30 Haziran 2012 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28339

TEBL

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlndan:

SIVILATIRILMI PETROL GAZLARI (LPG) - KMAL STASYONU - KARAYOLU
TA
ITLARI N - EMNYET KURALLARI LE LGL TEBL (TS 11939)

(TEBL NO: MSG - MS - 2012/19)

MADDE 1 (1) Bu Tebli, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayl Ticarette Taiin Men'i ve hracatn Murakabesi ve Korunmas Hakknda Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayl Trk Standardlar Enstits Kurulu Kanununa dayanlarak hazrlanmtr.

MADDE 2 (1) 9/3/2001 tarihli ve 24337 sayl Resm Gazetede yaymlanan SG-2001/ 13-14 sayl Tebli ile Bakanlka mecburi uygulamaya konulan, TS 11939 Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) kmal stasyonu Karayolu Tatlar in Emniyet Kurallar standard Trk Standardlar Enstits (TSE) tarafndan revize edilmi olup LPG ikmal istasyonu lisans sahiplerinin, standard kapsamna giren hususlar belirten bu Tebli hkmlerine uymalar zorunludur.

(2) TS 11939 standardnn Madde 5.2.4te belirtilen hkmleri, bu Tebliin yrrle girdii tarihten nce faaliyette bulunduunu belgeleyen LPG ikmal istasyonlarn kapsamaz.

MADDE 3 (1) TS 11939 Standardnn kapsam aada verilmitir.

TS 11939 standard, motorlu kara tatlarna svlatrlm petrol gazlarnn (LPG) ikmalinin yapld istasyonlar ile ilgili kurulu ve emniyet gereklerini kapsar.

MADDE 4 (1) TS 11939 standard, TSEnin merkez tekilatndan veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSEnin ve il temsilciliklerinin iletiim bilgilerine TSEnin internet sitesinden ulalr.

MADDE 5 (1) Bu Tebli, yaymland tarihten on be gn sonra yrrle girer. Bu Tebliin yrrle girdii tarihte, 9/3/2001 tarihli ve 24337 sayl Resm Gazetede yaymlanan SG-2001/13-14 sayl Tebli yrrlkten kalkar.

MADDE 6 (1) Bu Tebli hkmlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan yrtr.