3 Temmuz 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28342

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASI VE KULLANILMASINA DAİR

YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/3/2005 tarihli ve 25766 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.