seminer dhil 120 AKTS krediyi baaryla tamamlayan renciler ders dnemini tamamlam saylr ve yeterlik snavna girebilir.

(3) renciler danmann istei, EABDAKnn nerisi ve EYKnn onay ile dier enstit programlarnda veya yksekretim kurumlarnda verilmekte olan lisansst derslerden en ok iki tanesini alabilirler.

(4) Lisans dersleri; ders ykne ve doktora kredisine saylmaz.

(5) Doktora programlar, YK tarafndan belirlenen esaslar erevesinde yurt ii ve yurt d entegre doktora programlar eklinde de dzenlenebilir.

(6) Uzmanlk alan dersi; danman retim yesi tarafndan, danmanln yapt renci saysna baklmakszn haftalk olarak sekiz teorik saati gemeyecek ekilde alr. Uzmanlk alan dersine ilikin esaslar, Senato tarafndan belirlenir ve EYKca uygulanr.

(7) Uzmanlk alan dersi, seminer, tez nerisi ve yeterlik snav ulusal kredisiz olup snavlar baarl veya baarsz eklinde deerlendirilir.

(8) Seminer sunum duyurusu EABD bakanl tarafndan ilan edilir. Seminer sunumunu takip eden i gn iinde seminer deerlendirme formu ile seminer almasnn yazl bir kopyas ve CDsi EABD bakanlnca Enstitye teslim edilir.

Yeterlik snav

MADDE 48 (1) Doktora yeterlik snavnn amac; doktora rencisinin bilimsel dnme, bilimsel yntemleri zmseme, bamsz bir aratrmay yrtebilme yeterliliine ynelik temel ve doktora almasyla ilgili konularda derinliine bilgi sahibi olup olmadnn snanmasdr. Yeterlik snavlar her yaryln sonunda olmak zere ylda iki kez yaplr. Snavn yer, tarih ve saati EABDnin bildirimi ile Enstit Mdrlnce ilan edilir.

(2) Derslerini ve seminerini baaryla tamamlayan ve EYKnn belirleyecei dier koullar yerine getiren yksek lisans derecesi ile kabul edilmi olan renci en ge beinci yaryl, lisans derecesi ile kabul edilen renci en ge yedinci yaryln sonuna kadar yeterlik snavna girmek zorundadr.

(3) Yeterlik snav, EABD bakanl tarafndan nerilen ve EYK tarafndan onaylanan ve srekli grev yapan be kiilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafndan dzenlenir ve yrtlr. Komite, farkl alanlardaki snavlar hazrlamak, uygulamak ve deerlendirmek amacyla snav jrileri kurabilir. Doktora Yeterlik Komitesi jriye seilecek yelerin iki kat kadar ye ismini Enstitye nerir. Jri, en az biri baka bir yksekretim kurumundan olmak zere be kiiden oluur. Danman jrinin doal yesidir. EYK nerilen adaylar arasndan asil ve yedek jri yelerini belirler; grevlendirme yazlarn, Enstit Ynetim Kurulu kararn ve snav ile EABD bakanlna gnderir. renci konuyla ilgili yazl olarak bilgilendirilir. Jri asil yelerinden herhangi birinin snava katlmamas halinde snav, EABD bakannn ars zerine yedek yenin katlmyla yaplr. Bir baka yksekrenim kurumundan seilen jri yesinin snava katlmamas halinde dardan arlacak yedek ye snava davet edilir.

(4) Enstit anabilim dal bakanl, snav yeri ve zamann snavdan bir buuk ay nce Enstit Mdrlne bildirir ve ilan eder. Snav, EYKnn kararnn tebligatn izleyen gnden balayarak en ge bir ay iinde yaplr.

(5) Doktora yeterlik snav, jri tarafndan yazl ve szl olarak iki blm halinde yaplr. Doktora Yeterlik Komitesi, snav jri nerileri ve rencinin yazl ve szl snavlardaki baar durumunu deerlendirerek rencinin baarl veya baarsz olduuna salt ounlukla karar verir. rencinin her bir blmden en az 100 zerinden 75 almas zorunludur. Yazl veya szl snavlarn herhangi birinden baarsz olan renci, yeterlik snavndan baarsz saylr ve yeterlik snavn bir sonraki yaryln sonunda tekrarlamak zorundadr. Yeterlik snav tekrarnda, zorunlu haller dnda ayn jri yeleri tekrar grevlendirilir. Snav evrak EABD bakanlnca snav izleyen gn iinde Enstitye tutanakla bildirilir.

(6) Doktora Yeterlik Komitesi, yeterlik snavn baaran bir rencinin, ders ykn tamamlam olsa bile, toplam kredi miktarnn 1/3n gememek artyla fazladan ders/dersler almasn isteyebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 49 (1) Yeterlik snavnda baarl bulunan renci iin EABDAKnn nerisi ve EKYnn onay ile bir ay iinde bir TK oluturulur.

(2) Tez izleme komitesi retim yesinden oluur. Komitede tez danmanndan baka ilgili EABD iinden ve dndan olmak zere bir ye bulunur. Anabilim dal dndan yer alacak ye zellikle tez konusuna en yakn retim yesi olmaldr. Eer varsa ikinci tez danman da komite toplantlarna katlabilir, ancak tez izleme komitesi yesi olamaz. Tez danman ayn zamanda izleme komitesi bakandr.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasndan sonraki dnemlerde, herhangi bir nedenle komite yelerinden birinin ayrlmas halinde ilgili EABDAKnn nerisi ve EYKnn onay ile yeni bir ye atanr veya gerekli hallerde yelerde deiiklik yaplabilir. Alt aydan daha fazla yurt dnda grevlendirilen TK yesinin grevi kendiliinden sona erer. Ayn yntemle yeni ye seilir.

Tez nerisi savunmas

MADDE 50 (1) Doktora yeterlik snavn baar ile tamamlayan renci, en ge alt ay iinde, yapaca aratrmann amacn, yntemini ve alma plann kapsayan tez nerisini TK nnde szl olarak savunur. renci, tez nerisi ile ilgili yazl bir raporu szl savunmadan en az onbe gn nce komite yelerine datr. Szl savunma snavnn tarihi, yeri ve saati TK tarafnca belirlenir.

(2) Tez nerisi savunmas dinleyicilere ak olarak yaplr ve dinleyiciler de tez nerisine katkda bulunabilir.

(3) Tez izleme komitesi, rencinin sunduu tez nerisinin kabul veya reddine salt ounlukla karar verir. Bu karar, EABD bakanlnca tez nerisi savunmasn izleyen gn iinde Enstitye tutanakla bildirir.

(4) Tez nerisi reddedilen renci, yeni bir tez danman ve tez konusu isteme hakkna sahiptir. Byle bir durumda yeni bir TK atanabilir. Programa ayn tez danman ile devam etmek isteyen bir renci ay iinde; tez danmann ve tez konusunu deitiren bir renci ise alt ay iinde tekrar tez nerisi savunmasna alnr.

(5) Tez nerisi kabul edilen renci iin TK, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralk aylar arasnda birer kere olmak zere ylda iki kez toplanr. renci, toplant tarihinden en az bir ay nce komite yelerine yazl bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yaplan almalarn zeti ve bir sonraki dnemde yaplacak alma plan belirtilir.

(6) rencinin tez almas, TK tarafndan baarl veya baarsz olarak salt ounlukla belirlenir. Belirlenen tarihte rapor sunmayan renci baarsz kabul edilir. Tez izleme komitesine sunulan rapor ve rapora ilikin komite karar EABD bakanl tarafndan gn iinde ilgili Enstit Mdrlne iletilir. Baarsz olan renciyle ilgili TK toplanmaya devam eder.

Tez jrisi

MADDE 51 (1) Doktora tez jrisi, EABDAKnn nerisi ve EYKnn onay ile atanr. Jri, rencinin TKde yer alan retim yeleri ve en az biri baka bir yksekretim kurumunun ilgili anabilim dal retim yesi olmak zere be asil ve iki yedek yeden oluur. kinci tez danman tez savunmasnda jri yesi olamaz.

(2) Snav jri yelerinden herhangi birinin katlmamas halinde anabilim dal bakannn ars zerine yedek yenin katlm ile yaplr. Farkl yksekretim kurumundan seilen jri yesinin snava katlmamas durumunda, dardan olan yedek ye snava davet edilir ve onbe gn gememek zere yeni bir snav tarihi belirlenir. kinci kez jri yeleri toplanamazsa savunma snav konusunda yaplacak ileme EYK karar verir.

Doktora tezinin sonulandrlmas

MADDE 52 (1) Doktora programndaki bir renci, Enstitnn tez yazm klavuzuna uygun biimde hazrlad, danman ve TK tarafndan onaylanm tezini, ciltlenmemi ekilde ve yedi nsha olarak EABD bakanlna teslim eder. Tez izleme komitesi tarafndan n incelemesi yapldktan sonra EABD bakanlnca Enstitye gnderilen tezi, renci jri nnde szl savunmak zorundadr.

(2) Enstit anabilim dal bakanl, snavn yaplaca yer, gn ve saati Enstitye bildirir.

(3) lan edilen gnde yaplmayan snav iin durum bir tutanakla tespit edilerek Enstitye bildirilir ve onbe gn iinde ikinci bir snav yaplr.

(4) Jri yeleri, tezin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren en ge bir ay iinde tezle ilgili ayrntl kiisel deerlendirme raporlarn hazrlayarak rencinin dosyasna konulmak zere Enstit Mdrlne teslim eder. Jri, tezin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren en ge bir ay iinde toplanarak renciyi tez snavna alr. Jri aralarnda bir bakan seer. Tez savunma snav, tez almasnn sunulmas ve bunu izleyen soru-cevap blmnden oluur. Dinleyicilere ak olan tez savunma snav; en az altm, en ok doksan dakikadan oluur.

(5) Tez snavnn tamamlanmasndan sonra jri, dinleyicilere kapal olarak, tez hakknda salt ounlukla kabul, ret veya dzeltme kararn gerekeli olarak verir. Snav soru-cevap tutana, jri yelerinin tez ile ilgili kiisel raporlar ve jri ortak raporu EABD bakanlnca tez snavn izleyen gn iinde Enstitye tutanakla bildirilir.

(6) Tezi reddedilen renci, yeni bir danman ve tez konusu seme hakkna sahiptir. Byle bir durumda yeni bir TK atanabilir. Programa ayn danmanla devam etmek isteyen bir renci, ay iinde; danman ve tez konusunu deitiren bir renci ise alt ay iinde tekrar tez savunma snavna alnr.

(7) Tez hakknda dzeltme karar verilen renci snav tarihinden itibaren en ge alt ay iinde gereini yaparak mmknse ayn jri nnde yeniden tez savunma snavna girer.

(8) Tez savunma snavna, uygun bir mazereti olmadan gelmeyen renci, tez savunma snavn kaybeder ve bu renci iin altnc fkra hkmleri uygulanr.

(9) Kabul edilen tezlerde, tezin onay sayfasnda jri yelerinin imzalar bulunur. Salt ounlukla kabul edilen tezlerde, muhalif ye/yeler kabul onay sayfasn imzalar, isterse onay sayfasna olumsuz ibaresini koyabilir.

Doktora diplomas

MADDE 53 (1) Tez snavnda baarl olmak ve dier koullar salam olmak kaydyla, doktora tezinin ciltlenmi be kopyasn ve kaytl CDsini jri yelerine verilmek zere EABDye ve kopyasn da Enstitye snava giri tarihinden itibaren bir ay iinde teslim eden renci doktora diplomas almaya hak kazanr. Doktora diplomas dzenleninceye kadar, diploma yerine gemek zere, rencinin yazl talebiyle geici mezuniyet belgesi verilir.

(2) Doktora diplomas zerinde rencinin izlemi olduu EABDdaki programn onaylanm ad bulunur.