30 Haziran 2012 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28339

KANUN

TRK TCARET KANUNU LE TRK TCARET KANUNUNUN YRRL VE
UYGULAMA
EKL HAKKINDA KANUNDA DEKLK

YAPILMASINA DAR KANUN

Kanun No. 6335 Kabul Tarihi: 26/6/2012

MADDE 1 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayl Trk Ticaret Kanununun 4 nc maddesinin st bal IV Ticari davalar, ekimesiz yarg ileri ve delilleri eklinde deitirilmi, birinci fkrasnda yer alan doan hukuk davalar ibarelerinden sonra gelmek zere ve ekimesiz yarg ileri ibareleri ve ticari dava ibaresinden sonra gelmek zere ve ticari nitelikte ekimesiz yarg ii ibaresi eklenmitir.

MADDE 2 6102 sayl Kanunun 5 inci maddesinin bal 2. Ticari davalar ve ekimesiz yarg ilerinin grlecei mahkemeler eklinde, birinci fkrasnda yer alan davalara ibaresi ise davalar ile ticari nitelikteki ekimesiz yarg ilerine eklinde, nc ve drdnc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Asliye ticaret mahkemesi ile asliye hukuk mahkemesi ve dier hukuk mahkemeleri arasndaki iliki grev ilikisi olup, bu durumda greve ilikin usul hkmleri uygulanr.

(4) Asliye ticaret mahkemesi bulunmayan yarg evresindeki bir ticari davada grev kuralna dayanlmam olmas, grevsizlik karar verilmesini gerektirmez; asliye hukuk mahkemesi, davaya devam eder.

MADDE 3 6102 sayl Kanunun 24 nc maddesine aadaki fkra eklenmitir.

(4) Ticaret sicili kayt ilemlerinin elektronik ortamda yaplmas iin toplanmas ve ilenmesi gerekli olan kiisel veriler, kiisel verilerin korunmas ve bilgi gvenliinin salanmasna ilikin mevzuata uygun bir ekilde korunur.

MADDE 4 6102 sayl Kanunun 33 nc maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Sicil mdrnce verilen sre iinde tescil isteminde bulunmayan ve kanma sebeplerini de bildirmeyen kii, sicil mdrnn teklifi zerine mahallin en byk mlki amiri tarafndan bin Trk Liras idari para cezasyla cezalandrlr.

MADDE 5 6102 sayl Kanunun 38 inci maddesinin birinci fkrasnn birinci cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Tescil ve kayt iin geree aykr beyanda bulunanlar, ikibin Trk Liras idari para cezasyla cezalandrlr.

MADDE 6 6102 sayl Kanunun 39 uncu maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Tescil edilen ticaret unvan, ticari iletmenin grlebilecek bir yerine okunakl bir ekilde yazlr. Tacirin iletmesiyle ilgili olarak dzenledii ticari mektuplarda ve ticari defterlere yaplan kaytlarn dayand belgelerde tacirin sicil numaras, ticaret unvan, iletmesinin merkezi ile tacir internet sitesi oluturma ykmllne tabi ise tescil edilen internet sitesinin adresi de gsterilir. Tm bu bilgiler irketin internet sitesinde de yaymlanr. Bu sitede ayrca, anonim irketlerde ynetim kurulu bakan ve yelerinin adlar ve soyadlar ile taahht edilen ve denen sermaye miktar, limited irketlerde mdrlerin adlar ve soyadlar ile taahht edilen ve denen sermaye miktar, sermayesi paylara blnm komandit irketlerde yneticilerin adlar ve soyadlar ile taahht edilen ve denen sermaye miktar yaymlanr.

MADDE 7 6102 sayl Kanunun 51 inci maddesinin birinci fkrasnda yer alan ticaret sicili mdrne ve Cumhuriyet savclna ibaresi makamlara eklinde, ikinci fkras ise aadaki ekilde deitirilmi ve maddeye aadaki fkra eklenmitir.

(2) 39 il 45 inci veya 48 inci maddeleri ihlal edenler, ikibin Trk Liras idari para cezasyla cezalandrlr.

(3) 46 nc maddeyi ihlal edenler veya 49 uncu maddeye aykr olarak ticaret unvann devredenlerle devralan ve kullananlar, aydan iki yla kadar hapis veya adli para cezasyla cezalandrlr.

MADDE 8 6102 sayl Kanunun 64 nc maddesinin birinci, nc ve beinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Her tacir, ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari ilemleriyle ticari iletmesinin iktisadi ve mali durumunu, bor ve alacak ilikilerini ve her hesap dnemi iinde elde edilen neticeleri, bu Kanuna gre aka grlebilir bir ekilde ortaya koymak zorundadr. Defterler, nc kii uzmanlara, makul bir sre iinde yapacaklar incelemede iletmenin faaliyetleri ve finansal durumu hakknda fikir verebilecek ekilde tutulur. letme faaliyetlerinin oluumu ve gelimesi defterlerden izlenebilmelidir.

(3) Fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri ile drdnc fkrada saylan defterlerin al onaylar, kurulu srasnda ve kullanlmaya balanmadan nce noter tarafndan yaplr. Bu defterlerin izleyen faaliyet dnemlerindeki al onaylar, defterlerin kullanlaca faaliyet dneminin ilk ayndan nceki ayn sonuna kadar notere yaptrlr. Pay defteri ile genel kurul toplant ve mzakere defteri yeterli yapraklar bulunmak kaydyla izleyen faaliyet dnemlerinde de al onay yaptrlmakszn kullanlmaya devam edilebilir. Yevmiye defteri ile ynetim kurulu karar defterinin kapan onay, izleyen faaliyet dneminin nc aynn sonuna kadar notere yaptrlr. Ticaret irketlerinin ticaret siciline tescili srasnda defterlerin al ticaret sicili mdrlkleri tarafndan da onaylanabilir. Al onaynn noter tarafndan yapld hllerde noter, ticaret sicili tasdiknamesini aramak zorundadr. Ticari defterlerin elektronik ortamda tutulmas hlinde bu defterlerin allarnda ve yevmiye defteri ile ynetim kurulu karar defterinin kapannda noter onay aranmaz. Fiziki ortamda veya elektronik ortamda tutulan ticari defterlerin nasl tutulaca, defterlere kayt zaman, onay yenileme ile al ve kapan onaylarnn ekli ve esaslar Gmrk ve Ticaret Bakanl ile Maliye Bakanlnca mtereken karlan teblile belirlenir.

(5) Bu Kanuna tabi gerek ve tzel kiiler, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayl Vergi Usul Kanununun defter tutma ve kayt zamanyla ilgili hkmleri ile ayn Kanunun 175 inci ve mkerrer 257 nci maddelerinde yer alan yetkiye istinaden yaplan dzenlemelere uymak zorundadr. Bu Kanunun defter tutma, envanter, mali tablolarn dzenlenmesi, aktifletirme, karlklar, hesaplar, deerleme, saklama ve ibraz hkmleri 213 sayl Kanun ile dier vergi kanunlarnn ayn hususlar dzenleyen hkmlerinin uygulanmasna, vergi kanunlarna uygun olarak vergi matrahnn tespit edilmesine ve buna ynelik mali tablolarn hazrlanmasna engel tekil etmez.

MADDE 9 6102 sayl Kanunun 88 inci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

VII Kamu Gzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumunun yetkisi

MADDE 88 (1) 64 il 88 inci madde hkmlerine tabi gerek ve tzel kiiler mnferit ve konsolide finansal tablolarn dzenlerken, Kamu Gzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumu tarafndan yaymlanan, Trkiye Muhasebe Standartlarna, kavramsal erevede yer alan muhasebe ilkelerine ve bunlarn ayrlmaz paras olan yorumlara uymak ve bunlar uygulamak zorundadr. 514 il 528 inci maddeler ile bu Kanunun ilgili dier hkmleri sakldr.

(2) Bu dzenlemeler, uygulamada birlii salamak ve finansal tablolara milletleraras pazarlarda geerlilik kazandrmak amacyla, uluslararas standartlara uyumlu olacak ekilde, yalnz Kamu Gzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumu tarafndan belirlenir ve yaymlanr.

(3) Kamu Gzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumu, deiik iletme byklkleri, sektrler ve kr amac gtmeyen kurulular iin zel ve istisnai standartlar koymaya ve farkl dzenlemeler yapmaya yetkilidir. Bu standart ve dzenlemeler, Trkiye Muhasebe Standartlarnn cz addolunur.

(4) Kanunlarla, belirli alanlar dzenlemek ve denetlemek zere kurulmu bulunan kurum ve kurullar, Trkiye Muhasebe Standartlarna uygun olmak artyla, kendi alanlar iin geerli olacak standartlar ile ilgili olarak ayrntya ilikin snrl dzenlemeleri yapabilirler.

(5) Trkiye Muhasebe Standartlarnda hkm bulunmayan hllerde, ilgili olduklar alan dikkate alnarak, drdnc fkrada belirtilen ayrntya ilikin dzenleme, ilgili dzenlemede de hkm bulunmad takdirde milletleraras uygulamada genel kabul gren muhasebe ilkeleri uygulanr.

MADDE 10 6102 sayl Kanunun 138 inci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Birinci fkradaki artlarn varl, devralan irketin merkezinin bulunduu yerin ticaret sicili mdrlne sunulan belgelerle ispatlanr.

MADDE 11 6102 sayl Kanunun 139 uncu maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Birinci fkradaki artn gereklemi olduunu ispatlayan belgelerin, devralan irketin merkezinin bulunduu yerin ticaret sicili mdrlne sunulmas arttr.

MADDE 12 6102 sayl Kanunun 157 nci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmi ve nc fkras yrrlkten kaldrlmtr.

(2) Birlemeye katlan irketler; alacakllarna, Trkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, yedier gn aralklarla defa yapacaklar ilanla ve ayrca internet sitelerine konulacak ilanla haklarn bildirirler.

MADDE 13 6102 sayl Kanunun 210 uncu maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

H) Gmrk ve Ticaret Bakanlnn dzenleme ve denetleme yetkisi

MADDE 210 (1) Gmrk ve Ticaret Bakanl bu Kanunun ticaret irketlerine ilikin hkmlerinin uygulamasyla ilgili tebliler yaymlamaya yetkilidir. Ticaret sicili mdrlkleri ve irketler bu teblilere uyarlar. Ticaret irketlerinin, bu Kanun kapsamndaki ilemleri, Gmrk ve Ticaret Bakanl denetim elemanlar tarafndan denetlenir. Bu denetimin ilkeleri ve usul ile denetime tabi ilemler Bakanlka hazrlanan ynetmelikle dzenlenir.

(2) Dier bakanlk, kurum, kurul ve kurulular, ancak kendilerine kanunla tannan yetkinin snrlar iinde kalmak artyla ve ngrlen ama, konu ve ekle tabi olarak irketlere ilikin dzenlemeler yapabilir.

(3) Kamu dzenine veya iletme konusuna aykr ilemlerde veya bu ynde hazrlklarda ya da muvazaal i ve faaliyetlerde bulunduu belirlenen ticaret irketleri hakknda, zel kanunlardaki hkmler sakl kalmak kaydyla, Gmrk ve Ticaret Bakanlnca, bu tr ilem, hazrlk veya faaliyetlerin renilmesinden itibaren bir yl iinde fesih davas alabilir.

MADDE 14 6102 sayl Kanunun 354 nc maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) 343 nc madde uyarnca verilen bilirkii raporu ticaret sicili mdrlne tevdi edilir.

MADDE 15 6102 sayl Kanunun 358 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 358 (1) Pay sahipleri, sermaye taahhdnden doan vadesi gelmi borlarn ifa etmedike ve irketin serbest yedek akelerle birlikte kr gemi yl zararlarn karlayacak dzeyde olmadka irkete borlanamaz.

MADDE 16 6102 sayl Kanunun 376 nc maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) irketin borca batk durumda bulunduu phesini uyandran iaretler varsa, ynetim kurulu, aktiflerin hem iletmenin devamll esasna gre hem de muhtemel sat fiyatlar zerinden bir ara bilano kartr. Bu bilanodan aktiflerin, irket alacakllarnn alacaklarn karlamaya yetmediinin anlalmas hlinde, ynetim kurulu, bu durumu irket merkezinin bulunduu yer asliye ticaret mahkemesine bildirir ve irketin iflasn ister. Meerki, iflas kararnn verilmesinden nce, irketin an karlayacak ve borca batk durumunu ortadan kaldracak tutardaki irket borlarnn alacakllar, alacaklarnn srasnn dier tm alacakllarn srasndan sonraki sraya konulmasn yazl olarak kabul etmi ve bu beyann veya szlemenin yerindelii, gereklii ve geerlilii, ynetim kurulu tarafndan iflas isteminin bildirilecei mahkemece atanan bilirkiilerce dorulanm olsun. Aksi hlde mahkemeye bilirkii incelemesi iin yaplm bavuru, iflas bildirimi olarak kabul olunur.

MADDE 17 6102 sayl Kanunun 395 inci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Pay sahibi olmayan ynetim kurulu yeleri ile ynetim kurulu yelerinin pay sahibi olmayan 393 nc maddede saylan yaknlar irkete nakit borlanamaz. Bu kiiler iin irket kefalet, garanti ve teminat veremez, sorumluluk yklenemez, bunlarn borlarn devralamaz. Aksi hlde, irkete borlanlan tutar iin irket alacakllar bu kiileri, irketin ykmlendirildii tutarda irket borlar iin dorudan takip edebilir.

MADDE 18 6102 sayl Kanunun 397 nci maddesinin birinci ve ikinci fkralar aadaki ekilde deitirilmi ve maddeye aadaki fkra eklenmitir.

(1) Drdnc fkra uyarnca denetime tabi olan anonim irketlerin ve irketler topluluunun finansal tablolar deneti tarafndan, Kamu Gzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumunca yaymlanan uluslararas denetim standartlaryla uyumlu Trkiye Denetim Standartlarna gre denetlenir. Ynetim kurulunun yllk faaliyet raporu iinde yer alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarl olup olmad ve gerei yanstp yanstmad da denetim kapsam iindedir.

(2) Denetime tabi olanlar, hazrlanm olan finansal tablolarnn denetimden geip gemediini, denetimden gemi ise deneti grn ilgili finansal tablonun balnda aka belirtmek zorundadr. Bu hkm, ynetim kurulunun yllk faaliyet raporu iin de uygulanr. Denetime tabi olduu hlde, denetlettirilmemi finansal tablolar ile ynetim kurulunun yllk faaliyet raporu, dzenlenmemi hkmndedir.

(4) 398 inci madde kapsamnda denetime tabi olacak irketler Bakanlar Kurulunca belirlenir.

MADDE 19 6102 sayl Kanunun 400 nc maddesinin birinci ve ikinci fkralar aadaki ekilde deitirilmi ve drdnc fkras yrrlkten kaldrlmtr.

(1) Deneti, bamsz denetim yapmak zere, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayl Serbest Muhasebeci Mali Mavirlik ve Yeminli Mali Mavirlik Kanununa gre ruhsat alm yeminli mali mavir veya serbest muhasebeci mali mavir unvann tayan ve Kamu Gzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumunca yetkilendirilen kiiler ve/veya ortaklar bu kiilerden oluan sermaye irketi olabilir. Aadaki hllerden birinin varlnda, yeminli mali mavir, serbest muhasebeci mali mavir ve/veya sermaye irketi ve bunlarn ortaklarndan biri ve bunlarn ortaklarnn yannda alan veya bu cmlede anlan kiilerin meslei birlikte yaptklar kii veya kiiler, ilgili irkette deneti olamaz. yle ki, nceki cmlede saylanlardan biri;

a) Denetlenecek irkette pay sahibiyse,

b) Denetlenecek irketin yneticisi veya alanysa veya deneti olarak atanmasndan nceki yl iinde bu sfat tamsa,

c) Denetlenecek irketle balants bulunan bir tzel kiinin, bir ticaret irketinin veya bir ticari iletmenin kanuni temsilcisi veya temsilcisi, ynetim kurulu yesi, yneticisi veya sahibiyse ya da bunlarda yzde yirmiden fazla paya sahipse yahut denetlenecek irketin ynetim kurulu yesinin veya bir yneticisinin alt veya st soyundan biri, ei veya nc derece dhil, nc dereceye kadar kan veya kayn hsmysa,

d) Denetlenecek irketle balant hlinde bulunan veya byle bir irkette yzde yirmiden fazla paya sahip olan bir iletmede alyorsa veya denetisi olaca irkette yzde yirmiden fazla paya sahip bir gerek kiinin yannda herhangi bir ekilde hizmet veriyorsa,

e) Denetlenecek irketin defterlerinin tutulmasnda veya finansal tablolarnn dzenlenmesinde denetleme dnda faaliyette veya katkda bulunmusa,

f) Denetlenecek irketin defterlerinin tutulmasnda veya finansal tablolarnn karlmasnda denetleme dnda faaliyette veya katkda bulunduu iin (e) bendine gre deneti olamayacak gerek veya tzel kiinin veya onun ortaklarndan birinin kanuni temsilcisi, temsilcisi, alan, ynetim kurulu yesi, orta, sahibi ya da gerek kii olarak bizzat kendisi ise,

g) (a) il (f) bentlerinde yer alan artlar tad iin deneti olamayan bir denetinin nezdinde alyorsa,

h) Son be yl iinde denetilie ilikin meslek faaliyetinden kaynaklanan gelirinin tamamnn yzde otuzundan fazlasn denetlenecek irkete veya ona yzde yirmiden fazla pay ile itirak etmi bulunan irketlere verilen denetleme ve danmanlk faaliyetinden elde etmise ve bunu cari ylda da elde etmesi bekleniyorsa,

deneti olamaz.

(2) On yl iinde ayn irket iin toplam yedi yl deneti olarak seilen deneti yl gemedike deneti olarak yeniden seilemez. Kamu Gzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumu bu sreleri ksaltmaya yetkilidir.

MADDE 20 6102 sayl Kanunun 403 nc maddesinin birinci ve ikinci fkralarnda yer alan geici 3 nc maddede ngrlen kurumun ibareleri Kamu Gzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumunun, drdnc fkrasnda yer alan Geici 3 nc maddede ngrlen kurum ibaresi Kamu Gzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumu eklinde ve beinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(5) Olumsuz gr yazlan hllerde ynetim kurulu, gr yazsnn kendisine teslimi tarihinden itibaren drt i gn iinde, genel kurulu toplantya arr ve genel kurul yeni bir ynetim kurulu seer. Esas szlemede aksi ngrlmemise, eski ynetim kurulu yeleri yeniden seilebilir. Yeni ynetim kurulu alt ay iinde, kanuna, esas szlemeye ve standartlara uygun finansal tablolar hazrlatr ve bunlar denetleme raporu ile birlikte genel kurula sunar. Snrl olumlu gr verilen hllerde genel kurul, gerekli nlemleri ve dzeltmeleri de karara balar.

MADDE 21 6102 sayl Kanunun 404 nc maddesinin birinci fkrasnn birinci cmlesi aadaki ekilde ve nc fkrasnda yer alan bir bamsz denetleme kuruluu ibaresi bamsz denetim yapmak zere yetkilendirilen bir sermaye irketi eklinde deitirilmitir.

Deneti ve zel deneti, bunlarn yardmclar ile denetleme yapmasna yardmc olan temsilcileri, denetimi drst ve tarafsz bir ekilde yapmak ve sr saklamakla ykmldr.

MADDE 22 6102 sayl Kanunun 408 inci maddesinin ikinci fkrasnn (c) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

c) Kanunda ngrlen istisnalar dnda denetinin seimi ile grevden alnmas.

MADDE 23 6102 sayl Kanunun 470 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmi ve ikinci fkras yrrlkten kaldrlmtr.

(1) Ynetim kurulu, sermaye artrm beyannamesinde, yeni karlan paylarn saysn, itibar deerini, trlerini, belirli gruplara tannan imtiyazlar veya hesap dneminin sonundaki sermayenin durumunu belirler. Ynetim kurulu esas szlemeyi mevcut duruma uyarlar.

MADDE 24 6102 sayl Kanunun 472 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 472 (1) Deitirme ve alm haklarnn sona ermesi zerine ynetim kurulu, arta bal sermaye artrmna ilikin hkm esas szlemeden karr. Hkm sicilde de silinir.

MADDE 25 6102 sayl Kanunun 478 inci maddesine aadaki fkra eklenmitir.

(4) Sermayesinin yarsndan fazlas tek bana veya birlikte; Devlet, il zel idaresi, belediye ve dier kamu tzel kiileri, sendikalar, dernekler, vakflar, kooperatifler ve bunlarn st kurulularna ait anonim irketlerde ve bu irketlerin ayn oranda sermaye payna sahip olduklar itiraklerinde; bunlarn sahip olduklar paylara tesis edilebilecek imtiyazlar hari olmak zere, dier paylara, belirli bir grup oluturan pay sahiplerine, belirli pay gruplarna ve azla bu Kanunda dzenlenen herhangi bir imtiyaz tesis edilemez. Bu hkm, paylar borsada ilem gren anonim irketlere, 5411 sayl Kanunun 3 nc maddesinde tanmlanan kredi kurulularna ve finansal kurululara uygulanmaz.

MADDE 26 6102 sayl Kanunun 528 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 528 (1) Bankalar ile dier kredi kurumlarnn, finansal kiralama ve faktring gibi finansal irketlerin, sigorta ve reasrans irketlerinin, Sermaye Piyasas Kanunu kapsamndaki tm kurumlarn finansal tablolar ile konsolide finansal tablolarna ilikin olarak Trkiye Muhasebe Standartlarnda ve Kamu Gzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumunca belirlenmi idari dzenlemelerde hkm bulunmayan hllerde, sz konusu alanlar dzenlemek ve denetlemek zere kurulan kurum, kurul ve kurulularn zel kanunlarnda yer alan hkmler uygulanr.

(2) Trkiye Muhasebe Standartlarnda, Kamu Gzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumunca belirlenmi finansal tablolara ilikin idari dzenlemelerde ve zel kanunlarda hkm bulunmayan hllerde bu Kanun hkmleri uygulanr.

(3) Kooperatiflerin finansal tablolar ile konsolide finansal tablolarna ilikin zel hkmler sakldr.

MADDE 27 6102 sayl Kanunun 552 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 552 (1) Sermaye Piyasas Kanunu hkmleri sakl kalmak kaydyla, bir irket kurmak veya irketin sermayesini artrmak amacyla yahut vaadiyle halka her trl yoldan arda bulunularak para toplanmas yasaktr.

MADDE 28 6102 sayl Kanunun 553 nc maddesinin birinci fkrasnda yer alan ykmllklerini ibaresinden sonra gelmek zere kusurlaryla ibaresi eklenmitir.

MADDE 29 6102 sayl Kanunun 554 nc maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

VI Denetinin sorumluluu

MADDE 554 (1) irketin ve irketler topluluunun ylsonu ve konsolide finansal tablolarn, raporlarn, hesaplarn denetleyen deneti ve zel denetiler; kanuni grevlerinin yerine getirilmesinde kusurlu hareket ettikleri takdirde, hem irkete hem de pay sahipleri ile irket alacakllarna kar verdikleri zarar dolaysyla sorumludur.

MADDE 30 6102 sayl Kanunun 562 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 562 (1) Bu Kanunun;

a) 64 nc maddesinin birinci fkrasnn ikinci veya nc cmlesindeki ykmllkleri yerine getirmeyenler,

b) 64 nc maddesinin ikinci fkras uyarnca belgelerin kopyasn salamayanlar,

c) 64 nc maddesinin nc fkras uyarnca gerekli onaylar yaptrmayanlar,

d) 65 inci maddesine uygun olarak defterlerini tutmayanlar,

e) 66 nc maddesindeki usule aykr olarak envanter karanlar,

f) 86 nc maddesine gre belgeleri ibraz etmeyenler,

drtbin Trk Liras idari para cezasyla cezalandrlr.

(2) 88 inci maddeye aykr hareket edenler drtbin Trk Liras idari para cezasyla cezalandrlr.

(3) 199 uncu maddenin birinci ve drdnc fkralarna aykr hareket edenler ikiyz gnden az olmamak zere adli para cezasyla cezalandrlr.

(4) Bu Kanun hkmlerine gre tutulmakla veya muhafaza edilmekle ykml olunan defter, kayt ve belgeler ile bunlara ilikin bilgileri, denetime tabi tutulan gerek veya tzel kiiye ait olup olmadna baklmakszn, 210 uncu maddenin birinci fkrasna gre denetime yetkili olanlarca istenmesine ramen vermeyenler veya eksik verenler ya da bu denetim elemanlarnn grevlerini yapmalarn engelleyenler, fiilleri daha ar cezay gerektiren baka bir su oluturmad takdirde yz gnden az olmamak zere adli para cezasyla cezalandrlr.

(5) Bu Kanunun;

a) 349 uncu maddesine aykr beyanda bulunan kurucular,

b) 358 inci maddesine aykr olarak pay sahiplerine bor verenler,

c) 395 inci maddesinin ikinci fkrasnn birinci veya ikinci cmlesi hkmlerini ihlal edenler,

yz gnden az olmamak zere adli para cezasyla cezalandrlr.

(6) Ticari defterlerin mevcut olmamas veya hibir kayt iermemesi yahut bu Kanuna uygun saklanmamas hllerinde, sorumlular yz gnden az olmamak zere adli para cezasyla cezalandrlr.

(7) 527 nci maddeye aykr hareket edenler, Trk Ceza Kanununun 239 uncu maddesi hkmlerine gre cezalandrlr.

(8) 549 uncu maddede belirtilen belgeleri sahte olarak dzenleyenler ile ticari defterlere kastl olarak geree aykr kayt yapanlar bir yldan yla kadar hapis cezasyla cezalandrlr.

(9) 550 nci maddeye aykr hareket edenler aydan iki yla kadar hapis veya adli para cezasyla cezalandrlr.

(10) 551 inci maddeye aykr hareket edenler doksan gnden az olmamak zere adli para cezasyla cezalandrlr.

(11) 552 nci maddeye aykr hareket edenler alt aydan iki yla kadar hapis cezasyla cezalandrlr.

(12) 1524 nc maddede ngrlen internet sitesini oluturmayan irketlerin ynetim organ yeleri, yz gnden yz gne kadar adli para cezasyla ve ayn madde uyarnca internet sitesine konulmas gereken ierii usulne uygun bir ekilde koymayan bu fkrada saylan failler yz gne kadar adli para cezasyla cezalandrlr.

(13) Bu Kanun kapsamndaki idari para cezalar, aksine hkm bulunmayan hllerde, mahallin en byk mlki amiri tarafndan verilir.

(14) Bu Kanunda tanmlanan kabahatlerden birinin idari yaptrm karar verilinceye kadar birden ok ilenmesi hlinde, ilgili gerek veya tzel kiiye bir idari para cezas verilir ve ilgili hkme gre verilecek ceza iki kat artrlr. Ancak, bu kabahatin ilenmesi suretiyle bir menfaat temin edilmesi veya zarara sebebiyet verilmesi hlinde verilecek idari para cezasnn miktar bu menfaat veya zararn katndan az olamaz.

MADDE 31 6102 sayl Kanunun 585 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 585 (1) irket, kurucularn, kanuna uygun olarak dzenlenmi bulunan, sermayenin tamamn demeyi artsz olarak taahht ettikleri, imzalarnn noterce onayland irket szlemesinde limited irket kurma iradelerini aklamalaryla kurulur. Esas sermaye pay bedellerinin denmesi, deme yeri, ifa borcu, ifa etmemenin sonular, bedelleri tamamen denmemi paylarn devri hususlarnda bu Kanunun anonim irketlere ilikin hkmleri kyasen uygulanr. 588 inci maddenin birinci fkra hkmleri sakldr.

MADDE 32 6102 sayl Kanunun 644 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinde yer alan ve ilem denetilerinin ibaresi madde metninden karlm ve (b) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

b) Feshe ilikin 353 nc madde, irkete kar borlanma yasana ilikin 358 inci madde, mdrlerin yaknlarnn irkete borlanmasna ilikin 395 inci maddenin ikinci fkrasnn birinci ve ikinci cmlesi hkmleri, kr pay avansna ilikin 509 uncu maddenin nc fkras.

MADDE 33 6102 sayl Kanunun 1522 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 1522 (1) Kk ve orta byklkteki iletmeleri tanmlayan ltler, Trkiye Odalar ve Borsalar Birlii ve Kamu Gzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumunun grleri alnarak, Gmrk ve Ticaret Bakanl tarafndan ynetmelikle dzenlenir. Ynetmelik, Resm Gazetede yaymlanr. Bu ltler bu Kanunun ilgili tm hkmlerine uygulanr.

MADDE 34 6102 sayl Kanunun 1524 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 1524 (1) 397 nci maddenin drdnc fkras uyarnca denetime tabi olan sermaye irketleri, kurulularnn ticaret siciline tescili tarihinden itibaren ay iinde bir internet sitesi amak ve bu sitenin belirli bir blmn irkete kanunen yaplmas gereken ilanlarn yaymlanmasna zglemek zorundadr. nternet sitesinde yaymlanacak ierikler, bu Kanunda belli bir sre belirtilmi ise bu sre iinde, belirtilmemi ise ieriin dayand ilemin veya olgunun gerekletii tarihten, tescil veya ilana baland durumlarda ise tescil veya ilann yapld tarihten itibaren en ge be gn iinde, irketin kuruluundan internet sitesi alncaya kadar geen srede yaymlanmas gereken ierikler de bu sitenin ald tarihte siteye konulur.

(2) Birinci fkrada ngrlen ykmllklere uyulmamas, ilgili kararlarn iptal edilmesinin sebebini oluturur, Kanuna aykrln tm sonularnn domasna yol aar ve kusuru bulunan yneticiler ile ynetim kurulu yelerinin sorumluluuna neden olur. Cezai hkmler sakldr.

(3) nternet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrlm blm herkesin eriimine aktr. Eriim hakknn kullanlmas, ilgili olmak veya menfaati bulunmak gibi kaytlarla snrlandrlamayaca gibi herhangi bir arta da balanamaz. Bu ilkenin ihlali hlinde herkes engelin kaldrlmas davasn aabilir.

(4) nternet sitesinin bu maddenin amalarna zglenmi ksmnda yaymlanan ieriin bana tarih ve parantez iinde ynlendirilmi mesaj ibaresi konulur. Bu ibare ancak bu Kanuna ve bu fkrada anlan ynetmelie uyulmak suretiyle deitirilebilir. zglenen ksmda yer alan bir mesajn, ynlendirildii karinedir. Sitenin, bir numara altnda tescili ve ilgili dier hususlar Gmrk ve Ticaret Bakanl tarafndan bir ynetmelikle dzenlenir.

(5) Bu Kanun ve ilgili dier kanunlarda veya idari dzenlemelerde daha uzun bir sre ngrlmedike, irketin internet sitesine konulan bir ierik, zerinde bulunan tarihten itibaren en az alt ay sreyle internet sitesinde kalr, aksi hlde konulmam saylr.

(6) nternet sitesiyle ilgili olarak bu Kanunun ilgili maddelerinde ve bu maddede ngrlen dzenlemeler denetime tabi olmayan sermaye irketleri hakknda uygulanmaz.

MADDE 35 6102 sayl Kanunun 1527 nci maddesinin beinci fkras aadaki ekilde ve altnc fkrasnda yer alan ynetmelikle ibaresi teblile eklinde deitirilmitir.

(5) Anonim irketlerde genel kurullara elektronik ortamda katlma, neride bulunma, gr aklama ve oy verme, fizik katlmann ve oy vermenin btn hukuki sonularn dourur. Bu hkmn uygulanmas esaslar Gmrk ve Ticaret Bakanlnca hazrlanan ynetmelikle dzenlenir. Ynetmelikte, genel kurula elektronik ortamda katlmaya ve oy vermeye ilikin esas szleme hkmnn rnei yer alr. Anonim irketler ynetmelikten aynen aktarlacak olan bu hkmde deiiklik yapamazlar. Ynetmelik ayrca oyun gerek sahibi veya temsilcisi tarafndan kullanlmasn salayan kurallar ile 407 nci maddenin nc fkrasnda ngrlen Bakanlk temsilcilerinin bu hususa ilikin yetkilerini ierir. Bu ynetmeliin yrrle girmesi ile birlikte genel kurullara elektronik ortamda katlma ve oy kullanma sisteminin uygulanmas pay senetleri borsaya kote edilmi irketlerde zorunlu hle gelir.

MADDE 36 6102 sayl Kanunun geici 1 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

GEC MADDE 1 (1) Kamu Gzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumu tarafndan belirlenen Trkiye Muhasebe Standartlar;

a) Trkiye Muhasebe Standartlar, Trkiye Finansal Raporlama Standartlar (TMS/TFRS) ve yorumlarndan,

b) Kurum tarafndan deiik iletme byklkleri, sektrler ve kr amac gtmeyen kurulular iin belirlenen standartlar ve dier dzenlemelerden,

oluur.

(2) Aada saylanlar TMS/TFRS ve yorumlarn uygulamakla ykmldr:

a) 1534 nc maddenin ikinci fkrasnn (b) il (e) bentlerindeki sermaye irketleri.

b) TMS/TFRS ve yorumlarn uygulamay tercih edenler.

(3) Aada saylanlar birinci fkrann (b) bendine gre belirlenen standart ve dzenlemeleri uygulamakla ykmldr:

a) kinci fkrann (a) bendinde belirtilenlerin dnda kalan ve iletme ynetiminde yer almayan iletme sahipleri, iletmeye bor verenler ve kredi derecelendirme kurulular gibi d kullanclar iin genel amal finansal tablo dzenleyen iletmeler.

b) TMS/TFRSyi uygulamay tercih eden KOB tanmndaki iletmelerden tekrar KOB/TFRS uygulamasna dnmek isteyen iletmeler.

(4) Kamu Gzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumu, deiik iletme byklkleri, sektrler ve kr amac gtmeyen kurulular itibaryla Trkiye Muhasebe Standartlarndan muaf olacaklar tespit etmeye veya bunlar iin ayr dzenlemeler yapmaya yetkilidir.

(5) Trkiye Muhasebe Standartlar (TMS/TFRS ve yorumlar ile KOB/TFRS) ve kavramsal erevede belirlenen ilkeler bu Kanunun finansal tablolara ve raporlamaya ilikin hkmleri ile ilgili dier hkmlerine de uygulanr.

MADDE 37 6102 sayl Kanunun geici 6 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

GEC MADDE 6 (1) Kamu Gzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumu tarafndan belirlenen irketler 1/1/2013 tarihinde veya zel hesap dnemi dolaysyla daha sonraki bir tarihte balayacak hesap dnemi iin, mnferit ve konsolide finansal tablolarnn dzenlenmesinde, Trkiye Muhasebe Standartlarn uygulamak zorundadr. Gei dneminde hazrlanacak finansal tablolara ilikin olarak Trkiye Muhasebe Standartlarnda yer alan hkmler uygulanr.

(2) 400 nc maddede ngrlen deneti, 397 nci maddenin drdnc fkrasna gre denetime tabi tutulan irketlerin yetkili organ tarafndan en ge 31/3/2013 tarihine kadar seilir. Seim ile birlikte 6762 sayl Kanuna gre grev yapan denetinin grevi sona erer. 397 nci maddenin drdnc fkrasna gre denetime tabi olmayan irketlerin 6762 sayl Kanuna gre grev yapan denetilerinin grevi de 31/3/2013 tarihinde sona erer. Bu tarihe kadar 6762 sayl Kanuna gre grev yapan deneti veya denetilerin herhangi bir sebeple vazifelerinin sona ermesi hlinde 6762 sayl Kanunun 351 inci maddesi uygulanr. 31/12/2012 tarihinde veya zel hesap dnemi dolaysyla daha sonraki bir tarihte sona erecek olan dnemin bilanosu, 6762 sayl Kanun hkmleri uyarnca 6762 sayl Kanun hkmlerine gre seilmi bulunan deneti tarafndan denetlenir. 1/1/2013 tarihini tayan veya zel hesap dnemi dolaysyla daha sonraki bir tarih itibaryla karlm bulunan al bilanosu, bu Kanuna gre seilmi deneti tarafndan ve bu Kanun hkmleri uyarnca denetlenir. Bu Kanun hkmlerine gre seilen deneti, denetimini bu Kanun hkmlerine gre yapar. Ancak, deneti bu Kanunun 402 nci maddesinin birinci fkras uyarnca, gemi yla ait finansal tablolar ile gerekli karlatrmay yapabilmek iin, 6762 sayl Kanuna veya dier mevzuata gre hazrlanan finansal tablolara raporunda yer verir. Bu fkra hkmleri uyarnca grevleri ve organ sfatlar son bulan denetinin veya denetilerin, 6762 sayl Kanuna gre toplantya ardklar genel kurullar toplanr ve azlk, 6762 sayl Kanunun 367 nci maddesine gre grevleri sona eren denetilere bavurmusa, o usule devam olunur.

(3) Bu fkrann yrrlk tarihinden nce ilgili mevzuatlar uyarnca seilmi bamsz denetim kurulularnn denetimde geen sreleri 400 nc maddenin ikinci fkrasnda belirtilen srelerin hesaplanmasnda dikkate alnr.

(4) Bu maddenin yrrle girdii tarih itibaryla, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayl Serbest Muhasebeci Mali Mavirlik ve Yeminli Mali Mavirlik Kanununa gre yeminli mali mavirlik hakkn kazanm olan meslek mensuplar ile mlga 3143 sayl Sanayi ve Ticaret Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun ile 6762 sayl Kanun hkmlerine gre ticaret irketleri nezdinde denetim yetkisine en az on yldr sahip olanlar, Kamu Gzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumunca ngrlen eitimi tamamlam olmalar hlinde snav veya bakaca bir art aranmakszn bamsz deneti olarak yetkilendirilir.

MADDE 38 6102 sayl Kanuna aadaki geici maddeler eklenmitir.

GEC MADDE 7 (1) Bu Kanunun yrrle girdii tarihten itibaren iki yl iinde aadaki hlleri tespit edilen ya da bildirilen anonim ve limited irketler ile kooperatiflerin tasfiyeleri ve ticaret sicilinden kaytlarnn silinmesi, ilgili kanunlardaki tasfiye usulne uyulmakszn bu madde uyarnca yaplr.

a) 24/6/1995 tarihli ve 559 sayl Trk Ticaret Kanununun Baz Maddelerinde Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Hkmnde Kararname gereince, sermayelerini anlan Kanun Hkmnde Kararname ile ngrlen tutarlara karmam anonim irketler ile limited irketler.

b) Bu Kanunun yrrlk tarihinden nce veya yrrlk tarihinden itibaren iki yl iinde mnfesih olan anonim ve limited irketler.

c) Kooperatifler Kanunu hkmlerine gre herhangi bir nedenle dalm olan kooperatifler.

d) Sebebi ne olursa olsun aralksz son be yla ait olaan genel kurul toplantlar yaplamayan anonim irketler ile kooperatifler.

e) Bu Kanunun yrrle girdii tarihten nce tasfiye ilemlerine balanlm ancak genel kurulun toplanamamas nedeniyle ara bilanolar veya son ve kati bilanosu genel kurula tevdi edilemedii iin ticaret sicilinden terkin ilemi yaplamayan irket ve kooperatifler.

(2) Davac veya daval sfatyla devam eden davalar bulunan irket veya kooperatiflere bu madde hkmleri uygulanmaz.

(3) Bu madde kapsamndaki irket ve kooperatifler; ilgili ticaret sicili mdrlnce resen veya herhangi bir kii, kurum veya kurulu tarafndan kantlaryla birlikte yaplacak bildirimleri de kapsayacak ekilde, ticaret sicili kaytlar zerinden yaplacak incelemeyle tespit edilir.

(4) Ticaret sicili mdrlklerince;

a) Kapsam dhilindeki irket ve kooperatiflerin ticaret sicilindeki kaytl son adreslerine ve sicil kaytlarna gre irket veya kooperatifi temsil ve ilzama yetkilendirilmi kiilere bir ihtar yollanr. Yaplacak ihtar, ilan edilmek zere Trkiye Ticaret Sicili Gazetesi Mdrlne ayn gn gnderilir. lan, ihtarn ulamad durumlarda, ilan tarihinden itibaren otuzuncu gnn akam itibaryla, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayl Tebligat Kanunu hkmlerine gre yaplm tebligat yerine geer. Ayrca anlan ilan, bildirici nitelii haiz olarak ilgili ticaret ve sanayi odas veya ticaret, sanayi ya da deniz ticaret odasnn internet sitesinde aynen yaymlanr.

b) 559 sayl Kanun Hkmnde Kararname gereince sermaye artrmnda bulunmayarak mnfesih olan irketlere yaplacak ihtarda; ortaklarndan, ynetici veya denetilerden ya da mdrlerinden tebli tarihinden itibaren iki ay iinde tasfiye memurunun bildirilmesi, aksi takdirde, bu madde hkmlerine gre ticaret sicili kaytlarndan unvann silinecei, irkete ait malvarlnn unvana ilikin kaydn silindii tarihten itibaren on yl sonra Hazineye intikal edecei ve bunun kesin olduu aka yazlr.

c) Bu fkrann (b) bendinde belirtilen irketler dnda kalan kapsam dhilindeki dier mnfesih irketler ile kooperatiflerden ayrca, faaliyetlerine devam etme isteinde bulunmalar hlinde mnfesih olma nedenini ortadan kaldran ilemlerin yaplarak ispat edici belgelerin bildirilmesi istenir.

(5) a) Tasfiye memuru olarak; irket veya kooperatifin ortaklarndan herhangi biri, ticaret siciline kaytl en son yetkilileri ya da bunlarn belirleyecekleri nc ahslar bildirilebilir. Tasfiye memuru olarak baka ortak veya ynetici tarafndan bildirilen ortak veya yneticiler ile nc ahslarn bu grevi kabul ettiklerine ilikin yazl beyan da bildirime eklenir. nc ahslarn tasfiye memuru olarak tescil edilebilmeleri ortaklarn veya yneticilerin hibirinin tasfiye memuru olarak bildirilmemi olmasna baldr.

b) Drdnc fkra uyarnca yaplan ihtar ve ilan zerine sresi iinde tasfiye memurlarn bildiren irket ve kooperatiflerin, tasfiye memurlar ve tasfiye adresi, ilgili ticaret sicili mdrl tarafndan tescil ve Trkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve ilgili odann internet sitesinde ilan edilir.

c) Bu ilanda; irket veya kooperatifin alacakllar, alacaklarn kantlaryla birlikte ilan tarihinden itibaren iki ay iinde tasfiye memurlarna bildirmeye davet edilir. Ayrca ilanda, irket veya kooperatifin mevcut malvarl ile alacak ve borlarn gsterir listenin; belgeleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren bir ay iinde, anonim irket veya kooperatifin ynetim kurulu, kurulun bir veya birka yesi, denetileri, limited irketlerde ise mdr veya mdrler tarafndan ilgili tasfiye memuruna verilmesi ihtar edilir.

d) Bu fkra gereince yaplacak ilan, Tebligat Kanunu hkmlerine gre yaplm tebligat yerine geer.

(6) a) Tasfiye memurlar, alacakllarn alacaklarn bildirmeleri iin ngrlen srenin sonunda irketin veya kooperatifin durumunu gsteren bir bilano hazrlar ve tasfiyeyi alt ay iinde sonulandrr. Gerekli hllerde bu sreyi amamak zere, Gmrk ve Ticaret Bakanlnca bir defaya mahsus olmak zere ek sre verilebilir.

b) Tasfiye memurlarnca hazrlanan bilanoya gre irket veya kooperatifin borlarnn varlndan fazla olmas hlinde tasfiye memurlar durumu derhal alacakllara bildirerek irket veya kooperatifin iflasna karar verilmesi iin mahkemeye bavuruda bulunmalarn ister. Bildirimde ayrca, bildirim tarihinden itibaren ay iinde irket veya kooperatifin iflas iin mahkemeye mracaat edildiinin bildirilmemesi hlinde kaydn silinecei ihtar olunur. Alacakllarn bavurusu zerine mahkeme iflasn almasna karar verir ve tasfiye cra ve flas Kanunu hkmlerine gre yrtlr. Sresi iinde irket veya kooperatifin iflas iin mahkemeye mracaat edildiinin bildirilmemesi hlinde tasfiye memurlarnn bavurusu zerine ilgili irket veya kooperatifin unvan ticaret sicilinden silinir ve bu durum Trkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir.

(7) Bu madde hkmlerine gre yaplacak tasfiye ilemlerinde, ilgili kanunlarn veya esas szlemelerin genel kurul karar alnmasn zorunlu klan hkmleri uygulanmaz.

(8) Bu madde kapsamnda tasfiye memurlarnca dzenlenecek son ve kati bilanonun ticaret sicili mdrlne verilmesi ile tasfiye sona ermi kabul edilir ve irketin unvan ticaret sicilinden silinerek Trkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir. flasna karar verilen irket veya kooperatifin ise iflas ilemlerinin tamamlandnn bildirilmesi zerine irketin veya kooperatifin unvan ticaret sicilinden silinir ve bu durum Trkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir.

(9) Tasfiye memurlarna beinci fkrann (c) bendinde belirtilen bilgi ve belgelerin verilmemesi veya tasfiye memurlarnca da bu bilgi ve belgelere eriilememesi hlinde durum ticaret sicili mdrlne bildirilerek, baka bir ileme gerek kalmakszn unvan silinir ve Trkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir.

(10) Bu Kanunun yrrle girdii tarihten nce tasfiye ilemlerine balanlm irket veya kooperatiflerin genel kurullarnn, kanunun ngrd asgari sre ve artlara uygun olarak toplantya arlm olmasna ramen iki defa st ste toplanamamas ve bu durumun tevsik edilmesi kaydyla tasfiye memuru tarafndan son ve kati bilanonun ticaret sicili mdrlne tevdi edilmesi ile tasfiye sona ermi kabul edilir ve unvan ticaret sicilinden silinerek Trkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir.

(11) Drdnc fkra uyarnca yaplan ihtar ve ilana ramen, sresi iinde cevap vermeyen veya tasfiye memurunu bildirmeyen yahut durumunu kanuna uygun hle getirmeyen veya faaliyette bulunduunu adres ve kantlaryla birlikte bildirmeyen irket ve kooperatiflerin unvan ticaret sicilinden resen silinir. Resen unvan silinen irket ve kooperatifler, Trkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ilgili odann internet sitesinde ilan edilir.

(12) Altnc fkrann (b) bendi, dokuzuncu fkra ve onbirinci fkra uyarnca ticaret sicilinden unvanlar silinecek irket veya kooperatiflerin borlar, unvanlarnn silinmesine engel tekil etmez. Ancak, ticaret sicilinden kayd silinen anonim irketler ve kooperatiflerin kanuni temsilcileri ile limited irket ortaklarnn, silinme tarihinden nceki kamu borlarndan doan sorumluluklar, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanun kapsamnda devam eder.

(13) Bu madde uyarnca yaplacak tescil ve kayt silme ilemleri her trl hartan, bu ilemler iin dzenlenecek katlar damga vergisinden mstesnadr.

(14) Bu madde kapsamnda Trkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yaymlanacak olan ilanlardan cret alnmaz.

(15) Bu maddede dzenlenmeyen hususlarda ilgili kanun ve esas szlemelerde ngrlen usullere gre hareket edilir. Bu madde gereince tasfiye edilmeksizin unvan silinen irket veya kooperatiflerin ortaya kabilecek malvarl, unvana ilikin kaydn silindii tarihten itibaren on yl sonra Hazineye intikal eder. Hazine bu irket ve kooperatiflerin borlarndan sorumlu tutulmaz. Tasfiye memurlarnn sorumluluklar konusunda, zel kanunlardaki sorumlulua ilikin hkmler sakl kalmak kaydyla bu Kanun veya Kooperatifler Kanunu hkmleri uygulanr. Ticaret sicilinden kayd silinen irket veya kooperatifin alacakllar ile hukuki menfaatleri bulunanlar hakl sebeplere dayanarak silinme tarihinden itibaren be yl iinde mahkemeye bavurarak irket veya kooperatifin ihyasn isteyebilir.

(16) Gmrk ve Ticaret Bakanl bu maddenin uygulanmasna ilikin dzenlemeleri yapmaya yetkilidir.

GEC MADDE 8 (1) 1524 nc maddenin yrrle girdii tarihten nce kurulan denetime tabi sermaye irketlerinden internet sitesine sahip olanlar sz konusu maddenin yrrlnden itibaren ay iinde internet sitelerinin belli bir blmn 1524 nc maddedeki ieriklerin yaymlanmasna zglemek, internet sitesi olmayanlar ise ayn sre iinde internet sitesi amak ve bu sitenin belli bir blmn anlan maddedeki ieriklerin yaymlanmasna zglemek zorundadr.

GEC MADDE 9 (1) Bu Kanunun greve ilikin hkmleri, bu Kanunun yrrle girdii tarihten nce alm olan davalarda uygulanmaz. Bu davalar, aldklar tarihte yrrlkte bulunan Kanun hkmlerine tabidir.

MADDE 39 6102 sayl Kanunun 1534 nc maddesinin birinci fkrasnda yer alan ; geici 2 nci ve geici 3 nc maddeler ise bu Kanunun yaym ile birlikte ibaresi ile nc fkrasnda yer alan Kk ve orta lekli sermaye irketleri ile ibaresi madde metninden karlm, ikinci fkrasnn (a) bendi yrrlkten kaldrlm ve maddeye aadaki fkra eklenmitir.

(5) 39 uncu maddenin ikinci fkrasnn ikinci, nc ve drdnc cmleleri 1/1/2014 tarihinde yrrle girer.

MADDE 40 6102 sayl Kanunun;

1) 24 nc maddesinin ikinci fkrasnda yer alan tzkle ibaresi Kanunun 26 nc maddesine gre karlacak ynetmelikte, nc fkrasnda yer alan ynetmelikle ibaresi teblile,

2) 25 inci maddesinin birinci fkrasnn ikinci cmlesinde yer alan tzkte ibaresi Kanunun 26 nc maddesine gre karlacak ynetmelikte,

3) 26 nc maddesinin balnda yer alan Tzk ibaresi Ynetmelik, birinci fkrasnda yer alan bir tzkle ibaresi Gmrk ve Ticaret Bakanlnca hazrlanan ve Bakanlar Kurulunca karlacak ynetmelikte,

4) 27 nci maddesinin ikinci fkrasnda yer alan memurluklar ibaresi mdrlkleri, evraklarnn ibaresi evraknn ve bir ibaresi birer,

5) 35 inci maddesinin nc fkrasnda yer alan tzkte ibaresi Kanunun 26 nc maddesine gre karlacak ynetmelikte,

6) 145 inci maddesinin st bal 4. Birleme szlemesi ve birleme raporu,

7) 147 nci maddesinin drdnc fkrasnda yer alan kk ibaresi kk ve orta,

8) 149 uncu maddesinin beinci fkrasnda yer alan kk ibaresi kk ve orta,

9) 156 nc maddesinin birinci fkrasnda yer alan , 148 inci maddede yeralan birleme szlemesini denetletme hakk ile ibaresi ve,

10) 166 nc maddesinin st bal 3. Blnme belgelerini inceleme hakk,

11) 169 uncu maddesinin drdnc fkrasnda yer alan kk ibaresi kk ve orta,

12) 171 inci maddesinin ikinci fkrasnda yer alan kk ibaresi kk ve orta,

13) 186 nc maddesinin nc fkrasnda yer alan kk ibaresi kk ve orta,

14) 310 uncu maddesinin ikinci ve nc fkralarnda yer alan bir ilem denetisi ibareleri bilirkii,

15) 398 inci maddesinin; birinci fkrasnn birinci cmlesinde yer alan Trkiye Muhasebe ibaresi Trkiye Denetim ve ayn fkrada yer alan geici 2 nci ve geici 3 nc maddelerde ngrlen kurul ve kurumun belirlendii ibaresi Kamu Gzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumunun belirledii, drdnc fkrasnda yer alan geici 2 nci ve geici 3 nc maddelerde ngrlen kurul ve kurum tarafndan ibaresi Kamu Gzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumunca,

16) 422 nci maddesinin ikinci fkrasnda yer alan memurluuna ibaresi mdrlne,

17) 431 inci maddesinin birinci fkrasnn ikinci cmlesinde yer alan ikinci ibaresi beinci,

18) 462 nci maddesinin ikinci fkrasnda yer alan ilem denetisinin ibaresi ynetim kurulunun ve ilem denetisi ibaresi ynetim kurulu,

19) 471 inci maddesinin birinci fkrasnda yer alan beyannamesi ibaresi beyannamesini,

20) 1526 nc maddesinin nc fkrasnn nc cmlesinde ve beinci fkrasnda yer alan tzkte ibareleri ynetmelikte,

eklinde deitirilmitir.

MADDE 41 6102 sayl Kanunun;

1) 65 inci maddesinin drdnc fkrasnda yer alan ; u artla ki, muhasebenin bu tutulu biimleri ve bu konuda uygulanan yntemler Trkiye Muhasebe Standartlarna uygun olmaldr,

2) 174 nc maddesinin birinci fkrasnda yer alan tiraj ellibinin stnde olan ve yurt dzeyinde datm yaplan en az gazetede,

3) 175 inci maddesinin ikinci fkrasnda yer alan bir ilem denetisinin raporuyla,

4) 207 nci maddesinin birinci fkrasnda yer alan ilem denetisi,,

5) 336 nc maddesinin birinci fkrasnda yer alan ile ilem denetisi raporu,,

6) 343 nc maddesinin birinci fkrasnda yer alan , ilem denetisi,

7) 349 uncu maddesinin ikinci fkrasnda yer alan kuruluu inceleyen ilem denetisine ve,

8) 353 nc maddesinin beinci fkrasnda yer alan tiraj ellibinin zerinde olan ve yurt dzeyinde datm yaplan en az bir gazetede ilan eder;,

9) 401 inci maddesinin ikinci fkrasnda yer alan ve denetleme konusu erevesinde ilem denetisi,

10) 407 nci maddesinin ikinci fkrasnda yer alan ve kendilerini ilgilendiren konularda ilem denetisi,

11) 457 nci maddesinin ikinci fkrasnn (d) bendinde yer alan Sermaye artrmn inceleyen ilem denetisi ile,

12) 461 inci maddesinin nc fkrasnda yer alan gazete ile tiraj en az ellibin olan ve yurt dzeyinde datm yaplan bir,

13) 471 inci maddesinin birinci fkrasnda yer alan ile denetleme dorulamasn,

14) 473 nc maddesinin ikinci fkrasnda yer alan lem denetisinin raporuyla,, nc fkrasnda yer alan ilem denetisi raporunun sonucu aklanarak,

15) 505 inci maddesinin birinci fkrasnda yer alan ve bununla ilgili ilem denetisi semek,

16) 553 nc maddesinin birinci fkrasnda yer alan kusurlarnn bulunmadn ispatlamadka,,

17) 586 nc maddesinin ikinci fkrasnn (b) bendinde yer alan ve Bakanlka istenilmesi hlinde 351 inci madde uyarnca hazrlanm ilem denetisi raporu,

18) 587 nci maddesinin birinci fkrasnn (i) bendinde yer alan , denetinin yeminli mali mavir veya serbest muhasebeci mali mavir olmas hlinde ad, soyad, yerleim yeri, meslek odas numaras,

19) 605 inci maddesinin birinci fkrasnda yer alan ve bu durumun ilem denetisi tarafndan dorulanm bulunmas,

20) 616 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendinde yer alan ilem denetileri de dhil olmak zere,,

21) 635 inci maddesinin birinci fkrasnda yer alan ve ilem denetileriyle,

ibareleri madde metninden karlmtr.

MADDE 42 6102 sayl Kanunda yer alan;

1) Sanayi ve Ticaret Bakanl, Sanayi ve Ticaret Bakanlnn, Sanayi ve Ticaret Bakanlnca, Sanayi ve Ticaret Bakanlndan, Sanayi ve Ticaret Bakanlna ibareleri srasyla Gmrk ve Ticaret Bakanl, Gmrk ve Ticaret Bakanlnn, Gmrk ve Ticaret Bakanlnca, Gmrk ve Ticaret Bakanlndan, Gmrk ve Ticaret Bakanlna,

2) Ulatrma Bakanlnca ibareleri Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanlnca,

3) Denizcilik Mstearl, Denizcilik Mstearlnn, Denizcilik Mstearlnca, Denizcilik Mstearlna, Denizcilik Mstearlndan ibareleri srasyla Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanl, Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanlnn, Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanlnca, Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanlna, Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanlndan,

eklinde deitirilmitir.

MADDE 43 6102 sayl Kanunun;

1) 84 nc maddesinin birinci fkrasnn son cmlesi,

2) 148 inci maddesi,

3) 149 uncu maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi,

4) 170 inci maddesi,

5) 171 inci maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi,

6) 187 nci maddesi,

7) 188 inci maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi,

8) 193 nc maddesinin ikinci fkras,

9) 341 inci maddesi,

10) 351 inci maddesi,

11) 359 uncu maddesinin birinci fkrasnn son cmlesi ile nc fkrasnn ikinci ve nc cmleleri,

12) 458 inci maddesi,

13) 469 uncu maddesi,

14) 479 uncu maddesinin nc fkrasnn (b) bendi,

15) 524 nc maddesi,

16) 525 inci maddesi,

17) 526 nc maddesi,

18) 563 nc maddesi,

19) 615 inci maddesi,

20) 628 inci maddesi,

21) 642 nci maddesinin ikinci fkras,

22) 832 nci maddesinin ikinci fkrasnn ikinci cmlesi,

23) 1523 nc maddesinin ikinci fkrasnn (a) bendi,

24) Geici 2 nci maddesi,

25) Geici 3 nc maddesi,

26) Geici 5 inci maddesi,

yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 44 14/1/2011 tarihli ve 6103 sayl Trk Ticaret Kanununun Yrrl ve Uygulama ekli Hakknda Kanunun 28 inci maddesinin birinci fkrasnda yer alan yaym ibaresi yrrlk, onsekiz ibaresi oniki eklinde ve beinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(5) Trk Ticaret Kanununun 479 uncu maddesinin nc fkrasnn (c) bendi, anlan Kanunun yrrle girdii tarihten itibaren bir yl sonra uygulanr.

MADDE 45 6103 sayl Kanunun 42 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde ve ikinci fkrasnda yer alan yaymlanncaya ibaresi yrrle girinceye eklinde deitirilmitir.

(1) Trk Ticaret Kanunu veya bu Kanun uyarnca hazrlanacak tzk ve ynetmelikler, Trk Ticaret Kanununun yrrl tarihinden itibaren alt ay iinde yrrle konulur.

MADDE 46 6103 sayl Kanunun;

1) 12 nci maddesinin birinci fkrasnn son cmlesinde ve nc fkrasnn son cmlesinde yer alan Ticaret Sicili Tznde ibareleri Trk Ticaret Kanununun 26 nc maddesine gre karlacak ynetmelikte,

2) 17 nci maddesinin ikinci fkrasnda yer alan Ticaret Sicili Tzyle ibaresi Trk Ticaret Kanununun 26 nc maddesine gre karlacak ynetmelikte,

3) 18 inci maddesinin ikinci fkrasnda yer alan Ticaret Sicili Tzyle ibaresi Trk Ticaret Kanununun 26 nc maddesine gre karlacak ynetmelikte,

4) 20 nci maddesinin nc fkrasnda yer alan Ticaret Sicili Tzyle ibaresi Trk Ticaret Kanununun 26 nc maddesine gre karlacak ynetmelikte,

5) 22 nci maddesinin birinci fkrasnda yer alan yaym tarihinden itibaren onsekiz ibaresi yrrlk tarihinden itibaren oniki,

6) 26 nc maddesinin birinci fkrasnda yer alan alt ibareleri oniki,

eklinde deitirilmitir.

MADDE 47 6103 sayl Kanunun;

1) 12 nci maddesinin drdnc fkras,

2) 13 nc maddesi,

3) 24 nc maddesi,

4) 25 inci maddesinin birinci fkrasnn son cmlesi,

yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 48 6103 sayl Kanunda yer alan;

1) Sanayi ve Ticaret Bakanl ibareleri Gmrk ve Ticaret Bakanl,

2) Denizcilik Mstearl ibaresi Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanl,

eklinde deitirilmitir.

MADDE 49 Bu Kanun 1/7/2012 tarihinde yrrle girer.

MADDE 50 Bu Kanun hkmlerini Bakanlar Kurulu yrtr.

29/6/2012