30 Haziran 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28339

KANUN

EŞYA TİCARETİNDEKİ İŞLEMLERİN BASİTLEŞTİRİLMESİNE

İLİŞKİN SÖZLEŞMEYE KATILMAMIZIN UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6334                                                                                               Kabul Tarihi: 22/6/2012

MADDE 1 – (1) Avrupa Ekonomik Topluluğu ile EFTA ülkeleri arasında oluşturulan “Eşya Ticaretindeki İşlemlerin Basitleştirilmesine İlişkin Sözleşme”ye beyanda bulunmak suretiyle katılmamız uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Sözleşmenin eklerine ilişkin değişiklikleri onaylamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

29/6/2012