30 Haziran 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28339

İLKE KARARI

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

             Toplantı No. ve Tarihi    : 4               12/6/2012                                                                     Toplantı Yeri

             Karar No. ve Tarihi         : 51             12/6/2012                                                                       ANKARA

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU

İLKE KARARI

25/1/2011 gün ve 27826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma YüksekKurulunun 6/1/2011 tarih ve 780 sayılı ilke kararının iptali istemiyle Davacı TMMOB MimarlarOdası Başkanlığı tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada Danıştay 14. Dairesince verilen 18/11/2011 tarih ve E: 2011/11135 sayılı “Yürütmenin Durdurulması Kararı” gereği söz konusu ilke kararının Koruma YüksekKurulumuzda değerlendirilmesi sonucunda;

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma YüksekKurulunun 6/1/2011 tarih ve 780 sayılı ilke kararına ilişkin Danıştay 14. Dairesince verilen 18/11/2011 tarih ve E: 2011/11135 sayılı “Yürütmenin Durdurulması Kararı” gereği anılan ilke kararının iptaline,

   karar verildi.