28 Haziran 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28337

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ KONTROL YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/5/2011 tarihli ve 27939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Etiketinin veya prospektüsünün 25/3/2011 tarihli ve 27885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygunluğu,”

“d) Bitki koruma ürününün tanıtılması amacı ile yapılan ve Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenecek etiketindeki bilgilerden farklı bilgileri taşıyan ve yanlış yorum ve uygulamalara sebep olabilecek sözlü, yazılı veya görsel yayınların bulunup bulunmadığı,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bitki koruma ürünleri ile ilgili etiket kontrollerinde, etiketinin Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olmadığı tespit edilen bitki koruma ürününden iki adet örnek alınır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bitki koruma ürünlerinin piyasadayken veya piyasaya arz edilmesinden önce ve şikayet üzerine yapılan kontrol amaçlı analiz sonuçlarına ruhsata sahip firma tarafından itiraz edilmesi, itirazda sunulan teknik görüşün uygun bulunması ve firmanın da talep etmesi halinde söz konusu bitki koruma ürünü için firma yetkilisinin katılımıyla engeç onbeş gün içerisinde müşterek analiz yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 27 – (1) Bitki koruma ürünlerinin kalitesinin kontrolü amacıyla yapılan analiz sonucunda düzenlenen EK-5 Bitki Koruma Ürünleri Kalite Kontrol Analiz Raporu veya EK-9 Bitki Koruma Ürünleri Müşterek Analiz Raporu değerlendirilmek üzere analizi yapan kurum tarafından, engeç bir hafta içerisinde Genel Müdürlüğe gönderilir.

(2) Görevlendirilen araştırma enstitüsü müdürlüğünce yapılan biyolojik etkinlik denemeleri sonucunda yeterli biyolojik etki göstermediği, tavsiye edildiği bitkisel ürünler için olumsuz etki yaptığı veya etki düşüklüğünün olduğu tespit edilen bitki koruma ürünleri için düzenlenen rapor, değerlendirilmek üzere engeç bir hafta içerisinde Genel Müdürlüğe gönderilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bir bitki koruma ürününün Bakanlıkça onaylı tavsiyeleri dışında farklı bir tavsiye içeren etiket veya ambalajla satışa sunulması halinde ruhsatı iptal edilir.

(2) Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmesi gereken etiketinden farklı olarak satışa sunulan bitki koruma ürünlerinin satışları durdurulur. Piyasada bulunan hatalı etiketler firmasınca düzeltilinceye kadar satışına müsaade edilmez.      

(3) Bir bitki koruma ürününün tanıtılması amacı ile yapılan ve Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmesi gereken etiketinden farklı bilgileri taşıyan ve yanlış yorum ve uygulamalara sebep olabilecek sözlü, yazılı veya görsel yayınlar yapılamaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) 35 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarına aykırı davrananlar hakkında, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde belirtilen idari para cezası verilir. Fiilin, ticarî reklâm ve ilân yoluyla gerçekleşmesi hâlinde 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesine aykırı hareket edenler hakkındaki ceza hükümleri uygulanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-5, EK-6, EK-7, EK-8 ve EK-9 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/5/2011

27939

 

 

EK–5

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ KALİTE KONTROL ANALİZ RAPORU

 

T.C.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

…………………………………………….

 

Analiz raporunun

No’su

 

Düzenleme tarihi

 

 

Kalite kontrol analizi yapılan bitki koruma ürününün

Adı

 

Aktif maddesi

 

Grubu

 

İmal / İthal

 

Firması

 

Bitki koruma ürünü numunesinin

Tutanak tarihi

 

Tutanak no’su

 

İmal tarihi

 

Şarj no’su

 

 

Analiz numunesini gönderen birim

 

Analiz emir yazısının

Tarihi

 

No’su

 

Analiz nedeni

 

ANALİZ SONUÇLARI

A) KİMYASAL

*Tespit edilen değerler

**Olması gereken değerler

 

 

 

 

 

B) FİZİKSEL

*Tespit edilen değerler

**Olması gereken değerler

 

 

 

 

                                              

ANALİZİ YAPANLAR

      Bölüm Başkanı

Teknik Eleman

Teknik Eleman

Adı ve Soyadı

İmza

Adı ve Soyadı

İmza

Adı ve Soyadı

İmza

 

 

TASDİK OLUNUR

…/…./…….

(İmza-Mühür)

Müdür

 

*

Bitki koruma ürününün formülasyonu dikkate alınarak buYönetmeliğin EK-4’ünde belirtilen özelliklerden EK-6 ve EK-7’de belirtilen ve yaptırım gerektiren özellikleri içeren değerlerdir.

**

Firmasınca sunulan ve Bakanlıkça uygun bulunan ruhsata esas spesifikasyonundaki değerlerdir.

 

 

 

EK–6

 

AKTİF MADDE MİKTARI SAPMALARINDA UYGULANACAK TOLERANS TABLOSU

 

 

 

Aktif Madde Miktarı

g/kg veya g/l

( 20 ±2 oC )

Tolerans Değerleri

25’e kadar (25 dahil)

 

Sıvı formülasyonlar (EC,SC,SL vb.)  için Aktif madde miktarının  +/-15%

 

Katı formülasyonlar (GR,WG, vb.) için

Aktif madde miktarının  +/-  25%

 

25-100 arası (25 hariç, 100 dahil)

 

Aktif madde miktarının  +/-  10% 

 

100-250 arası (100 hariç 250 dahil)

 

Aktif madde miktarının  +/-  6%

 

250-500 arası (250 hariç, 500 dahil)

 

Aktif madde miktarının  +/-  5%

 

500 üstü (500 hariç)

 

+/-  25g/l veya g/kg

 

 

 

 

 

EK–7

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN KALİTE KONTROL AMACIYLA YAPILAN ANALİZLERİ

SONUCUNDA TESPİT EDİLEN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNDEKİ SAPMALARIN

 DEĞERLENDİRMESİNDE DİKKATE ALINACAK KRİTER TABLOSU

 

 

Fiziksel Özellikler

Açıklama

Kriter

Görünüş

(Toz, WP)

Hazır preparatta

Etkili madde dağılımı homojen olmayan veya az topraklı veya ilaç topraklı veya kekleşmiş veya taşlaşmış

Görünüş

(Emülsiyon, Solüsyon, ULV)

Hazır preparatta

Az miktarda ayrışma veya az miktarda tortu, hafif bulanıklık veya ayrışma veya tortu veya kristalleşme veya bulanıklılık

Görünüş

(Emülsiyon, Solüsyon, ULV)

Sıcak testten sonra

Dönüşebilir ayrışma veya tortu veya bulanıklık

Görünüş

(Emülsiyon, Solüsyon, ULV)

Soğuk testten sonra

Dönüşebilir az miktarda tortu veya dönüşemez tortu veya bulanıklık veya kristalleşme

Görünüş (Madeni Yağ)

Hazır preparatta

En az % 2’ye kadar ayrışma

İncelik (Toz)

149 mikron elek bakiyesi (100 Mesh)

% 2

  74 mikron elek bakiyesi (200 Mesh)

% 2

İncelik (WP) (fungisitler)

  44 mikron elek bakiyesi (325 Mesh)

% 2

Litre ağırlığı

Norm: 500 – 700 g/l

+/-  25

Litre ağırlığı (uçakla uygulamalarda)

Norm: 650 – 750 g/l

+/-  25 ve üzeri

Bulk dansite

Norm: en fazla 60

+5 ve üzeri

Süspansiyon kabiliyeti

Norm:  % 50

-% 50 ve üzeri

Özgül Ağırlık

Norm: Örnek numune değeri

(±0,05 tolerans)

+/-  0,05 ve üzeri

Parlama noktası

Norm: örnek numune değeri 22,8 oC’den aşağı olamaz.

+/- 5 0 C

Emülsiyon stabilitesi

Reemülsiyon olmayanlarda

2 cm3 ve üzeri

Reemülisyon olanlarda

2 cm3 ve üzeri

Sülfone olmayan rezidü

Yazlık yağlar

% 92’den aşağı

Kışlık yağlar

% 65’ten aşağı

Destilasyon

Alt ve üst derecelere (5oC) toleranstan sonra

+/- 3 oC ve üzeri

Uçuculuk

350 oC’de destile olan kısım (hacim olarak)

% 5 ve üzeri

Suda çözünmeyen madde miktarı (SP, SG)

Norm: Aktif madde miktarı < % 20 ise % 10’a kadar,  <%80 ise % 25’e kadar uygun

–% 5 ve üzeri

Tuzak için

Ruhsata esas spesifikasyonun da belirtilen şekil, renk ve ebatlar esas alınır.

-

 

 

 

EK–8

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ YEDİEMİN TUTANAĞI

 

Yediemin İşleminin Yapıldığı Tarih       :…../…../ 20..

Tutanak No                                            :…………….

 

(1) Yediemin İşleminin Yapıldığı

İl Adı

 

İlçe Adı

 

 

 

(2) Yediemin İşleminin Nerede Yapıldığı

Bayi

Üretim Tesisi

Gümrük

Diğer

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Yediemin İşleminin Yapıldığı Yerin Adresi

 

 

 

(4) Yediemine Alınan Bitki Koruma Ürünü 

Adı         

 

Aktif Maddesi

 

Grubu

 

Firması

 

İmal/ithal

 

İmal tarihi

 

Şarj No’su

 

Miktarı    (kg/lt)    

 

 

Yukarıda adı ve adresi yazılı  işyerinde …/…./20….  tarihinde yapılan kontrolde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün …./…./………. tarih ve ……… sayılı kararı ile spesifikasyonuna uygun bulunmadığı bildirilen …………………………… isimli bitki koruma ürününden …………kg/l miktarında tespit edilip, yediemine alınarak ilgililere teslim edilmiştir.

 

YEDİEMİN İŞLEMİNİ GERÇEKLEŞTİREN HEYET

 

Numunenin alındığı yerdeki yetkili bayi/firma/şikayetçi

 

Adı ve Soyadı

İmza

Adı ve Soyadı

Görev Yeri

İmza

Adı ve Soyadı

Görev Yeri

İmza

 

 

 

 

EK–9

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ MÜŞTEREK ANALİZ RAPORU

 

T.C.

GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

…………………………………………….

 

Analiz raporu

No’su

 

Düzenleme tarihi

 

 

Kalite kontrol analizi yapılan bitki koruma ürününün 

Adı

 

Aktif maddesi

 

Grubu

 

İmal / İthal

 

Firması

 

Bitki koruma ürünü numunesinin

Tutanak tarihi

 

Tutanak no’su

 

İmal tarihi

 

Şarj no

 

 

Analiz talimat yazısının

Tarih

 

No’su

 

 

ANALİZ SONUÇLARI

 

A) KİMYASAL

* Müşterek analiz sonucunda tespit edilen değerler

* Kalite kontrol amaçlı yapılan ilk analizde tespit edilen değerler

**Olması gereken değerler

 

 

 

 

 

 

 

B) FİZİKSEL

* Müşterek analiz sonucunda tespit edilen değerler

* Kalite kontrol amaçlı yapılan ilk analizde tespit edilen değerler

**Olması gereken değerler

 

 

 

 

 

 

                              

C) AÇIKLAMALAR                         

 

 

 

ANALİZİ YAPANLAR

 

Firma Yetkili Temsilcisi              

      Bölüm Başkanı

Teknik Eleman

Teknik Eleman

Adı ve Soyadı

İmza

Adı ve Soyadı

İmza

Adı ve Soyadı

İmza

Adı ve Soyadı

İmza

 

 

TASDİK OLUNUR

…/…./…….

(İmza-Mühür)

Müdür

* Bitki koruma ürününün formülasyonu dikkate alınarak buYönetmeliğin EK-4’ünde belirtilen özelliklerden EK-6 ve EK-7’de belirtilen ve yaptırım gerektiren özellikleri içeren değerlerdir.

**Firmasınca sunulan ve Bakanlıkça uygun bulunan ruhsata esas spesifikasyonundaki değerlerdir.