30 Haziran 2012 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28339

KANUN

HARP AKADEMLER KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEKLK

YAPILMASINA DAR KANUN

Kanun No. 6336 Kabul Tarihi: 26/6/2012

MADDE 1 24/5/1989 tarihli ve 3563 sayl Harp Akademileri Kanununun 3 nc maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmi ve (c) bendi yrrlkten kaldrlmtr.

b) Silahl Kuvvetler Yksek Sevk ve dare Akademisi,

MADDE 2 3563 sayl Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (b) ve (f) bentleri aadaki ekilde deitirilmi ve (c) bendi yrrlkten kaldrlmtr.

b) Silahl Kuvvetler Yksek Sevk ve dare Akademisinde; mdavimlere, mterek ve birleik karargh ve birlikler seviyesinde planlama, ynlendirme ve kontrol teknikleri ile bu karargh ve birliklerin faaliyetlerini ynetecek tarzda renim vermek, milli gvenlik konularnda bilgi ve yetenek kazandrmak ve bnyesinde alan kurslar ynetmek.

f) Trk Silahl Kuvvetlerinin ihtiyac dikkate alnarak, Genelkurmay Bakanlnn yapaca plna gre, Harp Akademileri bnyesinde alacak eitli kurslar ile Komutanlk ve Karargh Subayl renimine katlan subaylarn, meslek bilgi, sevk ve idare kabiliyetlerini gelitirmek.

MADDE 3 3563 sayl Kanunun 5 inci maddesinin nc fkrasnda yer alan , Silahl Kuvvetler Akademisinin ve Milli Gvenlik Akademisinin ibaresi ve Silahl Kuvvetler Yksek Sevk ve dare Akademisinin eklinde deitirilmitir.

MADDE 4 3563 sayl Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmi, fkraya aadaki bent eklenmi ve (c) bendi yrrlkten kaldrlmtr.

b) Silahl Kuvvetler Yksek Sevk ve dare Akademisine, Kuvvet Harp Akademilerini bitirmi, nitelikleri ve seim esaslar ynetmelikte gsterilecek kurmay subaylar katlr. htiya halinde Trk Silahl Kuvvetlerinde st dzey ynetici grevi alan veya alacak subaylar da Silahl Kuvvetler Yksek Sevk ve dare Akademisi bnyesinde alacak kurs ve sertifika programna katlabilirler.

f) Komutanlk ve Karargh Subayl renimine; kurmay subaylar hari, kaynak gzetmeksizin tm subaylar, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayl Trk Silahl Kuvvetleri Personel Kanunu gereince astsubaylktan subay olanlardan en az 4 yl sreli faklte ve yksekokul bitirenler ve szlemeli subaylardan muvazzaf subayla geenler katlr. Bavuru artlar, bavuru sahiplerinin nitelikleri, seimi ile eitime ve dier hususlara ilikin esaslar ynetmelikte gsterilir.

MADDE 5 3563 sayl Kanunun 11 inci maddesinin birinci fkrasnn birinci cmlesi ile (d) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

Harp Akademileri ile Komutanlk ve Karargh Subayl renimine girie engel haller aada gsterilmitir:

d) Sral sicil amirinden en az ikisi tarafndan Akademiye girmeye layk grlmeyerek hakknda olumlu nitelik belgesi verilmeyen subaylar, Kuvvet Harp Akademilerine ve Komutanlk ve Karargh Subayl renimine alnmazlar.

MADDE 6 3563 sayl Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve drdnc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

Silahl Kuvvetler Yksek Sevk ve dare Akademisinde eitim-retim sresi kurmay subaylar iin be aydr. Dier kurs ve sertifika program benzeri eitimlerin sreleri, Kuvvet komutanlklar, Jandarma Genel Komutanl, Sahil Gvenlik Komutanl ve Harp Akademileri Komutanlnn teklifi ile Genelkurmay Bakanlnca belirlenir.

Kuvvet Harp Akademileri ve Silahl Kuvvetler Yksek Sevk ve dare Akademisinde eitim-retim sreleri; teknik ve bilimsel gelimeler, strateji ve taktikteki yenilikler veya uluslararas asker politik artlar ile Kuvvet komutanlklarnn ihtiyalar gibi sebeplerle Genelkurmay Bakanlnca uzatlabilir, ksaltlabilir veya bu eitim-retimin bir ksm uzaktan eitim eklinde verilebilir.

MADDE 7 3563 sayl Kanunun 13 nc maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Kuvvet Harp Akademilerinden ve Komutanlk ve Karargh Subayl reniminden karlma ve kma

MADDE 13 Kuvvet Harp Akademilerinden ve Komutanlk ve Karargh Subayl reniminden karlma ve kma esaslar aada gsterilmitir:

a) karlma: Kuvvet Harp Akademileri rencileri ile Komutanlk ve Karargh Subayl renimine devam eden mdavimler Harp Akademileri renimi srasnda;

(1) 11 inci maddenin birinci fkrasnn (a) ve (b) bentlerinde saylan sulardan mahkm olanlar, taksirli sular hari olmak zere mahkemeler, disiplin mahkemeleri veya disiplin amirlerince toplam 7 gn ve daha fazla hapis cezas ile mahkm olanlar veya cezalandrlanlar, giri ile ilgili nitelikleri haiz olmadklar tespit edilenler,

(2) Yllk geerli notu ynetmelikte gsterilen dzeyden aa olanlar ve ynetmelikte tespit edilecek niteliklerini kaybedenler,

ilgili akademinin akademi kurulunun karar ile akademiden karlrlar. karlma kararlar, Kuvvet Harp Akademileri iin Genelkurmay Bakanlnca, Komutanlk ve Karargh Subayl renimi iin ise Kuvvet Komutanlklar, Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Gvenlik Komutanlnca onaylandktan sonra kesinleir.

b) kma: Kendi istekleriyle Kuvvet Harp Akademileri ile Komutanlk ve Karargh Subayl renimine devam etmek istemeyenlerin yazl bavurular zerine Harp Akademileri ile ilikileri kesilir.

MADDE 8 3563 sayl Kanuna aadaki geici madde eklenmitir.

GEC MADDE 2 Mktesep haklar da dahil olmak zere Komutanlk ve Karargh Subayl reniminin yz yze eitim safhasn yarbayln ikinci ylnda tamamlam olmas artyla, Komutanlk ve Karargh Subayl renimine mracaat etme hakk bulunan, 1990 ve 1991 neetli subaylara toplam yedi yl giri hakk tannr.

MADDE 9 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayl Askerlik Kanununun 77 nci maddesinin beinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Muvazzaflk hizmeti esnasnda ei doum yapan ya da ikinci derece dhil kan ve shri hsmlarndan biri vefat eden, erba ve erlere, talepleri zerine asgari tugay/alay ve eidi (Jandarma Genel Komutanl, Sahil Gvenlik Komutanl ile Deniz/Hava Kuvvetleri Komutanlklarnda eidi) birlik komutanlnn onay ile birinci fkrada yazl izinlere ek olarak 10 gn izin verilir. Bu izin sresi muvazzaflk hizmetinden saylr.

MADDE 10 7/6/1939 tarihli ve 3634 sayl Mill Mdafaa Mkellefiyeti Kanununun 2 nci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

18 yandan aa, 65 yandan yukar ve malul ve sal bozulmu olanlarla, bakma muhta ocuu olan ve gebe bulunan kadnlar ahsi mkellefiyete tabi tutulmazlar.

MADDE 11 7/8/1944 tarihli ve 4654 sayl Memleket i Dmana Kar Silahl Mdafaa Mkellefiyeti Kanununun 1 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Fevkalade hallerde ve seferde havadan kta indirmelerine, paratlere ve denizden karmalara ve hudutlardan szmalara kar o mahallin 15 kilometre evresi iinde bulunan 18 yan bitirmi ve 60 yan tamamlamam vatandalar ihtiyaca gre silahla mukavemet etmekle mkellef tutulurlar. Ya haddi kadnlar iin yirmi ile krkbe arasdr.

MADDE 12 27/7/1967 tarihli ve 926 sayl Trk Silahl Kuvvetleri Personel Kanununun 14 nc maddesinin birinci ve ikinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

En az drt yl sreli faklte veya yksekokullar bitiren kadn veya erkeklerden muvazzaf subay olmak iin bavuranlar; dzeltilmemi nfus kaydna gre mracaat yaplan yln ocak aynn ilk gn itibaryla yirmiyedi yan, lisansst renimi tamamlam olanlarda ise otuziki yan bitirmemi olmak, yedek subay olma koullarn tamak ve dier nitelikleri de haiz bulunmak artyla Genelkurmay Bakanlnca gsterilecek lzuma gre Trk Silahl Kuvvetleri tarafndan harp okullarnda yetitirilemeyen veya yeterince yetitirilemeyen snflarda muvazzaf subayla naspedilebilirler.

En az drt yl sreli faklte veya yksekokullar bitirip Trk Silahl Kuvvetlerinde askerlik hizmetine baladklarnda dzeltilmemi nfus kaydna gre mracaat yaplan yln ocak aynn ilk gn itibaryla yirmiyedi yan, lisansst renimi tamamlam olanlarda ise otuziki yan bitirmemi olanlardan muvazzaf subayla gemek isteyenler, birinci fkrada yazl artlar dahilinde muvazzaf subayla naspedilebilirler. Bunlardan, terhislerini mteakip bavuranlar ile askerlik hizmeti esnasnda veya terhislerini mteakip en az drt yl sreli faklte veya yksekokullar bitirip bavuranlar da birinci fkra hkmlerine gre muvazzaf subayla naspedilebilirler.

MADDE 13 926 sayl Kanunun 36 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendine Harp Akademileri tahsili, ibaresinden sonra gelmek zere Glhane Askeri Tp Akademisinde tpta uzmanlk renimi, ibaresi eklenmi, (d) bendinde yer alan Silhl Kuvvetler Akademisinden ibaresi Silahl Kuvvetler Yksek Sevk ve dare Akademisinden eklinde deitirilmitir.

MADDE 14 926 sayl Kanunun 68 inci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

b) Genelkurmay Bakanl tarafndan tespit edilecek faklte, yksekokul veya meslek yksekokullarn kendi nam ve hesabna bitirmek; drt yl veya daha fazla sreli yksekrenimi bitirenler iin mracaat yaplan yln ocak aynn ilk gn itibaryla yirmiyedi yan, daha az sreli yksekrenimi bitirenler iin yirmibe yan bitirmemi olmak; uzman erbalar iin 4 nc hizmet yln tamamlam, 8 inci hizmet yln bitirmemi olmak; ynetmelikte ngrlen snavlar ile uygulanacak temel askerlik eitiminde baarl olmak gereklidir.

MADDE 15 926 sayl Kanuna aadaki geici madde eklenmitir.

GEC MADDE 35 Bu Kanunun yrrle girdii tarihten nce Glhane Askeri Tp Akademisinde tpta uzmanlk renimi nedeniyle 36 nc maddenin birinci fkrasnn (b) bendi uyarnca rtbe bekleme sresi uzatlan askeri personelin nasp dzeltmesi, 36 nc maddenin birinci fkrasnn deiik (c) bendi uyarnca gemie dnk olarak yeniden yaplr. Ancak, bu fkra kapsamnda yaplacak nasp dzeltmeleri nedeniyle gemie ynelik maa ve zlk hakk fark denmez.

MADDE 16 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayl Uzman Erba Kanununun 4 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 4 Kuvvet Komutanlklar, Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Gvenlik Komutanl tarafndan hazrlanan ve Genelkurmay Bakanlnca onaylanan veya uygun bulunan uzman onba ve uzman avu kadrolarna gre, her yl alnacak uzman erbalarla ilgili kadro grev yerleri, anlan komutanlklar tarafndan yaymlanarak duyurulur. stekli olan ve ynetmelikle belirtilen niteliklere sahip, muvazzaflk hizmetini yapmakta olan avu, onba ve erler ile bunlardan terhislerinin zerinden yldan fazla sre gememi olanlar, mracaat yaplan yln ocak aynn ilk gn itibaryla yirmibe yan bitirmemi olmak artyla istenilen belgelerle mracaat ederler. Uygun grlenler ynetmelikle belirtilen esaslara gre altrlrlar.

MADDE 17 3269 sayl Kanunun 15 inci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinin (4) numaral alt bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

4) Astsubay meslek yksekokulu giri snavna mracaat yaplan yln ocak aynn ilk gn itibaryla yirmibe yan bitirmemi olmak,

MADDE 18 3269 sayl Kanunun 16 nc maddesinin birinci fkrasna aadaki cmle eklenmitir.

Uzman erbalarn aylklar, her ayn banda pein olarak denir. Emekliye ayrlma ve lm hallerinde, o aya ait pein denen aylk geri alnmaz.

MADDE 19 21/11/2007 tarihli ve 5715 sayl Trk Silahl Kuvvetleri Hasta Besleme Kanununun 2 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 2 (1) Bu Kanun, Trk Silahl Kuvvetlerine ait yatakl tedavi yerlerinde;

a) Tedavileri yatl olarak yaplan hasta ve yarallarla, hekimin veya di hekiminin tbben gerekli grmesi durumunda tedavilerine katk salayacak en fazla bir refakatisinin,

b) 18 yan doldurmam ocuklar iin refakati kalnmasnn tbben lzum grlmesi art aranmadan en fazla bir refakatisinin,

c) Taburcu edilen veya muayene edilerek raporlarnda belirtilen sre iinde istirahat ve tedavilerine birlik ve kurumlarnda devam edilecek olan askeri renci, erba ve erlerin, hekimin gerekli grmesi durumunda tedavilerine katk salayacak,

beslenme gereksinimlerinin karlanmasn kapsar. Ancak, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanunu kapsamna giren hastalarn ve refakatilerinin, bu Kanun kapsamna giren yatakl tedavi kurumlarnda beslenmeleri ilgili mevzuatna gre yrtlr.

MADDE 20 13/6/2001 tarihli ve 4678 sayl Trk Silahl Kuvvetlerinde stihdam Edilecek Szlemeli Subay ve Astsubaylar Hakknda Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Szlemeli subay kaynaklarn; en az drt yllk faklte veya yksekokullar bitirenlerden dzeltilmemi nfus kaydna gre mracaat yaplan yln ocak aynn ilk gn itibaryla yirmiyedi yan, lisansst eitimini tamamlam olanlardan otuziki yan bitirmemi olanlar tekil eder.

MADDE 21 4678 sayl Kanunun 8 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Szlemeli astsubay kaynaklarn; Genelkurmay Bakanlnca tespit edilecek blm veya branlarda faklte, yksekokul veya meslek yksekokullarn bitirenlerden dzeltilmemi nfus kaydna gre mracaat yaplan yln ocak aynn ilk gn itibaryla drt yl veya daha fazla sreli yksekrenimi bitirenler iin yirmiyedi yan, drt yldan daha az sreli yksekrenimi bitirenler iin yirmidrt yan bitirmemi olanlardan ve ayn artlar haiz uzman erbalardan, Ynetmelikte belirtilen dier artlar haiz bulunanlar tekil eder.

MADDE 22 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayl Szlemeli Erba ve Er Kanununun 3 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Szlemeli er kaynaklarn; en az ilkretim veya yurt dndaki dengi okul mezunu olup askerlik hizmetini erba ve er olarak tamamlam ve terhislerinin zerinden yldan fazla sre gememi ve dzeltilmemi nfus kaydna gre mracaat yaplan yln ocak aynn ilk gn itibaryla yirmibe yan bitirmemi olanlar tekil eder.

MADDE 23 6191 sayl Kanunun 7 nci maddesine aadaki fkra eklenmitir.

(11) Vefat eden ve Sosyal Gvenlik Kurumu tarafndan ilgili mevzuat hkmleri gereince emekliye ayrlan szlemeli erba ve erlerden, o aya ait pein denen aylk geri alnmaz.

MADDE 24 Bu Kanun yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 25 Bu Kanun hkmlerini Bakanlar Kurulu yrtr.

29/6/2012