29 Haziran 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28338

YÖNETMELİK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

ESNAF VE SANATKÂRLAR ŞÛRASI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Esnaf ve Sanatkârlar Şûrasının oluşumu, organları, görevleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Gümrük ve Ticaret Bakanını,

b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

c) Başkan: Esnaf ve Sanatkârlar Şûrası Başkanını,

ç) Genel Kurul: Esnaf ve Sanatkârlar Şûrası Genel Kurulunu,

d) Genel Müdür: Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü Genel Müdürünü,

e) Genel Müdürlük: Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğünü,

f) İcra Kurulu: Esnaf ve Sanatkârlar Şûrası İcra Kurulunu,

g) Komisyon: Esnaf ve Sanatkârlar Şûrası Çalışma Komisyonlarını,

ğ) Sekreterya: Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğünü,

h) Şûra: Esnaf ve Sanatkârlar Şûrasını,

ı) Üye: Esnaf ve Sanatkârlar Şûrası Üyesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Şûranın Oluşumu ve Görevleri

Şûranın oluşumu

MADDE 4 – (1) Şûra Başkanı, Bakandır.

(2) Şûra, aşağıda belirtilen üç grubu temsil eden üyelerden oluşur:

a) Doğal üyeler: Bakan, Bakan Yardımcısı, Bakanlık Müsteşarı, Sekreteryanın bağlı bulunduğu Müsteşar Yardımcısı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü, Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünü temsilen ilgili Genel Müdürlüklerin Genel Müdürleri.

b) Temsilci üyeler:

1) Kamu kesimi grubu: Başbakanlık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığını temsilen Müsteşar; Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Kamu İhale Kurumu (KİK), Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK), Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türk Patent Enstitüsü (TPE), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Türkiye İstatistik Kurumunu (TÜİK) temsilen Başkan; Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyelerini temsilen Belediye Başkanı ile Türkiye Halk Bankasını temsilen Genel Müdür.

2) Sivil toplum grubu: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı ve Genel Sekreteri, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkanı, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Federasyonları Başkanları, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliklerinden en fazla üyeye sahip ilk üç Birlik Başkanı, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı ile ülke genelinde en fazla üyeye sahip Esnaf ve Sanatkâr Derneğinin Başkanı.

c) Seçilmiş üyeler: Bakan tarafından; esnaf ve sanatkârlar alanlarında uzmanlık ve kariyere sahip, en az iki üye üniversitelerden olmak üzere, toplam dört üye seçilir.

(3) Temsilci üyeler birden fazla kurum veya kuruluşu temsil edemez. Şûra çalışmalarında bütün üyeler eşit oya sahiptir.

(4) Sivil toplum grubu temsilci üyeliklerine yönelik ek talepler hakkında karar vermeye Bakan yetkilidir.

Şûranın görevleri

MADDE 5 – (1) Şûranın görevleri şunlardır:

a) Esnaf ve sanatkârlarla ilgili alanlarda yapacağı araştırma, çalışma ve eylemler ile toplumun çeşitli kesimleri ve bu konuda politika belirleyen diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon içerisinde, uluslararası gelişmeleri izleyen ve değerlendiren, esnek ve hızlı karar alabilen, amaç ve sonuçlara odaklanmış, adil, verimliliği esas alan etkin bir esnaf ve sanatkâr sisteminin oluşturulmasına katkı yapmak üzere, gerekli strateji ve politikaları objektif esaslara göre belirleyerek görüş ve öneri sunmak,

b) Esnaf ve sanatkârların başta bölgesel ve sektörel sorunları olmak üzere rekabet güçlerinin artırılması, araştırma, geliştirme ve yenilikçilik yeteneklerinin geliştirilmesi, pazarlama, hammadde, tezgâh temini, altyapı ve benzeri konularda çalışmalar yaparak görüş ve öneri sunmak,

c) Esnaf ve sanatkârları ilgilendiren konularda üniversite ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılacak konuları belirleyerek görüş ve öneri sunmak,

ç) Esnaf ve sanatkârları ilgilendiren konulardaki mevzuatın uygulanmasından kaynaklanan aksaklıkların giderilmesi hususunda çalışmalar yaparak görüş ve öneri sunmak,

d) Esnaf ve sanatkârlarla ilgili mevzuatın Avrupa Birliğindeki başarılı örneklerle uyumlu hale getirilmesi için çalışmalar yaparak görüş ve öneri sunmak,

e) Esnaf ve sanatkârların devlet kurumları ve meslek kuruluşları ile olan iş ve işlemlerini en kısa sürede ve elektronik ortamda yapabilmelerini sağlayacak yasal ve teknik altyapıları hazırlamaya yönelik çalışmalar yaparak görüş ve öneri sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Şûra Organlarının Oluşumu, Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları

Genel kurulun oluşumu ve görevleri

MADDE 6 – (1) Genel Kurul, 4 üncü maddede sayılan üyelerden oluşur ve 5 inci maddede belirtilen Şûranın görevleri doğrultusunda görevleri şunlardır:

a) Yıllık iş planını görüşmek ve onaylamak,

b) Toplantı gündeminde belirlenen konularda veya hazırlanan raporlarla ilgili görüş bildirmek,

c) Gündeme alınması gereken konularda önerilerde bulunmak,

ç) İcra Kurulunda yer alacak üyeleri belirlemek,

d) İhtiyaç halinde çeşitli konularda komisyonlar oluşturmak ve bunların çalışmalarını sağlamak,

e) Şûra Genel Kurulu gündeminde bulunan konuların hangi komisyonlarda görüşüleceğini tespit etmek,

f) İcra Kurulunun ve komisyonların faaliyetlerini izlemek.

Genel kurulun çalışma usul ve esasları

MADDE 7 – (1) Genel Kurul, iki yılda bir Kasım ayında Başkanca belirlenen günde olağan toplantısını yapar. Olağan toplantının yeri, tarihi, saati ve gündemi üyelere toplantı gününden en az on beş gün önce yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilir. Genel Kurul, Başkanın çağrısı üzerine her zaman olağanüstü toplanabilir. Ayrıca, üyelerinin çoğunluğunun başvurusu üzerine olağanüstü toplantıya çağrılır. Olağanüstü toplantının yeri, tarihi, saati ve gündemi üyelere toplantı gününden en az on beş gün önce yazılı veya elektronik ortamda bildirilir.

(2) Toplantı yeri ve diğer ihtiyaçlar Bakanlıkça sağlanır. Toplantıların gündemi, İcra Kurulu ile çalışma grubu ve komisyon başkanlarından gelen bilgi ve görüşler değerlendirilerek, Başkan tarafından belirlenir. Toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

(3) Genel Kurul üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde, Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Ayrıca, toplantılara gündeme göre Bakanlık birimlerinden belirlenecek yetkililer ile Başkanın davetiyle kamu veya özel sektörden kişiler de katılabilir. Bu kişilerin oy kullanma hakkı yoktur. Genel Kurul çalışmaları ve tartışmalarında ileri sürülen görüşler, toplantı tutanağıyla tespit olunur ve çoğunluk görüşüne katılmayan üyeler, kendi görüşlerini tutanağa yazdırabileceği gibi toplantıyı izleyen iki gün içerisinde Sekreteryaya da gönderebilir.

(4) Uygun görülen Şûra raporları Bakanlığın kurumsal internet sayfasında yayımlanır. Bu raporlar aynı zamanda elektronik ortamda tüm üyelere gönderilir.

İcra kurulunun oluşumu ve görevleri

MADDE 8 – (1) İcra Kurulu, Şûranın yürütme organıdır. İcra Kurulunun Başkanı, Sekreteryanın bağlı bulunduğu Müsteşar Yardımcısıdır. İcra Kurulu Başkanının katılmadığı toplantılara Genel Müdür başkanlık eder. İcra Kurulu yedi üyeden oluşur. Sekreteryanın bağlı bulunduğu Müsteşar Yardımcısı ile Genel Müdür İcra Kurulunun doğal üyeleridir. Diğer beş üye, Genel Kurul üyeleri arasından iki yıl süreyle seçilir. Aynı sayıda yedek üye seçilir. İcra Kurulu Başkanı, İcra Kurulu üyeleri arasında görev bölümü yapar.

(2) İcra Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Şûranın çalışma programını hazırlamak ve uygulamaya koymak,

b) Komisyon raporlarını incelemek, görüşmek ve gerektiğinde Genel Kurula sunmak,

c) Şûra çalışmaları ve görevleri doğrultusunda ilgili Bakanlık ve diğer kurum ve kuruluşlarla ilişkileri yürütmek,

ç) Görüş ve önerilerini Genel Kurula sunmak,

d) Genel Kurul tarafından oluşturulacak komisyonların çalışmalarına nezaret etmek.

İcra kurulunun çalışma usul ve esasları

MADDE 9 – (1) İcra Kurulu toplantıları, altı ayda bir yapılır. İcra Kurulu Başkanı, gerekli gördüğü hallerde İcra Kurulunu toplantıya çağırabilir. İcra Kurulunun gündemi, Genel Kurul gündemi esas alınarak belirlenir. İcra Kurulu üyelerinin çoğunluğunun kararıyla gündeme eklenmesi istenen maddeler, İcra Kurulu Başkanı tarafından öncelikleri değerlendirilerek gündeme dâhil edilir.

(2) İcra Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde, İcra Kurulu Başkanının bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

(3) Genel Kurul tarafından İcra Kuruluna seçilen üyelerden eksilme olduğu takdirde, yedek üyelerden en çok oyu alan; oyların eşitliği halinde listenin başındaki üye toplantıya çağrılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Şûra Başkanı, Sekreterya ve Komisyonlar

Şûra Başkanının görevleri

MADDE 10 – (1) Başkanın görevleri şunlardır:

a) Şûrayı yönetmek ve temsil etmek,

b) Genel Kurul toplantılarına başkanlık etmek,

c) Şûrayı temsil sıfatıyla, gerektiğinde Şûra faaliyetleri ile ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmek ve gerekli açıklamaları yapmak,

ç) Şûra çalışmalarının gündeme uygun olarak verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

d) Şûranın toplanma gündemi, tarihi ve yerini, gerektiğinde üyelerin de görüşünü alarak tespit etmek ve üyeleri toplantıya davet etmek.

Sekreteryanın görevleri

MADDE 11 – (1) Sekreteryanın görevleri şunlardır:

a) Şûranın çalışmalarına esas olacak ön hazırlıkları yapmak,

b) Şûranın raportörlük, dosyalama, evrak giriş-çıkış işlemlerini ve arşiv faaliyetlerini yürütmek,

c) Genel Kurul ve İcra Kurulu toplantılarının organizasyonlarını yapmak, Şûranın toplanma tarihi ile yer ve gündemini üyelere bildirmek, komisyon üyelerine gerekli çağrıda bulunmak ve bunların çalışmalarıyla ilgili gündemlerini takip etmek,

ç) Şûra çalışmalarına ait tutanak, rapor ve diğer dokümantasyonun düzenlenmesini, üyeler ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesini veya dağıtımını, dosyalanmasını ve arşivlenmesini sağlamak,

d) İlgili kurum ve kuruluşlarla haberleşmeyi ve bilgi akışını sağlamak,

e) Şûranın görevleri arasında sayılan organizasyonları yapmak,

f) İcra Kurulu ile komisyonların çalışmalarıyla ilgili diğer işleri yapmak,

g) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Komisyonların oluşumu, çalışma usul ve esasları

MADDE 12 – (1) Genel Kurul, İcra Kurulunun teklifi üzerine esnaf ve sanatkârlara ilişkin ülke düzeyindeki politikaların etkin bir biçimde belirlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesi amaçları doğrultusunda komisyonlar kurabilir. Komisyon üyeleri, Genel Kurulca seçilir. Komisyon, kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Komisyonlar, belirlenen sürede hazırlayacakları raporları değerlendirilmek üzere İcra Kuruluna sunmakla görevlidir.

(2) Komisyonların çalışma usul ve esasları, İcra Kurulu ile komisyon başkanları tarafından belirlenir. Yapılan çalışmalarla ilgili toplantı sonuçları tutanakla tespit edilir, tutanaklar ve düzenlenen raporlar Sekreteryaya sunulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Giderler

MADDE 13 – (1) Şûra üyelerinin görevleri sebebiyle, temsilcisi bulundukları kurum ve kuruluşlarca karşılanmayan yol ve konaklama giderleri 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre Bakanlık bütçesinden karşılanır.

(2) Şûranın çalışmalarıyla ilgili personel, araç-gereç ve donanım ihtiyacı ile her türlü cari giderleri Bakanlıkça karşılanır.

(3) Şûra çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilecek yurtiçi ve yurtdışındaki etkinliklere ilişkin giderler, Şûrada temsilcisi bulunan kurum veya kuruluşlarca da karşılanabilir.

Üyeliğin sona ermesi

MADDE 14 – (1) Üyelik:

a) Doğal üyeliklerde, bağlı bulunulan makam ve görevlerden ayrılmayla,

b) Temsilci üyeliklerde, üyenin temsil ettiği kurumdan ayrılması veya temsil edilen kurumun temsilcisini değiştirmesiyle,

c) Temsilci veya seçilmiş üyeliklerde; yazılı olarak bildirilecek haklı mazeretler dışında, İcra Kurulu toplantılarına üst üste iki kez katılmama halinde kendiliğinden,

sona erer.

(2) Haklı sebeplerin varlığı halinde, üyelerin görevlendirilmelerinde izlenen usullerle her zaman üyelikleri sona erdirilebilir. Temsilci üyeliklerden birinin boşalması halinde, aynı usulle görevlendirme yapılır. İcra Kurulunun Genel Kurul tarafından seçilen üyeliklerinde boşalma olduğunda, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına göre görevlendirme yapılır.

(3) Temsilci üyelikler, üyenin süresinin dolmasıyla sona erer. Süresi sona eren üyenin aynı usulle yeniden belirlenmesi ve/veya seçilmesi mümkündür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 18/11/1994 tarihli ve 22115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Esnaf ve Sanatkârlar Şûrası Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.