30 Haziran 2012 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28339

TEBL

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

SU RNLER YETTRCL DESTEKLEME TEBL

(TEBL NO: 2012/50)

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebli, 16/4/2012 tarihli ve 2012/3106 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan 2012 Ylnda Yaplacak Tarmsal Desteklemelere likin Karar gerei, su rnleri yetitiricilii yapanlara verilecek rn ve yavru balk desteklemeleriyle ilgili usul ve esaslar belirlemek amacyla dzenlenmitir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli, Bakanlktan onayl, su rnleri yetitiricilik belgesine sahip ve su rnleri kayt sistemine kaytl yetitiricilere yaplacak rn ve yavru balk desteklemeleriyle ilgili hususlar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayl Tarm Kanununun 19 uncu maddesi ile 2012 Ylnda Yaplacak Tarmsal Desteklemelere likin Karara dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Teblide geen;

a) Bakanlk: Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanln,

b) Banka: T.C. Ziraat Bankas A.. Genel Mdrln,

c) ifti kayt sistemi (KS): Ynetmelikle oluturulan ve iftilerin kimlik, arazi ve rn bilgileri ile tarmsal desteklemelere ilikin bilgilerin de kayt altna alnd veri tabann,

) l mdrl: Bakanlk il mdrln,

d) le mdrl: Bakanlk ile mdrln,

e) Kulukahane: Su rnleri damzlk materyallerinden yumurta ve yavru materyal elde etmek zere kurulan ve Bakanlktan onayl kulukahane iletmelerini,

f) Organik Tarm Bilgi Sistemi (OTBS): Organik tarm yapan ifti, arazi, rn, hayvansal retim ve sertifika bilgilerinin bulunduu Bakanlka oluturulan veri tabann,

g) Sat belgesi: letmede yetitirilen balklarn hasat edilerek satnn yapldn gsteren sat faturasnn asl, ikinci sureti veya mstahsil makbuzunu,

) Su rnleri kayt sistemi (SKS): Bakanlk bnyesinde kurulu bulunan ifti Kayt Sisteminin bir alt bileeni olarak, su rnleri yetitiricilii ile ilgili bilgilerin merkezi bir veri tabannda topland sistemi,

h) Su rnleri kulukahane belgesi: Su rnleri damzlk materyallerinden yumurta ve yavru materyaller elde etmek iin kurulan tesislere Bakanlka verilen belgeyi,

) Su rnleri yetitiricilii: Su rnlerinin entansif olarak yetitirilmesini,

i) Su rnleri yetitiricilik belgesi: Su rnleri retim faaliyetinde bulunan yetitiricilere Bakanlka verilen belgeyi,

j) Yavru balk: Destekleme kapsamndaki trlerden 30 gram ve daha kk arlkta olan balklar,

k) Yetitirici/retici: Kamu kurum ve kurulular hari Bakanlka su rnleri retim faaliyetinde bulunmak zere izin verilen gerek ve tzel kiileri,

l) Yetitirici/retici rgt: 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayl Tarmsal retici Birlikleri Kanunu ve 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayl Kooperatifler Kanununa gre kurulmu su rnleri yetitiricilii konusunda faaliyet gsteren ve merkez birlii dzeyinde rgtlenmi retici Merkez Birlii, retici birlikleri ve kooperatifleri,

m) Yetitiricilik iletmesi: Bakanlktan onay alnarak su rnleri yetitiriciliinin yapld yerleri,

ifade eder.

Su rnleri yetitiricilerine rn ve yavru balk desteklemesi

MADDE 5 (1) Su rnleri yetitiricilerine rn ve yavru balk desteklemesi belirtilen esaslara gre yaplr.

a) rn desteklemesi kapsamndaki trler; alabalk, ipura, levrek, midye (Mytilus galloprovincialis), yeni tr olarak mersin, kalkan, fangri, mercan, sinagrit, lahoz, sivri burun karagz, minekop, ekine, sargoz, mrmr, saraz, yayn, trana, karabalk, ylan bal karadeniz alas (S.labrax), kerevit ve karidestir.

b) Yavru balk desteklemesi kapsamndaki trler; alabalk, ipura, levrek, mersin, kalkan, ylan bal, fangri, mercan, sinagrit, lahoz, sivri burun karagz, minekop, ekine, sargoz, mrmr, saraz, yayn, trana ve karabalk tr.

c) Su rnleri yetitiricilik belgesi bulunan ve entansif ekilde yetitiricilik yapanlar destekleme kapsamndadr.

) Doadan toplanan veya ithal edilen yavrular ile ithal yumurtadan elde edilen yavrular destekleme kapsam dndadr.

d) Bir iletmenin rn desteinden yararlanabilecei miktarn hesaplanmasnda;

1) Desteklenecek rn miktar, 2012 Ylnda Yaplacak Tarmsal Desteklemelere likin Kararda 500 ton/yl ile snrl olup 250 tona kadar (250 ton dahil) olan ksm iin belirtilen birim fiyatn tamam, 250-500 (500 dahil) tonluk ksm iin birim fiyatn yars,

2) letmenin su rnleri yetitiricilik belgesinde, tesis (proje) kapasitesi (ton/yl) iin belirtilen mevcut durumdaki kapasite,

3) rne ait sat belgelerinde ve/veya hasat tespit tutananda belirtilen miktar,

4) Yetitirilen tre gre, hasat edildii arla ulamas iin balk besleme bilimi bakmndan gerekli olan yeme ait fatura,

5) Yetitiricilii yaplan rnn byme sresi,

6) lenmek suretiyle fileto veya fme olarak sat yaplan rnlerde, rne ait faturalarda belirtilen miktarn iki kat,

7) Bu maddenin birinci fkrasnn (m) bendinde belirtilen ekilde retim yapan iletmeler iin, son satn yapldn gsteren sat belgelerindeki miktardan, ayn rne ait ilk hasat iin dzenlenen sat belgelerindeki veya hasat tespit tutanandaki miktar dldkten sonra kalan miktar,

8) lk defa yetitiricilie balayan iletmeler ile kapasite artrmnda bulunan iletmeler iin, yetitiricilik belgesindeki onay tarihi, dier mevcut iletmelerde ise, yavrularn iletmeye geli tarihi, balklarn byme sresinin balangc,

esas alnr ve belirtilen hususlara uyumlu olmas aranr.

e) Trlere gre bir kilogram rn iin desteklemeye esas yavru balk miktar; alabalk trleri iin drt adet zerinden ipura, levrek, fangri, mercan, sinagrit, lahoz, sivri burun karagz, ekine, minekop, sargoz, mrmr, trana ve saraz trleri iin adet zerinden ve kalkan, mersin, yayn ve karabalk trleri iin ise iki adet zerinden hesaplanr.

f) Bir iletmenin yavru balk desteinden yararlanabilecei miktar hesaplanrken;

1) 2012 Ylnda Yaplacak Tarmsal Desteklemelere likin Kararda belirtilen 500 ton/yl rne karlk gelen yavru balk miktar ile snrl olup 250 ton rne (250 ton dahil) karlk gelen ksmna birim fiyatn tamam, geri kalan 250-500 tonluk (500 ton dahil) ksmna karlk gelen miktar iin birim fiyatn yars,

2) Yavru balk adet miktar, bu maddenin birinci fkrasnn (e) bendindeki trlere gre belirtilen adetler,

3) letmenin su rnleri yetitiricilik belgesinde, tesis (proje) kapasitesi (ton/yl) iin belirtilen mevcut durum kapasitesindeki rne karlk gelen yavru miktar,

4) rn sat belgelerinde ve/veya hasat tespit tutananda belirtilen rn miktarlarna karlk gelen yavru miktar,

esas alnarak belirlenir ve belirtilen hususlara uyumlu olmas aranr.

g) Ayn iletmede birden ok trn yetitirilmesi halinde, birinci fkrann (d) bendinin (1) numaral alt bendinde belirtilen kapasite snrlamalar bu iletmeler iin de geerli olup, bu durumdaki iletme sahipleri il/ile mdrlklerine mracaat ederek, yetitirdii trlerle ilgili tespit yaptrmak zorundadr. Desteklemelerde trlerle ilgili tespit edilen oranlar esas alnr.

) Yetitirdii rnlerini fileto veya fme olarak Bakanlktan onayl iletmelerde ilenmesi suretiyle pazarlayanlarn ilenmi rnlerine ait sat faturalar, sat belgesi olarak kabul edilir.

h) Yavru balklar, Bakanlktan izinli kulukahanelerden, su rnleri yetitiricilik belgesinde yavru retim izni olan iletmelerden, niversite veya aratrma enstitlerine ait kulukahanelerden temin edilmi olmaldr. Temin edilen yavru balklara ait sat belgesi veya yavru balk tespit tutanann ibraz edilmesi zorunludur.

) Bakanlktan yavru balk retme izni olan ve rettii yavrular kendisine ait baka iletmesinde bytenler yavru balk desteklemesinden yararlandrlr. Bu iletmeler, yavrunun temin edildii iletmenin bulunduu il/ile mdrlklerine, yavru tespit tutana (Ek-1) dzenletmek ve bu tutana yavru balklarn gtrld iletmenin bulunduu il/ile mdrlklerine ibraz etmek zorundadr.

i) Karada kurulu olan alabalk yetitiricilik iletmelerinden, projesinde yavru retim izni olmad halde, bakasna satmamak kaydyla sadece iletmesinin ihtiyac olan yavruyu kendi iletmesinde retenler de yavru balk desteklemesinden yararlandrlr. Ancak desteklenecek yavru balk miktar, iletmenin onayl proje kapasitesine karlk gelen yavru miktaryla snrldr. Bu durumda olan iletmeler il/ile mdrlklerine mracaat ederek yavru tespit tutana (Ek-1) dzenletmek zorundadr.

j) Yetitiricilerin, iletmelerinin bulunduu il/iledeki su rnleri yetitiricilii ile ilgili retici birlii veya kooperatif kurulu ise bu birlik veya kooperatife ye olmalar art aranr. Ancak retici birlii veya kooperatif bulunmayan yerlerde yelik art aranmaz.

k) Organik su rnleri desteklemesinden yararlanmak isteyenlerin, retim faaliyetinin organik olarak yapldna dair sertifikasyon kurulularndan belge almalar ve Organik Tarm Bilgi Sisteminde kaytl olmas halinde, ilave organik su rnleri desteklemesinden yararlandrlr.

l) Yetitirilen rnlerin byme srelerinin belirlenmesinde, yetitiricilii yaplan tr, blgenin evre zellikleri ve yetitirme sistemi il mdrlklerince gz nnde bulundurulur. Belirtilen hususlara uymayan yetitiricilerin rnlerine ait sat belgeleri ileme konulmaz.

m) Balklar iletmesine yavru balk olarak deil, daha byk ve deiik arlklarda koymak suretiyle yetitiricilik yapan iletmelerde;

1) Balklarn bakasna ait iletmeden temin edenlerin, sat belgesinde canl ibaresinin belirtilmesi,

2) Kendisine ait dier bir iletmesinden temin edenlerin ise, balklarn temin edildii iletmenin bulunduu il/ile mdrlklerine, hasat tespit tutana (Ek-2) dzenlettirmeleri,

zorunludur. Balklarn gtrld iletmenin bulunduu il/ile mdrlklerine bu hasat tespit tutana ibraz edilir.

n) rnleri iin hasat tespit tutana (Ek-2) dzenletmesi zorunlu olan yetitiriciler, il/ile mdrlklerine, rnn hasat etmeden en az be gn nce dileke ile mracaat etmek zorundadr. Hasat tespit tutana en az iki grevli tarafndan suret olarak tanzim edilir, iki sureti rn sahibine verilir.

o) Bu maddenin birinci fkrasnn (m) bendinde belirtilen yntemle yetitiricilik yapan iletmelerden balklar iletmesine yavru balk olarak deil, daha byk ve deiik arlklarda koymak suretiyle yetitirenler bu yntemle rettikleri rn karl olan yavru balk iin, yavru balk desteklemesinden yararlanamaz.

) Yavru desteklemesi, yetitirilen tr ve rn miktar esas alnarak belirlendiinden rn desteklemesi olmakszn bir iletmeye sadece yavru balk desteklemesi yaplmaz. Bu nedenle bir yetitiriciye yaplacak destekleme bu Teblide belirtilen hususlara gre, yavru balk ve rn olarak ayr ayr deil, birlikte ve tek olarak dzenlenir.

p) Desteklemeden yararlanmak isteyen yetitiriciler en son 31/12/2012 tarihine kadar, yetitiricilik tesisinin bulunduu il/ile mdrlklerine mracaat etmek ve bu Tebli kapsamnda istenen belgelerini teslim etmek zorundadr. Ancak aralk ayna ait sat belgeleri veya hasat tespit tutanaklar en son 20/1/2013 tarihine kadar teslim edilebilir.

Mracaat

MADDE 6 (1) Desteklemeden yararlanmak isteyenler aadaki belgelerle iletmenin bulunduu il/ile mdrlklerine mracaat ederler:

a) Mracaat dilekesi (Ek-3),

b) rn sat belgesi ve/veya hasat tespit tutana, (yl ierisinde istenildii zaman)

c) Su rnleri yetitiricilii ile ilgili retici birlii veya kooperatife yelik belgesi, (bulunmayan yerlerde bu belge istenmez)

) Yavru baln satn alnd iletmenin kulukahane veya yavru retim izninin olduu su rnleri yetitiricilik belgesinin sureti, (yavru balklarn niversite ve aratrma kurulularndan temin edilmesi halinde bu kurumlar tarafndan satn yapldn gsterir belge)

d) Yavru balklara ait sat belgesi veya yavru balk tespit tutana, (yl ierisinde istenildii zaman)

e) Yem faturas, (yl ierisinde istenildii zaman)

f) Organik su rnleri yetitiricilik desteklemesinden yararlanmak isteyenlerden, iletmelerinde organik retim yapldna dair sertifikasyon kurulularndan alnan belge.

l/ile mdrlkleri tarafndan yaplacak i ve ilemler

MADDE 7 (1) Desteklemeden yararlanmak zere yaplan mracaatlar, il/ile mdrlkleri tarafndan bu Tebli kapsamnda istenen belge ve belgelerdeki bilgiler kontrol edilerek Su rnleri Kayt Sistemine (SKS) kaydedilir ve veri girileri yaplr.

(2) l/ile mdrlkleri tarafndan 1/1/2012 tarihinden itibaren drder aylk dnemler halinde, SKSye girilen bilgiler esas alnarak cmal-1ler (Ek-4) oluturulur. Oluturulan cmal-1ler il/ile mdrlkleri ilan panosunda, her dnem sonunu takip eden ilk be mesai gn askya karlr. Askya karma ve indirme ilemi en az iki grevli tarafndan tutanaa balanr.

(3) cmal-1lere yaplacak itirazlar ask sresi iinde il/ile mdrlklerine yaplr. tirazlar ask sresi iinde deerlendirilerek il/ile mdrlkleri tarafndan karara balanr. Ask sresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hller hari, daha sonra cmal-1lere yaplacak itirazlar deerlendirmeye alnmaz.

(4) le mdrlklerince dzenlenen cmal-1ler askdan indirilmesini mteakip onaylanarak en ge be i gn iinde il mdrlklerine gnderilir.

(5) l mdrlklerine gelen onayl cmal-1ler, SKS deki kaytlar zerinden kontrol edilerek cmal-3ler (Ek-5) dzenlenir ve onaylanr. Dnemi takip eden ayn en ge 20sine kadar Balklk ve Su rnleri Genel Mdrlne gnderilir.

ye yetitiricilerden kesinti

MADDE 8 (1) 5200 sayl Tarmsal retici Birlikleri Kanununa gre kurulmu retici birlikleri ve/veya Bakanlka kuruluuna izin verilen 1163 sayl Kooperatifler Kanununa gre kurulmu tarmsal amal kooperatif yelerine, denen destein % 0,1i orannda merkez birliklerine, % 0,1i orannda da ilgili birlik ve kooperatiflere irat kaydedilmek zere, ifti rgtlerini Glendirme ad altnda toplam % 0,2 orannda sistem zerinden kesinti yaplr.

demelerin aktarlmas

MADDE 9 (1) Bu Teblide yer alan desteklemelerden faydalanacak rgtl reticilere yaplacak demeler, 4 nc maddede tanmlanan merkez birliklerine ye olmak ve ye olduuna dair belgeyi mracaat srasnda ibraz etmek kouluyla rgtleri araclyla veya dorudan yaplabilir. rgtler, yeleri adna aldklar desteklemeleri, demenin bankadaki hesaplarna aktarlmasndan sonra, en ge yedi gn ierisinde banka hesaplar zerinden yelerine der ve demeye ilikin belgeyi on be gn iinde il mdrlne gnderir. rgtler, destekleme demelerinden genel kurul karar veya yelerinin yazl muvafakatleri olmadan kesinti yapamaz. rgtllk art aranmayan yetitiricilerin desteklemeleri dorudan yetitiriciye denir.

Yetki ve denetim

MADDE 10 (1) Bu Teblide yer almayan hususlarda tarada oluacak problemlerin zmnde, 2012 Ylnda Yaplacak Tarmsal Desteklemelere likin Karara ve bu Teblide belirtilen hususlara aykr olmamak kouluyla il/ile mdrlkleri yetkilidir.

(2) l/ile mdrlkleri bu Tebli kapsamndaki desteklemelerle ilgili her trl denetimi yapmaya buna ilikin bilgi, belge istemeye yetkilidir.

(3) Bu Teblide belirtilen desteklemelerle ilgili hususlarda denetimler Bakanlk il/ile mdrlkleri tarafndan yaplr, ilgililer her trl kolayl gstermek ve her trl bilgi ve belgeyi vermek zorundadr.

(4) Destekleme demelerinin denetimini salayacak tedbirleri almaya Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl yetkilidir. Bu amala yaplacak almalarda gerektiinde dier kamu kurum ve kurulular ile kooperatifler, ziraat odalar ve birliklerin hizmetlerinden yararlanlr.

Desteklemeden yararlanamayacaklar

MADDE 11 (1) Bu desteklemelerden kamu kurum ve kurulular yararlanamazlar.

Haksz demelerin geri alnmas ve hak mahrumiyeti

MADDE 12 (1) Bu Teblide belirtilen yetkili merciler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolnden ve kendi hazrladklar belgelerden sorumludur. Bu ykmll yerine getirmeyerek haksz yere demeye neden olanlar ile haksz yere demelerden yararlanmak zere sahte veya ierii itibaryla gerek d belge dzenleyen ve kullananlar hakknda gerekli cezai, hukuki ve idari ilemler yaplr.

(2) Haksz yere yaplan destekleme demeleri, deme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zamm oranlar dikkate alnarak hesaplanan kanun faizi ile birlikte geri alnr. Haksz demenin yaplmasnda demeyi salayan, belge veya belgeleri dzenleyen gerek ve tzel kiiler, geri alnacak tutarlarn tahsilinde mtereken sorumlu tutulurlar.

(3) Bu Tebli ile belirlenen destekleme demelerinden, idar hata sonucu dzenlenen belgelerle yaplan demeler hari, haksz yere yararland tespit edilen reticiler, be yl sreyle hibir destekleme programndan yararlandrlmazlar.

Sorumluluk

MADDE 13 (1) Tm bilgi ve belgelerin doruluundan, bilgi ve belge sahibi ile onaylayan kii ve kurulular dorudan sorumludur. Destekleme demesi yaplan belgeler istendiinde ibraz edilmek zere ilgili birimlerin arivlerinde be yl sre ile saklanr.

Kaynak aktarm ve demeler

MADDE 14 (1) Desteklemeler iin gerekli kaynak, btede hayvancln desteklenmesi iin ayrlan denekten karlanr ve gerekli parann aktarlmasn mteakip Bakanlk tarafndan Banka aracl ile denir.

Yrrlk

MADDE 15 (1) Bu Tebli 1/1/2012 tarihinden geerli olmak zere yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 16 (1) Bu Tebli hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

 

 

Ek-1

 

SU RNLER YAVRU BALIK TESPT TUTANAI

 

letmenin Ad

:

letmenin Adresi

:

Mevcut Yavru retim Kapasitesi

:

Mracaat Tarihi

:

Kulukahane /Yetitiricilik Belge No

:

Kulukahane /Yetitiricilik Onay Tarih

:

Yavru Balk Tr

:

retilen Miktar (adet)

:

retim Tarihi

:

 

 

 

 

 

 

letme

Sorumlusu

l/le Mdrl Grevlisi

l/le Mdrl Grevlisi

 

Ad Soyad

.

.

.

nvan

..

..

..

mza

.

.

.

 

 

 

Ek- 2

SU RNLER HASAT TESPT TUTANAI

 

letmenin Ad

:

letmenin Adresi

:

Mevcut retim Kapasitesi

:

Mracaat Tarihi

:

Yetitiricilik Belge No

:

Yetitiricilik Belge Onay Tarih

:

Hasat Nedeni

:

Hasat Edilen Trler

:

Hasat Miktar

:

Hasat Tarihi

:

rnn Gnderilecei

 

letmenin Ad ve Adresi

:

Yetitiricilik Belge No

:

 

 

 

 

 

letme

Sorumlusu

l/le Mdrl Grevlisi

l/le Mdrl Grevlisi

 

Ad Soyad

.

.

.

nvan

..

..

..

mza

.

.

.

 

Ek- 3

 

SU RNLER YETTRCL DESTEKLEME MRACAAT DLEKES

 

Ad Soyad / irket nvan

:

T.C. No / Vergi Kimlik No

:

Mracaat Tarihi

:

Tesis (Proje) Ad

:

Tesis Adresi

:

Telefon

:

Yetitiricilik Belge No

:

Yetitiricilik Belge Onay Tarihi

:

Proje Kapasitesi

:

Mevcut retim Kapasitesi

:

Yetitirilen rn/rnler

:

 

 

 

 

Ak kimliim ve su rnleri yetitiricilik iletmeme ait bilgilerin doruluunu kabul eder, 2012/3106 sayl Tarmsal Desteklemelere likin Bakanlar Kurulu Karar gerei 2012 yl Uygulama Esaslarn Belirleyen 2012/. sayl Tebli kapsamnda su rnleri yetitiricilik desteklemesinden yararlanmak istiyorum.

 

 

 

.../.../2012

 

Ad Soyad/irket nvan

 

mza/Kae

 

Ek- 4

 

SU RNLER DESTEKLER CMAL-1

L:

LES:

DNEM:

Kiinin Ad soyad/Firma nvan

T.C. Kimlik /Vergi No

RN N 

YAVRU N 

Toplam Desteklenecek Tutar (TL)

retici Birlii veya Kooperatif kesinti pay (0.001)

Merkez retici Birlii kesinti pay (0.001)

Mevcut Proje Kapasitesi (kg/yl)

Desteklenecek Tr

Desteklenecek Toplam Miktar (Kg)

Desteklenecek Tutar (TL)

Mevcut Proje Kapasitesi (kg/yl)

Desteklenecek Tr

Desteklenecek Toplam Miktar (Adet)

Destekleme Tutar (TL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzenleyen:

 

//2012

 

Ad ve Soyad:

nvan:

mza:

 

Kontrol Eden

 

//2012

 

Ad ve Soyad:

nvan:

mza:

 

Onaylayan

 

//2012

 

Ad ve Soyad:

nvan:

mza:

 

 

Ek- 5

 

SU RNLER DESTEKLER CMAL-3

 

L

:

DNEM

:

 

 

Sra No

le Ad

Toplam retici Says (adet)

rn Destekleri Toplam

Yavru Destekleri Toplam

Toplam Destekleme Tutar

retici Birlii/ Kooperatif Toplam kesinti pay

(0.001)

Merkez retici Birlii Toplam kesinti pay

(0.001)

Miktar (kg)

Tutar

(TL)

Miktar (ad)

Tutar

(TL)

Tutar

(TL)

Tutar

(TL)

Tutar

(TL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzenleyen:

 

//2012

 

Ad ve Soyad:

nvan:

mza:

 

Kontrol Eden

 

//2012

 

Ad ve Soyad:

nvan:

mza:

 

Onaylayan

 

//2012

 

Ad ve Soyad:

nvan:

mza: